SkatteMail 2021, uge 43

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skattemæssig succession = skattefrit generationsskifte
Nye regler for værdiansættelse af ejendomme ved familiehandler
Skat når firmaet betaler dit arbejdstøj
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Oktober 2021
Landsretsdom i transfer pricing-sager om selskaber i den tidligere ØK-koncern
G20 economies are pricing more carbon emissions but stronger globally more coherent policy action is needed to meet climate goals, says OECD
G20 economies are pricing more carbon emissions but stronger globally more coherent policy action is needed to meet climate goals, says OECD
Afgørelse om overskud af virksomhed ændret

Styresignaler
Ophævelse af visse styresignaler offentliggjort i perioden 2009 til 2021 - Styresignal

Bindende svar
Uddeling af grundkapital ved opløsning af en ikke-erhvervsdrivende fond
Forskerskatteordningen - udskudt bonus og feriegodtgørelse

Afgørelser
Efterbeskatning af hensættelser - Udlodning til almenvelgørende eller almennyttigt formål

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skattemæssig succession = skattefrit generationsskifte

Vestre Landsret har i en ny dom fastslået, at investering i vindmølleandele og solceller skal anses for en passiv investering. Selskaber med den slags aktiver kan derfor ikke uden videre generationsskiftes skattefrit


BDO

Nye regler for værdiansættelse af ejendomme ved familiehandler

Der er kommet mere klarhed over, hvornår man kan tage udgangspunkt i den offentlige vurdering ved familiehandler. Ved generationsskifte af erhvervsejendomme skal man ikke vente for længe


BDO

Skat når firmaet betaler dit arbejdstøj

Hvis du bruger almindeligt tøj på dit arbejde, og det bliver betalt af din arbejdsgiver, kan du kun undgå beskatning, hvis tøjet er forsynet med synligt navn og/eller logo – og så er det endda omfattet af en bagatelgrænse


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Oktober 2021

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Kammeradvokaten

Landsretsdom i transfer pricing-sager om selskaber i den tidligere ØK-koncern

To selskaber fik medhold i, at der på grund af bl.a. helt ekstraordinære forhold med valutarestriktioner i Venezuela ikke skulle ske rentefiksering af en fordring på ubetalte royalties, og at dispositioner i forbindelse med det venezuelanske datterselskabs betaling af ekstraordinære udbytter ikke udløste beskatning.


OECD

G20 economies are pricing more carbon emissions but stronger globally more coherent policy action is needed to meet climate goals, says OECD

Almost half of all energy-related CO2 emissions in G20 economies are now covered by a carbon price, as several countries introduced or extended carbon taxes or emissions trading systems in the last few years.


OECD

G20 economies are pricing more carbon emissions but stronger globally more coherent policy action is needed to meet climate goals, says OECD

Almost half of all energy-related CO2 emissions in G20 economies are now covered by a carbon price, as several countries introduced or extended carbon taxes or emissions trading systems in the last few years.


TVC Advokatfirma

Afgørelse om overskud af virksomhed ændret

En ofte set problemstilling er spørgsmålet om, hvem der er rette indkomstmodtager af en given indkomst. I en nyere afgørelse, tilsidesatte Landsskatteretten en af skattemyndighederne foretaget vurdering.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Ophævelse af visse styresignaler offentliggjort i perioden 2009 til 2021 - Styresignal

SKM2021.548.SKTST

Styresignalet ophæver en række styresignaler, som er offentliggjort i perioden 2009 til og med 2021. Styresignalerne ophæves, da de enten er indarbejdet i Den juridiske vejledning eller vedrører ikke længere gældende lovgivning m.v.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Uddeling af grundkapital ved opløsning af en ikke-erhvervsdrivende fond

SKM2021.549.SR

Skatterådet bekræftede, at der var skattefrihed ved uddeling af grundkapital, idet beskatning ved uddeling fra grundkapitalen forudsætter, at der er tale om forbrug af en bunden kapital, der var skattefri ved tilgangen, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6 eller efter den tidligere dispensationsordning. Idet grundkapitalen var tilgået fonden før indførelse af fondsbeskatningsloven, kunne der ikke ske beskatning ved uddeling af fondens grundkapital som følge af opløsningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Forskerskatteordningen - udskudt bonus og feriegodtgørelse

SKM2021.547.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgeren kunne beskattes under forskerskatteordningen i kildeskattelovens §§ 48 E-F af kontante bonusudbetalinger i perioden 2020 til 2025, der var optjent under et ansættelsesforhold med H1 i perioden 1. maj 2016 til 31. december 2019. Spørgeren fraflyttede Danmark samtidig med ansættelsesforholdets ophør. Bonusbeløbene var ikke retserhvervet ved fratrædelsen/fraflytningen. Det var Skatterådets opfattelse, at spørgeren blev almindelig begrænset skattepligtig af den bonus, han modtog fra H1 på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder efter den endelige retserhvervelse.

Skatterådet fandt endvidere, at beskatning af feriegodtgørelse, der relaterede sig til de udbetalte bonusser, tidligst kunne ske, når der var sket retserhvervelse af beløbet. Feriegodtgørelsen var først retserhvervet, når den bonus, der var omfattet af spørgsmål 1, var retserhvervet. Feriegodtgørelsen skulle herefter beskattes på samme tidspunkt og på samme måde som den bonus, den var beregnet af, det vil sige som almindelig begrænset skattepligtig indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efterbeskatning af hensættelser - Udlodning til almenvelgørende eller almennyttigt formål

SKM2021.556.LSR

En forening selvangav ved indkomstopgørelserne for 2005, 2006 og 2007 fradrag for henlæggelser til senere anvendelse til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 3. I 2011 rettede foreningens revisor henvendelse til det daværende SKAT og oplyste, at hensættelserne var sket ved en fejl, idet foreningen ikke havde almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Foreningen ønskede derfor hensættelserne tilbageført, uden at det udløste skat. SKAT afviste dette og henviste til, at hensættelserne skulle efterbeskattes efter selskabsskattelovens § 3, stk. 3, 3, pkt., hvorefter hensættelser, der anvendes til uberettigede formål skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med tillæg af 25 % for det indkomstår, hvori de anvendes. Foreningen gjorde gældende, at efterbeskatningsbestemmelsen ikke kunne anvendes, fordi hensættelserne ikke var anvendt, men stadig henstod i foreningen. Landsskatteretten anførte, at der hverken efter ordlyden af selskabsskattelovens § 3, stk. 3, om efterbeskatning, eller forarbejderne hertil, var belæg for at undtage de tilfælde, hvor uddelingerne på et senere tidspunkt fandtes ikke at kunne ske til formålet. Landsskatteretten henviste til, at det er de faktiske forhold, der skulle lægges til grund, og ikke, om foreningen havde været berettiget til at foretage henlæggelserne, jf. SKM2003.413.HR. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.550.ØLR

Straf - skattesvig - hovedaktionær - fri bil - fri bolig - 3. parts indberettede oplysninger - sandsynlighedsforsæ

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2007-2015 ved ikke at have selvangivet/oplyst eller indberettet værdi af fri bolig, fri bil og diverse andre goder fra sin virksomhed. T var direktør i tre selskaber, eneste administrative medarbejder i selskabet, bortset fra en freelance bogholder, og selskabskapitalen stammede oprindelig fra T. T havde derved unddraget for 2.537.207 kr. i alt i skat.

T forklarede, at han var enig i den talmæssige opgørelse. T gjorde gældende at forholdene skal betragtes som uagtsomme, at en del af værdien af den frie bil er indberettet for 2009, om end for sent, at bilen har været på værksted i to måneder i 2008 og i fire måneder i 2009 samt at han henholdsvis i 2007 og 2014-15 har været frakendt førerretten. T troede, at værdien af boligen kunne opgøres som lejeværdien af en tilsvarende bolig og der skal ske fradrag, idet en del af boligen har været anvendt til erhverv. Han har ikke kontrolleret skatteansættelserne og han har ikke foretaget indberetning. T påberåbte sig straffrihed med henvisning til skattekontrollovens regler om straffrihed for 3. parts indberettede oplysninger.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men frifandtes vedrørende fri bil for indkomståret 2013. Retten lagde til grund, at det forhold, at selskabskapitalen i en årrække har været registreret til Ts mor, ikke har været reelt, og at T har været den reelle kapitalejer. T har været bekendt med, at der skulle betales et betydeligt beløb for værdien af fri bil. Idet T har været den reelle kapitalejer, direktør og eneste administrative medarbejder i firmaet, og det ikke er sandsynliggjort, at der har foreligget en klar instruks til den ad hoc ansatte bogholder, har det stået T klart, at der var overvejende sandsynlighed for at beløbet vedrørende fri bil og fri bolig ikke blev indberettet og der derved ville unddrages skat. Boligen fandtes ikke indrettet til erhverv. Den manglende indberetning af værdi af fri bil for indkomstårene 2014 og 2015 samt vederlagsfrie fordele for indkomståret 2013 kan ikke straffes efter skattekontrolloven, jf. dennes § 1a, men da T var den reelle kapitalejer, direktør og eneste fastansatte administrative medarbejder fandtes T at kunne straffes efter kildeskatteloven. T idømtes 1½ års fængsel samt en tillægsbøde på 2.000.000 kr. Tillægsbøden nedsattes grundet lang sagsbehandlingstid.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring, at tillægsbøden fastsættes til 2.500.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0992605
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Sagen vedrører, om SKATs ændring af selskabets skattepligtige indkomst for årene 2012 og 2013 er skatteansættelser, der er omfattet af ansættelsesfristerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27, og om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det af klageren påståede.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 17/0988515
Diverse fradrag
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens indkomst vedrørende ej godkendt fradrag for mødeudgifter, telefonudgifter, forsikring samt udgifter, der vurderes at være private samt at betingelserne for anvendelse af virksomhedsordningen ikke anses for opfyldt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 24-09-2021

Journalnr: 17/0990585
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til lempelse i henhold til artikel 22, stk. 2, litra f, jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien for den del af hans samlede udenlandske lønindkomst, som ikke er anset for skattepligtig til Storbritannien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 18/0001773
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører fiksering af lejeindtægt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul, da det anses for sandsynliggjort at ejendommen er ubeboelig.
Afsagt: 16-09-2021

Journalnr: 16/0778369
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021

Journalnr: 20/0047685
Fri bolig
Klagen vedrører beskatning af gave i form af værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster skattepligten men nedsætter beløbet delvist.
Afsagt: 24-09-2021

Journalnr: 20/0095573
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skatterådet har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2021

Journalnr: 16/0230847
Køb af GPS og bankindsætninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for køb af 4 stk. gps-systemer, nægtet afskrivning for køb af 4 stk. gps-systemer samt forhøjelse vedrørende bankindsætninger. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 20/0084455
Køb af guld
Klagen vedrører nægtet fradrag for bogført ”køb af guld” fra to tyske virksomheder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2021

Journalnr: 18/0028934
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ikke ændret selskabets skattepligtige indkomst vedrørende lån over mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 19/0044281
Omgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om omgørelse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2021

Journalnr: 16/0844411
Privat andel af hestehold
Klagen vedrører opgørelse af privat andel af hestehold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2021

Journalnr: 18/0001774
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-09-2021

Journalnr: 17/0841487
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat skattepligtigt resultat af selvstændig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 14-09-2021

Journalnr: 18/0002078
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og af personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-11-2021 - 30-11-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 25-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19), BEK nr 1969 af 26/10/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister, LBK nr 1988 af 27/10/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af skattekontrolloven, LBK nr 1987 af 27/10/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lovforslag om gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v. (DAC7)
Oprettelsesdato: 29-10-2021
Høringsfrist: 26-11-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om uddybelse af, at kildeskattesatsen på alle typer royalties nedsættes fra 10 pct. til 5 pct., til skatteministeren

L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm., om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

Spm. 8

Spm., om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, til skatteministeren

L 7 A Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 7 - svar på spm. 2, om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, fra skatteministeren

Spm. 3

L 7 - svar på spm. 3, om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

Spm. 8

L 7 - svar på spm. 8, om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, fra skatteministeren

L 7 B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 7 - svar på spm. 2, om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, fra skatteministeren

Spm. 3

L 7 - svar på spm. 3, om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

Spm. 8

L 7 - svar på spm. 8, om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, fra skatteministeren

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 25/10-21 fra FSR - danske revisorer om beskatningstidspunktet for covid-19-kompensationer modtaget i indkomståret 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/10-21 fra FSR - danske revisorer om beskatningstidspunktet for covid-19-kompensationer modtaget i indkomståret 2020, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om den manglende mulighed for at indtægtsføre kompensationer og erstatninger til minkerhvervet til 2020 de facto medfører en ekstra skatteregning for en del tidligere avlere, hvormed de ikke opnår fuld erstatning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet i høringsskemaet har påpeget, at det kan være EU statsstøttestridigt, at indarbejde en hjemmel til valgfri indtægtsførelse af udbetalingerne i henholdsvis 2020 eller 2021, når acontoudbetalinger og øvrige udbetalinger efter Covid-19 hjælpepakkerne ikke er EU statsstøttestridigt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at det med behandlingen af lovforslaget vil være en meget kærkommen lejlighed til at fastsætte beskatningstidspunktet for de endelige erstatnings- og kompensationsbeløb efter lov om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at de tidligere minkavlere kan anses for at drive aktiv virksomhed i skattemæssig forstand efter f.eks. bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34 m.v., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at manglende anvendelse af ejendomme til minkerhverv i perioden indtil endelig afklaring af erstatnings- og kompensationsspørgsmålet, ikke kan medføre, at ejendommene omvurderes i denne periode, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 25

Henvendelse af 28/10-21 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om præsentation fra foretræde den 28/10-21 vedrørende skattefrie gavekort

Bilag 27

Henvendelse af 28/10-21 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende opsagte moms- og skattelån

Bilag 28

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. oktober 2021 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om foretræde vedrørende skattefrie gavekort, jf. SAU alm. del - bilag 12.  Svar  

Spm. 21

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at indføre en dansk hjemmel til at indføre beskatning af udenlandske stater, der modtager udbytte på danske aktier, så skatten er den samme, som hvis der havde været tale om et udenlandsk selskab?  Svar  

Spm. 24

Vil ministeren oversende en oversigt over de 50 største studiegældsposter registreret hos Gældsstyrelsen? For hvert af de 50 poster ønskes oplyst oprindeligt lån, rentetilskrivning fordelt på banker og staten, betalte ydelser, restgæld, sum af betalte ydelser og restgæld og et indeks for betalte ydelser og restgæld sat i forhold til det oprindelige lån.  Svar  

Spm. 25

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle renteprocent er på SU-gæld i Gældsstyrelsen, og hvad statens renteindtægter på studiegæld udgør opdelt på de sidste 5 år inkl. den forventede renteindtægt i indeværende år? Statens renteindtægt ønskes inkl. rentebærende SU-gæld i Udbetaling Danmark.  Svar  

Spm. 26

Vil ministeren oplyse regelgrundlaget for behandlingen af SU-gæld i Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 27

Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra erhvervsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – kommentere den generelle problemstilling, der rejses om samarbejdet mellem myndigheder i henvendelsen af 6. september 2021 fra Astrid Kristiansen, jf. SAU alm. del – bilag 21, og herunder redegøre for, hvorfor virksomheder først bliver klart oplyst om, at deres produktionslokaler skal godkendes af Skatteforvaltningen, når virksomheden ansøger om at blive registreret hos Skatteforvaltningen?  Svar  

Spm. 28

Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri – redegøre for rationalet bag, at både Skatteforvaltningen og Fødevarestyrelse skal godkende virksomheders lokaler til brug for produktion af chokoladevarer, og herunder redegøre for, hvorfor disse myndigheders afgørelser kan være forskellige? Der henvises til henvendelsen af 6. september 2021 fra Astrid Kristiansen, jf. SAU alm. del – bilag 21.  Svar  

Spm. 29

Hvordan vil regeringen sikre, at selvstændige, når de ønsker at oprette en virksomhed, får den nødvendige information og vejledning og ikke mødes af silotænkende myndigheder, der kun vejleder inden for deres eget ansvarsområde uden at nævne eventuelle overlap og opmærksomhedspunkter, der hører under andre myndigheders ansvarsområder, herunder hvordan regeringen vil sikre, at administrative byrder for både virksomheder og myndigheder mindskes mest muligt?  Svar  

Spm. 30

Vil ministeren oplyse, om der skal betales grundskyld, hvis der bygges et sognehus/menighedshus i forbindelse med en kirke, men på et grundstykke, som er adskilt fra kirken og ligger på f.eks. nabogrunden?  Svar  

Spm. 31

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 28. oktober 2021 om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål A.  Svar  

Spm. 32

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretrædet den 28. oktober 2021 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om skattefrie gavekort, jf. SAU alm. del - bilag 25.  Svar  

Spm. 33

Vil ministeren redegøre for den norske model med skattefritagelse af gavekort op til 5.000 NOK? Der henvises til SAU alm. del – bilag 25.  Svar  

Spm. 34

Vil ministeren redegøre for, hvilke EU-regler der gælder vedrørende skattefritagelse af gavekort/vouchers, og hvilken betydning reglerne kan have for ordningen med skattefri gavekort, som DRC Danmarks Restauranter og Cafeer var i foretræde om, jf. SAU alm. del – bilag 25?  Svar  

Spm. 35

Kan ministeren bekræfte, at søjle 2 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021 hverken forpligter lavskattelandene til at hæve deres skat eller højskattelandene til at beskatte i stedet?  Svar  

Spm. 36

Vil regeringen fremsætte lovforslag, der implementerer en minimumsskat i dansk lov efter GloBE-standarden i søjle 2 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021?  Svar  

Spm. 37

Vil ministeren oplyse, om et EU medlemsland kan indføre en bund under selskabsskatten i et andet EU medlemsland baseret på indkomsten opgjort efter de regnskabsmæssige regler uden at indføre en tilsvarende bund under sin egen selskabsskat?  Svar  

Spm. 38

I juni 2021 vedtog Folketinget, at der indføres en såkaldt partiel substanstest i forbindelse med opgørelsen af CFC-indkomsten, jf. vedtagelsen af lovforslag L 89 (folketingsåret 2020-21). Vilkårligt store CFC-indkomster kan efter denne substanstest skattefritages, uden at der behøver at være sammenhæng med størrelsen af udgifterne til at sikre substans. Kan ministeren bekræfte, at en sådan skattefritagelse, der er tilladt under skatteundgåelsesdirektivet (ATAD), ikke er tilladt efter GloBE-reglerne?  Svar  

Spm. 39

I OECD’s blueprint om substanstest i GloBE fremgår: “The use of payroll and tangible assets as indicators of substantive activities is justified because these factors are generally expected to be less mobile and less likely to lead to tax induced distortions. Conceptually, excluding a fixed return from substantive activities focuses GloBE on “excess income”, such as intangible-related income, which is most susceptible to BEPS risks”. I GloBE er der således en skattefritagelse for virksomheder med substans beregnet som 5 pct. af summen af lønudgifter og driftsmidler opgjort efter årsregnskabet. Er ministeren indstillet på at erstatte den partielle substanstest, jf. vedtagelsen af L 89, med en substanstest mage til den, der gælder efter GloBE vedrørende lønudgifter og driftsmidler, der forholdsmæssigt vedrører den indkomst, der CFC-beskattes?  Svar  

Spm. 40

Søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021 forudsætter en overenskomst, hvor del af skattegrundlaget for meget store koncerner omfordeles til de lande, hvor kunderne er. Til gengæld forbydes unilaterale digitale skatter. Digitale skatter rammer primært amerikanske selskaber. Lande, der vælger at stå uden for, kan blive udsat for amerikanske modforholdsregler, hvis de har digitale skatter. Danmark har aldrig haft digitale skatter, men vil ved en eventuel deltagelse i søjle 1 skulle afgive et stort skattegrundlag til USA, som er et af Danmarks største eksportmarkeder. Vil ministeren redegøre for, hvilken interesse Danmark har i at undertegne søjle 1, og hvad virkningen på provenuet i givet fald vil være?  Svar  

Spm. 41

Vil ministeren redegøre for, hvad de politiske og økonomiske konsekvenser vil være for Danmark, hvis Danmark vælger at stå uden for søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021? Spørgeren forudsætter, at Danmark indfører alle skatter som beskrevet i OECD forslagets søjle 2 samtidig med USA.  Svar  

Spm. 42

Hvis regeringen agter, at Danmark skal deltage i søjle 1 i OECD aftalen om beskatning af den digitale økonomi af 8. oktober 2021, venter regeringen da med at undertegne aftaler under søjle 1, indtil der er konstateret et politisk flertal i Danmark for at gennemføre GloBE?  Svar  

Spm. 43

Vil ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen af GloBE vil være for Danmark i nedenstående situationer?a.Som foreslået af OECD med en skatteprocent på 15 og med omsætningstærskel på 750 millioner euro.b.Som foreslået af OECD med en skatteprocent på 15, men uden omsætningstærskel.c.En skatteprocent på 15, uden omsætningstærskel, og hvor GloBE også pålægges den danske del af indkomsten.  Svar  

Spm. 44

I det omfang Skatteministeriet er af den opfattelse, at den økonomiske byrde af selskabsskatten (skatteincidensen) bæres af lønmodtagerne, bedes ministeren oplyse, om den økonomiske byrde af GloBE skatten da bæres af lønmodtagerne i lavskattelandene.  Svar  

Spm. 45

Ministeren bede kommentere henvendelsen af 28. oktober 2021 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende opsagte moms- og skattelån, jf. SAU alm. del - bilag 27.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse