SkatteMail 2021, uge 46

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort
Betal mere i skat - Restskat for private og selvstændige
Forskudsopgørelsen for 2022 er åben
Selskabers frivillige indbetaling af acontoskat 2021
Operationel transfer pricing
Højesteretsdom om Landsskatterettens kompetence
Maskeret udlodning ved køb af ejendom
Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter
Markant lavere straf i tilståelsessag om momssvig og groft skattesvig

Udkast til styresignal
Afkastbeskatning - udenlandske pensionsordninger - PBL § 53 A - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal.

Styresignaler
Styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven

Bindende svar
Skatte- og momsmæssig fradragsret ved salgsfremmeordning
Familiehjælpsfond, evt. afståelse af aktier, skattepligtig formuefordel
OPP - psykiatrisk hospital
Kontrakt skulle skattemæssigt fortsat anses som en lejekontrakt og ikke som en købekontrakt

Afgørelser
Virksomhedsordningen - Minimumsbeskattede investeringsbeviser
Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst - Jagtudbytte
Forhøjelse af udenlandsk indkomst - Creditlempelse

Domme
Anke afvist grundet manglende indlevering af ekstrakt
Kursgevinst - hæftelsesbegrænsning - kommanditselskab - realisation - periodisering
Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATS afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb
Klageberettigelse - direkte retlige interesse - kapitalens fri bevægelighed
Betingelser for genoptagelse af ejendomsvurdering
Kunstnervirksomhed - erhvervsmæssig virksomhed - professorstilling - virksomhed som forudsætning for ansættelse

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Bech-Bruun

Rapport fra ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort

Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.


Dansk Revision

Betal mere i skat - Restskat for private og selvstændige

Fristen for frivillig betaling af restskat er den 1. juli 2021. Hvis du ikke betaler, udregner SKAT din restskat inklusive procenttillæg op til 21.798 kr. ind i din skat for 2022. Fristen for frivillig betaling af restskat for 2020 var 1. juli 2021, og hvis du vil undgå at betale restskat i marts 2022, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2021 er korrekt.


Dansk Revision

Forskudsopgørelsen for 2022 er åben

Nytåret nærmer sig med hastige skridt og med det også muligheden for nytårsfortsætter og andre gode hensigter også. Forskudsopgørelsen er ingen undtagelse. Se og ret din forskudsopgørelse - vi hjælper dig i mål.


Dansk Revision

Selskabers frivillige indbetaling af acontoskat 2021

Fristen for selskabers betaling af frivillig acontoskat er mandag den 22. november 2021 - det er lige om lidt. Selskaber kan frivilligt betale acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt, men hvornår er det egentlig en fordel af foretage en frivillig indbetaling af acontoskat? Det kigger vores skattejurister nærmere på.


Deloitte

Operationel transfer pricing

Simplificer udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationen via en pragmatisk tilgang til teknologi


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om Landsskatterettens kompetence

Højesteret har afsagt en deldom, som bl.a. omhandler Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATs stillingtagen til krav om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter, hvor kravet er fremsat af et senere led i omsætningskæden, der har fået overvæltet afgiften på sig. Dommen omhandler også det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. 


Revisorgruppen Danmark

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Ny byretsdom om maskeret udlodning ved køb af ejendom


TVC Advokatfirma

Afgørelse om beskatning af jagtudbytte ved slyngeljagter

Landsskatteretten har tilsidesat en af Skattestyrelsen gennemført forhøjelse af et selskabs indkomst, således selskabets indkomst ikke skal forhøjes med værdien af et jagtudbytte.


TVC Advokatfirma

Markant lavere straf i tilståelsessag om momssvig og groft skattesvig

I en nyere tilståelsessag blev en virksomhedsejer idømt en markant lavere straf i byretten, end hvad der er sædvanligt i tilsvarende straffesager om momssvig og skattesvig af særlig grov karakter. Straffen blev derudover gjort betinget.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Afkastbeskatning - udenlandske pensionsordninger - PBL § 53 A - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal.

21-0573327

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i Landsskatterettens afgørelse af 6. maj 2021 sin hidtidige praksis vedrørende valutakursomregningen i forbindelse med afkastopgørelsen for udenlandske pensionsordninger, der opgøres efter "den forenklede metode" i medfør af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt.

Praksisændringen består i, at afkast opgjort efter "den forenklede metode" fremover skal opgøres inklusiv valutakursudsving og ikke som hidtil omregnes til gennemsnitskursen ved indkomstårets udgang.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskatteloven

SKM2021.615.SKTST

Skattestyrelsen ønsker med dette styresignal at præcisere reglerne i tonnageskatteloven om bindingsperiodens rækkevidde. Desuden tydeliggøres tonnageskattelovens regler om måletidspunkt for flagandelens indgangsværdi.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skatte- og momsmæssig fradragsret ved salgsfremmeordning

SKM2021.623.SR

Spørger drev virksomhed med salg af X-abonnement og Y-abonnement, hovedsageligt til private forbrugere.

Spørger havde iværksat en salgsfremmeordning, hvorefter Spørger tilbød et forbrugsgode fx i form af en højtaler, såfremt kunden samtidig tegnede et abonnement i en uopsigelig periode på 6 måneder.

Skatterådet kunne bekræfte, at tilgiften skulle anses for en fradragsberettiget driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da der forelå en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Tilgiften skulle således ikke anses som en repræsentations -eller reklameudgift.

I relation til den momsmæssige behandling kunne Skatterådet bekræfte, at der ikke var grundlag for at udtagningsbeskatte Spørger af tilgiften efter momslovens § 5, stk. 1-3, ligesom Spørger havde fuld momsfradragsret for indkøbet af tilgiften, jf. momslovens § 37, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Familiehjælpsfond, evt. afståelse af aktier, skattepligtig formuefordel

SKM2021.617.SR

For mange år siden gav Spørgernes far Spørgerne aktier i et selskab. Aktierne blev båndlagt i en familiefond, som faren var med til at stifte. Det blev nu planlagt at ophæve fonden, og inden da at ophæve båndlæggelsen af Spørgernes aktier. Ved en ophævelse ville Spørgerne bl.a. få stemmeretten på deres aktier tilbageført.

Det kunne bekræftes, at ophævelsen af båndlæggelsen og tilbageførslen af fuldmagten til at udøve stemmerettighederne på Spørgernes aktier ikke skattemæssigt ansås som en afståelse af aktierne for Spørgerne og heller ikke i øvrigt ansås for at indebære overførsel af en skattepligtig formuefordel for Spørgerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: OPP - psykiatrisk hospital

SKM2021.613.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et OPP-selskab kan anses som ejer af en ny bygning til hospitalsbygning, således at selskabet kan foretage skattemæssige afskrivninger, selv om OPP-kontrakten indeholder en klausul om såvel ret som pligt for den offentlige part til at købe bygningen efter OPP-kontraktens udløb 25 år efter ibrugtagningen til en forud beregnet handelsværdi svarende til 50 pct. af OPP-leverandørens byggesum. Bygningen opføres på lejet grund og afskrivning kan ske efter afskrivningslovens § 25, stk. 1. Skatterådet udtalte, at afskrivningsgrundlaget skal reduceres med det beløb, som den offentlige myndighed skal betale ved OPP-kontraktens udløb, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 1, sidste pkt.

Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet om OPP-leverandøren kan anses som ejer af bygningen i momsmæssig henseende, således at selskabet kan opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, da der ikke kan gives bindende svar på bevillingsspørgsmål


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kontrakt skulle skattemæssigt fortsat anses som en lejekontrakt og ikke som en købekontrakt

SKM2021.610.SR

Spørger var et selskab, der var stiftet med det formål at foretage udvikling, installation og drift af solcelleanlæg til erhvervsvirksomheder og investorer. Spørger påtænkte at leje et jordstykke hos en ejendomsbesidder ved indgåelse af en lejekontrakt og anvende jordstykket til at opføre, installere og drive solcelleanlæg.

Skatterådet havde ved SKM2021.160.SR bekræftet, at den indgåede lejekontrakt kunne anses som en lejekontrakt og at Spørgers lejebetalinger for leje af jordstykket til opførelse og drift af solcelleanlæg kunne anses som fradragsberettigede driftsomkostninger.

Der var i nærværende anmodning spurgt til, om ændringer i lejekontrakten ville betyde en ændret besvarelse. Ændringerne vedrørte Spørgers pligt til at betale en del af ejendomsskatten på det lejede areal samt pligt til at dele udgifter og indtægter med udlejer, for så vidt angik tiltag til at opretholde landbrugspligten på det lejede areal.

Skatterådet kunne - i overensstemmelse med Spørgers opfattelse - fortsat bekræfte, at lejekontrakten skulle kvalificeres som en lejekontrakt og ikke som en købskontrakt, hvorfor Spørgers samlede lejebetalinger kunne anses som fradragsberettigede driftsomkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Virksomhedsordningen - Minimumsbeskattede investeringsbeviser

SKM2021.609.LSR

Klagen drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT havde hævet klagerens værdipapirer ud af virksomhedsordningen med udgangen af indkomståret 2013. Klageren havde i indkomståret 2009 anvendt midler fra virksomhedsordningen til anskaffelse af værdipapirer, som ikke kunne placeres i virksomhedsordningen. Værdipapirerne havde således siden anskaffelsen fejlagtigt været placeret i virksomhedsordningen. På det tidspunkt, hvor SKAT konstaterede fejlen, havde SKAT, henset til reglerne i skatteforvaltningslovens § 26 og 27, ikke anset det for muligt at hæve værdipapirerne ud af virksomhedsordningen i indkomståret 2009. Klageren havde siden anskaffelsen af værdipapirerne valgt at medtage værdipapirerne som aktiver under virksomhedsordningen, herunder også i indkomståret 2013, og SKAT havde ikke tidligere gennemgået klagerens virksomhedsordning. Landsskatteretten fandt, at det forhold, at værdipapirerne aldrig havde kunnet indgå i virksomhedsordningen, ikke var til hinder for, at værdipapirerne blev hævet ud af virksomhedsordningen i indkomståret 2013, hvor fejlen blev konstateret, og som var inden for den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Retten henviste herved bl.a. til SKM2003.413.HR. Landsskatteretten stadfæstede herefter SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst - Jagtudbytte

SKM2021.608.LSR

Skattestyrelsen havde forhøjet et selskabs skattepligtige indkomst med værdien af et jagtudbytte i forbindelse med afholdelse af såkaldte "slyngeljagter". Landsskatteretten fandt, at der ikke i statsskattelovens § 4 var hjemmel til i den konkrete situation at beskatte selskabet af værdien af det på slyngeljagterne nedlagte fuglevildt. Landsskatteretten lagde herved vægt på, at det nedlagte fuglevildt ikke afstedkom indtægter, men derimod blev modtaget af hjælperne som vederlag for det udførte arbejde. Det forhold, at selskabet eventuelt kunne have solgt det pågældende vildt til anden side, ændrede ikke herved.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af udenlandsk indkomst - Creditlempelse

SKM2021.611.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren for nogle af månederne i indkomståret 2013 og for hele indkomståret 2014 var berettiget til creditlempelse efter ligningslovens § 33, stk. 1, for den del af den udenlandske lønindkomst fra H1, der var optjent ved arbejde udført i Spanien og inden for spansk territorium. Derimod fandt Landsskatteretten ikke, at der kunne ske lempelse for den skat, der var betalt i Spanien for arbejde udført i tredjelande. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på fradrag for social sikring til Spanien med henvisning til, at klageren var omfattet af lovgivning om obligatorisk social sikring i Spanien, men at der under sagens behandling ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, med hvilke beløb han havde betalt lovpligtige bidrag til spansk social sikring omfattet af ligningslovens § 8 M, stk. 2. Landsskatteretten fandt endeligt, at klageren var berettiget til fradrag for lovpligtige bidrag til social sikring i Schweiz for så vidt angår de poster på klagerens lønsedler, der var angivet 'Swiss Social Security'.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Anke afvist grundet manglende indlevering af ekstrakt

SKM2021.624.ØLR

Sagen angik, om appellanten var berettiget til at få ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelser for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. Landsretten bestemte, at appellanten senest den 12. oktober 2021 skulle indlevere ekstrakt, hvilket landsretten gentog ved retsbog af 6. oktober 2021 efter, at appellanten havde anmodet om udsættelse af hovedforhandlingen. Ekstrakten blev ikke indleveret inden fristens udløb, og landsretten fastsatte herefter frist for indlevering af ekstrakten til den 14. oktober 2021, kl. 12.00. Den 14. oktober 2021 indleverede appellanten ca. 50 enkeltfotos, der fremstod som uddrag af forskellige sagsakter. Landsretten fandt, at disse ikke fremstod som en ekstrakt og afviste derefter anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kursgevinst - hæftelsesbegrænsning - kommanditselskab - realisation - periodisering

SKM2021.622.ØLR

Tre kommanditister havde realiseret skattepligtige kursgevinster på et lån i fremmed valuta med begrænset hæftelse.

Landsretten tiltrådte - efter en vurdering af nogle yderligere faktuelle omstændigheder fremhævet for landsretten - byrettens begrundelse og resultat. I lighed med byretten fandt landsretten således, at det først var ved långivers salg af kommanditselskabets ejendom, at det kunne gøres op, hvor stor en del af gælden, der ikke blev indfriet med salgssummen, og dermed hvor stor en gæld kommanditisterne blev frigjort for som følge af låneaftalens hæftelsesbegrænsning. Først på dette tidspunkt blev kommanditisternes kursgevinst realiseret.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom (SKM2021.59.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATS afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

SKM2021.621.HR

Sagen drejede sig om en række virksomheder, som i perioden 1993-2001 havde købt og forbrugt olieprodukter, hvoraf der var blevet opkrævet smøreolieafgift efter den dagældende mineralolieafgiftslov. Det viste sig efterfølgende, at afgiften var opkrævet i strid med EU-retten. Virksomhederne havde ikke selv betalt afgift af olieprodukterne, der var købt fra olieselskaber, som havde betalt afgift af produkterne til statskassen. Ifølge virksomhederne havde olieselskaberne overvæltet afgiften på virksomhederne i priserne på de solgte olieprodukter. Virksomhederne fremsatte derfor krav over for SKAT om tilbagebetaling af beløb svarende til den overvæltede afgift, jf. SKM2014.44.VLR og SKM2015.733.SKAT.

SKAT afviste kravene med henvisning til, at virksomhedernes eventuelle krav var forældede. Virksomhederne påklagede SKATs afvisning af deres krav til Landsskatteretten, som imidlertid afviste klagerne med den begrundelse, at de ikke vedrørte afgørelser omfattet af den i skatteforvaltningsloven fastsatte klageadgang til Landskatteretten. Virksomhederne indbragte herefter sagerne for domstolene.

Højesterets dom er en deldom vedrørende det spørgsmål, om at landskatteretten har kompetence efter skatteforvaltningsloven til at behandle klagerne over SKATs afvisning af virksomhedernes krav.

Højesteret fandt, ligesom landsretten, at virksomhederne krav må klassificeres som formueretlige tilbagebetalingskrav efter principperne om condictio indebiti, og at SKATs beslutninger om at afvise kravene ikke havde karakter af forvaltningsretlige afgørelser. Beslutningerne kunne derfor ikke påklages til Landskatteretten efter skatteforvaltningslovens regler, hvorefter kun afgørelser kan påklages til Landskatteretten.

Højesteret var desuden enig med landsretten i, at beslutningerne heller ikke kunne påklages til Skatteministeriets departement

Højesteret afviste - ligesom landsretten- virksomhederne indsigelser om, at manglende administrativ klageadgang var i strid med EU-retten, herunder det EU-retlige ækvivalensprincip, det EU-retlige effektivitetsprincip og et EU-retligt ligebehandlingsprincip.

Højesteret var endvidere enig med landsretten i, at der ikke var grundlag for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen som begæret af virksomhederne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Klageberettigelse - direkte retlige interesse - kapitalens fri bevægelighed

SKM2021.619.ØLR

Landsretten fastslog, at en ikke-hjemmehørende modtager af et beløb fra et hjemmehørende selskab ikke var berettiget til at klage til Landsskatteretten over skatteforvaltningens afgørelse om, at det hjemmehørende selskab hæftede for manglende indeholdelse af udbytteskat efter kildeskattelovens § 69. Den ikke-hjemmehørende modtager af beløbet hæftede ikke for udbytteskatten, og landsretten fandt, at dette selskab alene havde en afledt interesse i den afgørelse, der var truffet over for det hjemmehørende selskab om indeholdelse af udbytteskat. Betingelserne for klageberettigelse efter skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 2, var derfor ikke opfyldt, da bestemmelsen kræver, at der foreligger en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i afgørelsen.

Landsretten fandt ikke, at den manglende klageberettigelse udgjorde en restriktion for kapitalens fri bevægelighed i strid med EUF-traktatens artikel 63.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for genoptagelse af ejendomsvurdering

SKM2021.618.ØLR

Sagerne angår, om sagsøgeren har krav på henholdsvis ekstraordinær og ordinær genoptagelse af grundværdiansættelserne af en parcelhusgrund for vurderingsårene 2007-2011 samt 2014 og 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og stk. 3. Grundværdien var ansat efter byggeretsværdiprincippet, og spørgsmålet var, om manglende differentierede priser ved ansættelsen kan henregnes til den fejltype, der kan begrunde genoptagelse, eller om fastsættelse heraf er en del af det beløbsmæssige vurderingsskøn.

Landsretten anførte, at anvendelse af byggeretsværdiprincippet, der som fastslået af Højesteret i UfR 2005.1164 (SKM2005.63.HR), alene er et vurderingsteknisk hjælpemiddel, bl.a. indebærer, at der i en ejendomsvurdering af parcelhusgrunde, der er større end 1.400 m², og som ikke kan udstykkes, foretages en reduktion i den beregnede kvadratmeterpris for den del af grunden, der overstiger 1.400 m².

Landsretten fandt, at det ikke alene på baggrund af det forhold, at SKAT ved sin vurdering af ejendommen ikke har anvendt differentierede satser, kan anses for godtgjort, at dette forhold skyldes fejlagtig registrering af oplysninger om ejendommens fysiske/materielle forhold om f.eks. grundstørrelse og egenskaber i relation til udstykningsmuligheder, som efter skatteforvaltningslovens § 33 kan begrunde genoptagelse.

Sagsøgerens anbringende om, at SKAT har været forpligtet til at anvende byggeretsværdiprincippets differentierede satser for "store grunde", måtte i sig selv anses for at være en retlig indsigelse over for den måde, hvorpå SKAT har foretaget vurderingen. Med henvisning til indholdet af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 33, fandt landsretten, at dette ikke kunne føre til, at betingelserne for at genoptage vurderingen, kan anses for opfyldt.

Da der herefter ikke var grundlag for at tage stilling til, om de øvrige betingelser for genoptagelse eller ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33 er opfyldt, tog landsretten Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge i begge sager.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kunstnervirksomhed - erhvervsmæssig virksomhed - professorstilling - virksomhed som forudsætning for ansættelse

SKM2021.616.BR

Sagen omhandlede, hvorvidt en kunstnervirksomhed, der i en årrække havde givet underskud, kunne anses for rentabel. Sagsøgeren gjorde hertil gældende, at hendes lønindtægt som professor ved G1-virksomhed skulle indgå i bedømmelsen af rentabiliteten og henviste til, at det var en forudsætning for ansættelsen som professor, at hun under ansættelsen opretholdt sin "kunstneriske praksis".

Retten lagt vægt på oplysningerne om indtægter og udgifter i kunstnervirksomheden. Retten fandt ikke virksomheden rentabel, da virksomheden ikke kunne anses for at være drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til arbejdsindsatsen.

Retten fandt det endvidere ikke godtgjort, at der ved ansættelsen var stillet krav om, at sagsøgeren opretholdt sin "kunstneriske praksis" gennem en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Retten fandt ikke, at der var en sådan nær og direkte sammenhæng mellem kunstnervirksomheden og sagsøgerens ansættelse som professor, at der var grundlag for undtagelsesvis at inddrage lønindkomsten i rentabilitetsvurderingen. Herefter blev sagsøgerens mere subsidiære påstand om hjemvisning heller ikke taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.620.ØLR

Straf - moms - kildeskat - dokumentfalsk - medvirken - flere tiltalte

T1 var tiltalt for som reel indehaver og ansvarlig for en virksomhed, for perioden 01.01.2014-31.03.2016 at have drevet momspligtig virksomhed og udstedt fakturaer med moms uden at foretage indberetning af virksomhedens momstilsvar samt at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalte lønninger. T1 havde derved unddraget for 6.485.681 kr. i moms, 13.151.306 kr. i A-skat og 2.079.258 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T2 var tiltalt for medvirken hertil. T2 accepterede at være registreret som juridisk ejer af virksomheden, ligesom han lod T1 benytte konti tilhørende T2 og T2s kone til indsættelser vedrørende virksomheden, hvorefter T2 hævede pengene og gav dem til T1 i kontanter, ligesom han selv modtog sort løn og i mindst et tilfælde disponerede på vegne af T1. T1 var tillige tiltalt for dokumentfalsk og forsøg på bedrageri i forbindelse at opnå lån hos en finansiel institution.

T1 erkendte svig med moms og kildeskat, men nægtede sig skyldig i dokumentfalsk, idet det ikke var ham, der havde ansøgt om de pågældende lån.

T2 forklarede at han i 2012 blev bekendt med, at han var registreret som ejer af virksomheden. I den forbindelse talte han med T1, som oplyste, at virksomheden var under afvikling og at T2 tænkte T1 ville lukke virksomheden som lovet. I september 2014 var han til et møde hos told- og skatteforvaltningen sammen med T1 og T1 havde efter mødet fortalt ham, at han ville lukke virksomheden. T2 havde ingen ansættelseskontrakt og løn blev udbetalt sort i virksomheden.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Retten lagde til grund, at T2 måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han medvirkede til unddragelserne i virksomheden. T2 må have indset og accepteret muligheden for, at han fortsat var registreret som ejer af virksomheden, hvilket han ikke havde undersøgt nærmere selvom han både i 2012 og 2014 var blevet gjort opmærksom herpå. T1 idømtes 3 års fængsel og T2 1½ års fængsel. De idømtes hver en tillægsbøde på 21.700.000 kr. samt rettighedsfrakendelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med de beløbsmæssige ændringer som anklagemyndigheden lagde op til. Tillægsbøderne blev nedsat til 18.400.000 kr. til hver. 1 år af T2s fængselsstraf blev gjort betinget grundet gode personlige forhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-11-2021 - 21-12-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 25-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-478/19 Frie kapitalbevægelser UBS Real Estate
Dato: 16-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - lukkede kollektive investeringsfonde - åbne kollektive investeringsfonde - investeringer i fast ejendom - realkredit- og tinglysningsafgifter - skatte- og afgiftsmæssig fordel udelukkende forbeholdt lukkede ejendomsfonde - forskelsbehandling - sammenlignelige situationer - objektive differentieringskriterier

Tidligere dokument: C-478/19 Frie kapitalbevægelser UBS Real Estate - Dom


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19, BEK nr 2051 af 11/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.
Fremsat den 17. november 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 11. november 2021

L 5 Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 11. november 2021

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 18. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/11-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen fra Bilbranchen i DI af 9/11-21 vedrørende præsentation til foretræde den 11. november 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at stille ændringsforslag, der skal afhjælpe problematikken om rettidig afgiftsberigtigelse under overgangsordningen, så fristen for indsendelse af dokumentation ændres til den 31. december 2021, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordning til de nye bilafgifter, til skatteministeren

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6), til skatteministeren

L 7 A Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 11

L 7 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6), fra skatteministeren

L 7 B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 11

L 7 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6), fra skatteministeren

L 74 A Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 74 B Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven. (Bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at andelsforeninger kan anses for at opfylde kravet til det kooperative formål helt frem til den endelige opløsning, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det er Skatteministeriets egen vurdering, at en ændring af beskatningstidspunktet for udbetalinger, der vedrører 2020, vil udgøre statsstøtte, eller om Skatteministeriet har været i dialog med Kommissionen herom, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 8 (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 3 (pdf-version)

Spm. 9

Spm. om, hvorfor princippet ikke lægges til grund for regulering af beskatningstidspunktet for erstatninger m.v., til skatteministerenSAU L 8 - svar på spm. 9 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 10

Spm. om, hvorvidt det fortsat er ministerens opfattelse, at anvendelsen af de almindeligt gældende skatteregler ikke strider med den politisk aftale af 25. januar 2021 om fuld erstatning til minkavlere m.fl., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 10 (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 2 (pdf-version)

Spm. 11

Spm. om minkerstatninger m.v. der endnu ikke er udbetalt delvist/aconto i 2020, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at udbetalinger – skattemæssigt – allerede bør kunne indtægtsføres tilbage til 2020 , til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 12 (pdf-version)

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at lovgivningen bør ændres, således at erstatninger for bygninger, driftsmidler m.v. kan indtægtsføres i 2020, selv om erstatningsudbetalingerne først finder sted i 2021 eller senere, til skatteministerenSAU L 8 - svar på spm. 13 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 699-204 (folketingsåret 2020-21) om dækningsafgiftSAU alm. del - svar på spm. 699 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 700 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 701 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 702 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 703 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 704 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 42

Rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte og tilhørende pressemeddelelse

Bilag 43

Publikation fra Skattestyrelsen: Danskernes skattebetaling

Bilag 44

Kommissionens svar på spørgsmål fra MP Niels Fuglsang om udelukkelse af virksomheder i skattely fra offentlige udbud

Bilag 48

Opfølgning på teknisk gennemgang i FIU den 17/11-21 af aktstykke om ICE

Spørgsmål og svar

Spm. 30

Vil ministeren oplyse, om der skal betales grundskyld, hvis der bygges et sognehus/menighedshus i forbindelse med en kirke, men på et grundstykke, som er adskilt fra kirken og ligger på f.eks. nabogrunden?  Svar  

Spm. 32

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretrædet den 28. oktober 2021 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om skattefrie gavekort, jf. SAU alm. del - bilag 25.  Svar  

Spm. 33

Vil ministeren redegøre for den norske model med skattefritagelse af gavekort op til 5.000 NOK? Der henvises til SAU alm. del – bilag 25.  Svar  

Spm. 34

Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-regler der gælder vedrørende skattefritagelse af gavekort/vouchers, og hvilken betydning reglerne kan have for ordningen med skattefri gavekort, som DRC Danmarks Restauranter og Cafeer var i foretræde om, jf. SAU alm. del – bilag 25?  Svar  

Spm. 43

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen af GloBE vil være for Danmark i nedenstående situationer?a.Som foreslået af OECD med en skatteprocent på 15 og med omsætningstærskel på 750 millioner euro.b.Som foreslået af OECD med en skatteprocent på 15, men uden omsætningstærskel.c.En skatteprocent på 15, uden omsætningstærskel, og hvor GloBE også pålægges den danske del af indkomsten.  Svar  

Spm. 44

I det omfang Skatteministeriet er af den opfattelse, at den økonomiske byrde af selskabsskatten (skatteincidensen) bæres af lønmodtagerne, bedes ministeren oplyse, om den økonomiske byrde af GloBE skatten da bæres af lønmodtagerne i lavskattelandene.  Svar  

Spm. 92

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af indførsel af pristalsregulering af det årlige mulige indskud på 6.000 kr. til børneopsparing og det mulige maksimale samlede indskud på 72.000 kr.  Svar  

Spm. 93

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt være af at hæve det årlige mulige indskud til børneopsparing på 6.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling og at hæve det maksimale samlede indskud på 72.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling. Derudover hvad den provenumæssige effekt vil være, hvis man gjorde begge dele.  Svar  

Spm. 94

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af at hæve det årlige mulige indskud til børneopsparing på 6.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling og at hæve det maksimale samlede indskud på 72.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling. Derudover hvad den provenumæssige effekt vil være, hvis man gjorde begge dele.  Svar  

Spm. 95

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af at fjerne det mulige årlige indskud til børneopsparing på 6.000 kr.  Svar  

Spm. 96

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af at fjerne det samlede mulige indskud til børneopsparing på 72.000 kr.  Svar  

Spm. 97

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af at fjerne bindingsperioden for børneopsparing på 7 år.  Svar  

Spm. 98

Den 1. januar 2022 træder Lov nr. 1944 af 15. december 2020 i kraft, hvormed børnepenge som udgangspunkt deles ligeligt mellem forældre. For par der er skilt efter den 19. oktober 2021 og i fremtiden, vil børnepengene som hovedregel også blive delt ligeligt, medmindre der aftales andet, eller man kan dokumentere, at man mindst har barnet 9 ud af 14 dage. For forældre skilt før oktober 2021 og har fælles forældremyndighed, vil pengene fortsat bliver udbetalt til den forælder, der i forvejen modtager pengene. Forældre kan vælge at splitte ydelsen, men det kræver, at forældrene er enige og oplyser ændringen på borger.dk. Vil ministeren redegøre for årsagen til, at lovændringen ikke fremadrettet gælder alle forældre med fælles forældremyndighed, herunder forældre som har en deleordning, og som er skilt før oktober 2021?  Svar  

Spm. 100

Vil ministeren redegøre for, hvor meget den danske statsstøtte til danske rederier er?  Svar  

Spm. 101

Vil ministeren redegøre for, hvorfor Danmark ikke opgør statsstøtten til rederier på samme måde som Tyskland, jf. artiklen ”Skatteminister frede statsstøtten til shipping uden at vide hvad den koster” bragt af Shippingwatch den 16. november 2021?  Svar  

Spm. 102

Ministeren udtalte i artiklen ”Skatteminister frede statsstøtten til shipping uden at vide hvad den koster” bragt af Shippingwatch den 16. november 2021, at “(…) erhvervet spiller en stor rolle i dansk økonomi”. Hvad mener ministeren med udtalelsen, og vil ministeren fremlægge tal der begrunder udtalelsen, herunder skattebetalinger, forskellige typer statsstøtte, DIS-ordning osv.?  Svar  

Spm. 103

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 662 (folketingsåret 2020-21) oplyse, hvordan de øvrige coronalån er fordelt på virksomhedsstørrelser efter nedenstående?- A-skat for januar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for februar måned 201 (store)- A-skat for september måned 2020 og for februar måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat for september måned 2020 og for marts måned 2021 (store)- Moms for 1. kvartal af 2021 (mellemstore)- A-skat for august og december måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for marts måned 2021 (små og mellemstore)- A-skat og april måned 2021 (store)- A-skat for oktober måned 2020 (små og mellemstore)- A-skat for oktober måned 2020 (store)  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren oplyse, hvor mange arbejdspladser der er på de danske rederier i Danmark, og hvor mange arbejdspladser danske rederier samlet set har.  Svar  

Spm. 105

Ministeren bedes vurdere, om et retskrav på skematisk model i forbindelse med værdiansættelse ved generationsskifte vil være i overensstemmelse med EU-retten.  Svar  

Spm. 106

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. april 2018 fra Dansk Kapelmesterforening om at medlemmer ikke anerkendes at være selvstændigt erhvervsdrivende, jf. SAU alm. del - bilag 182 (folketingsåret 2027-18).  Svar  

Spm. 107

Vil ministeren redegøre for, hvilke erhvervsmæssige udgifter som virksomheder og selskaber ikke har fuldt fradrag for? Besvarelsen bedes indeholde en begrundelse for den manglende eller kun delvise fradragsret for virksomhederne.  Svar  

Spm. 707

Vil ministeren oplyse, hvor meget virksomhedernes afskrivningsgrundlag kan opjusteres, hvis man laver en provenuneutral omlægning af følgende tilskudspuljer ”Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder” til en forøgelse af virksomhedernes afskrivningsgrundlag for investeringer i elektrificering og energieffektivisering?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 19

Om at løfte skattegrænsen.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse