SkatteMail 2019, uge 47

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af, at Regeringen har fremsat lovforslag om forhøjelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattekreditordningen
Berørte boligejere efteropkræves tre år tilbage i Nulskattesagen
Ikke den store interesse for F-dag
Slut med TastSelv-kode for borgere pr. 1. januar 2020
I dag lander forskudsopgørelsen hos 5,1 millioner danskere
2019 Global tax management survey
Forskudsopgørelsen for 2020
OECD and Francophone African officials meet in Senegal to discuss BEPS implementation and solutions to the tax challenges of digitalisation
Lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgift for familievirksomheder fremsat
Regeringen har fremsat lovforslag om forhøjelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2020 er offentliggjort
Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

SKM-meddelelse
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019
Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020

Udkast til styresignal
Seniormedlemskab i A-kasser - udkast til styresignal
Genoptagelsesstyresignal om beskatning af beregnet afkast af domicilejendomme - udkast til styresignal

Bindende svar
Luxembourgsk SICAV-SIF S.C.Sp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent

Domme
Arbejdsudleje - minkfarm - integration - udskillelse - outsourcing - gamle og nye regler
Projekt Money Transfer - Bevisbyrde for mundtlig aftale - Ekstraordinær genoptagelse ved grov uagtsomhed
Skattepligtige gaver - kontante hævninger ved fuldmagt og hævekort

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Skattekreditordningen

Iværksætter brevkassen. I uge 47 sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. skattekreditordningen.


Beierholm

Spilleafgiftslovens regler ved online...

Iværksætter brevkassen. I uge 47 sætter vi ekstra fokus på de danske iværksættere og fejrer Danmarks iværksætteruge med en brevkasse specielt til iværksættere. Her bringer vi spørgsmål og svar vedr. Spilleafgiftslovens regler.


Dansk Revision

Berørte boligejere efteropkræves tre år tilbage i Nulskattesagen

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om, at de boligejere, som gennem en årrække ikke har betalt ejendomsværdiskat, skal efteropkræves i op til tre år. Skatteminister Morten Bødskov er glad for, at der nu er fundet en balanceret løsning, så boligejerne kan komme videre.


Dansk Revision

Ikke den store interesse for F-dag

Der kan være mange gode grunde til at holde øje med F-dag - dagen hvor forskudsopgørelsen lander i din skattemappe. Forskudsopgørelsen er nemlig en slags løbende budget over din indkomst, dine fradrag og din skat for året, der kommer. Den kigger fremad, og det bør du også gøre - måske navnligt hvad angår dine fradrag.


Dansk Revision

Slut med TastSelv-kode for borgere pr. 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 kan du som borger ikke længere logge på skattemappen via din tast selv kode


Dansk Revision

I dag lander forskudsopgørelsen hos 5,1 millioner danskere

Forskudsopgørelsen for 2020 ligger klar til 5,1 mio. borgere torsdag den 21. november i TastSelv på skat.dk. Forskudsopgørelsen er budgettet for 2020 og viser den forventede indkomst, fradrag samt den procent, som arbejdsgiveren anvender til at trække skat af lønnen.


Deloitte

2019 Global tax management survey

Deloitte's latest survey on tax management shines a light on the constantly shifting challenges and priorities facing tax leaders within global organizations. With pressure coming from many directions—variable regulatory requirements, rapid changes in technology, data overload, and a looming shortage of talent—how is the tax function pursuing progress and managing pitfalls?


Deloitte

Forskudsopgørelsen for 2020

Torsdag den 21. november åbner Skattestyrelsen op for adgangen til danskernes forskudsopgørelse for 2020, og du kan se, hvad trækprocent og fradrag bliver for det kommende år.


OECD

OECD and Francophone African officials meet in Senegal to discuss BEPS implementation and solutions to the tax challenges of digitalisation

Over 50 delegates from 13 African countries, as well as international and regional organisations, technical co-operation agencies, Senegalese business, civil society and academia gathered in Saly, Senegal, on 15-17 October 2019 for the Third Regional Meeting on BEPS for Francophone Countries.


Plesner

Lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgift for familievirksomheder fremsat

Regeringen fremsatte onsdag den 20. november 2019 lovforslag om forhøjelse af gave- og arveafgiften for familieejede virksomheder. Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle den lempelse af gave- og arveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, som blev indført af den tidligere regering som kompensation for en tidligere skærpelse af værdiansættelsesreglerne gældende for sådanne overdragelser.


PwC

Regeringen har fremsat lovforslag om forhøjelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Den nuværende regering har sammen med sine støttepartier tidligere annonceret en tilbagerulning af de lempelser af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der blev indført af den tidligere regering i 2017.


Revisionsinstituttet

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2020 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2020.


SEGES

Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019

SKM2019.569.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2019. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 19. november 2019


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020

SKM2019.568.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2020. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 19. november 2019


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Seniormedlemskab i A-kasser - udkast til styresignal

18-1692756

I styresignalet præciseres, at medlemsbidrag for seniormedlemskab i en arbejdsløshedskasse efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 44 ikke er fradragsberettiget i medfør af pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1, 1. pkt., ligningslovens § 13 eller statsskattelovens § 6, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Genoptagelsesstyresignal om beskatning af beregnet afkast af domicilejendomme - udkast til styresignal

19-0126321

I styresignalet præciseres, at overskud eller underskud ved drift af fast ejendom opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, herunder reglerne i statsskattelovens §§ 4-6. Der er ikke i statsskattelovens § 4, litra b hjemmel til, at beskatte et pensionsselskab af en fikseret lejeindtægt, når selskabet ikke overlader brugen af ejendommen til en anden fysisk eller juridisk person. Styresignalet underkender den hidtidige praksis som har været, at selskabet skulle beskattes af en fikseret lejeindtægt fra en domicilejendom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Luxembourgsk SICAV-SIF S.C.Sp (Société en Commandite Spéciale) anset for skattemæssigt transparent

SKM2019.567.SR

Skatterådet bekræftede, at den luxembourgske investeringsfond og dens afdelinger efter en dansk skatteretlig vurdering skulle anses for at være skattemæssige transparente enheder.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Arbejdsudleje - minkfarm - integration - udskillelse - outsourcing - gamle og nye regler

SKM2019.573.BR

Spørgsmålet i sagen var, om en minkavlers køb af ydelser hos to polske virksomheder (ejet af samme person) havde karakter af køb af arbejdskraft (arbejdsudleje) eller entrepriseydelser. Sagen angik såvel arbejdsudlejereglerne forud for og efter vedtagelsen af lov nr. 927 af 18. september 2012. Minkavleren havde bl.a. gjort gældende, at arbejdet udført af de polske virksomheder var tilstrækkeligt udskilt (outsourcet).

Retten fandt, at aftalerne indgået mellem minkavleren og de polske virksomheder var kortfattede, generelt formulerede og af overordnet karakter. Efter forklaringerne måtte det også lægges til grund, at minkavleren havde det overordnede ansvar for det arbejde, der blev udført på hans minkfarm, samt at han løbende havde kontakt til de polske medarbejderne og opsyn med det arbejde, der blev udført. Minkavleren havde instruktionsbeføjelser over for de polske medarbejdere i virksomhederne. Det kunne endvidere lægges til grund, at minkavleren stillede arbejdsredskaber, herunder handsker til rådighed for de ansatte. Også efter forklaringerne kunne det lægges til grund, at det arbejde, der blev udført, var enkelt og rutinepræget og udgjorde en integreret del af minkavlerens virksomhed. Opgaver vedrørende parring af mink, aflivning og pelsning, oprydning og rengøring af bure måtte anses for almindelige opgaver på en minkfarm.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at der var tale om arbejdsudleje - både for så vidt angår kontrakten indgået før 2012-loven og kontrakterne indgået efter 2012-loven - og at minkavleren følgelig hæftede for den manglende indeholdelse af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Projekt Money Transfer - Bevisbyrde for mundtlig aftale - Ekstraordinær genoptagelse ved grov uagtsomhed

SKM2019.571.VLR

Sagen handlede i første række om, hvorvidt sagsøgeren var skattepligtig af to beløb på i alt ca. 1 mio. kroner, som hendes tidligere samlever i Schweiz havde overført til hendes konto i 2007 og 2010. I anden række handlede sagen om, hvorvidt betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt.

Sagsøgeren gjorde gældende, at hun havde erhvervet ret til de to beløb ved en mundtlig aftale indgået med hendes tidligere samlever, da hun var bosiddende i Schweiz, og at hun derfor ikke var skattepligtig til Danmark af beløbene. Hun gjorde desuden gældende, at hun ikke havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive de to beløb.

Den tidligere samlever afgav vidneforklaring for landsretten.

Landsretten fandt, at den tidligere samlevers forklaring ikke understøttede sagsøgerens forklaring om, at de omstridte beløb var overført til hende i henhold til en aftale indgået mellem dem, mens hun boede i Schweiz, hvorefter han påtog sig at betale beløbet på baggrund af, at hun igennem 6 år havde arbejdet i hans virksomhed uden at få løn.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligtige gaver - kontante hævninger ved fuldmagt og hævekort

SKM2019.570.BR

Sagen vedrørte en skønsmæssig forhøjelse af en skatteyders skattepligtige indkomst for indkomståret 2014 og 2015.

Forhøjelserne byggede på skattemyndighedernes skøn over, hvor stor en del af kontante hævninger, som skatteyderen havde foretaget på en konto, hvortil hun havde dankort og fuldmagt, kunne anses for at være tilgået skatteyderen som skattepligtige gaver efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Skatteyderen gjorde gældende, at hun havde givet de kontante beløb til kontoindehaveren og ikke selv - bortset fra en gave på i alt 60.000 kr. - havde modtaget del af dem.

Efter bevisbedømmelsen fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at de hævede og forbrugte midler blev anvendt af kontoindehaveren eller i kontoindehaverens interesse.

På den baggrund fandt retten, at skattemyndighederne havde fornødent grundlag til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0007356
Beskatning af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af godtgørelser og betaling af private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 19/0031472
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til aviser, nedsat fradrag for udgifter til telefon, beskatning af værdi af fri telefon og nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse (el og vand). Landsskatteretten nedsætter fradraget for udgifter til telefon yderligere og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 31-10-2019

Journalnr: 16/1081373
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 18/0006780
Fagligt kontingent
Klagen vedrører nægtet fradrag for fagligt kontingent. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2019

Journalnr: 18/0025952
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet klageren afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen i henhold til kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 17/0990308
Fradrag for udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til anden virksomhed og for udgift til vin. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 14/3033838
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har efter pålæg fra Landsskatteretten genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2010 vedrørende tab på fordringer. SKAT har ikke foretaget ændringer af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse. SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2012.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 14/4339587
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens indkomst på baggrund af konkrete indsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-10-2019

Journalnr: 17/0990486
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætning på bankkonto er anset for skattepligtig gave. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 18/0006781
Kontingentudgift
Klagen vedrører nægtet fradrag for kontingentudgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2019

Journalnr: 16/1827190
Kurstab på fordringer
Sagen omhandler, hvorvidt to fordringer kan anses for nedskrevet til 0 kr. ultimo indkomståret med den virkning, at kurstab på fordringerne skal medtages ved indkomstopgørelsen på grundlag af opgørelse efter lagerprincippet. Landsskatteretten godkender fradrag for tab.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 17/0991243
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån på mellemregningskonto er anset for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2019

Journalnr: 19/0058772
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 15/3227756
Skattepligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperioden, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 17/0989218
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperioden, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 19/0031439
Skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og hæftelse herfor og skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 15/0058811
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen skyldes, at SKAT skønsmæssigt har forhøjet klagerens overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 14/0533898
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed i Danmark, hvorefter resultat af virksomhed er ansat. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 28-10-2019

Journalnr: 16/0504422
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af indkomst fra uregistreret virksomhed: Landsskatteretten hjemviser sagen i overensstemmelse med klagers påstand.
Afsagt: 25-10-2019

Journalnr: 14/0533932
Uregistreret virksomhed og indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed i Danmark og har anset klageren for indeholdelsespligtig af AM-bidrag og A-skat hos virksomhedens personale. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 28-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-11-2019 - 24-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-389/18 Brussels Securities
Dato: 19-12-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - undgåelse af dobbeltbeskatning - artikel 4, stk. 1, første led - forbud mod beskatning af modtaget overskud - udbytte udloddet af et datterselskab indgår i moderselskabets beskatningsgrundlag - fradrag af udloddet udbytte i moderselskabets beskatningsgrundlag og fremførsel af det overskydende beløb til efterfølgende skatteår uden tidsmæssig begrænsning - rækkefølge for foretagelsen af skattefradrag i overskud - fortabelse af en skattefordel

Tidligere dokument: C-389/18 Brussels Securities - Dom
Tidligere dokument: C-389/18 Brussels Securities - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19  

Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Supplerende høring - Lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven
Oprettelsesdato: 18-11-2019
Høringsfrist: 21-11-2019

L 75 - Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven.
Oprettelsesdato: 20-11-2019
Høringsfrist: 25-11-2019

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode)
Oprettelsesdato: 20-11-2019
Høringsfrist: 25-11-2019

L 73 - Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).
Oprettelsesdato: 21-11-2019
Høringsfrist: 25-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 71 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).
Fremsat den 20. november 2019

L 72 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).
Fremsat den 20. november 2019

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).
Fremsat den 20. november 2019

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Fremsat den 20. november 2019

L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).
Fremsat den 20. november 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

L 25 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).

Bilag

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om ændringsforslag om ændret ikrafttrædelse for reglerne om PAL-fradrag ved skattefri fusion af en pensionskasse til et livsforsikringsselskab, til skatteministeren

L 36 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 20/11-19 fra KPMG Acor Tax om opfølgning på henvendelse af 14/11-19 om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner

Bilag 7

Henvendelse af 20/11-19 fra DAHL Advokatfirma om bemærkninger til ændring i aktieavancebeskatningsloven m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om der kan findes en anden model for værdiansættelsen aktier, hvis et selskab ønsker at opsplitte deres aktier i flere aktieklasser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om lovforslaget forhøjer skattetrykket for danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-19 fra KPMG Acor Tax om opfølgning på henvendelsen af 14/11-19 om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-19 fra DAHL Advokatfirma om bemærkninger til ændring i aktieavancebeskatningsloven m.v., til skatteministeren

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 18. november 2019 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver

Bilag 7

Henvendelse af 22/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, at hvis et dansk selskab lader de immaterielle rettigheder blive i datterselskabet, så vil de ikke blive omfattet af CFC-reglerne m.v., til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren har modtaget nogen form for kvantificering eller dokumentation for, at virksomheders CFC-beskatning vil stige, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om lovforslaget afspejler de internationale kriterier for, hvornår et land ikke må tilbyde en særlig lav beskatning af indkomster af royalties m.v., til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om substanstest vil medføre væsentlige ekstraopgaver til skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om substanstest efter ATAD-direktivet ikke medfører en sammenhæng mellem de omkostninger, der er forbundet ved at etablere den fornødne aktivitet for at leve op til substanstesten m.v., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvor meget substans der skal være i et selskab for at leve op til en substanstest efter ATAD, hvis selskabets eneste aktivitet er at købe et patent og opkræve royalties, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om lovforslaget alene vil få virkning for afkast af immaterielle rettigheder, hvor ejerskabet enten er flyttet til et andet land eller er placeret i et andet land, end der hvor den underliggende forskning og udvikling er foregået, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den administrative byrde for en koncern, i forhold til hvilke royalties eller anden indkomst fra immaterielle rettigheder m.v., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad det samlede maksimale provenutab for Danmark er, hvis danske koncerner placerer alle deres patenter og/eller varemærker i skattelyselskaber med tilstrækkelig substans, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om substanstest vil medføre en fritagelse for CFC-skat, der i dag opkræves af danske koncerner, hvis deres patenter m.v. placeres i skattely, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at forklare grundlaget for det anførte i bemærkningerne vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, i hvilket omfang det indgår i Skatteministeriets skøn over de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, at danske koncerner vil blive stillet ringere på udenlandske (datterselskabs)markeder end lokale konkurrenter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at forklarer opgørelsen af de administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet samt Skatteforvaltningen vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at garantere, at de negative konsekvenser for danske koncerners internationale konkurrenceevne, ikke overstiger et frygtet mindreprovenu, såfremt der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, at fraværet af en substanstest enten er eller kan være et brud på EU-retten m.v., til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om Danmark vil kunne stille højere krav til substans m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at bekræfte, at hvis et dansk selskab har et datter selskab i et andet land, hvor selskabsskattesatsen også er 22 pct., så vil datterselskabet stadig være omfattet af CFC-beskatning, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvorledes reglerne om CFC-beskatning i EU’s skatteundgåelsesdirektiv adskiller sig fra OECD’s standarder fsva. CFC-beskatning, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at genoverveje, om der bør indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 30

Spm., om de eksisterende danske CFC-regler lempes som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

L 49 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange indberetninger ministeren forventer, at skattestyrelsen årligt vil modtage, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Danmark ikke indfører en anonymiseret indberetningsordning lig den svenske ordning, til skatteministeren

L 64 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 64 B Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven. (Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 71 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - til fremsættelse - lovforslag om ejendomsvurderingsloven mv.
Høringssvar - Lovforslag om ejendomsvurderingsloven m.v.

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 71 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 71 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 72 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 21/11-19 fra Danske Rederier, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening om at justere DIS-ordingen for at den fortsat har Europa-Kommissionens godkendelse

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/11-19 fra Danske Rederier, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening om at justere DIS-ordingen for at den fortsat har Europa-Kommissionens godkendelse, til skatteministeren

L 72 A Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 21/11-19 fra Danske Rederier, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening om at justere DIS-ordingen for at den fortsat har Europa-Kommissionens godkendelse

L 72 B Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 21/11-19 fra Danske Rederier, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening om at justere DIS-ordingen for at den fortsat har Europa-Kommissionens godkendelse

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovforslag sendt i høringFølgebrev til SAU
Lovforslag om fastholdelse af beskatningen af fri telefon
Resumé

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høringOrientering af SAU om høring
Resumé
Lovforslag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast sendt i høring

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Bilag

Bilag 1

Lovforslag sendt i høringOversendelsesskrivelse
Lovforslag
Resumé

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 62

Publikationen - Tal og tendenser: Unge under 30 år har halveret deres restskat, fra skatteministeren

Bilag 63

Henvendelse af 17/11-19 fra Michael Andersen, Viby Sjælland, om forenkling af reglerne af statsskatteloven

Bilag 64

Notat om status for anvendelse af aktiesparekontoen

Bilag 66

Ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udviklingen af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Bilag 67

Pressemeddelelse og faktaark fra Skattestyrelsen om sammenhængen mellem Skattestyrelsens forlig i udbyttesagen med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl. og en tysk bank, North Channel Bank

Bilag 70

Orientering om sagsbehandlingstid ved udstedelse af CPR og skattekort, fra skatteministeren

Bilag 73

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Kan ministeren oplyse, hvordan reglerne om skatterabat og indefrysningsordningen i den kommende ændring af ejendomsvurderingsloven vil virke i forhold til bofællesskaber (skattemæssigt defineret som boligfællesskaber, hvor ejeren af ejendommen typisk er en forening bestående af beboerne, men beboerne hæfter solidarisk og kollektivt for lånene), herunder særligt konsekvenserne hvis der sker en udskiftning blandt beboerne, og hvorvidt dette vil føre til tab af skatterabatten, selvom der ikke er sket et egentligt ejerskifte idet ejeren fortsat er foreningen?Ministeren bedes specifikt oplyse om konsekvenserne for skatterabatten og indefrysningsordningen ved følgende scenarier: 1) En beboer flytter ud af bofællesskabet, således at antallet af medlemmer/beboere blive én mindre. 2) En ny beboer flytter ind i bofællesskabet, så antallet af beboere bliver én mere. 3) En beboer flytter ud, men en anden flytter samtidig ind, således at antallet af beboere bliver ved med at være det samme.  Svar  

Spm. 29

Ministeren bedes redegøre for de samlede udgifter pr. 1. oktober 2018, der er anvendt på det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeren bedes også give et overslag på, hvor mange udgifter man forventer, der fremadrettet skal tilgå ejendomsvurderingssystemet, indtil arbejdet er fuldbragt. Ministeren bedes endelig sammenholde dette med det oprindelige overslag på samlede udgifter til ejendomsvurderingssystemet.  Svar  

Spm. 30

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU (folketingsåret 2016-17) alm. del – spørgsmål 388, hvor man supplerer figur 1 med den foreslåede udskydelse af det nye boligskattesystem til 2024. Derudover ønskes også en provenutabel gående til 2040, hvori spørgsmålets pkt. 1-3 indgår samt ved den foreslåede udskydelse af det nye boligskattesystem til 2024.  Svar  

Spm. 57

Det fremgår af Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2018, jf. EUU 2018, Rådsmøde 3659 – økofin – bilag 2 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), at indførsel af en Tech-skat på bruttoomsætningen på 3 pct. af indtægter fra målrettet reklameplads på internettet, indtægter fra visse flersidede digitale platforme og indtægter fra salg af brugergeneret data, der er gældende for koncerner med en global omsætning over ca. 5,6 mia. kr. og en omsætning i EU på over ca. 372 mio. kr., vil være ca. 0,5 mia. kr. i Danmark. Ministeren bedes tilsvarende oplyse, provenuet ved at indføre den såkaldte 5-5-5 model som Tech DK kommissionen foreslår i deres rapport ”Tech DK rapport 1 – Økonomi”, hvor selskaber med en omsætning på 5 milliarder kroner i verden og 5 millioner kroner i Danmark, skal betale en skat på 5 pct. af deres danske omsætning. Provenuet bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes tillige redegøre for, om der er forskelle i, hvilke typer af skattepligtige indtægter der er i kommissionens forslag og i Tech DK’s forslag.  Svar  

Spm. 58

Det fremgår af Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2018, jf. EUU 2018, Rådsmøde 3659 – økofin – bilag 2 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), at ”Regeringen er derfor positiv overfor et tysk-fransk forslag fra juli 2018 i OECD-drøftelserne, som styrker BEPS ved at indføre regler om effektiv minimumsbeskatning som et supplement til eksisterende CFC-regler. Det pågældende forslag består af to elementer, 1) en minimumsbeskatning af globalindkomsten, hvorefter moderselskabet beskattes af den del af datterselskabets indkomst, der ikke minimumsbeskattes i udlandet (en ny supplerende form for CFC-beskatning) og 2) fradragsnægtelse for visse betalinger til koncernforbundne selskaber, der ikke minimumsbeskattes i udlandet. Et sådan forslag vil omfatte både digitale og ikke-digitale virksomheder og vil mindske omfanget af skatteundgåelse generelt. Et sådant forslag vil desuden være i fuld overensstemmelse med det gældende internationale skatteprincip om, at man beskatter et selskabs profit, der hvor værdien skabes, og vil således ikke indebære en risiko for erodering af dansk skatteprovenu, jf. nedenfor”. Ministeren bedes oplyse om det mere detaljerede indhold i det tysk-franske forslag vedrørende CFC-beskatning og fradragsnægtelse. Ministeren bedes tillige redegøre for, hvilke ændringer der vil være nødvendige i dansk skattelovgivning, såfremt den tysk-franske model skulle implementeres, samt skønne over provenuvirkningen ved indførsel af det tysk-franske forslag. Provenuvirkningen bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd.  Svar  

Spm. 59

Ministeren bedes oplyse, hvilke kontrolprojekter i Skattestyrelsen der hører under den fælles myndighedsindsats i forhold til at bekæmpe social dumping. Ministeren bedes kort beskrive hvert enkelt kontrolprojekt, herunder relationen til bekæmpelse af social dumping.  Svar  

Spm. 68

Vil ministeren redegøre for beskatning af indtægter fra pantede flasker og i den forbindelse kommentere den problematik, der rejses i SAU alm. del – bilag 41?  Svar  

Spm. 98

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 218 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Spm. 111

Vil ministeren beregne effekten af ændringen af konsolideringsfradraget baseret på fondenes uddelinger for i alt 17,1 mia. kr. i 2017, jf. tal fra Danmarks Statistik, efter den regnemetode, som blev anvendt af Skatteministeriet i svar på L 71 – spørgsmål 29 (folketingsåret 2015-16)?

Spm. 112

Vil ministeren oplyse, hvorfor Skatteministeriet har ændret regnemetode fra den metode, som er anvendt i svar på L 71 – spørgsmål 29 (folketingsåret 2015-16), til den metode, som er anvendt i orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, jf. SAU alm. del – bilag 122 (folketingsåret 2018-19, 1. samling)?

Spm. 113

Vil ministeren oplyse, om det er almindelig praksis at ændre beregningsmetode, når der skal påvises en effekt af et givent lovforslag?

Spm. 114

Vil ministeren oplyse, hvorvidt Skatteministeriet efter den beregningsmetoden anvendt i orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, jf. SAU alm. del – bilag 122 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) har medregnet tilbageløb og adfærd?

Spm. 115

I forbindelse med Skattestyrelsens arbejde med at hente penge hjem fra svindlen med udbytteskat, har et advokatfirma nægtet at have rådgivet finansielle virksomheder involveret i denne svindel og anfægtet, at der skulle være habilitetsproblemer forbundet med, at advokatfirmaet har gennemført en undersøgelse på vegne af Skatteministeriet omkring netop disse udbyttesager. Kan ministeren på den baggrund oplyse, om der i forbindelse med de offentliggjorte forlig er fremkommet nye oplysninger vedrørende habiliteten og rådgivningen af de implicerede virksomheder?  Svar  

Spm. 116

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af S 252, folketingsåret 2017-2018, forklare, hvorfor der ikke kan gives adgang til eSKAT til virksomheder, der ikke er kreditgivere, når Indkomstregisterloven § 7 A, stk. 1, specifikt tillader virksomheder som formidler lån adgang til indkomstregisteret?  Svar  

Spm. 117

Er ministeren villig til at give private låneformidlere adgang til eSKAT ved at ændre den fornødne lovgivning, så der kan skabes mere konkurrence og bedre vilkår for låntagere?  Svar  

Spm. 118

Kan ministeren – eventuelt efter indhentelse af oplysninger fra andre ministerier – bekræfte, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har kaldt stress for sundhedsepidemien i det 21. århundrede, og at i Danmark udgør sygemeldinger med begrundelse i stress, depression og andre mentale lidelser også en stigende andel af de samlede sygemeldinger og ligger efterhånden på linje med sygemeldinger begrundet i bevægeapparatslidelser? Kan ministeren bekræfte, at der i arbejdsmiljølovgivningen er vedtaget en ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Kan ministeren bekræfte, at en virksomhed kan yde hjælp til medarbejderen uden efterfølgende beskatning, hvis der er tale om fysisk skade, der er opstået på arbejdet eller i fritiden? Kan ministeren bekræfte, at medarbejdere beskattes, hvis en virksomhed som led i varetagelse af et socialt ansvar yder psykologhjælp og anden hjælp i forbindelse med privat- og fritidsrelateret stress, depression og andre mentale lidelser? I bekræftende fald: Finder ministeren det rimeligt, at der er en sådan skattemæssig forskelsbehandling af virksomheders hjælp til medarbejderes fysiske og psykiske lidelser?  Svar  

Spm. 119

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 321, folketingsåret 2015-16, om en udtømmende liste over fradrag, som relaterer sig til personbeskatning, med angivelse af, hvilket provenu det vil generere at afskaffe de enkelte fradrag.

Spm. 120

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse