SkatteMail 2019, uge 37

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om regeringens forventede ændringer i skattelovgivningen, fx generationsskiftereglerne.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker
Skattepligtig fusion af fonde
Straksfradrag under lup

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer

Bindende svar
Registreringspligt - skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj - anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark
Fri bil - overdragelse mellem interesseforbundne parter.

Afgørelser
Forhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst vedrørende fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskab

Domme
Fri bil - hovedaktionær
Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen
Overførsler til bankkonto - frist for ekstraordinær genoptagelse - ugyldighed
Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag - forpligtet og hæftede for disse beløb - indberetningspligt

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Vognstangen vifter i retning af dig, hvis du går i generationsskiftetanker

I regeringens bagland er der bred enighed om, at skattestigninger er nødvendige, og at de skal målrettes udvalgte områder.


Revisionsinstituttet

Skattepligtig fusion af fonde

Skatterådet har afgivet bindende svar vedr. den skattemæssige behandling af fusion mellem to fonde.


SEGES

Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer

SKM2019.437.SKTST

Skatterådet har på møde den 27. august 2019 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62, jf. § 59, om tilladelse til indhentning af identifikationsoplysninger på ikke identificerede personers og virksomheders modtagelse af beløb med digitale betalingsformer hos udbydere af betalingstjenester.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Registreringspligt - skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj - anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark

SKM2019.446.SR

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer medfører registreringspligt i Danmark for Spørgers tysk registrerede køretøj. Spørger er bosat i Indien, men vil opholde sig i Danmark i under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder. Spøger påtænker at anskaffe sig et køretøj i Tyskland og indregistrere det i Tyskland, hvilket de tyske myndigheder efter det oplyste tillader, selvom Spørger ikke har bopæl i Tyskland.

Skatterådet tager videre stilling til, om Spørger bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal et køretøj kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Dog skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, som råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere, og denne bruger har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark som følge af, at Spørger anvender sit tysk registrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder, idet spørger ikke har en bopæl i Danmark efter registreringsbekendtgørelsen.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørger opbevarer sit tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark, når spørger ikke selv opholder sig i Danmark, så længe disse ikke anvender køretøjet.

Skatterådet kan endelig bekræfte, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fri bil - overdragelse mellem interesseforbundne parter.

SKM2019.440.SR

Spørger, der er en installationsvirksomhed, købte i april 2016 en ny bil af mærket Volvo XC90 T8 for 1,3 mio. kr. og stillede den til rådighed for selskabets hovedaktionær, der samtidig er direktør i selskabet. Den 1. maj 2019 - dvs. 3 år efter spørgers anskaffelse - er bilen blevet overdraget internt i koncernen, til holdingselskabet, for 675.000 kr. Samtidig med overdragelsen er bilen tilbageleaset til spørger. Bilen står uændret til rådighed for hovedaktionæren.

Spørger ønsker bekræftet, at overdragelsen anses for sket på armslængdevilkår og at overdragelsesprisen på 675.000 kr. vil udgøre beskatningsgrundlaget ved beskatning af værdi af fri bil fra 1. maj 2019.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at overdragelsen er sket på armslængdevilkår, dvs. på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, da overdragelsesprisen på 675.000 kr. må anses at være under markedsværdien, også når henses til en vis usikkerhedsmargin. Hertil kommer, at spørger ikke ved sin forklaring om baggrunden for overdragelsen har godtgjort, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse herfor.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst vedrørende fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskab

SKM2019.442.LSR

Sagen vedrører et dansk selskab, som havde et royaltytilgodehavende fra et koncernforbundet selskab, der grundet særlige omstændigheder i hjemlandet ikke kunne foretage betalinger af disse royalties. SKAT havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 2 og statsskattelovens § 4 med den begrundelse, at det danske selskab var berettiget til at modtage renter for dette tilgodehavende. Selskabet var uenig i, at der skulle fikseres renter for et sådant tilgodehavende med henvisning til de særlige omstændigheder i hjemlandet, der umuliggjorde udbetalinger.

Landsskatteretten fandt, at der som udgangspunkt mellem koncernforbundne parter vil opstå en rentefordring ved et tilgodehavende, der er opstået som følge af manglende royaltybetalinger. SKAT havde på den baggrund været berettiget til at fiksere en manglende rentebetaling til selskabet.

Landsskatteretten fandt dog videre, at tilgodehavendet var opstået alene som konsekvens af de særlige omstændigheder i hjemlandet og myndighedernes restriktioner. Disse restriktioner blev anset for at ligge udenfor selskabernes rimelige kontrol, og faldt derfor indenfor force majeure klausulernes anvendelsesområde i licensaftalerne. Dermed fandt Landsskatteretten ikke grundlag for, at der mellem uafhængige parter under de samme konkrete omstændigheder ville være opstået et rentekrav, og SKATs korrektion af selskabets skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 2 var derfor ikke berettiget.

Landsskatteretten nedsatte på denne baggrund SKATs forhøjelser i overensstemmelse med klagerens påstand


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - hovedaktionær

SKM2019.445.VLR

Et selskab var i Motorregisteret registret som ejer og bruger af en ældre bil af mærket Peugeot, og Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter hovedaktionæren i henhold ligningslovens § 16 A, stk. 5, jf. § 16, stk. 4, skulle beskattes af fri bil.

Byretten (SKM2018.311.BR) fandt, at hovedaktionæren ikke havde bevist sin påstand om, at selskabet ikke ejede bilen, og gav Skatteministeriet medhold i, at han skulle rådighedsbeskattes af bilen.

Efter samlet vurdering fandt landsretten derimod, at hovedaktionæren, uanset registreringen i Motorregisteret, havde bevist, at selskabet ikke ejede bilen. Landsretten gav derfor hovedaktionæren medhold i, at han ikke skulle rådighedsbeskattes af bilen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsættelser på bankkonto - lån eller gave - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristen

SKM2019.444.BR

Sagen angik, om indsætninger på i alt 5,6 mio. kr. på skatteyderens bankkonto udgjorde lån eller skattepligtige gaver, samt om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at indsætningerne udgjorde lån. Retten fandt herudover, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, da skatteyderen forsætligt havde undladt at selvangive indsætningerne, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og da reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var overholdt.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Overførsler til bankkonto - frist for ekstraordinær genoptagelse - ugyldighed

SKM2019.439.BR

Sagen angik beskatning af pengeoverførsler på i alt 413.000 kr. til skatteyderens bankkonto. Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at beløbene ikke tilkom skatteyderen eller i øvrigt var skattefrie. Beskatning var derfor sket med rette. Idet retten ligeledes fandt, at skattemyndighederne havde overholdt fristerne for ekstraordinær genoptagelse, og at SKAT ikke havde tilsidesat nogen partshøringsforpligtelse eller forpligtelse til at begrunde resultatet af afgørelsen, blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag - forpligtet og hæftede for disse beløb - indberetningspligt

SKM2019.438.BR

Sagen drejede sig overordnet om, hvorvidt sagsøger (selskab der driver virksomhed med køb og salg af maskiner og nedbrydning) var forpligtet til i indkomståret 2015 at indeholde og afregne A-skat og AM-bidrag for én af selskabets medarbejdere, der udførte forskellige nedbrydningsopgaver for selskabet og endvidere, hvorvidt selskabet afhængigt heraf hæftede for dette beløb.

Medarbejderen stiftede i 2015 et IVS (selskabet), der ikke på noget tidspunkt havde været momsregistreret, som et faktureringsled. Dybest set var spørgsmålet i sagen, hvorvidt vedkommende på denne baggrund måtte anses for lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, dvs. om han udførte personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1, jf. cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994.

Retten fandt, at den manglende momsregistrering ikke isoleret kunne være udslagsgivende for spørgsmålet om, hvorvidt "medarbejderen" drev selvstændig virksomhed. Ud af den række momenter, der efter ovennævnte cirkulære kan tillægges betydning ved afgørelsen heraf, lagde retten særlig vægt på, (i) at sagsøger på daværende tidspunkt var et selskab med 22 medarbejdere og en omsætning på over 20 mio. kr., (ii) at selskabet som udgangspunkt lod sine arbejdere udføre arbejdet, (iii) at ansatte i selskabet blev aflønnet med en timeløn på 140 kr. i timen, mens "medarbejderen" i sagen fakturerede en timepris på 200 kr., (iv) at han ikke havde indgået aftale med sagsøger om, at selskabet ikke måtte udføre arbejde for andre virksomheder, og (v) at sagsøger ikke havde tegnet forsikring med vedkommende eller selskabet eller havde udbetalt feriepenge. Yderligere lagde retten vægt på, (vi) at selskabet undertiden anvendte egne maskiner, og (vii) at sagsøger ikke havde nogen instruktionsbeføjelse eller ydede nogen vejledning.

Da sagsøger på baggrund af ovenstående fik medhold i, at sagsøger ikke var indberetningspligtig, fik sagsøger også medhold i, at sagsøger ikke hæftede for A-skat og AM-bidrag.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Ikke grundlag for korrektion efter ligningslovens § 2

Sagen angik, om der ved fastsættelsen af markedsprisen på immaterielle rettigheder mellem et dansk datterselskab og et udenlandsk moderselskab skulle ske fradrag for indeholdte kildeskatter, og om der i tilfælde heraf kunne ske korrektion af det danske selskabs skattepligtige indkomst svarende til de indeholdte kildeskatter efter ligningslovens § 2.

Højesteret fandt, at priserne svarede til markedspriserne, og at der derfor ikke var anledning til korrektion.

Landsretten var nået til samme resultat.


Højesteret
Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige

A blev i 2008 og 2009 beskattet i Sverige af det overskud, han havde i sin svenske virksomhed. Den svenske virksomhed blev sammen med A’s øvrige virksomheder i Tyskland og Danmark drevet i virksomhedsordningen. Både i 2008 og 2009 var den samlede virksomhedsindkomst negativ. Underskuddet i virksomhedsordningen blev fradraget i A’s personlige og skattepligtige indkomst for 2008 og 2009.

Sagen angik, om A havde ret til creditlempelse i den danske indkomstskat, han havde betalt i 2008 og 2009, for den skat af overskuddet i sin svenske virksomhed, han havde betalt i Sverige.

Højesteret var enig med landsretten i, at A ikke havde ret til creditlempelse, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.436.VLR

Straf - gaveafgiftssvig - bogføring

T var tiltalt for svig med gaveafgift ved for indkomståret 2009 at fortie og undlade at indsende gaveanmeldelser senest den 1. maj 2010 i anledning af, at han i 2009 gav sin datter og svigersøn i alt 3.550.000 kr. Gaven blev først anmeldt og betalt i juli 2015 efter at det var kommet frem i en civil sag, at der var tale om en gave og ikke et lån og at T skulle sørge for betaling af afgiften. Endvidere var T tiltalt for overtrædelse af bogføringslovens regler om god bogføringsskik i det selskab han var direktør, daglig leder og aktionær i. T havde derved unddraget for 520.620 kr. i gaveafgift.

T forklarede i byretten at han var klar over, at der skulle betales afgift med hensyn til gaverne til hans datter og svigersøn. Han troede at hans datter ville sørge herfor.

Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til svig med hensyn til gaveafgift, idet T som gavegiver også havde pligt til at sikre, at afgiftsbetaling skete sammenholdt med T's datter og svigersøns forklaring i civilretten om at de var af den opfattelse at T ville sørge for afgifterne. T frifandtes for overtrædelse af bogføringsloven, allerede fordi kurator ikke har haft den direkte kontakt med T og hans revisor under behandlingen af T's konkursbo. T idømtes 4 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 250.000 kr.

Landsretten fandt tillige T skyldig i overtrædelse af bogføringsloven, men stadfæstede byretsdommen med hensyn til strafudmålingen. Det er en overtrædelse af straffelovens og bogføringslovens bestemmelser ikke at have sikret sig, at der blev opbevaret noget materiale overhovedet vedrørende et aktieselskab, som T har været direktør for, daglig leder i og aktionær i fra 30. september 2010 til den 26. juni 2013.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0002283
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2019

Journalnr: 15/0954177
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-07-2019

Journalnr: 14/3097548
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 18/0003626
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for udgifter afholdt i selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019

Journalnr: 19/0032269
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2019

Journalnr: 11/0301863
Istandsættelsesomkostninger
Klagen skyldes, at Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for istandsættelsesomkostninger. Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse delvist.
Afsagt: 28-06-2019

Journalnr: 18/0011639
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019

Journalnr: 17/0005824
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2019

Journalnr: 13/5474335
Skattemæssig anskaffelsessum
Klagen skyldes, at SKAT har ændret den skattemæssige anskaffelsessum i forbindelse med skattefri omdannelse fra personlige erhvervsvirksomhed til selskab. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 06-08-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-09-2019 - 15-10-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-662/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministre de l'Action og des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Dato: 18-09-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direkte beskatning - direktiv 90/434/EØF - direktiv 2009/133/EF - artikel 8 - kapitalgevinster hidrørende fra aktie- eller anpartsombytningstransaktioner - afhændelse af aktier eller anparter, der er modtaget ved ombytningen - kapitalgevinst, som er henført til udskudt beskatning - beskatning af aktionærer - beskatning efter forskellige skatteligningsregler og med forskellige satser - ligningsmæssige fradrag, der tager højde for varigheden af ejerskabet af aktierne

Tidligere dokument: C-662/18 Tilnærmelse af lovgivningerne Ministre de l'Action og des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres) - Dom
Tidligere dokument: C-662/18 Ministre de l'Action og des Comptes publics - Ny sag


Indstillinger
C-482/18 Google Ireland

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - grundlæggende friheder - fri udveksling af tjenesteydelser - restriktioner og forskelsbehandling - materiel skatteret og skatteprocesret - omsætningsbaseret reklameafgift - beskatning af udenlandske ungarsksprogede aktiviteter- territorialitetsprincippet i EU-retten - forpligtelse til afgiftsretlig registrering - forskellig registreringsprocedure for ind- og udlændinge - sanktioner i tilfælde af manglende registrering

Generaladvokatens indstilling:

1) EU-retten er i det foreliggende tilfælde ikke til hinder for indførelsen af en indkomstskat, der er knyttet til den pågældende medlemsstats officielle nationale sprog.

2) En særlig registreringspligt med henblik på gennemførelse og håndhævelse af en særlig afgift (her reklameafgift) udgør ikke i sig selv en tilsidesættelse af den frie udveksling af tjenesteydelser.

3) Den konkrete måde, hvorpå virksomheder med hjemsted uden for Ungarn pålægges økonomiske sanktioner i henhold til den ungarske reklameafgiftslov udgør en indirekte restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser, som på grund af dens uforholdsmæssighed ikke er begrundet.

4) Begrænsningerne af adgangen til domstolsbeskyttelse i forbindelse med den ungarske reklameafgift udgør, henset til de særligt høje økonomiske sanktioner, en ikke-begrundet restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the COUNCIL DIRECTIVE 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the COUNCIL DIRECTIVE 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien  

Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Forbundsrepublikken Brasilien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet i København den 27. august 1974  

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6
Oprettelsesdato: 11-09-2019
Høringsfrist: 25-09-2019

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6
Oprettelsesdato: 11-09-2019
Høringsfrist: 25-09-2019

Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 13-09-2019
Høringsfrist: 10-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 37

Præsentation fra Hejm Vilsgaard Advokaters foretræde for udvalget den 12/9-19 om dobbeltbeskatning af aktionærlån

Bilag 38

Invitation til teknisk briefing om Brexit 13/9-19

Bilag 39

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning nr. 17/2018 om lempelsen af revisionspligten, fra skatteministeren

Bilag 40

Lovudkast - forslag til lov om ændring af lov om indsamlingm.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask), fra skatteministeren

Bilag 41

Lovudkast - høring af lovforslag om CFC-regler, fast driftssted mv., fra skatteministeren

Bilag 42

Orientering om undersøgelse af limitering, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 33

Det fremgår af Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018, jf. SAU alm. del – bilag 22, at "(...) Skatteministeriet ikke længere forventer at kunne afslutte oprydningen i november 2021, hvor fordringerne begynder at forælde, og at Skatteministeriet ikke længere forventer, at alle fordringer kan konverteres til det nye inddrivelsessystem”. Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en del af den samlede restancemasse, der henholdsvis vil blive forældet efter november 2021, og hvor stor en del der ikke menes at kunne konverteres til det nye inddrivelsessystem. I svaret bedes tallene opgjort i mia. kr. både i nominel værdi og i kursværdi. Endvidere bedes det samme opgjort for de ikke inddrivelige restancer.  Svar  

Spm. 34

Vil ministeren på baggrund af Statsrevisorernes konklusion til Rigsrevisionens beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018, jf. SAU alm. del – bilag 22, om at man ikke kan overholde deadline sat til november 2021, skabe det fornødne lovgrundlag for en yderligere forlængelse af forældelsesfristerne på gamle restancer? I benægtende fald bedes ministeren redegøre for, om der planlægges nye store afskrivninger, og i så fald hvor meget der skal afskrives opgjort i mia. kr. både i nominel værdi og i kursværdi.  Svar  

Spm. 73

I forlængelse af svar på SAU alm. del spørgsmål 35 bedes ministeren skønne over, hvad det potentielle merprovenu for den danske statskasse vil være, såfremt dansk ret tilpasses, så Danmark har mulighed for at anvende den udvidede adgang til beskatning af ejendomsaktier, jf. artikel 9 i den multilaterale konvention og artikel 13, stk. 4, i OECD’s modeloverenskomst.  Svar  

Spm. 74

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 38 oplyse, hvordan ministeren vil løse sagen, og hvad det vil have af provenumæssige konsekvenser.  Svar  

Spm. 75

Vil ministeren kommentere præsentationen fra Hejm Vilsgaard Advokaters foretræde for udvalget den 12/9-19 om dobbeltbeskatning af aktionærlån, jf. SAU alm. del - bilag 37?  Svar  

Spm. 76

Ministeren bedes opgøre provenueffekter, arbejdsudbudsvirkninger samt effekten på udlændinge beskæftiget i Danmark, hvis vederlagskravet i bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere under 35 år sænkes til 35.000 kr. om måneden.  Svar  

Spm. 77

Den 1. april 2011 udsendte Skatteministeriet pressemeddelelsen ”Skattekontrol af kapitalfonde har høj prioritet”, hvoraf det fremgår, at 31 sager vedrørende kapiltalfondsejere og multinationale koncerner enten var afgjort eller i gang med at blive undersøgt. Ministeren bedes oplyse:- hvordan arbejdet med at inddrive de over fem mia. kr. er skredet frem siden 2011?- hvor mange af de dengang 31 sager er under behandling ved danske domstole i dag? - hvor mange af sagerne er afsluttet? - hvor stor en samlet skattebetaling har de evt. afsluttede sager resulteret i? - hvornår forventes det, at den næste dom falder?Der henvises endvidere til SAU alm. del – bilag 288-290 (folketingsåret 2015-16).  Svar  

Spm. 78

Med udgangspunkt i den forventede investering på samlet 21 mia. kr. i Thyra-feltet bedes ministeren redegøre for, hvor stor en skattefordel selskaberne bag investeringen vil få fordelt på de kommende år og samlet.  Svar  

Spm. 79

Ministeren bedes redegøre for status på arbejdet med at få tilbagebetalt uberettiget udbetalt udbytterefusion i forbindelse med udbyttesagen. Endvidere bedes ministeren opgøre, antallet af anlagte sager, hvor stort et beløb, der er anlagt sager for, i hvor mange sager der er indgået forlig og resultatet af disse forlig.  Svar  

Spm. 80

Vil ministeren opgøre antallet af familieejede virksomheder og tilhørende arbejdspladser fordelt på landets 98 kommuner? Besvarelsen bedes desuden indeholde en opgørelse af andelen af virksomhederne i de enkelte kommuner, som er familieejet.  Svar  

Spm. 81

Ministeren bedes redegøre for fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer samt redegøre for, hvor stort det økonomiske omfang af fradrag på tab fra unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer i den personlige indkomst har været årligt fra 2015-2018 i kr.  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis fradragsreglerne for tab på unoterede aktier og tilsvarende værdipapirer svarer til fradragsreglerne for tab på værdipapirer, der handles på et reguleret marked. Ministeren bedes redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 83

Der synes at være stor forskel på den tidligere ministers udtalelser i februar og til Rigsrevisionens beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem, som blev offentliggjort i september 2019. Den tidligere minister udtalte i artiklen ”Trods lammende kritik slår skatteministeren fast: I år kommer der styr på inddrivelsen af danskernes gæld” bragt i Berlingske den 12. februar 2019, bl.a.: ”Så i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet”, ”For ny gæld, der opstår, vil borgerne opleve i 2019, at systemet vil fungere i forhold til at bede folk om at betale.” og ”Jeg har ikke grundlag for at tro, at den plan, der er lagt for normalisering i løbet af 2019, ikke skulle blive fulgt”. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad der har ændret sig i udviklingen af det nye inddrivelsessystem fra februar 2019 til Rigsrevisionens beretning i september 2019.  Svar  

Spm. 84

Under henvisning til afsløringerne fra Finans.dk og Information, hvor det fremgår, hvordan 14 personer inkl. to jihadister har begået momssvindel og oparbejdet en milliongæld til staten, bedes ministeren redegøre for, hvordan Skatteforvaltningen fremadrettet vil sikre, at den type svindel minimeres, og hvordan samarbejdet med politiet forbedres i sager med svindel, der bl.a. involvere jihadister og terrormistænkte.  Svar  

Spm. 85

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 og SAU alm. del – spørgsmål 75 bedes ministeren oplyse, om den nævnte undersøgelse af reglerne vedrørende beskatning af aktionærer, der optager lån i eget selskab, kun vil omhandle, hvorledes reglerne bør indrettes fremadrettet, eller om det også vil blive undersøgt, hvorvidt der kan ryddes op i eventuelle uhensigtsmæssigheder med tilbagevirkende kraft, da det har vist sig, at mange aktionærer er kommet i klemme ved de nuværende regler. Ministeren bedes endvidere oplyse tidshorisonten for undersøgelsen. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 433 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).  Svar  

Spm. 86

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 75 og svar på SAU alm. del – spørgsmål 331 bedes ministeren redegøre for status på undersøgelsen om problemet med dobbeltbeskatning af aktionærlån og oplyse, om ministeren vil orientere udvalget, når resultatet foreligger.  Svar  

Spm. 87

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Spm. 88

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 17/2019 – Lempelse af revisionspligten, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Spm. 89

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse