SkatteMail 2020, uge 44

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en afgørelse fra Afgørelsesdatabesen (uden SKM-nummer), hvor en skatteyder får medhold i at udlejning af garage udgør erhvervsmæssig virksomhed og ret til benyttelse af virksomhedsordning. Landsskatteretten udlejningen for erhvervsmæssig.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Beskatning af ikke opkrævet husleje
Ikke nemt at få tilladelse til forskerbeskatning
Ingen tilbagebetaling af ejendomsskat til erhvervsejendomme
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Oktober 2020
Transfer Pricing 2020
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Udviklingsomkostninger m.v.
Immigration News October 2020
Sidste frist for at undgå restskattetillæg for selskaber, filialer og fonde på 4,7 % nærmer sig
Beskatning af aktionærlån

Bindende svar
Ansættelse af salgsmedarbejder, fast driftssted, hjemmekontor
Ikke fast driftssted ved medarbejders arbejde fra sit private hjem
Selvstændigt erhvervsdrivende, deltagelse i interessentskab
Løbende ydelse - maksimeret variabel salgssum - salg af aktier P/S
Aktieindkomst - Udenlandsk selskab - Lempelse
Tysk ejendomsfond var ikke hjemmehørende i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland

Afgørelser
Udenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhed
Refusion af udbytteskatter

Kendelser
Forsvarerbeskikkelse - straffesag - salær - regresret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Beskatning af ikke opkrævet husleje

En husejer må naturligvis gerne hjælpe en økonomisk trængt lejer, men det skal helst kun være med fremtidig virkning. Eftergivelse af allerede forfalden husleje kan nemlig føre til en skatteregning


BDO

Ikke nemt at få tilladelse til forskerbeskatning

Det er hverken nemt eller hurtigt at få tilladelse til beskatning efter den særlige forskerordning, og virksomhederne gør klogt i at være omhyggelige med udformningen af deres ansættelseskontrakter.


BDO

Ingen tilbagebetaling af ejendomsskat til erhvervsejendomme

For bare et år siden forventede Skatteministeriet, at der ville skulle tilbagebetales ca. 5 mia. kr. til ejere af erhvervsejendomme, når de nye vurderinger var klar. Nu forventer man ikke at skulle betale én krone.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Oktober 2020

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

Transfer Pricing 2020

Dokumentationsreglerne i Danmark


Beierholm

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Forhøjet fradrag og skattekredit – opdateret oktober 2020


Beierholm

Udviklingsomkostninger m.v.

Forslag om ekstraordinært 30%-fradrag


Deloitte

Immigration News October 2020

UK citizens already living and working in Denmark at the time of Brexit will have the same rights as before, if they have already obtained an EU residence certificate and consequently are CPR registered before 31 December 2020. They will need to apply for a new residence permit during 2021.


PwC

Sidste frist for at undgå restskattetillæg for selskaber, filialer og fonde på 4,7 % nærmer sig

Sidste mulighed for frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2020 er den 20. november 2020, hvis restskattetillæg skal undgås. Restskattetillægget...


Revisorgruppen Danmark

Beskatning af aktionærlån

Ny afgørelse fra Landsskatteretten


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ansættelse af salgsmedarbejder, fast driftssted, hjemmekontor

SKM2020.433.SR

Spørger ønskede bekræftet, at Spørgers ansættelse af en medarbejder i Danmark til varetagelse af salgsaktiviteter i Tyskland og et antal øvrige europæiske lande ikke førte til, at Spørger fik et skattemæssigt fast driftssted i Danmark.

Dette kunne dog ikke bekræftes.

Medarbejderen i Danmark ville udføre en del af sit arbejde fra sit hjemmekontor i Danmark, og henset til at der var tale om en ledende salgsmedarbejder, der udøvede en kerneopgave for virksomheden og havde en bærende rolle for virksomhedens indtjening, kunne medarbejderens funktion ikke anses for udelukkende at være af hjælpende eller forberedende karakter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ikke fast driftssted ved medarbejders arbejde fra sit private hjem

SKM2020.432.SR

Spørger var et selskab hjemmehørende i Storbritannien. En medarbejder hos Spørger med dansk oprindelse ønskede at flytte tilbage til Danmark. Spørger havde accepteret, at medarbejderen kunne have en ugentlig hjemmearbejdsdag i Danmark. Medarbejderen ville stadig udføre det meste af sit arbejde fra kontoret i London. Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke kunne anses for at udøve erhverv gennem et fast driftssted i Danmark ved medarbejderens arbejde fra sit hjem i Danmark


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selvstændigt erhvervsdrivende, deltagelse i interessentskab

SKM2020.411.SR

Spørger har solgt sin virksomhed til et selskab, Kapitalinteressenten. Kapitalinteressenten er 100 % ejet af Selskabet A/S. Et af Spørger 100 % ejet selskab, Holdingselskabet og Kapitalinteressenten har herefter etableret et interessentskab, hvor Kapitalinteressenten har indskudt driften af den købte virksomhed. Goodwill og større aktiver er alene ejet af Kapitalinteressenten, der stiller disse til rådighed for interessentskabet mod betaling.

Skatterådet kan bekræfte, at Holdingselskabet, der oppebærer resultatandel i henhold til interessentskabskontrakten, kan anses som rette indkomstmodtager af overskud fra interessentskabet, da Spørger anses for at have indflydelse på virksomhedens overordnede drift, og har en økonomisk risiko ved deltagelsen, idet Spørger har ydet et efterstillet lån på 600.000 kr. til Holdingselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Løbende ydelse - maksimeret variabel salgssum - salg af aktier P/S

SKM2020.431.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at den maksimerede variable del af salgssummen for salg af aktier i et P/S var omfattet af reglerne i ligningslovens § 12 B om løbende ydelser.

Den variable del af salgssummen var omfattet af ligningslovens § 12 B, idet aftalen løb ud over aftaleåret og idet der var usikkerhed om ydelsens årlige størrelse. Endvidere var der foretaget mere end én regulering af salgssummen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktieindkomst - Udenlandsk selskab - Lempelse

SKM2020.429.SR

A er skattepligtig til USA og medejer af et amerikansk indregistreret selskab (H1). Selskabet påtænker at etablere et dansk datterselskab og A overvejer at flytte til Danmark for at tiltræde stillingen som administrerende direktør for datterselskabet.

Skatterådet bekræftede, at H1 skal behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret og at udlodninger fra selskabet vil kvalificere som aktieindkomst for A.

Skatterådet bekræftede desuden, at A i den danske skat af udlodninger fra H1 kan opnå lempelse for amerikansk skat af indkomsten fra H1. Skatterådet bemærkede dog, at i det omfang beskatningen i Danmark (som aktieindkomst) er lempeligere end beskatningen i USA, kan der ikke opnås lempelse i Danmark for et eventuelt overskydende skattebeløb.

Endelig bekræftede Skatterådet, at A kan opnå lempelse i den danske skat for amerikansk skat uanset, at indkomst og skat ikke henføres til samme år i de to lande. Skatterådet bemærkede dog, at allokering af den endelige amerikanske skat skal ske således, at lempelsen i Danmark alene gives for amerikanske skatter, der vedrører den indkomst, som beskattes i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tysk ejendomsfond var ikke hjemmehørende i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland

SKM2020.428.SR

Spørger, der var en tysk ejendomsfond, ønskede bekræftet, at fonden var hjemmehørende i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomsts forstand, således at fonden kunne påberåbe sig overenskomstens bestemmelser.

Da fonden alene var skattepligtig af indkomst fra tyske kilder, skulle det vurderes, om overenskomstens artikel 4, stk. 1, litra a, 2. pkt., fandt anvendelse.

I vurderingen henså Skatterådet bl.a. til, at fonden skattemæssige forhold var omfattet af bestemmelsens ordlyd, at der var støtte for udelukkelsen i modeloverenskomstens formål og hensigt samt formålet med den specifikke bestemmelse, der netop havde til formål at udelukke personer, der ikke var undergivet den fulde skattepligt, og at fonden ikke var omfattet af undtagelsen i modeloverenskomstens kommentarer, pkt. 8.3, til artikel 4, idet Tyskland almindeligvis baserede sin beskatning på globalindkomstprincippet.

Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at fonden var hjemmehørende i dobbeltbeskatningsoverenskomstens forstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Udenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhed

SKM2020.427.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en trust kunne anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt i henhold til fondsbeskatningslovens § 3 A. Landsskatteretten bemærkede, at det i henhold til praksis er en forudsætning for at anse en udenlandsk trust som et selvstændigt skattesubjekt, at midlerne i trusten definitivt og effektivt er udskilt fra stifterens formuesfære.

Henset til, at protektor var tildelt en række vidtrækkende beføjelser i forhold til trustens ledelse, herunder at kunne udpege og afsætte begunstigede, og at protektor havde underskrevet sin egen opsigelse, fandt Landsskatteretten det ikke godtgjort, at trusten havde en uafhængig ledelse set i forhold til klageren som stifter. Landsskatteretten fandt efter en samlet konkret vurdering ikke, at der var sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af kapitalen i trusten fra klagerens formue, hvorfor det var med rette, at trusten ikke var tillagt skattesubjektivitet i forhold til dansk skatteret. Fondsbeskatningslovens § 3 A kan derfor ikke finde anvendelse. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Refusion af udbytteskatter

SKM2020.426.LSR

Landsskatteretten fandt, at en pensionsplan ikke var berettiget til refusion af udbytteskat. Pensionsplanen havde således ikke dokumenteret, at den havde ejet aktier, og at den havde modtaget udbytte af disse aktier, hvor der i forbindelse med udbetalingen af udbyttet var indeholdt udbytteskat. Betingelserne for refusion af udbytteskat var således ikke opfyldt, og SKAT havde derfor været berettiget til at give afslag på pensionskassens ansøgning om refusion af udbytteskat. Landsskatteretten stadfæstede herefter SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Forsvarerbeskikkelse - straffesag - salær - regresret

SKM2020.439.VLR

I en administrativ straffesag havde T vedtaget et bødeforlæg på 15.000 kr. for en grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven og tilsvarende bøde på vegne af selskabet.

Byretten fastsatte salær på 12.425 kr. med tillæg af moms som skal betales af det offentlige. Salæret blev fastsat ud fra en samlet vurdering af sagens omfang og karakter sammenholdt med at den blev sluttet med et bødeforlæg på 15.000 kr., der blev vedtaget af T.

Kendelsen blev kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret betales endeligt af T.

Landsretten stadfæstede med hensyn til salærets størrelse, men ændrede byrettens afgørelse, således at T skal betale salæret. Der var ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at fravige udgangspunktet om at det offentlige skal have regresret overfor T i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige overfor en sigtet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.442.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - fortsat forbrydelse - lang sagsbehandlingstid

T var tiltalt for skatte- og momssvig. For indkomstårene 2013 og 2014 havde han afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet han havde selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med henholdsvis 189.378 kr. og 364.845 kr. For perioden 06.02.2014-27.02.2015 havde han afgivet urigtige oplysninger til brug for momskontrollen, idet han havde angivet for i alt 132.880 kr. for lidt i momstilsvar. Han havde derved unddraget for 132.880 kr. i moms og 204.159 kr. i skat.

T forklarede, at han ikke havde styr på regnskabet og ikke førte daglige kassekladder. Fakturaerne havde ikke fortløbende numre. Han havde ikke ansat en bogholder. Regnskabet fyldte ikke meget hos ham. Han var mere opsat på at kunderne fik en hurtig behandling af deres ordrer. Han havde selv tastet momsoplysningerne ind.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen henset til Ts forklaring om sin mangelfulde regnskabsmæssige håndtering af virksomhedens drift, herunder manglende bogføring og told- og skatteforvaltningens tilsidesættelse af regnskabsmaterialet, hvorfor T måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han derved ville unddrage sig skat og moms. Retten frifandt for skattesvig for indkomståret 2013 og momssvig for 4. kvartal 2013, idet der var indtrådt strafferetlig forældelse. Der var ikke tale om en fortsat forbrydelse.

T idømtes en bøde på 100.000 kr. Ved bødefastsættelsen blev der henset til lang sagsbehandlingstid.

Landsretten fandt under hensyn til, at T fra virksomhedens opstart og frem til virksomhedens ophør systematisk har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om momstilsvar, med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, at der var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor T tillige blev dømt for momssvig for 4. kvartal 2013. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 130.000 kr.

SKM2020.441.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - spiritusafgift

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 18. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted fra sit køb af i alt 24,364 kg. chokolade- og sukkervarer samt 23,05695 liter spiritus, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

T afgav ikke forklaring i retten.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegrupperne omfattet af chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

SKM2020.440.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgiftsloven - vandpibecafè

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 20. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted af i alt 2.521 gram tobaksafgiftspligtige varer i form af vandpibetobak udbudt til salg i caféen samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab som kunne danne grundlag for afgørelsen af, om afgiften var betalt, hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift efter tobaksafgiftsloven af varerne.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegruppen omfattet af tobaksafgiftsloven.

SKM2020.438.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - pant

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 26.08.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 29,372 kg. chokolade- og sukkervarer. Endvidere var T tiltalt for i sin forretning at have markedsført varer i pantpligtig emballage, selvom de ikke var pantmærkede i overensstemmelse med pantbekendtgørelsens krav.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 15.000 kr., hvoraf bøden for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven udgør 10.000 kr.

SKM2020.437.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgift - tilståelsessag

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 2,399 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

T forklarede, at han ikke var klar over regnskabspligten ved udkørende salg. Vedrørende 211 g kunne han ikke finde fakturaerne, men resten var der faktura på, og de blev indsendt dagen efter. Han sælger over nettet og køber hos et dansk firma.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr.

SKM2020.436.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift - tobaksafgift - udeblivelsesdom

T var tiltalt for i sin forretning ved i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt tobaksvarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 7 kg. chokolade- og sukkervarer samt 2,301 kg. tobaksvarer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr., 10.000 kr. pr. overtrådt lov.

SKM2020.435.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - tobaksafgift - virksomhed - udeblivelsesdom

Virksomheden var tiltalt for i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 12,320 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

Virksomheden udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt virksomheden skyldig i tiltalen. Virksomheden idømtes en bøde på 10.000 kr.

SKM2020.434.BR

Straf - skærpede ordensbøder - prøvesag - chokoladeafgift

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23.01.19 i sin forretning at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt nødder, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 63,6 kg. chokolade- og sukkervarer samt 21,6 kg. nødder. Endvidere var T tiltalt for at have købt og indført 275,91 kg. chokolade- og sukkervarer fra Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager til told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten og betalt afgiften her i landet.

T erkendte de faktiske forhold, men forklarede at det er hans revisor, der er skyld i at tingene ikke er foregået korrekt. Når han fik en følgeseddel eller kvittering afleverede han dem altid til revisor, der gennemså dem og gemte papirerne hos sig. Indkøb i Sverige har T foretaget. Det har hans revisor sagt god for. Han vidste ikke at han skulle lade sig registrere som varemodtager.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 30.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0037073
Tab på finansielle kontrakter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for beskatning af klageren, idet tab på finansielle kontrakter ikke er fradragsberettiget men alene kan fremføres til modregning til senere år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020

Journalnr: 19/0100222
Driftsudgifter
Klagen vedrører nægtet skønsmæssigt fradrag for driftsudgifter vedrørende virksomhed med salg af hunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 18/0002722
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT ved bindende svar har nægtet, at beboelsen fra en ejendom kan sælges skattefrit efter Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, såfremt der ikke kan ske udstykning til selvstændig bebyggelse fra ejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 19/0080745
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører om udlejning af garage udgør erhvervsmæssig virksomhed og ret til benyttelse af virksomhedsordning. Landsskatteretten udlejningen for erhvervsmæssig.
Afsagt: 10-08-2020

Journalnr: 16/1703251
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2011-2013. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 16/0215516
Helårsindkomst
Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, ved omberegning af helårsindkomsten efter personskattelovens § 14, stk. 1, har skønnet antal skattepligtige dage i Danmark til 58 dage. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og ansætter antal skattepligtige dage i Danmark til 92.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 20/0051382
Håndværkerfradrag
Klagen vedrører nægtet håndværkerfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020

Journalnr: 19/0084264
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 17/0991899
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 17/0990480
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af udeholdt indkomst og ikke afregnet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020

Journalnr: 17/0097706
Pensionsbeskatning
Klagen vedrører nægtet tilladelse til tilbagebetaling af en afgift pålagt i henhold til pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 1. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig, da SKAT burde have afvist anmodningen.
Afsagt: 02-10-2020

Journalnr: 20/0017965
Tab ved salg af kryptovaluta
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab ved salg af kryptovaluta indberettet i rubrik 67. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2020

Journalnr: 18/0005437
Udenlandsk indkomst
Klagen vedrører opgørelse af udenlandsk lønindkomst med exemptionslempelse, jf. artikel 22, stk. 2, litra f, jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 06-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-11-2020 - 01-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Dato: 19-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - den frie bevægelighed for kapital - skattelovgivning - indkomstskat - overskud udloddet til en fysisk person bosiddende i en medlemsstat af et ikke-hjemmehørende institut for kollektiv investering i form af et selskab med vedtægter - forskellig behandling af andele i overskud udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet i overensstemmelse med aftaleretten, og udbytte udloddet af institutter for kollektiv investering, der er oprettet ved aftale - manglende adgang for hjemmehørende institutter for kollektiv investering til at blive oprettet i henhold til vedtægter

Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (direct taxation - dac)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.), LOV nr 1521 af 27/10/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).
Fremsat den 30. oktober 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-20 fra KPMG Acor Tax om overdragelse af erhvervsvirksomhed ejet via et holdingselskab

L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, til skatteministeren

L 69 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

L 69 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 69 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 69 C Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 27

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 549 fra erhvervsministeren om Danske Bank's gældsinddrivelse

Bilag 31

Henvendelse af 27/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af OPP-projekter

Bilag 32

Orientering om konsekvenser for skattemyndighedernes opgavevaretagelse som følge af foranstaltninger i forbindelse med COVID-19

Bilag 33

Henvendelse af 28/10-20 fra KPMG Acor Tax om handelsværdien ved køberetter og lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 34

Henvendelse af 30/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af forsknings- og udviklingsejendomme, kollegier samt OPP-ejendomme

Bilag 35

Henvendelse af 30/10-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om ændring af ligningslovens § 8 A

Spørgsmål og svar

Spm. 51

Vil ministeren oplyse, hvorfor investeringer i anlæg og udstyr til telekommunikation kun afskrives med 7 pct. årligt, mens teleselskaber vurderer, at f.eks. mobiludstyrs kommercielle levetid er 6-8 år? En afskrivningsrate på 7 pct. medfører, at det tager mere end 30 år, før aktivet er afskrevet ned til 10 pct. af den oprindelige værdi.

Spm. 52

Er ministeren enig i, at den skattemæssige afskrivning bør følge den reelle levetid, og at det kan føre til underinvesteringer og ikke-optimal mobil- og bredbåndsdækning, som er imod hensigten i teleforliget, hvis en aktivklasses skattemæssige afskrivning er mindre gunstig, end den økonomiske levetid tilsiger?

Spm. 53

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 28 kommentere henvendelsen af 27. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af OPP-projekter, jf. SAU alm. del – bilag 31? Endvidere bedes ministeren oplyse, om EU's statsstøtteregler er til hinder for at fritage OPP-selskaberne for lagerbeskatning, hvis der indføres en lagerbeskatning af selskabsbeskattede udlejningsejendomme.

Spm. 55

Vil ministeren redegøre for den samlede virkning af at beskatte kapital- og aktieindkomst som lønindkomst, jf. model C i svar på SAU alm. del – spørgsmål 283 (folketingsåret 2019-20), og at indføre en progressiv millionærskat, jf. Indkomstgrundlag B, model 4 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 284 (folketingsåret 2019-20)? Virkningen bedes opgjort i umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd, samt virkning på Gini-koefficienten og virkningen på de disponible indkomster opdelt i deciler, samt i percentiler for den 10. decil. Virkningen bedes opgjort for hvert år 2020-2025 samt virkning på råderummet og på arbejdsudbuddet.

Spm. 56

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 567 (folketingsåret 2019-20) vedr. oplysninger om ”en række off-shore-selskaber, der formentlig har modtaget dele af de udbetalte beløb samt haft roller i set-up’et” bedes ministeren oplyse, i hvilket omfang det er undersøgt, om de eller andre i sagen helt eller delvist er ejet af eller kontrolleret af parter i forliget. I besvarelsen skal indgå North Channel Bank, der både var medvirkende og ejet af deltagere i forliget, herunder om der er udbetalt beløb til banken som en del af beregningen af forligssummen.

Spm. 57

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 762 (folketingsåret 2019-20) redegøre for virkningen ved en sænkelse af den høje sats på aktieindkomst fra 42 pct. til 30 pct.? Virkningen bedes opgjort i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd samt virkning på råderummet. Dette bedes opgjort i årene 2021-2025. Endvidere bedes redegjort for virkningen på Gini-koefficienten og virkningen på de disponible indkomster opdelt i deciler og i percentiler for den 10. decil.

Spm. 58

Vil ministeren kommentere henvendelse af 28. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om handelsværdien ved køberetter og lagerbeskatning af ejendomme, jf. SAU alm. del – bilag 33?

Spm. 59

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 785 (folketingsåret 2019-20) redegøre for, hvorledes en dispensation for hovedreglen om antal medlemmer i ligningslovens § 8 A, kan udformes, således at foreninger som repræsenterer sygdomme med lav prævalens, kan opnå godkendelse som almenvelgørende forening, såfremt at de har en tilstrækkelig høj organiseringsgrad? Ministeren bedes endvidere redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved en sådan undtagelse. Endelig bedes ministeren oplyse, om han vil arbejde for, at der indføres en sådan dispensation.

Spm. 60

Vil ministeren vurdere den provenumæssige og arbejdsudbudsmæssige virkning ved at erstatte den nuværende mulighed for tilskud til pasning af eget barn med en ordning, hvor der gives et fradrag i indkomst til den forælder, som ikke passer eget barn? Det forudsættes, at betingelserne i dagtilbudslovens § 87 videreføres, at den anden forælder er i ustøttet beskæftigelse, at fradraget kan gives til pasning af børn i vuggestuealderen og at der er tale om et fradrag i den betalte skat med en fradragsværdi på 100 pct. af en størrelse på 130.000 kr. om året. Samtidigt foreslås det, at man kan få udbetalt halvdelen af et ubrugt fradrag som tilskud.

Spm. 61

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. oktober 2020 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af forsknings- og udviklingsejendomme, kollegier samt OPP-ejendomme, jf. SAU alm. del - bilag 34.

Spm. 62

Kan ministeren oplyse, hvor mange kunder der direkte eller indirekte kan have lidt økonomisk tort som følge af, at Danske Bank har videregivet forkerte data og oplysninger til Skatteforvaltningen?

Spm. 63

Kan ministeren oplyse, hvor mange kunder der uretmæssigt kan være endt i Fogedretten på baggrund af Danske Bank forkerte data og oplysninger?

Spm. 64

Vil ministeren kommentere henvendelse af 30. oktober 2020 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi, jf. SAU alm. del – 35, herunder om der kan laves en lignende løsning ift. ligningslovens § 8 A, som der er ift. fritagelse for boafgift?

Spm. 65

Vil ministeren oplyse konsekvenserne af den aftalte lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer for danske pensionsopsparer, når ejendommene må forventes at falde i værdi, som konsekvens af en hårdere beskatning af institutionelle investorer?

Spm. 66

Finder ministeren det rimeligt, at selskaber skal beskattes af urealiserede ejendomsgevinster fra 2023, også i tilfælde hvor værdien af ejendommen har været højere på et tidligere tidspunkt i den periode, hvor selskabet har ejet ejendommen, og hvor selskabet ikke har haft fradrag for de allerede konstaterede urealiserede tab?

Spm. 67

Vil ministeren oplyse omfanget af de administrative byrder virksomhederne pålægges, når virksomheder ved udgangen af hvert år skal ansætte handelsværdier for hvert enkelt ejendom i forbindelse med den foreslåede lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer?

Spm. 68

Vil ministeren oplyse, hvordan skattemyndighederne vil efterprøve den anslåede handelsværdi af ejendomme i forbindelse med implementeringen af den foreslåede lagerbeskatning på ejendomsinvesteringer?

Spm. 69

Mener ministeren, at det bør give anledning til retssikkerhedsmæssige bekymringer, når virksomheder løbende skal beskattes på baggrund af skøn over handelsværdier af ejendomme, når disse skøn er så usikre, at man ikke er i stand til at lave offentlige ejendomsvurderinger af disse ejendomme?

Samrådsspørgsmål

Spm. F

Samrådsspm. om, ministeren og Skatteministeriet bekendt med sagen om Danske Banks fejl i gældsinddrivelsen, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. G

Samrådsspm. om der har været møder mellem ministeren og/eller Skatteministeriet og repræsentanter fra Danske Bank om sagen om fejl i gældsinddrivelse, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

Spm. H

Samrådsspm. om Danske Banks gældsinddrivelsessag giver ministeren anledning til at undersøge, om inkassovirksomheder, som har inddrevet gæld på vegne af Danske Bank, ligeledes har gjort dette på et uretmæssigt grundlag, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om ministeren i lyset af Danske Banks gældsinddrivelsessag mener, at der er behov for at sikre et fremtidigt grundigere tilsyn, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse