SkatteMail 2020, uge 45

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. flere ikke offentliggjorte afgørelser fra landsskatteretten, hvor skatteyderen har fået medhold. Det er på områder som forskerskatteordningen, gaveafgift og fradrag for diverse udgifter.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Tjeklisten til selvangivelsen 2020 (for selskaber)
Skattefrihed i forbindelse med fundraisingkampagne
Skattestyrelsen administrerer ofte adgangen til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 for restriktivt
Annullering som følge af formel fejl

Bindende svar
Begrænset skattepligt af renteindtægter, beneficial owner, omgåelse
Skattefri grænseoverskridende fusion - LL § 3
Udbytter til moderselskab i Liechtenstein - begrænset skattepligt - ikke i strid med EØS-aftalen
Hollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler

Domme
Fradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Regeringen har offentliggjort lovprogram for folketingsåret 2020/21. Få overblik over initiativerne på Skatteministeriets område.


PwC

Tjeklisten til selvangivelsen 2020 (for selskaber)

I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2020. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller...


Revisionsinstituttet

Skattefrihed i forbindelse med fundraisingkampagne

Vi ser flere og flere eksempler på indsamlinger til velgørende formål: Landsindsamlinger på TV, dør-til-dør-indsamlinger, indsamlinger via sociale medier og lign.


TVC Advokatfirma

Skattestyrelsen administrerer ofte adgangen til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 for restriktivt

En nyere utrykt afgørelse fra Landsskatteretten bidrager til belysning af anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 29 om omgørelse, og illustrerer at Skattestyrelsens administration af bestemmelsen ofte er for restriktiv


TVC Advokatfirma

Annullering som følge af formel fejl

Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid annulleret en gennemført forhøjelse med henvisning til, at Skatteforvaltningen ikke har iagttaget de skatteprocessuelle regler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Begrænset skattepligt af renteindtægter, beneficial owner, omgåelse

SKM2020.449.SR

Spørger var ejet af H2 i Luxembourg, som igen var ejet af en fond i Luxembourg. Spørger var finansieret med koncerninterne lån ydet af H2, der havde optaget lån med tilsvarende hovedstole hos fonden. Spørger skulle skifte ejer i fremtiden. I den forbindelse ønskede køberen en bekræftelse på, at hverken H2 eller andre enheder var begrænset skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, af de renteindtægter, der blev genereret i perioden 2017 til 2020. Skatterådet bekræftede, at H2 og fonden ikke var begrænset skattepligtige af renteindtægterne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefri grænseoverskridende fusion - LL § 3

SKM2020.448.SR

To søsterselskaber ønsker at foretage en skattefri grænseoverskridende fusion.

Skatterådet bekræfter, at fusionen kan gennemføres efter fusionsskattelovens § 15, stk. 4, når den skattemæssige fusionsdato tidligst er den dato, hvor fusionen er vedtaget i alle de selskaber, der deltager i fusionen.

Skatterådet finder dog, at omstruktureringen er omfattet af ligningslovens § 3. Konsekvensen heraf er, at fusionen vil være skattepligtig.

Ved fusionen opnår koncernen den fordel, at egenkapitalen i det danske holdingselskab samt ejerskabet til en fransk ejendom flyttes skattefrit til H5.

H5 er 100% ejet af H6, der er 100% ejet af A. A er hjemmehørende i X-land. Der er ingen kildeskat på udbytteudlodninger fra Malta til en personlig aktionær i X-land og den personlige aktionær bliver alene beskattet med 5% i X-land.

Skatterådet afviser i spørgsmål 2-4 at svare på hvor vidt H6 er begrænset skattepligtig til Danmark af fremtidige udbytter fra henholdsvis H2, H3 og H4 med henvisning til at en anmodning om bindende svar kan afvises i tilfælde, hvor omstændighederne er for usikre, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udbytter til moderselskab i Liechtenstein - begrænset skattepligt - ikke i strid med EØS-aftalen

SKM2020.445.SR

Det ønskedes bekræftet, at det var i strid med EØS-aftalen, at Danmark beskatter udbytter fra det danske datterselskab H2 A/S til dets moderselskab H1 i Liechtenstein.

Dette kunne dog ikke bekræftes.

Det var Skattestyrelsens opfattelse, at moderselskabet i Liechtenstein ikke befandt sig i en situation, der var sammenlignelig med et dansk moderselskab, da moderselskabet i praksis reelt havde mulighed for under visse omstændigheder helt at undgå indkomstbeskatning i Liechtenstein. Det var derudover også Skattestyrelsens opfattelse, at den danske udbyttebeskatning kunne begrundes i det tvingende almene hensyn til sammenhængen i skattesystemet. Dette blev tiltrådt af Skatterådet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Hollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler

SKM2020.443.SR

Spørger ønskede bekræftet, at et hollandsk Cooperative i den konkrete situation ansås for at være en skattemæssig transparent enhed efter danske skatteregler.

Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med Spørgers opfattelse, at enheden var skattemæssig transparent efter danske skatteregler.

Vurderingen skete på baggrund af en konkret vurdering af det hollandske Cooperative.

Ved vurderingen var der lagt særligt vægt på, at ét af medlemmerne hæftede ubegrænset for Coop'ets underskud og forpligtelser, ligesom overskud ikke blev fordelt efter indskud, men efter en særlig fordelingsnøgle.

De forhold, der kunne føre til, at H2 Coop skulle anses for at være et selvstændigt skattesubjekt - herunder vedtægter, regnskab, ledelse og mulighed for udvidelse af medlemskredsen - kunne i den konkrete sag ikke føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto

SKM2020.446.VLR

Sagen angik fradrag for udgifter til løn.

Byretten lagde til grund, at skatteyderen ikke havde selvangivet, at han alene var blevet forhøjet af indtægter, som skattemyndighederne selv havde fundet frem til, og at han havde haft andre indtægtskilder end de beskattede. I forhold til fradrag for udgifter til løn fandt byretten det bevist, at der havde været ansatte i virksomheden, men skatteyderen havde ikke dokumenteret størrelsen af udgifterne, eller at udgifterne vedrørte de beskattede indtægter. Det var uden betydning for bevisbyrden, om der i det land, hvor arbejdet blev udført, var tradition for mundtlige aftaler og kontantøkonomi.

Landsretten tiltrådte, at skatteyderen ikke var berettiget til fradrag for de påberåbte lønudgifter og var enig med byretten i, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige ansættelse af skatteyderens indkomst for de to indkomstår.

På den baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0791300
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder afskrivning på bil, fradrag for erhvervsmæssig kørsel og indkomst ved udlejning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 13/0250339
Diverse udgifter
Klagen vedrører diverse forhøjelser fra nægtede fradrag samt beskatning af provision. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 26-08-2020

Journalnr: 15/2871023
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke-godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lokaler, telefon, regnskabsassistance og kontingenter uden moms samt forhøjelse vedrørende lønsumsafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 21-08-2020

Journalnr: 20/0040924
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 20/0040941
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 18/0020300
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst primært baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020

Journalnr: 18/0014189
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020

Journalnr: 19/0008600
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020

Journalnr: 16/1902650
Forældelse
Klagen vedrører om SKATs ansættelse er rettidigt foretaget, idet skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, finder anvendelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 17-09-2020

Journalnr: 19/0105406
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020

Journalnr: 16/1303523
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 19/0071319
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 19/0071315
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 16/1424323
Handelspris på ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om handelspris på en ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 17/0175297
Hævet opsparet overskud
Klagen vedrører nedsættelse af skattepligtig indkomst til nul og beskatning af hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af indkomsten, men nedsætter også det hævede overskud til det af klager påståede.
Afsagt: 27-08-2020

Journalnr: 19/0109889
Indberetning - værdi af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt selskabet at foretage ændring af indberetning til eIndkomst af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020

Journalnr: 19/0074765
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte – selskabets afholdelse af diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 18/0000408
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 18/0000407
Nedsættelse af tilgodehavende
Klagen vedrører nedsættelse af tilgodehavende. Landsskatteretten ændrer nedsættelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020

Journalnr: 16/1470853
Objektiv udlejningsværdi
Klagen skyldes, at SKAT blandt andet har ændret klagerens skattepligtige indkomst ved udlejningen af en ejendom og her ansat den objektive udlejningsværdi skønsmæssigt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 14/1432324
Renteindtægt ved udlån til ApS
Klagen vedrører beskatning af renteindtægt fra udlån til ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 19/0101943
Repræsentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020

Journalnr: 19/0111165
Skat af bonus
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst (bonusudbetaling). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 17/0990868
Skat af fri bil
Klagen vedrører yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter værdien delvist.
Afsagt: 19-08-2020

Journalnr: 17/0988356
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører skønnet yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020

Journalnr: 19/0058376
Tab på fordring
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren har fradrag for tab på en fordring på 574.054 kr. i medfør af kursgevinstlovens § 17 eller kursgevinstlovens § 14. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 16/0484264
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysning af 161 skøder. Landsskatteretten nedsætter afgiften
Afsagt: 12-10-2020

Journalnr: 18/0028268
Udlejning og overførsler
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra udlejning og af overførsler fra ApS. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020

Journalnr: 16/0186103
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 27-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-11-2020 - 08-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Dato: 19-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - den frie bevægelighed for kapital - skattelovgivning - indkomstskat - overskud udloddet til en fysisk person bosiddende i en medlemsstat af et ikke-hjemmehørende institut for kollektiv investering i form af et selskab med vedtægter - forskellig behandling af andele i overskud udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet i overensstemmelse med aftaleretten, og udbytte udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet ved aftale - manglende adgang for hjemmehørende institutter for kollektiv investering til at blive oprettet i henhold til vedtægter

Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the high level working party (taxation)

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet
Oprettelsesdato: 02-11-2020
Høringsfrist: 16-11-2020

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Oprettelsesdato: 02-11-2020
Høringsfrist: 27-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).
Fremsat den 4. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til reparation af reglerne om rentefradragsbegrænsning (principperne for opgørelse af aktivmassen i SEL § 11B, stk. 8), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorledes de foreslåede regler om fast driftssted spiller sammen med reglerne om CFC-beskatning, herunder om alle dele om CFC-beskatning er udgået af lovforslaget sammenlignet med lovforslag nr. L 48 (folketingsåret 2019-20), til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorledes der er taget højde for de indvendinger, som fremgår af høringssvarene, jf. bilag 2, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorledes det er sikret, at man med lovforslaget ikke overimplementere EU-regler, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om EU-dommen vedrørende ret til at fradrage endelige underskud i udenlandske selskaber, ville være relevant i en situation, hvor Danmark ikke havde særlige regler for international sambeskatning, til skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvor mange virksomheder der vil blive overdraget til udenlandske fonde, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan beskatningen vil ændrer sig som følge af den foreslåede nye model for prioriteringsreglen, til skatteministeren

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 5

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 3

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at den del af loven, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, til skatteministeren

L 30 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).

Bilag

Bilag 5

Internt dokument

L 30 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).

Bilag

Bilag 5

Internt dokument

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandlingBrev til Folketingets formand oktober 2020
SKM notits oktober 2020

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 37

Kopi af svar på FIU alm. del - spm. 142 om oversigt over reserver og puljer på finanslovsforslaget for 2021 i årerne 21-24

Bilag 38

Henvendelse af 5711-20 fra KPMG Acor Tax om, hvornår markedet kan forvente, at ministeren fremlægger Regeringens lagerbeskatningsmodel

Spørgsmål og svar

Spm. 70

Af svar på SAU alm. del – spørgsmål 14 fremgår det, at "Det har givet private ejendomsinvestorer en skattemæssig fordel overfor pensionsselskaberne. Ved at indføre en løbende lagerbeskatning af ejendomsavancer sikres det, at danske og udenlandske ejendomsselskaber betaler skat af deres fortjeneste samtidig med, at der sikres finansiering til en værdig pension."Når der henvises til, at pensionsselskaberne lagerbeskattes glemmes det, at de kun beskattes med 15,3 pct., hvor selskaberne beskattes med 22 pct. Vil ministeren på den baggrund bekræfte, at pensionsselskaberne får en fordel i forhold til de private ejendomsinvestorer, hvis de kan nøjes med en lagerbeskatning på 15,3 pct.? Endvidere bedes det oplyst, om ministeren er enig i, at det udgør et konkurrenceproblem, når pensionsselskaberne udøver erhvervsmæssig udlejning og kun beskattes med 15,3 pct., mens selskaberne beskattes af samme erhvervsmæssige udlejning med 22 pct.

Spm. 71

Vil ministeren redegøre for, hvad det skønnet vil koste statskassen at indføre et fradrag for forældrebetaling/egenbetaling for udgifter til børns efterskoleophold?

Spm. 73

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 805 (folketingsåret 2019-20) oplyse, hvornår Skatteministeriets forslag til løsninger forventes at være klar, og vil ministeren bekræfte, at disse oversendes til Skatteudvalget?

Spm. 74

Vil ministeren kommentere henvendelse af 5. november 2020 fra KPMG Acor Tax om, hvornår markedet kan forvente, at ministeren fremlægger regeringens lagerbeskatningsmodel, jf. SAU alm. del – bilag 38?

Spm. 75

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen vil håndtere kontrollen med lagerbeskatning samtidig med ændringen af ejendomsvurderingsloven?

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen, givet udfordringerne med it-understøttelsen af det kommende ejendomsvurderingssystem, vil sikre et nyt vurderingssystem til ejendomsvurderinger i forbindelse med lagerbeskatning, og hvad et nyt vurderingssystem vil koste?

Spm. 77

Vil ministeren oplyse, på hvilket grundlag Skatteforvaltningen i forbindelse med kontrollen af indbetalt lagerskat for ejendomsavancer skal vurdere, hvad en ejendom er værd, og om den indberettede værdistigning er rigtig angivet? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen – på en for virksomhedernes retsstilling tilfredsstillende måde – skal håndtere situationer, hvor Skatteforvaltningen ikke er enige i en virksomheds værdiansættelse af en ejendom.

Spm. 78

Vil ministeren redegøre for, hvad der sker, når ejendomsvurderingerne i Skatteforvaltningens system bevæger sig væk fra en markedsbaseret tilgang, og de samtidig beder virksomhederne tage udgangspunkt i en markedsbaseret indrapportering (via revisorer og valuarer), herunder om det f.eks. behandles af to forskellige enheder i Skatteforvaltningen, og hvilke udfordringer ministeren ser i den forbindelse?

Spm. 79

I debatindlægget ”Bødskov: Kontrollen med international skattesvindel skal styrkes” bragt i Børsen den 28. oktober 2020 skriver skatteministeren, at ”Forskere har estimeret, at Danmark årligt går glip af 6,5 mia. kr. til skattely.” Vil ministeren oplyse, hvilke forskere der henvises til, og hvilken periode det omtalte forskningsresultat henviser til?

Spm. 80

I debatindlægget ”Bødskov: Kontrollen med international skattesvindel skal styrkes” bragt i Børsen den 28. oktober 2020 skriver skatteministeren, at ”forskere har estimeret, at Danmark årligt går glip af 6,5 mia. kr. til skattely”. Kan ministeren i hovedtræk redegøre for, hvordan de pågældende forskere er nået frem til det resultat, dvs. hvilke kilder og hvilken metode de har benyttet? Endvidere bedes ministeren oplyse, hvad forskernes vigtigste forklaring er på, hvordan resultatet på 6,5 mia. kr. er fremkommet.

Spm. 81

Vil ministeren redegøre for reglerne for betaling af skat for personer, der sejler eller eksempelvis kører rundt i autocampere hele året, og derfor reelt bor i disse?

Samrådsspørgsmål

Spm. J

Samrådsspm. om det efter ministerens opfattelse er god regeringsførelse, at medlemmer af Folketinget ikke kan få svar på spørgsmål om væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser af regeringens politik efter de gældende regnemetoder, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse