SkatteMail 2021, uge 39

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
De nye regler om lagerbeskatning af ejendomme
Reglerne om indberetning af aktieløn giver udfordringer
TAX THE RICH
MobilePay-betalinger udløste en regning for både skat og moms
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - September 2021
Nyt lovforslag i høring - opkrævningen af dækningsafgift på erhvervsejendomme
Rådighedsbeskatning

SKM-meddelelse
Ændring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland
Afgørelse fra Landsskatteretten om opgørelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeforsyningsselskaber

Styresignaler
Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

Bindende svar
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af et hus til datter. Særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af et hus til datter. Ikke særlige omstændigheder.
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder.
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder.
15 pct.-reglen ved overdragelse af udlejningsejendom til døtre. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Særlige omstændigheder
15 pct.-reglen ved overdragelse af en landbrugsejendom til datter. Ikke særlige omstændigheder
15 pct.-reglen ved overdragelse af nedlagt landbrugsejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 3 år og 2 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder
+/- 15 pct.-reglen ved familieoverdragelse af campingplads og fast ejendom. Ikke særlige omstændigheder
Fast driftssted og begrænset skattepligtig til Danmark

Afgørelser
Fortjeneste ved handel med kryptovaluta
Forsørgertabserstatning - Social ydelse - Beskatningsret
Opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier af selskabets aktiver

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

De nye regler om lagerbeskatning af ejendomme

”Aftalepartierne” blev jo enige om, at ”Arne-pensionen” skal være fuldt finansieret. Af aftaleteksten fremgår det blandt andet, at ”lagerbeskatning af ejendomsavancer” skal udgøre en del af finansieringen.


BDO

Reglerne om indberetning af aktieløn giver udfordringer

For mange aktielønsordninger skal arbejdsgiveren foretage indberetning til Skattestyrelsen både ved tildelingen og ved udnyttelsen. Det er ikke alle arbejdsgivere opmærksomme på


BDO

TAX THE RICH

I Danmark har vi ikke en egentlig millionærskat, men det betyder ikke, at de højtlønnede og de velhavende ikke betaler mere i skat end andre, for det gør de. På nogle områder sker det på indirekte vis.


BDO

MobilePay-betalinger udløste en regning for både skat og moms

Dem, der sælger private genstande på Facebook eller på forskellige markeder, modtager ofte betaling fra køberne via MobilePay.


Bech-Bruun

Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg

Nye vurderingsprincipper for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg trådte tidligere i år i kraft. Det er en lovændring, der skal skabe mere transparens og overskueliggøre vurderingsmetoden.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - September 2021

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


PwC

Nyt lovforslag i høring - opkrævningen af dækningsafgift på erhvervsejendomme

Skatteministeriet har den 3. september 2021 sendt nyt lovforslag i høring. Lovforslaget skal føre dele af aftalen om “Kompensation til boligejerne og fortsat...


TVC Advokatfirma

Rådighedsbeskatning

Landsskatteretten nedsætter gennemført beskatning af værdi af fri sommerbolig og værdi af fri bil.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Ændring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland

SKM2021.508.SKTST

De kompetente myndigheder i Danmark og Grønland har indgået en tillægsaftale til en tidligere indgået aftale om automatisk udveksling af oplysninger, hvor bilag 1 og 3 erstattes med nye bilag 1 og 3.


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Afgørelse fra Landsskatteretten om opgørelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeforsyningsselskaber

SKM2021.490.SKTST

Landsskatteretten har den 18. marts 2021 afsagt kendelse i en sag vedrørende opgørelse af indgangsværdier i et varmeforsyningsselskab, der er overgået fra skattefrihed til skattepligt. Afgørelsen er endnu ikke offentliggjort. Skattestyrelsen har endnu ikke udarbejdet styresignal om afgørelsens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Styresignalet vil i vidt omfang få samme indhold som styresignal SKM2019.452.SKTST om opgørelse af afskrivningsgrundlag i vandforsyningsvirksomheder. Se også Skatterådets bindende svar af 28. april 2020, offentliggjort i SKM2020.199.SR. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at det afledte krav ikke er formueretligt forældet.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

SKM2021.507.GÆLDST

Beskrivelse af ændring og præcisering af praksis for håndtering af tvangsbøder under inddrivelse, herunder tilskrivning af renter, beregning af retsafgift ved udlæg og placering i dækningsrækkefølgen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af et hus til datter. Særlige omstændigheder

SKM2021.502.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne overdrage sin faste ejendom til sin datter til en overdragelsessum på 1.450.000 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skal betales gaveafgift.

Skatterådet vurderede, at der forelå særlige omstændigheder. Rådet lagde i den forbindelse vægt på prisforskellen mellem købsprisen, ved handlen med tredjemand, og overdragelsessummen ved overdragelsen til barnet samt på den tidsmæssige forskel mellem købet fra tredjemand og overdragelsen.

Rådet havde herved henset til, at der var væsentlig forskel på den ønskede overdragelsessum på 1.450.000 kr., opgjort efter 15 pct.-reglen, og handelsprisen på 2.275.000 kr., som spørger købte den faste ejendom for den 15. juli 2019 fra tredjemand. Handelsprisen på 2.275.000 kr. var således ca. 57 pct. højere end overdragelsessummen på 1.450.000 kr.

Rådet vurderede, at der var tidsmæssig sammenhæng mellem holdepunktet for ejendommens handelsværdi og overdragelsessummen opgjort efter værdiansættelsescirkulæret, idet spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 2 år og 2 måneder siden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af et hus til datter. Ikke særlige omstændigheder.

SKM2021.503.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne overdrage 50 pct. af sin ejendom til sin datter til en overdragelsessum på 50 pct. af 1.400.000 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skal betales gaveafgift. Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering rådets opfattelse, at der ikke var holdepunkter for, at overdragelsessummen, opgjort efter 15 pct.-reglen, ikke var udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Der forelå herefter ikke særlige omstændigheder.

Spørgers søn ville blive begunstiget i form af en skattefri årsgave på 50.000 kr., efter at den pågældende ejendom var overdraget. Det var Skatterådets opfattelse, at den skattefri årsgave ikke ansås for at være en væsentlig gave, som kunne medføre, at der forelå særlige omstændigheder.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig oversteg overdragelsessummen. Skatterådet forudsatte ligeledes, at der ikke i forbindelse med overdragelsen af ejendommen ville blive givet andre gaver end én gave på 50.000 kr. til spørgers søn.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.499.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne overdrage 50 pct. af sin ejerlejlighed til sin datter til en overdragelsessum på 569.500 kr., opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skulle betales gaveafgift. Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering rådets opfattelse, at der ikke var holdepunkter for, at overdragelsessummen, opgjort efter 15 pct.-reglen, ikke er udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Der forelå herefter ikke særlige omstændigheder. Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig oversteg overdragelsessummen.

Skatterådet kunne også bekræfte, at spørgeren kunne lægge 50 pct. af en kontant overdragelsessum på 569.500 kr. for ejerlejligheden til grund ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsavancebeskatning.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at en del af overdragelsessummen kunne erlægges via et rente- og afdragsfrit anfordringslån ydet fra spørgeren til datteren, uden at dette kunne anses som afgiftspligtig gave til datteren.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder.

SKM2021.500.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne overdrage 50 pct. af halvdelen af vedkommendes ejendom til sin søn til ejendomsvurderingen minus 15 pct., svarende til 50 pct. af 1.445.000 kr., uden at overdragelsen udløste gaveafgift. Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering rådets opfattelse, at der ikke var holdepunkter for, at overdragelsessummen, opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, var udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Der forelå herefter ikke særlige omstændigheder. Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig oversteg overdragelsessummen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder.

SKM2021.501.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne overdrage 50 pct. af sin ejerlejlighed til sin datter for en kontantpris svarende til 50 pct. af 1.062.500 kr. uden at der skulle betales gaveafgift.

Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering rådets opfattelse, at der ikke var holdepunkter for, at overdragelsessummen, opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, ikke var udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Der forelå herefter ikke særlige omstændigheder. Det forhold, at den faste ejendom var undergivet en række renoveringer, førte ikke til et andet resultat.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentlig ville overstige overdragelsessummen. Rådet forudsatte ligeledes, at der ikke blev givet gaver eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med overdragelsen.

Skatterådet kunne derudover bekræfte, at overdragelse af den pågældende ejerlejlighed kunne ske til ansøgernes datter for en kontantpris svarende til 50 pct. af 1.062.500 kr. uden at overdragelsen medførte ejendomsavancebeskatning for spørger.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: 15 pct.-reglen ved overdragelse af udlejningsejendom til døtre. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.497.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overdrage sin udlejningsejendom for 3.000.000 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 til sine to døtre med 50 pct. til hver, uden at der skulle betales gaveafgift.

Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at der ikke forelå særlige omstændigheder, hvorved udlejningsejendommen kunne overdrages for 3.000.000 kr. til spørgers to døtre med 50 pct. til hver, uden at der skulle betales gaveafgift.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentligt ville overstige overdragelsessummen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Særlige omstændigheder

SKM2021.498.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne overdrage 50 pct, af sin ejerlejlighed til sin datter til en overdragelsessum på 850.000 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skulle betales gaveafgift. Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at der var holdepunkter for, at overdragelsessummen opgjort efter 15 pct.-reglen ikke var udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Skatterådet vurderede, at der forelå særlige omstændigheder.

Rådet lagde i den forbindelse vægt på prisforskellen mellem købsprisen ved handlen med tredjemand og overdragelsessummen ved overdragelsen til barnet samt på den tidsmæssige forskel mellem købet fra tredjemand og overdragelsen.

Handelsprisen på 1.785.000 kr. var således ca. 110 pct. højere end overdragelsessummen på 850.000 kr. Rådet vurderede, at der var tidsmæssig sammenhæng mellem holdepunktet for ejendommens handelsværdi og overdragelsessummen opgjort efter værdiansættelsescirkulæret, idet spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 2 måneder siden.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at spørgeren kunne lægge 50 pct. af den i spørgsmål 1 nævnte handelspris til grund ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsavancen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: 15 pct.-reglen ved overdragelse af en landbrugsejendom til datter. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.495.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overdrage sin landbrugsejendom til sin datter til en overdragelsessum på 8.000.000 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skulle betales gaveafgift.

Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at der ikke forelå særlige omstændigheder ved overdragelsen af ejendommen efter 15 pct.-reglen til datteren, hvorved ejendommen kunne overdrages for en kontantomregnet overdragelsessum på 8.000.000 kr., uden at der skulle betales gaveafgift.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentligt ville overstige overdragelsessummen. Rådet forudsatte ligeledes, at der ikke ville blive givet gaver eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med overdragelsen.

Skatterådet kunne ikke godkende den af parterne foretagne fordeling af overdragelsessummen på 8.000.000 kr. på stuehus, driftsbygninger og jord. Det skyldtes, at parternes beregningsmæssige fordeling af overdragelsessummen førte til en væsentlig forkert fastsættelse af værdien af ejendommens enkelte aktiver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: 15 pct.-reglen ved overdragelse af nedlagt landbrugsejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.496.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overdrage sin nedlagte landbrugsejendom til sin søn til en overdragelsessum på 4.772.500 kr. opgjort efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, uden at der skulle betales gaveafgift.

Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering Skatterådets opfattelse, at der ikke forelå særlige omstændigheder ved overdragelsen af ejendommen efter 15 pct.-reglen til sønnen, hvorved ejendommen kunne overdrages for overdragelsessummen på 4.772.500 kr. til sønnen, uden at der skulle betales gaveafgift.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen ikke væsentligt ville overstige overdragelsessummen. Rådet forudsatte ligeledes, at der ikke ville blive givet gaver eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med overdragelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Særlige omstændigheder

SKM2021.493.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en ejerlejlighed kunne sælges til datteren til ejendomsvurderingen + 15 pct. iht. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, punkt 6, uden der skulle betales gaveafgift.

Skatterådet fandt efter en samlet konkret vurdering, at der forelå særlige omstændigheder, hvorved overdragelsessummen opgjort efter +/- 15 pct.-reglen ikke var udtryk for ejerlejlighedens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Rådet lagde i den forbindelse vægt på prisforskellen mellem købsprisen, ved handlen med tredjemand, og overdragelsessummen ved overdragelsen til datteren samt på den tidsmæssige forskel mellem købet fra tredjemand og overdragelsen.

Overdragelsessummen opgjort efter +/- 15 pct.-reglen var på 1.725.000 kr., og handelsprisen som spørger købte lejligheden for i april 2019 var på 2.998.000 kr. Handelsprisen på 2.998.000 kr. var ca. 74 pct. højere end overdragelsessummen på 1.725.000 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 2 år og 4 måneder siden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 3 år og 2 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.494.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en ejerlejlighed kunne sælges til datteren til ejendomsvurderingen + 15 pct. iht. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, punkt 6, uden der skulle betales gaveafgift.

Skatterådet fandt, at der efter en samlet konkret vurdering ikke forelå særlige omstændigheder henset til den tidsmæssige forskel mellem købet fra tredjemand og overdragelsen samt til prisforskellen mellem købsprisen, ved handlen med tredjemand, og overdragelsessummen ved overdragelsen til datteren.

Overdragelsessummen opgjort efter +/- 15 pct.-reglen var på 1.667.500 kr., og handelsprisen som spørger købte lejligheden for i juni 2018 var på 2.575.000 kr. Handelsprisen på 2.575.000 kr. var ca. 54 pct. højere end overdragelsessummen på 1.667.500 kr. Spørgers køb på markedsvilkår skete for ca. 3 år og 2 måneder siden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: +/- 15 pct.-reglen ved familieoverdragelse af campingplads og fast ejendom. Ikke særlige omstændigheder

SKM2021.492.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne overdrage 50% af den pågældende ejendom til datteren og anvende 50% af den seneste offentlige vurdering på 6.350.000 kr. fratrukket 15% som overdragelsessum, uden at der skulle betales gaveafgift.

Det var på baggrund af en samlet konkret vurdering rådets opfattelse, at der ikke var holdepunkter for, at overdragelsessummen, opgjort efter +/- 15% reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, ikke var udtryk for ejendommens reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Der forelå herefter ikke særlige omstændigheder.

Skatterådet forudsatte, at værdien af ejendommen, ved lånoptagelse i forbindelse med overdragelsen, ikke væsentlig vil overstige overdragelsessummen. Rådet forudsatte ligeledes, at der ikke vil blive givet gaver eller arveforskud i væsentligt omfang til andre børn i forbindelse med overdragelsen.

Skatterådet bekræftede, at Spørger kunne anvende TSS-Cirkulære 2000-10 til beregning af goodwill ved generationsskifte i den pågældende virksomhed, og at goodwillberegningen udviste en goodwill på 514.848 kr. Skatterådet fandt således, at beregningsmodellen gav en realistisk værdiansættelse af handelsværdien af virksomhedens goodwill. Rådet har testet goodwillberegningen på 514.848 kr. med en DCF-beregning per den 1. januar 2019, som om virksomheden var et ApS med selskabsskats beskatning på 22% med en generelt ikke selskabsspecifikt afkastkrav. Driftsherreløn og løn til ægtefælle er taget med som en omkostning. Kontrol, ved DCF-beregning, viste at goodwill på 514.848 kr. ikke var for lav og derfor ikke kunne afvises.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted og begrænset skattepligtig til Danmark

SKM2021.489.SR

Skatterådet bekræfter at spørgers aktivitet i Danmark ikke statuerer fast driftssted for H1, efter artikel 5 i den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Spørger er ansat i H1, som er et schweizisk softwarefirma, hvis kernevirksomhed består i at udvikle, sælge og hoste softwareprodukterne, X1 og X2, til et internationalt klientel, herunder danske kunder. Spørger er overordnet ansvarlig for X2-produktet og ønsker af private forhold at flytte tilbage til Danmark efter i en årrække at have boet og arbejdet i Schweiz. Spørger vil arbejde to dage om ugen fra hjemmet i Danmark.

H1 har dog ingen forretningsmæssig interesse i, at spørger arbejder fra Danmark, og opnår heller ingen forretningsmæssig fordel heraf. Spørger har heller ikke fuldmagt til at forhandle alle en kontrakts dele og detaljer på en måde, som er bindende for H1, men kun forhold vedrørende indførslen og driften af X2-produktet, når kontrakten er underskrevet mellem H1 og køber.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fortjeneste ved handel med kryptovaluta

SKM2021.505.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren ikke havde bevist sin påstand om, at en række køb og salg af bitcoins, han havde foretaget i 2017 og 2018, var foretaget for venner og bekendte. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter klageren skulle beskattes af de opnåede fortjenester.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forsørgertabserstatning - Social ydelse - Beskatningsret

SKM2021.504.LSR

Klagen vedrørte spørgsmålet, om klageren var skattepligtig til Danmark af en ydelse tilkendt efter arbejdsskadesforsikringsloven. Klageren, der var bosiddende i Storbritannien, var som følge af ægtefællens død blevet tilkendt forsørgertabserstatning og var herefter berettiget til en månedlig ydelse og en efterbetaling. Landsskatteretten fandt, at klagerens erstatning måtte betragtes som en social ydelse omfattet af artikel 18, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien af 11. november 1980 som ændret ved protokol af 15. oktober 1996, artikel VIII, og at kun Danmark havde beskatningsretten hertil. Retten lagde vægt på, at ydelsens karakter og formål var socialt, at lov om arbejdsskadesikring er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/04 af 29. april 2004 som anført i TfS 2011, 466, og at erstatningen efter en samlet vurdering måtte betragtes som en del af den danske sociale lovgivning. Landsskatteretten stadfæstede herefter Skattestyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier af selskabets aktiver

SKM2021.491.LSR

Et varmeselskab overgik til at blive skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, og sagen angik opgørelsen af den skattemæssige indgangsværdi af selskabets infrastrukturanlæg. Den skattemæssige indgangsværdi skulle fastsættes efter selskabsskattelovens § 5 D. Landsskatteretten fandt, at en varmeforsyningsvirksomhed ligesom vand- og spildevandforsyningsvirksomheder er underlagt regulatoriske krav, herunder en forsyningspligt og "hvile i sig selv"-princippet, hvorfor den skattemæssige indgangsværdi skulle opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den nedskrevne anskaffelsesværdi (svarende til den såkaldte POLKA-værdi). Den talmæssige opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi blev overladt til Skattestyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1758018
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af lønindkomst, rejsefradrag, lempelse for udenlandske betalte skatter efter ligningslovens § 33 og lempelse for udenlandske betalte skatter efter den dansk-britiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Landsskatteretten forhøjer lønindkomsten til beskatning yderligere og nægter rejsefradrag og lempelse.
Afsagt: 03-08-2021

Journalnr: 19/0006903
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Skattestyrelsen har genoptaget skatteansættelsen ekstraordinært for indkomståret 2014 og har ændret klagerens personlige indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 18/0012968
Frie goder og maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig og beskatning af yderligere værdi af fri bil samt beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter alle forhøjelser til nul bortset fra beskatning af maskeret udbytte der nedsættes til under halvdelen.
Afsagt: 03-08-2021

Journalnr: 16/1759885
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens fulde skattepligt til Danmark for ophørt den 1. maj 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 17/0567190
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 19/0110310
Straksfradrag
Klagen vedrører nægtet straksfradrag på mellembygning mellem to svinestalde. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Afsagt: 12-08-2021

Journalnr: 20/0038417
Udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører udeholdt omsætning og ikke godkendt fradrag for varekøb, øvrige udgifter og samt biludgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2021

Journalnr: 17/0564285
Udgifter på driftsbygninger mm
Klagen vedrører SKAT har nægtet fradrag for udgifter til driftsbygninger på en ejendom, der er vurderet til beboelse, anset overskud vedrørende udlejning af gyllebeholder for kapitalindkomst og afgjort at driftsbygningerne skal anses for hævet i virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender fradrag på driftsbygningerne og at overskud fra udlejning skal anses som virksomhedsindkomst men stadfæster hævning af driftsbygninger.
Afsagt: 01-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af aktiesparekontoloven, LBK nr 1852 af 21/09/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, 5 og 6, i lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.), BEK nr 1850 af 23/09/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, BEK nr 1869 af 23/09/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, LBK nr 1886 af 01/10/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 342

Skatteankestyrelsens halvårsrapport 1. halvår 2021

Bilag 343

Publikation fra Skattestyrelsen: Skattestyrelsens indsats mod tvangsopløste selskaber

Spørgsmål og svar

Spm. 659

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser af, at it-systemet Skattekontoen endnu ikke er koblet til det nye inddrivelsessystem PSRM?  Svar  

Spm. 660

Vil ministeren oplyse, hvornår man forventer, at it-systemet Skattekontoen kobles til det nye inddrivelsessystem PSRM, og samtidig redegøre for, hvad der forhindrer, at det ikke allerede er sket?  Svar  

Spm. 665

Vil ministeren redegøre for reglerne i forbindelse med opsætning af solceller på erhvervsejendommes tag, herunder de afgiftsmæssige konsekvenser for henholdsvis ejer og lejer? I den forbindelse bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning det har, hvem der ejer solcelleanlægget.  Svar  

Spm. 667

Vil ministeren oplyse, hvor store tab ministeren forventer, at staten lider som konsekvens af konkursramte virksomheder, der ikke er i stand til at indfri de lån, staten har stillet til rådighed under COVID-19?  Svar  

Spm. 669

Ifølge Danmarks Statistik lå det årlige provenu fra bo- og gaveafgiften forholdsvis stabilt i perioden 2016-2018, hvorefter provenuet steg markant i 2019 og forblev relativt højt i 2020. Hvad er ministerens vurdering af årsagen til denne udvikling, og hvad vil det varige provenu af bo- og gaveafgiften fremover udgøre?  Svar  

Spm. 670

Vil ministeren oplyse, hvad en genindførelse af formueskattekursen skønnes at ville betyde for provenuet fra bo- og gaveafgiften (umiddelbart provenutab, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd), og hvorledes har dette skøn udviklet sig siden formueskattekursens afskaffelse?  Svar  

Spm. 671

Vil ministeren oplyse, hvad provenueffekten skønnes at være, såfremt virksomheder, der generationsskiftes med skattemæssig succession, får retskrav på, at den skyldige bo- og gaveafgift skal beregnes med udgangspunkt i den virksomhedsværdi, der fremkommer af de eksisterende (vejledende) værdifastsættelsescirkulærer (retskravet til skematisk værdiopgørelse betinges af, at generationsskiftet foretages med skattemæssig succession på samme måde som adgangen til passivpost i dag er betinget af, at generationsskiftet foretages med skattemæssig succession)?  Svar  

Spm. 690

Mener ministeren, at det er rimeligt, at skadelidte, der får erstatning i lyset af bagudrettet tilgodehavende, som opdages med baggrund i fejl begået af myndighederne, derefter af Skatteforvaltningen bliver pålagt procenttillæg og morarenter af beløb, der lægges på de respektive år?  Svar  

Spm. 692

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved at fritage land- og skovbrug, herunder bortforpagtning af landbrugsjord, for lagerbeskatning?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse