SkatteMail 2020, uge 32

Kære Læser

Jeg håber, I har har haft en god sommer.

Denne SkatteMail dækker perioden fra og med uge 28 til og med uge 32 og derfor er der der rigtig meget at læse, både artikelr og nye afgørelser.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Få overblik over alle Covid-19-frister
Risiko for nul skattefradrag for vin, der er indkøbt til gavebrug
Sviende nederlag til Skattestyrelsen i meget omtalt TP-sag
Konvertible obligationer er pludselig blevet farlige
Splitleasing kan ende med det værste af to verdener
Skat for YouTubere og influencere
Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?
Hvad kan frie midler i virksomhedsordningen bruges til?
Pas på den skattemæssige omgåelsesklausul
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Juni 2020
Brexit - der er lang tid til jul, men...
Arbejde i udlandet
Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse
Udlejning af egen bolig - Airbnb eller bed and breakfast
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Building tax systems in developing countries is vital to overcoming COVID-19 and achieving the SDG's
Asia-Pacific: Progress in mobilising domestic revenues likely to be set back by COVID-19
OECD and Brazil's federal revenue authority invite taxpayer input on transfer pricing issues relating to the design of safe-harbour provisions and other comparability considerations
ECCO vinder principiel transfer pricing sag ved Vestre Landsret
Ny Positivliste, ny opholdsordning og skærpet bødeniveau for virksomheders brug af ulovlig arbejdskraft
Er du udenlandsk porteføljeaktionær med krav på refusion af dansk udbytteskat?
Lovforslag i høring om ny model for udbytteskat

Bindende svar
Andelsforening - Kooperationsbeskatning - Fremleje
Ændring af vederlag til udbytte - moms og skattemæssige konsekvenser.
Ikke fast driftssted i Danmark da der var tale opgaver af forberedende eller hjælpende karakter og overnatning
Partnerselskab - lønmodtager - afkast af investering
Trust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde
Trust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde

Afgørelser
Tilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning

Domme
Lønindeholdelse - førtidspensionist
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - revisor
Indsætninger - rådighed - objektive kendsgerninger
Indsætninger på bankkonti - udeblivelsesdom
Fradrag for driftsomkostninger - statsskattelovens § 6, litra a - royaltybetalinger - koncernforbundne selskaber (dissens)
Ejendomsværdiskat af "færdigbygget" sommerhus og den korte ligningsfrist
Fradrag for "endeligt" underskud

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Få overblik over alle Covid-19-frister

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis man vil have overblik over alle de udskudte frister samt over fristerne for at søge om kompensation fra en eller flere af de hjælpepakker, som er udbudt


BDO

Risiko for nul skattefradrag for vin, der er indkøbt til gavebrug

I nogle virksomheder gives der vin som gave så ofte, at det bedst kan betale sig at købe større partier ad gangen, men i så fald er det vigtigt at føre et beholdningsregnskab. Det viser en ny byretsdom


BDO

Sviende nederlag til Skattestyrelsen i meget omtalt TP-sag

Et klart medhold både i Landsskatteretten og i landsretten var ikke nok til at sikre Skattestyrelsen den endelige sejr i Adecco-sagen, idet Højesteret endte med at give selskabet fuldt medhold.


BDO

Konvertible obligationer er pludselig blevet farlige

En teknisk lovændring har medført, at et selskabs hele eller delvise indfrielse af en konvertibel obligation pludselig kan udløse en skatteregning hos aktionæren, selvom selskabet i virkeligheden bare betaler et lån tilbage


BDO

Splitleasing kan ende med det værste af to verdener

Aftaler om splitleasing bliver indgået for at undgå firmabilbeskatning, men det hænder desværre ikke så sjældent, at brugeren ender med både at have betalt en del af leasingydelserne og fået delvis firmabilbeskatning.


BDO

Skat for YouTubere og influencere

I en ny afgørelse bekræfter Skatterådet, at en E-sportsudøver med egen Youtube-kanal kan drive sine aktiviteter gennem et anpartsselskab, men det er en undtagelse


BDO

Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?

Skattestyrelsen udsender kun én rykker, hvis moms og/eller A-skat ikke betales til tiden. Betales restancen ikke umiddelbart efter modtagelsen af rykkeren, overdrages fordringen til Gældsstyrelsen til inddrivelse.


BDO

Hvad kan frie midler i virksomhedsordningen bruges til?

Der er meget snævre grænser for, hvad overskudslikviditet i virksomhedsordningen må investeres i. Obligationer, investeringsbeviser og udlejningsejendomme er groft sagt de eneste muligheder.


BDO

Pas på den skattemæssige omgåelsesklausul

Alle planer om opløsning af investeringsselskaber bør genovervejes, efter at Skatterådet har fastslået, at den skattemæssige omgåelsesklausul godt kan bruges mod hovedaktionærer uden nogen samtidig korrektion hos selskabet.


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Juni 2020

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Dansk Revision

Brexit - der er lang tid til jul, men...

Ændrede handelsbetingelser kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold.


Dansk Revision

Arbejde i udlandet

Hvis du skal arbejde eller arbejder i udlandet, vil du sikkert gerne vide, hvad opholdet kommer til at betyde for dig rent skattemæssigt.


Dansk Revision

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

COVID-19: Sommerpakke skal sætte skub i dansk sommerøkonomi og en del af aftalen omhandler bundfradraget ved udlejning af sommerhuse.


Dansk Revision

Udlejning af egen bolig - Airbnb eller bed and breakfast

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser.


Dansk Revision

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Tjener du penge på at dele? Så husk, at du skal betale skat og moms af indtægterne.


OECD

Building tax systems in developing countries is vital to overcoming COVID-19 and achieving the SDG's

The Sustainable Development Goals (SDGs) serve to stimulate action in areas of critical importance for humanity and the planet. With the COVID-19 pandemic affecting lives and livelihoods alike, the question is how will the SDGs be financed?


OECD

Asia-Pacific: Progress in mobilising domestic revenues likely to be set back by COVID-19

Despite good progress in increasing tax-to-GDP ratios and mobilising domestic revenues across economies in the Asia-Pacific region in 2018, tax revenues are expected to take a hit as a result of the COVID-19 pandemic, according to new OECD research.


OECD

OECD and Brazil's federal revenue authority invite taxpayer input on transfer pricing issues relating to the design of safe-harbour provisions and other comparability considerations

As part of the implementation phase of a joint transfer pricing project between the OECD and Brazil, the OECD Secretariat and Receita Federal do Brasil are seeking public input to inform the work related to the development of safe harbours as well as other simplification measures and measures that can contribute to enhanced tax certainty.


Plesner

ECCO vinder principiel transfer pricing sag ved Vestre Landsret

Vestre Landsret har ved en dom af 2. juli 2020 givet ECCO Sko A/S (ECCO) medhold i en principiel transfer pricing sag og tilsidesat skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2005. Sagen blev ført af Plesner.


PwC

Ny Positivliste, ny opholdsordning og skærpet bødeniveau for virksomheders brug af ulovlig arbejdskraft

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, som vedrører de ordninger, der administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)....


PwC

Er du udenlandsk porteføljeaktionær med krav på refusion af dansk udbytteskat?

PwC kan hjælpe med at assistere dig. Vi har stor erfaring og ekspertise med at få for meget betalt dansk udbytteskat retur fra de danske skattemyndigheder for...


PwC

Lovforslag i høring om ny model for udbytteskat

Skatteministeriet har den 3. juli 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring om ny model for opkrævning af udbytteskat for aktier opbevaret i en...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Andelsforening - Kooperationsbeskatning - Fremleje

SKM2020.322.SKTST

Spørger er en andelsforening, der er indkomstbeskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4. Andelsforeningens omsætning med ikke-medlemmer er faldet til under 25 %, hvilket som udgangspunkt betyder, at andelsforeningen vil blive kooperationsbeskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Skatterådet kunne bekræfte, at andelsforeningen dog fortsat ikke kvalificerer til kooperationsbeskatning, idet der fremlejes fast ejendom til tredjemand. Skatterådet kunne tillige bekræfte, at andelsforeningen vil blive kooperationsbeskattet, hvis fremlejen ophører.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ændring af vederlag til udbytte - moms og skattemæssige konsekvenser.

SKM2020.321.SR

Spørger leverer porteføljeforvaltningsydelser til sit datterselskab. Spørger ønsker i den forbindelse at reducere vederlaget for ydelserne samtidig med, at Spørger forhøjer udbytte modtaget fra datterselskabet tilsvarende.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en vedtægtsændring i datterselskabet ikke skulle sidestilles med en afståelse i skattemæssig henseende for selskabsdeltagerne. Det blev ved afgørelsen tillagt vægt, at der sker en forskydning af selskabsdeltagernes økonomiske rettigheder, idet der sker en ændring af retten til udbytte mellem aktieklasserne. Dertil kommer, at bevæggrundene for vedtægtsændringen må antages at være at nedbringe moms/skattebetalingen i forbindelse med vederlæggelsen mellem datterselskabet og Spørger.

Skatterådet kunne dog bekræfte, at udbytte fra datterselskabet til Spørger skal anses for fuldt skattepligtig indkomst, der indgår i selskabets skattepligtige indkomst og beskattes med 22 pct.

Videre kunne Skatterådet bekræfte, at momsgrundlaget for forvaltningsydelserne leveret til datterselskabet med baggrund i de påtænkte ændringer til aftalen er det fakturerede vederlag, jf. momslovens § 27, stk. 1.

Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke er lønsumsafgiftspligtig i relation til udbytte modtaget fra datterselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ikke fast driftssted i Danmark da der var tale opgaver af forberedende eller hjælpende karakter og overnatning

SKM2020.312.SR

Spørger ønskede en afklaring af, om de påtænkte aktiviteter i Danmark ville udgøre et fast driftssted for det udenlandske selskab. Det udenlandske selskab skulle udføre opgaver på offshore installationer. Medarbejderne ville overnatte i Danmark og blev sejlet til og fra offshore installationer dagligt. I tilfælde af dårligt vejr, ville medarbejderne udføre interne administrative opgaver. Skatterådet kunne bekræfte, at der i det konkrete tilfælde var tale om, at det faste driftssteds virksomhed i Danmark var af forberedende eller hjælpende karakter. Der var ved vurderingen heraf lagt vægt på, at der alene var tale om indkvartering i Danmark af de udenlandske medarbejder, der udfører mindre opgaver i begrænset omfang.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Partnerselskab - lønmodtager - afkast af investering

SKM2020.310.SR

Spørger er via sin aktiebesiddelse i det skattetransparente selskab H1 P/S deltager i en erhvervsvirksomhed. Spørger har lagt til grund, at han i medfør af ligningslovens § 4, vil blive anset som lønmodtager med hensyn til den del af det samlede vederlag fra partnerselskabet, der må anses for oppebåret som følge af spørgerens arbejdsindsats.

Skatterådet bekræfter, at Spørger, som anses for lønmodtager, kan lade afkastet af virksomhedsandelen i H1 P/S indgå i virksomhedsordningen, jf. ligningslovens § 4 sammenholdt med virksomhedsskattelovens § 1.

Skattestyrelsen bekræfter endvidere, at den såkaldte CAPM-metode kan anvendes til fastlæggelse af størrelsen af afkastet. Der henvises i den forbindelse til Skattestyrelsens vejledning "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse", serienummer E nr. 238 for anbefalinger til fastlæggelse af de forskellige faktorer ved opgørelsen af afkastkravet, der beror på en konkret vurdering.

Skattestyrelsen bekræfter også, at afkastprocenten skal opgøres årligt. Opgørelsen af afkastprocenten kan, for de aktier, der har været ejet i hele indkomståret, fastlægges primo indkomståret. For aktier, der løbende erhverves i løbet af indkomståret, skal afkastprocenten (for det år), opgøres på erhvervelsestidspunktet.

Skattestyrelsen bekræfter endelig, at ved vurderingen af, hvilken andel af den samlede aflønning, der kan opgøres som afkast af aktierne, er det markedsværdien af virksomhedsandelen primo indkomståret, der skal anvendes, for de aktier, der har været ejet hele indkomståret, idet virksomhedsandelen oprindeligt er anskaffet til markedsværdien. Ligeledes bekræfter Skattestyrelsen, at for aktier, der erhverves i løbet af indkomståret, er det erhvervelsestidspunktet, der skal anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde

SKM2020.308.SR

Det ønskedes bekræftet, at spørgers formue ikke var definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, og at spørger således ikke skulle anses for at være et selvstændigt skattesubjekt i henhold til dansk skattelovgivning. Dette kunne bekræftes, da det var oplyst, at stifteren kunne få penge fra trusten og til, at stifteren kunne udpege nye medlemmer til "Protector Committee".

Det ønskedes desuden bekræftet, at spørger ikke havde ledelsens sæde i Danmark, og at spørger således ikke var omfattet af dansk skattepligt. Den daglige ledelse af spørger blev foretages af trustee, som ikke var hjemmehørende i Danmark dog således, at Protector Committee i visse tilfælde skulle konsulteres forud for en beslutning. Protector Committee afholdt ikke bestyrelsesmøder eller andre møder her i landet, ligesom alle beslutninger vedrørende spørger blev truffet uden for Danmark. Komitéens eneste tilknytning til Danmark var således, at stifteren var fra Danmark, og at to i Danmark bosiddende personer var medlem af komitéen. Ud fra de foreliggende oplysninger var det opfattelsen, at den udpegede trustee udøvede den daglige ledelse af trusten, og at ledelsen blev udøvet fra udlandet. Når der dertil hensås til, at trustens stifter og begunstigede var hjemmehørende i udlandet, og det var oplyst, at alle beslutninger vedrørende trusten blev truffes uden for Danmark - både af trustee og Protector Committee - havde trusten ikke ledelsens sæde i Danmark og var derfor ikke skattepligtig til Danmark i henhold til fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde

SKM2020.307.SR

Det ønskedes bekræftet, at spørgers formue ikke var definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære, og at spørger således ikke skulle anses for at være et selvstændigt skattesubjekt i henhold til dansk skattelovgivning. Dette kunne bekræftes, da det var oplyst, at stifteren kunne få penge fra trusten og til, at stifteren kunne udpege nye medlemmer til "Protector Committee".

Det ønskedes desuden bekræftet, at spørger ikke havde ledelsens sæde i Danmark, og at spørger således ikke var omfattet af dansk skattepligt. Den daglige ledelse af spørger blev foretages af trustee, som ikke var hjemmehørende i Danmark dog således, at Protector Committee i visse tilfælde skulle konsulteres forud for en beslutning. Protector Committee afholdt ikke bestyrelsesmøder eller andre møder her i landet, ligesom alle beslutninger vedrørende spørger blev truffet uden for Danmark. Komitéens eneste tilknytning til Danmark var således, at stifteren var fra Danmark, og at en i Danmark bosiddende person var medlem af komitéen. Ud fra de foreliggende oplysninger var det opfattelsen, at den udpegede trustee udøvede den daglige ledelse af trusten, og at ledelsen blev udøvet fra udlandet. Når der dertil hensås til, at trustens stifter og begunstigede var hjemmehørende i udlandet, og det var oplyst, at alle beslutninger vedrørende trusten blev truffes uden for Danmark - både af trustee og Protector Committee - havde trusten ikke ledelsens sæde i Danmark og var derfor ikke skattepligtig til Danmark i henhold til fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning

SKM2020.319.ØLR

Sagen vedrørende selskabet angik i første række, om skattemyndighederne havde været berettiget til at tilsidesætte et selskabs regnskab og foretage en skønsmæssige skatteansættelse. I anden række angik sagen, om dette skøn, der var baseret på Danmarks Statistik oplysninger om gennemsnitlig bruttoavance, kunne tilsidesættes. Den skønsmæssige ansættelse havde resulteret i en forhøjelse af selskabets momstilsvar og skattepligtige indkomst i indkomstårene 2008-2010.

Sagerne vedrørende selskabets hovedanpartshavere angik, om forhøjelserne over for selskabet måtte anses for at være tilgået de to hovedanpartshaverne som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Hovedanpartshaverne havde ikke bestridt, at de skulle beskattes af forhøjelserne som maskeret udlodning, hvis landsretten måtte finde, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage skønnet og dette ikke kunne tilsidesættes.

I 1. instans (SKM2019.425 BR, SKM2019.426 BR og SKM2019.427 BR) havde byretten fundet, at der ikke var ført et dagligt, effektivt kasseregnskab i forretningen i den omhandlede periode. Retten fandt derfor, at det var berettiget at foretage en skønsmæssig ansættelse.

Byretten bemærkede, at der ikke forelå konkrete oplysninger, som dokumenterede selskabets synspunkter om, at det anvendte branchegennemsnit var for højt i forhold til selskabet, at selskabets omsætning konkret udgøres af varer med lav bruttoavance, at myndighederne i stedet kunne have anvendt en anden branchekode og mediantalsopgørelser i stedet for gennemsnit. Oplysninger om selskabet bruttoavance for senere indkomstår kunne ikke tillægges betydning for sagen. Byretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte de udøvede skøn. Som følge af resultatet i selskabets sag blev Skatteministeriet således også frifundet i hovedanpartshavernes sager.

Under ankesagen fremlagde appellanterne en oversigt over selskabets indkøb af tobak, som angiveligt skulle have en meget lav bruttoavance, til støtte for synspunktet om, at den gennemsnitlige avance var for høj.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til byrettens begrundelse og bemærkede, at de nye oplysninger for landsretten om virksomhedens indkøb af tobak ikke kunne føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lønindeholdelse - førtidspensionist

SKM2020.318.VLR

Landsretten fandt - som byretten - at den lønindeholdelse, der var foretaget over for appellanten, var sket i overensstemmelse med den på tidspunktet for indeholdelserne gældende lovgivning. Skatteministeriet blev derfor frifundet for appellantens betalingspåstand.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - revisor

SKM2020.317.ØLR

Sagen angik, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt.

Skatteyderen, der selv var ansvarlig for at indberette sine lønforhold, forklarede, at han havde overladt udarbejdelsen af sine selvangivelser til sin revisor, og at han hverken havde kontrolleret selvangivelserne eller årsopgørelserne.

Landsretten tiltrådte, at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke at have indberettet det korrekte lønbeløb, værdien af fri bil og værdien af fri telefon. Det ændrede ikke herved, at skatteyderen ikke havde til hensigt at skjule noget for skattemyndighederne, og at han havde overladt det til en revisor at udarbejde og indsende selvangivelser for alle årene.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindende dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger - rådighed - objektive kendsgerninger

SKM2020.316.ØLR

Sagen omhandlede, hvorvidt appellanten var skattepligtige af indsætninger på tre udenlandske konti.

Appellanten blev stoppet i en rutinemæssig kontrol ved G1-havn, hvor der blev fundet tre bankbøger til udenlandske konti samt et hævekort, der var udstedt i appellantens navn.

Landsretten fandt, at det påhvilede appellanten at godtgøre, at han ikke var ejere af beløbene, og at beløbene i stedet tilhørte hans far.

Landsretten fandt samtidig, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af appellantens indkomst, idet de afgivne forklaringer og erklæringer om, at beløbene på kontiene tilhørte eller i hvert fald hidrørte fra appellantens far ikke var bestyrket ved objektive kendsgerninger i form af overførselskvitteringer eller anden tilsvarende dokumentation.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonti - udeblivelsesdom

SKM2020.304.BR

Sagen angik, om en række indsætninger på to bankkonti tilhørende G1-Forening skulle henføres til sammenslutningen, eller om en andel af indsætningerne skulle henføres til de to sagsøgte, der havde fuldmagt til kontiene.

Skatteministeriet gjorde overordnet gældende, at indsætningerne skulle henføres til fuldmagtshaverne, og at de sagsøgte derfor var skattepligtige af en andel af indsætningerne. Ministeriet gjorde herunder gældende, at de sagsøgte bar bevisbyrden for, at indsætningerne ikke skulle henføres til dem, og at denne bevisbyrde ikke var løftet.

De sagsøgte indleverede ikke svarskrift i sagen, og retten afsagde dom efter Skatteministeriets påstand om forhøjelse af de sagsøgtes skattepligtige indkomster for 2015 med en andel af indsætningerne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for driftsomkostninger - statsskattelovens § 6, litra a - royaltybetalinger - koncernforbundne selskaber (dissens)

SKM2020.303.HR

Sagen angik i første række spørgsmålet om, hvorvidt et dansk datterselskabs udgifter til betaling af royalties til den internationale koncerns udenlandske moderselskab for anvendelse af moderselskabets varemærke og knowhow m.v. var en fradragsberettiget driftsudgift.

Hvis det var tilfældet, var spørgsmålet, om selskabets transfer pricing-dokumentation led af sådanne mangler, at Skattestyrelsen havde været berettiget til at ansætte royaltysatsen skønsmæssigt.

Hvis der ikke var sådanne mangler, var spørgsmålet, om aftalen om royaltysatsen var indgået på armslængdevilkår, og i forbindelse hermed om selskabet har udført markedsføringsydelser for koncernens udenlandske moderselskab uden vederlag eller kompensation, så fradragsværdien for royalty modsvares af manglende indtægtsførelse af disse ydelser.

Højesteret udtalte, at betaling af royalty for benyttelse af varemærke, adgang til knowhow og henvisning af kunder fra koncernens internationale netværk havde den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen for en virksomhed som den, der udøves af selskabet, også selv om selskabet samlet set i perioden havde haft et negativt driftsresultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsværdiskat af "færdigbygget" sommerhus og den korte ligningsfrist

SKM2020.302.BR

Retten fandt, at SKATs ændringer af indkomstårene 2012 og 2013 var begrundet i et helt tilsvarende forhold, som ændringen af indkomståret 2014, hvorfor ændringerne af 2012 og 2013 også var varslet rettidigt, da det var sket inden den 1. maj i det fjerde år efter indkomståret udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt.

Retten fandt derudover, at sagsøgerens sommerhus beliggende, Y1-Adresse, Y2-By, havde været færdigbygget til beboelse, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1, i indkomstårene 2012-2015, således at sagsøgeren skulle betale ejendomsværdiskat for ejendommen i disse år, jf. ejendomsværdiskattelovens § 4a, stk. 2.

Retten anførte, at det efter bemærkningerne i Betænkningen 3. maj 2002 over Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og andre skattelove ikke er et krav, at alle installationer m.v. skal være afsluttede, før ejendommen er anvendelig som bolig.

Retten anførte endvidere, at sagsøgeren, hverken havde meddelt kommunen, at der var fejl i BBR-meddelelserne, eller påklaget, at sommerhuset, ifølge årsopgørelser tilbage til 2002, var vurderet som færdigbygget. Retten bemærkede, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret sit anbringende om, at sommerhusets installationer manglede færdiggørelse i et sådant omfang, at huset ikke kunne anvendes som bolig.

Retten fandt derfor ikke, at der, efter det foreliggende, var grundlag for at tilsidesætte SKATs vurdering af, at nybygningen af sommerhuset havde været færdigbygget i de omhandlende indkomstår.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for "endeligt" underskud

SKM2020.299.ØLR

Underskud, som var blevet realiseret ved driften af et dansk selskabs faste driftssted i Y1-land, skulle anses for "endeligt" i den forstand, som dette begreb er udviklet i EU-Domstolens praksis, med den følge at selskabet havde ret til at fradrage underskuddet ved opgørelsen af dets skattepligtige indkomst. Ministeriet blev frifundet for to selvstændige hjemvisningspåstande vedrørende selskabets krav om fradrag for tidligere underskud vedrørende det faste driftssted i Y1-land.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Skattekontaktudvalg, 10. Juni 2020.pdf

Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.315.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - ølafgift - pant

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. februar 2019 blev han ved grænsen standset med 2.856 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y2-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at øllene var importeret til eget forbrug, idet han dagligt havde 7-8 gæster på sin ejendom, der drak øl.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt, at importen var ulovlig under hensyn til mængden af dåseøl og T havde i hvert fald handlet groft uagtsomt, idet T ved samme grænseovergang tidligere var blevet standset med samme kammerat under lignende omstændigheder, og at T var klar over, at kammeraten i den anledning fik en bøde. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

SKM2020.314.BR

Straf - registreringsbekendtgørelsen - mærkning af varebil - andengangsovertrædelse - prøvesag - tilståelsessag

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen for anden gang ved at have undladt at mærke siderne på den udelukkende erhvervsmæssige anvendte varebil, som selskabet var registreret bruger af, med oplysning om selskabets navn eller logo samt cvr.nr. på begge sider af varebilen med mindst 3 cm høje ikke aftagelige bogstaver og tal. Det var endvidere tiltalte for et par færdselslovsovertrædelser.

Selskabet udeblev.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen, idet den anså selskabet for at have tilstået forholdet. T idømtes en bøde på 13.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at overtrædelsen af registreringsbekendtgørelsen nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, udgør et andengangstilfælde, og at bøden for dette forhold alene kan udmåles til 10.000 kr.

SKM2020.311.HR

Straf - skattesvig - aktier - spørgsmål om oplysningspligt- frifindelse

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter ved for indkomståret 2014 at havde undladt rettidigt at oplyse om, at skatteansættelsen var for lav med aktieavance på ca. 2,5 mio. kr., hvorved T unddrog ca. 750.000 kr. i skat. Sagen handlede om, hvorvidt skattekontrollovens § 1A, stk. 3 om ansvarsfrihed for skatteyderen fandt anvendelse i sagen.

T forklarede, at han havde opfattet det sådan, at den fondshandler han havde benyttet ville stå for alle nødvendige indberetninger til told- og skatteforvaltningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 7 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 900.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 6 måneder og tillægsbøden til 750.000 kr.

Højesteret frifandt med dissens T. Højesteret fandt, at skattekontrollovens § 1A, stk. 3 efter en ordlydsfortolkning skal forstås sådan, at urigtige oplysninger om handel med aktier, som told- og skatteforvaltningen har modtaget fra en indberetningspligtig fondshandler efter skattekontrolloven, og som har ført til en for lav skatteansættelse, er omfattet af ansvarsfriheden. Den omstændighed, at fondshandleren efter skattekontrolloven har pligt til at indberette køb og salg af aktier, men ikke pligt til at indberette oplysning om gevinst og tab ved de foretagne aktiehandler udelukkede ikke ansvarsfrihed efter § 1 A, stk. 3.

Højesteret lagde til grund, at den manglende beregning af skat vedrørende Ts fortjeneste ved handel med aktier i 2014 skyldes to forhold, som hver især begrundede hele den for lave skatteansættelse. Dels havde fondshandleren urigtigt indberettet en beholdning af aktier på 1.300 stk. pr. 1. januar 2010, dels stod T registreret med en negativ aktiebeholdning på 5.000 aktier i forbindelse med en shorthandel af samme aktie. Fondshandleren havde ikke indberettet urigtigt vedrørende shorthandlen, idet der ikke er krav om, at shorthandel indberettes separat. Skattemyndighederne havde således alle nødvendige oplysninger om shorthandlen, men told- og skatteforvaltningens værdipapirsystem kunne som følge af indberetningen af shorthandlen sammen med de øvrige aktier ikke automatisk beregne skatten. Højesteret fandt på den baggrund, at der ikke havde påhvilet T en oplysningspligt efter dagældende skattekontrollovens § 16, stk. 1 jf. § 1 A, stk. 3 for forholdene.

SKM2020.301.VLR

Straf - momssvig - betinget - sagsbehandlingstid

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter ved at have afgivet urigtige oplysninger til brug for momskontrollen (01.01.2012-31.03.2012) og dels fortiet oplysninger til brug for momskontrollen (01.04.2012-30.09.2014). T havde derved unddraget for 623.557 kr. i moms i alt.

T erkendte sig skyldig. T forklarede, at hun havde et alkoholmisbrug, var på kontanthjælp, ikke har været i arbejde siden virksomheden lukkede og er blevet diagnoseret med Sygdom 1 og Sygdom 2 som følge af datterens sygdom.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 4 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 600.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets grovhed, herunder størrelsen af det unddragne beløb.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at frihedsstraffen blev gjort betinget med vilkår under henvisning til sagsbehandlingstiden og T's personlige forhold.

SKM2020.300.BR

Straf - registreringsafgift - ejerskab

T var tiltalt for svig med registreringsafgift. T havde den 8. august 2014 og i en ikke nærmere identificeret periode forud herfor, anvendt en bil til kørsel i Danmark, som ikke var afgiftsberigtiget. T havde derved unddraget for 1.048.291 kr. i registreringsafgift.

T forklarede, at han ikke var ejer af bilen. Han handlede ikke med biler i den prisklasse. Han havde ikke anket den civile dom, da han ikke troede han ville høre nærmere til sagen. Han havde pralet på de sociale medier med bilen, men rent registreringsmæssigt havde han ikke tænkt mere over det, da det jo ikke var hans bil og bilen var afleveret til virksomheden og ikke ham selv. Da bilen blev leveret, fik han udleveret registreringsattesten uden at kvittering/formular blev udfærdiget, med besked på, at han skulle aflevere bilen og papirerne, der fulgte med, videre. Det var ligesom når en ven spørger, om man lige kan opbevare hans bil i en periode.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T var ejer af bilen, at T ubestridt havde benyttet bilen til kørsel i Danmark og haft forsæt til unddragelse af registreringsafgift. Den lagde blandt andet vægt på, at T handlede professionelt med biler, at T var bekendt med afgiftsreglerne, at han ikke kunne redegøre nærmere for det aftalemæssige grundlag for sin råden over bilen, at bilnøglerne under ransagningen befandt sig i T's lommer og at T ved flere lejligheder blandt andet på de sociale medier havde udgivet sig for at være ejer af bilen. Endvidere havde T ikke påklaget den civile dom, hvor han var blevet pålagt registreringsafgiften samt havde forsøgt at bestikke en betjent til ikke at gøre mere ved sagen. T idømtes 5 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 524.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede fængselsstraffen til 6 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste samt tillægsbøden til 500.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1911150
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 18/0015345
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 17/0567034
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020

Journalnr: 16/1451694
Advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til advokat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 15/2407179
Aktieindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst idet salgssum for salg af aktier er anset for skattepligtig i medfør af ligningslovens § 16 B, jf. personskattelovens § 4 a. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 18/0006460
Almennyttig fond
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet fondens skattepligtige indkomst med efterbeskatning af hensættelser til almennyttige formål, som er uddelt til ikke almennyttige formål. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 13/0217278
Beskatning af pensioner og omvalgt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst med modtagne pensioner fra Fond og nægtet omvalg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 15/2526320
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland. SKAT har endvidere forhøjet klagerens skattepligtige indkomst en del kan beskattes i Tyskland efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15, stk. 1, sidste pkt. SKAT har i den forbindelse givet nedslag i skatteberegningen med et beløb svarende til den del af den danske indkomstskat, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, som kan beskattes i Tyskland, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 24, stk. 2, litra f. Endelig har SKAT undladt at tage stilling til klagerens anmodning om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland. Landsskatteretten ændrer afgørelsen
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 16/0790763
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark efter artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland og i den forbindelse forhøjet klagerens skattepligtige indkomst. SKAT har i den forbindelse givet nedslag i skatteberegningen med et beløb svarende til den del af den danske indkomstskat, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, som kan beskattes i Tyskland, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 24, stk. 2, litra f. Endelig har SKAT undladt at tage stilling til klagerens anmodning om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland. Landsskatteretten ændrer klagerens skattepligtige indkomst og derfor også den del af klagerens skattepligtige indkomst, der kan beskattes i Tyskland. Videre hjemviser Landsskatteretten spørgsmålet om fradrag for befordring og fradrag for udgifter til social sikring i Tyskland til behandling hos Skattestyrelsen, idet der ikke er taget stilling hertil i afgørelsen fra SKAT.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 18/0006424
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til lempelse for skat betalt til Tyskland. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 15-07-2020

Journalnr: 16/1671455
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører skatteberegning ved betaling af udenlandske obligatoriske sociale bidrag i Schweiz og Spanien samt spørgsmål om creditlempelse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 16/1774556
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til exemptionslempelse i henhold til ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 17/0992225
Ejendomsavance
Klagen vedrører ejendomsavance ved salg af to ejendome. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 17/0992229
Ejendomsavance
Klagen vedrører forhøjelse af ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 18/0005268
Fast driftssted
Klagen vedrører bindende svar om et Oy’s medarbejder gennem tilsyn med og ydelse af marketingsupport til en ekstern forhandler, der er ansvarlig for salget af produkter i Danmark, vil udgøre et fast driftssted for Oy'et i henhold til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, jf. artikel 5 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Landsskatteretten stadfæster Skatterådets svar (Ja).
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 18/0001089
Fiksering af renteindtægt
Klagen vedrører fiksering af renteindtægt på hovedaktionærs udlån til selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-07-2020

Journalnr: 19/0014277
Fiksering af renteindtægt
Klagen vedrører fiksering af renteindtægt lån fra klager til ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2020

Journalnr: 18/0015336
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 16/1849927
Fradrag for bonusudbetaling
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter vedrørende bonusudbetaling til selskabets direktør og hovedanpartshaver i forbindelse selskabets salg af datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 18/0004867
Fradrag for renteudgifter og indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter og beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 18/0000424
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten anser virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 16/0646581
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2020

Journalnr: 16/0880201
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 16/0379293
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke HAR godkendt fradrag for underskud i virksomhed, idet virksomheden ikke anses for erhvervsmæssig. Som en konsekvens heraf kan virksomhedsordningen ikke anvendes, og indestående på konto for opsparet overskud anses for hævet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020

Journalnr: 14/3663266
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020

Journalnr: 15/1654648
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 15/2299446
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten anser virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 15/2168229
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed samt forhøjelse af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 19/0071365
Fradrag for underskud af virksomhed mv
Klagen vedrører opgørelse af tab på driftsmidler ved ophør af virksomhed samt nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsens behandling.
Afsagt: 24-03-2020

Journalnr: 16/0368742
Fradragskonto i K/S mm
Klagen vedrører beskatning af negativ fradragskonto i K/S (genbeskatning af underskud for tidligere år) og begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter for K/S ud fra reglerne om fradragskonto. Landsskatteretten nedsætter beskatning af negativ fradragskonto til nul og hjemviser spørgsmålet om begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter til Skattestyrelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 16/0368784
Fradragskonto i K/S mm
Klagen vedrører beskatning af negativ fradragskonto i K/S (genbeskatning af underskud for tidligere år) og begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter for K/S ud fra reglerne om fradragskonto. Landsskatteretten nedsætter beskatning af negativ fradragskonto til nul og hjemviser spørgsmålet om begrænsning af fradrag for underskud og nettorenter til Skattestyrelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 14/4453078
Fri bolig, fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig og fri bil samt maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster beskatningen af værdi af fri bil, hjemviser behandlingen vedr. fri bolig og nedsætter maskeret udlodning til nul.
Afsagt: 14-05-2020

Journalnr: 17/0992373
Gevinst på gæld
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet ved tvangsopløsning af (tidligere) moderselskab og (tidligere) søsterselskab realiserede en gevinst på gæld og i bekræftende fald, om gevinsten er skattepligtig eller skattefri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 18/0004172
Honorarindkomst eller lønindkomst
Klagen skyldes, at SKAT har anset indkomst for honorarindkomst jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 15/0199112
Hævninger i virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT har forøget klagerens selvangivne hævninger i virksomhedsordningen og ændret overskudsdisponeringen i ordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 16/0842806
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på bankkonto er anset som løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og nedsætter lønnen til nul, i stedet beskattes lån over mellemregningskonto for løn.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 16/1635410
Ikke godkendt anvendelse af underskud.
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt underskud til fremførsel efter overdragelse af aktierne i selskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 15/1975354
Ikke selvangivet indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med ikke selvangivet indkomst fra udlejning af ejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-06-2020

Journalnr: 18/0006464
Indberetningspligt
Klagen vedrører pålæg om indberetning til e-indkomst af værdi af studierejser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 19/0026246
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører manglende indeholdt A-og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 19/0074634
Indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2020

Journalnr: 17/0990222
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 16/1826759
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2020

Journalnr: 17/0384500
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for yderligere løn samt nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 18/0003486
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og nedsætter udbyttet til nul, dog anses krediteringer på mellemregningskonto for løn.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 14/0027255
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens private bankkonti er anset for maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 15/1633865
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte for afholdelse af klagerens private udgifter Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 15/2963343
Maskeret udbytte
Der klages over, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst med maskeret udbytte vedrørende salg af pantebrev til sit selskab til en kurs, der er højere end markedskursen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 15/2711280
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved salg af to ejendomme til selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 17/0992227
Maskeret udbytte og ejendomsavance
Klagen vedrører maskeret udbytte i forbindelse med køb af ejendomme og beskatning af ejendomsavance ved salg af samme. Landsskatteretten stadfæster afgørelserne, idet ejendomsavancerne hjemvises for fornyet beløbsmæssig opgørelse.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 15/1589857
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med værdi af ejendom, der er anset for udloddet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 15/1589888
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning ved køb af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 20/0024194
Omvalg - genoptagelse af rettens afgørelse
Landsskatteretten har ved afgørelse af 13. september 2018 stadfæstet SKATs afgørelse af 18. februar 2016, vedrørende afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen. Landsskatteretten ændrer den tidligere trufne afgørelse, idet betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 anses for opfyldt.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 20/0024202
Omvalg - genoptagelse af rettens afgørelse
Landsskatteretten har ved afgørelse af 13. september 2018 stadfæstet SKATs afgørelse af 18. februar 2016, vedrørende afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen. Landsskatteretten ændrer den tidligere trufne afgørelse, idet betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 anses for opfyldt.
Afsagt: 02-07-2020

Journalnr: 16/0643270
Overførsler fra udlandet samt kurstab
Klagen skyldes, at overførsler fra luxembourgsk selskab er anset for udbytte samt nægtet fradrag for kurstab på tyske statsobligationer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 15/2085770
Overskud af udlejningsejendom
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed/udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2020

Journalnr: 16/0008644
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører konsekvensrettelse som følge af ændringer af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 19/0110848
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af modtaget befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2020

Journalnr: 20/0018650
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil herunder spørgsmål om forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 19/0107381
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 19/0072094
Skat af fri bil og øvrig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skat af værdi af delvis fri bil og forhøjelse af skattepligtig A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 16/0483000
Skat af fri båd
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige værdi af fri båd til rådighed. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse til fornyet behandling i Skattestyrelsen med henblik på, at Skattestyrelsen træffer afgørelse om den skattepligtige værdi af fri båd for klageren.
Afsagt: 06-07-2020

Journalnr: 19/0080139
Skattefradrag for udgifter til moms
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet skattemæssigt fradrag for udgifter til moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020

Journalnr: 15/0864565
Skattemæssig transparens
Klagen skyldes, at SKAT har anset en trust som skattemæssigt transparent, således at klageren skal beskattes af trustens indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2020

Journalnr: 15/2919111
Skattemæssige afskrivninger
Klagen vedrører nægtede skattemæssige afskrivninger på ridebane og ridehal. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-06-2020

Journalnr: 18/0005176
Skattepligtig indkomst og aktieindkomst
Klagen vedrører ændring af skattepligtig indkomst, primært på grundlag af bankindsætninger og ændring af aktieindkomst. Påstand om inhabilitet hos SKATs sagsbehandler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020

Journalnr: 17/0841251
Skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører skønsmæssigt opgørelse af afkast af engagementer i udenlandske banker. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 19-05-2020

Journalnr: 18/0006887
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til diverse, for udgifter til bier og for udgifter til telefon samt skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-05-2020

Journalnr: 15/2387146
Straksfradrag
Klagen vedrører nedsat/nægtet straksfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-06-2020

Journalnr: 15/1633734
Udbytteskat, lån over mellemregningskonto og maskeret udbytte
Klagen vedrører at udbytteskat ikke godskrives som indeholdt skat på årsopgørelsen, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte samt maskeret udbytte for afholdelse af klagerens private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 15/1097365
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed på baggrund af oplysninger fra Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet
Afsagt: 04-06-2020

Journalnr: 13/0205566
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører beskatning af udeholdt omsætning og nægtet fradrag for udgift til bruttoløn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2020

Journalnr: 16/0008615
Udgifter til advokat og revisor
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til advokat og revisor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 17/0988391
Udgifter til kursus
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 15/3235222
Virksomhed som fuldtidsfamilieplejer
Klagen skyldes, at aktivitet som fuldtidsfamilieplejer ikke er godkendt som selvstændig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 12/0272274
Yderligere løn
Klagen vedrører skattepligtig yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter beløbet delvist.
Afsagt: 23-06-2020

Journalnr: 13/5396428
Yderligere løn
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens personlige indkomst, idet en række udgifter afholdt af ApS er anset for yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 15-06-2020

Journalnr: 18/0007154
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten forhøjer den yderligere løn.
Afsagt: 20-03-2020

Journalnr: 16/1498327
Yderligere løn, udlejning af fast ejendom mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn, overskud ved udlejning af erhvervsejendom i England og diverse skønsmæssige forhøjelser. Landsskatteretten nedsætter den yderligere løn til nul og stadfæster herudover.
Afsagt: 30-06-2020

Journalnr: 17/0567142
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær og ordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (direct taxation - dac)

code of conduct group (business taxation): work programme during the german presidency

annex to the proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document impact assessment tax fraud and evasion - better cooperation between national tax authorities on exchanging information accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document executive summary of the impact assessment tax fraud and evasion - better cooperation between national tax authorities on exchanging information accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

commission staff working document subsidiarity grid accompanying the document proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

regulatory scrutiny board opinion proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu on administrative cooperation in the field of taxation

bilag til meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet en handlingsplan for en retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet en handlingsplan for en retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

communication from the commission to the european parliament and the council on tax good governance in the eu and beyond

meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet og rådet om god skatteforvaltning i og uden for eu

bilag til forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene resumé af rapporten om konsekvensanalysen skattesvig og skatteunddragelse — bedre samarbejde mellem de nationale skattemyndigheder om udveksling af oplysninger ledsagedokument til forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

council directive (eu) 2018/822 of 25 may 2018 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements

council directive 2014/107/eu of 9 december 2014 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

council directive 2011/16/eu of 15 february 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing directive 77/799/eec

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets afgørelse om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i guadeloupe, fransk guyana, martinique eller réunion

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet
Oprettelsesdato: 05-08-2020
Høringsfrist: 28-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 387

Henvendelse af 10/7-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk, vedrørende hjælpepakker i forbindelse med covid-19

Bilag 388

Orientering af Folketinget om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT's arbejde.

Bilag 389

Henvendelse af 3/8-2020 fra Daniel Holm Hansen vedr. arveafgift

Bilag 390

Orientering om kundetilfredshed i Skatteforvaltningen, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 543

Ministeren bedes opgøre antallet af topskatteydere fordelt på faggrupper efter 2022-skatteregler.

Spm. 544

Ministeren bedes opgøre antallet af topskatteydere fordelt på faggrupper i 2022.

Spm. 545

Ministeren bedes opgøre antallet af topskatteydere fordelt på faggrupper ved en topskattegrænse på henholdsvis 550.000, 600.000, 650.000, 700.000, 750.000, 800.000, 900.000 og 1.000.000 kr.

Spm. 546

Ministeren bedes opgøre forskellen i antallet af topskatteydere mellem henholdsvis en situation med 2012-topskattegrænsen og gældende regler i 2022. Forskellen bedes endvidere opgøres efter faggrupper og efter uddannelsesniveau i to separate tabeller.

Spm. 547

Ministeren bedes opdatere svaret for SAU alm. del - spørgsmål 337 (folketingsåret 2015-16).

Spm. 548

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel der på et tidspunkt i deres liv forventes at betale topskat i mindst et år.

Spm. 549

Ministeren bedes opgøre antallet af skatteydere, der har en indkomst på henholdsvis 1/12 og 1/52 under topskattegrænsen.

Spm. 550

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at som “en del af forliget har Skattestyrelsen adgang til at efterprøve, om de 1,6 mia. kr. faktisk svarer til det beløb, som forligsparterne har modtaget. Såfremt gennemgangen viser, at forligsparterne har modtaget mere end 1,6 mia. kr., forhøjes beløbet tilsvarende. Det bemærkes dog, at beløbet aldrig kan blive mindre end 1,6 mia. kr.”. Denne gennemgang – i forliget kaldet ’True Up Amount’ - skulle tage seks måneder og altså være afsluttet 28. november 2019. Vil ministeren oplyse, om processen har ført til, at der er modtaget flere penge, og vil ministeren endvidere redegøre for, hvorfor det i talepapiret er beskrevet som om, at gennemgangen ikke er gennemført?

Spm. 551

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ifølge “Skattestyrelsens amerikanske repræsentanter svarer forligsresultatet til udfaldet efter amerikansk ret, hvis Skattestyrelsen i eventuelle civile søgsmål måtte få medhold i, at refusionsansøgningerne var uberettigede, uden at det samtidig statueres, at der foreligger svig.” Vil ministeren oplyse, hvorfor Skattestyrelsen ikke har taget udgangspunkt i et udfald, hvor det statueres, at der foreligger svig, hvad beløbet i så fald havde været, og vil ministeren ligeledes redegøre for, hvordan det kan være, at der accepteres en forligssum, der svarer til, at der ikke er foretaget svig, når det er påstanden i hundredvis af tilsvarende sager verden over?

Spm. 552

Vil ministeren redegøre for, hvorfor man kort før strafdommen mod North Channel Bank, der 23. september 2019 erkender groft bedrageri mod Danmark, indgår et forlig med ejerne af North Channel Bank, hvor der accepteres en forligssum ud fra en vurdering af, hvad udfaldet ville være efter amerikansk ret, hvis der ikke var tale om svig?

Spm. 553

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at forligsparternes udgifter ikke er udgifter. “Der er ikke tale om reelle udgifter, men beløb maskeret som ”udgifter” for finansielle ydelser, som dog er uden reelt indhold allerede fordi, der ikke har været nogen reelle transaktioner.” Det beskrives samtidig, at udgifterne eller ”fees” dækker over beløb, ”som hovedmændene bag den formodede svindel har taget sig betalt for i svindelsetup’et”. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at Skattestyrelsen med forligssummen tager udgangspunkt i et udfald efter amerikansk ret, hvor der ikke er tale om svig?

Spm. 554

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvilken slags dokumentation Skattestyrelsen har modtaget vedrørende forliget med en række pensionsfonde ift., at forligsparterne har modtaget 1,6 milliarder kroner?

Spm. 555

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om Skattestyrelsen er bekendt med forligsparternes betalingsevne?

Spm. 556

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor Skattestyrelsen accepterer, at ejerne af North Channel Bank og deres netværk ikke skal hæfte solidarisk, når de uberettiget har modtaget milliarder af kroner, mens andre sagsøgte – eksempelvis Bech-Bruun – skal hæfte solidarisk, selvom de har faktureret 165.000 kroner for rådgivning af North Channel Bank?

Spm. 557

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om man vil give andre parter i sagskomplekset lignende forligsvilkår, hvis de måtte ønske at forlige?

Spm. 558

Skatteministeren udtalte den 27. maj 2020 til TV 2, at forliget har medvirket til at nedbringe sagsomkostningerne i udbyttesagen. Vil ministeren redegøre for, hvordan det hænger sammen med, at man med forliget har sat Skattestyrelsen i en situation, hvor man sagsøger de resterende parter og mellemmænd i sagskomplekset, og vil ministeren videre oplyse, hvad disse retssager forventes at koste?

Spm. 559

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor det er valgt at indgå forliget efter amerikansk ret, når skaden er sket i Danmark?

Spm. 560

Der er pt. afsat 2,4 milliarder kroner til sagsomkostninger frem mod 2027 vedrørende skandalen om refusion af udbytteskat. Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af disse udgifter der er blevet afholdt pr. 1. juni 2020, og hvor meget har Kammeradvokaten har modtaget?

Spm. 561

Skattestyrelsen har fået en global ”freezing order” mod en række selskaber i sagskomplekset vedrørende skandalen om refusion af udbytteskat bl.a. mod Sanjay Shah. Vil ministeren oplyse, om det er forsøgt at få en freezing order mod ejerne af North Channel Bank gennem domstole i ind- eller udland?

Spm. 562

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om Skattestyrelsen har pant i værdier ejet af ejerne af North Channel Bank, eksempelvis ejendomme i New York og New Jersey, og såfremt svaret er nej, vil ministeren oplyse hvorfor?

Spm. 563

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at det er “korrekt, at der ikke pålægges renter af den refusionssum, som de 61 pensionsplaner har været involveret i. Men det er der heller ikke grundlag for. Forud for forliget var der ikke fastslået et endeligt retskrav mod forligsparterne, og dermed heller ikke et beløb at basere et rentekrav på. Det giver derfor heller ikke mening at fastholde, at Skattestyrelsen skulle have opkrævet renter af et beløb, som ikke repræsenterer det endelige krav”. Ifølge Skattestyrelsen har forligsparterne modtaget 1,6 milliarder kroner. Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor der ikke kan baseres et rentekrav på det krav?

Spm. 564

Skattestyrelsen har med forliget med en række pensionsfonde afholdt sig fra at sagsøge forligsparterne og derigennem præsentere dem for et ”endeligt retskrav”, der kan beregnes rente på. Ministeren bedes i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om det i en forligssituation som denne er umuligt at kræve renter af et krav?

Spm. 565

Skattestyrelsen har med forliget med en række pensionsfonde afholdt sig fra at sagsøge forligsparterne og derigennem præsentere dem for et ”endeligt retskrav”, der kan beregnes rente på. Skattestyrelsen afskriver sig med forliget fra et krav om procesrenter, der med udgangspunkt i en hovedstol på 1,6 milliarder kroner ville beløbe sig til mere end 650 millioner kroner (med en rente på 8,05 pa.). Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor det er valgt at afskrive sig muligheden for at rejse dette krav?

Spm. 566

Det fremgår af talepapiret fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at forligsparterne har sikret sig samarbejde med ”Skattestyrelsens repræsentanter gennem deres advokater eller via såkaldte ”attorney proffers”. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at dette er et rimeligt og helt almindeligt vilkår med henblik på at sikre, at parterne ikke i en civil sammenhæng inkriminerer sig selv i forhold til en potentiel strafferetlig sag”. Vil ministeren oplyse, hvad dokumentationen er for, at det overhovedet er tilfældet, at det er et “rimeligt og helt almindeligt” vilkår med ”attorney proffers”?

Spm. 567

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, om samarbejdet med forligsparterne har resulteret i, at Skattestyrelsen har været i stand til at rejse nye krav og/eller fremlægge nye ’beviser’ mod andre parter i sagskomplekset, fx Sanjay Shah?

Spm. 568

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ”når en offentlig myndighed er part i en retssag, gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper fortsat i det offentliges virksomhed. En eventuel indgåelse af et forlig skal således bl.a. være lovlig og båret af saglige hensyn. Det er Justitsministeriets vurdering, at det indgåede forlig hverken indebærer et vilkår om straffrihed eller en betingelse om, at banken kan kræve bøden betalt af Skattestyrelsen. Der vurderes således ikke at være noget strafferetligt til hinder for at indgå et sådant forlig”. Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er tale om straffrihed, når bøden på 110 millioner kroner til banken bliver modregnet i et civilt krav mod bankens ejere?

Spm. 569

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ”når en offentlig myndighed er part i en retssag, gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper fortsat i det offentliges virksomhed. En eventuel indgåelse af et forlig skal således bl.a. være lovlig og båret af saglige hensyn. Det er Justitsministeriets vurdering, at det indgåede forlig hverken indebærer et vilkår om straffrihed eller en betingelse om, at banken kan kræve bøden betalt af Skattestyrelsen. Der vurderes således ikke at være noget strafferetligt til hinder for at indgå et sådant forlig”. Det indgår i forliget med en række pensionsfonde, jf. samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at Skattestyrelsen overfører pengene til SØIK, når/hvis North Channel Bank sælges. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at banken ikke får bøden betalt af Skattestyrelsen?

Spm. 570

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ”når en offentlig myndighed er part i en retssag, gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper fortsat i det offentliges virksomhed. En eventuel indgåelse af et forlig skal således bl.a. være lovlig og båret af saglige hensyn. Det er Justitsministeriets vurdering, at det indgåede forlig hverken indebærer et vilkår om straffrihed, eller en betingelse om, at banken kan kræve bøden betalt af Skattestyrelsen. Der vurderes således ikke at være noget strafferetligt til hinder for at indgå et sådant forlig”. Det indgår i forliget med en række pensionsfonde, jf. samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at Skattestyrelsen overfører pengene til SØIK, når/hvis North Channel Bank sælges. Vil ministeren oplyse, om det er et sagligt hensyn at modregne en bøde på denne måde i et civilt forlig?

Spm. 571

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ”når en offentlig myndighed er part i en retssag, gælder de almindelige forvaltningsretlige regler og principper fortsat i det offentliges virksomhed. En eventuel indgåelse af et forlig skal således bl.a. være lovlig og båret af saglige hensyn. Det er Justitsministeriets vurdering, at det indgåede forlig hverken indebærer et vilkår om straffrihed eller en betingelse om, at banken kan kræve bøden betalt af Skattestyrelsen. Der vurderes således ikke at være noget strafferetligt til hinder for at indgå et sådant forlig”. Det indgår i forliget med en række pensionsfonde, jf. samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at Skattestyrelsen overfører pengene til SØIK, når/hvis North Channel Bank sælges. Vil ministeren oplyse, hvor i loven der er hjemmel til at lade en eller flere privatpersoner modregne en strafferetlig sanktion i et civilt forlig med staten?

Spm. 572

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor Skattestyrelsen valgte at indgå forlig med de tre bankejere og ikke deres forretningspartnere Richard Markowitz og John van Merkensteijn, der gennem lang tid var en del af forligsforhandlingerne, men primo 2019 blev skilt ud fra forhandlingerne og derefter sagsøgt?

Spm. 573

Det fremgår af ministerens talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde, at ”Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har igennem hele forligsforhandlingsprocessen løbende været i dialog med SØIK bl.a. med henblik på at sikre, at forliget ikke på nogen måde vil komme i konflikt med det strafferetlige spor. SØIK har ikke i den forbindelse udtrykt bekymring for, at Skattestyrelsens forlig med de pågældende ville begrænse deres muligheder for en eventuel straffesag mod forligsparterne. Dette har SØIK tillige oplyst til TV2 i forbindelse med den pågældende artikel”. Vil ministeren oplyse om sætningen skal forstås således, at SØIK ikke mener, at forliget kan få betydning for udfaldet af en eventuel straffesag?

Spm. 574

Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Skatteudvalget den 27. maj 2020 vedrørende forliget med en række pensionsfonde oplyse, hvorfor man ikke parkerede spørgsmålet om de 650 mio. kr. og blot indgik en delaftale vedr. de 950 mio. kr., idet det jo fremgår, at der fortsat er usikkerhed om de 650 mio. kr. og salget banken?

Spm. 575

I svar på SAU alm. del spørgsmål 470 siger ministeren:“Det bemærkes herved, at selv om der var indsat en misbrugsbestemmelse i bekendtgørelserne, der var formuleret mere bredt, f.eks. svarende til skatteundgåelsesdirektivets artikel 6 og ligningslovens § 3, ville det ikke have ændret på, at det er vurderingen, at EU-retten forhindrer, at man ved administrationen af hjælpepakkerne kan afskære et dansk selskab fra kompensation alene med henvisning til, at den ultimative ejer af det danske selskab er en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land på EU's sortliste.“Kommissionen vedtog den 14. juli 2020 en anbefaling til medlemslandene om at gøre statslig økonomisk støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner. I denne anbefaling siges:”Where Member States adopt measures that provide financial support to eligible undertakings in their jurisdiction, they should make the entitlement to such financial support contingent upon a number of conditions. Therefore, the undertakings that receive the financial support should not:…(b) be controlled, directly or indirectly, by shareholders in jurisdictions that feature on the EU list of non-cooperative jurisdictions, up to the beneficial owner, as defined in Article 3 point 6 of Directive 2015/849”.(”Når medlemsstater vedtager foranstaltninger, der yder økonomisk støtte til støtteberettigede virksomheder i deres jurisdiktion, bør de gøre retten til sådan økonomisk støtte afhængig af en række betingelser. Derfor bør de virksomheder, der modtager økonomisk støtte, ikke:…(b) være kontrolleret, direkte eller indirekte, af aktionærer i jurisdiktioner, der findes på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, op til den retmæssige ejer, som defineret i artikel 3, punkt 6 i direktiv 2015/849”. (Spørgerens egen oversættelse)).Er det regeringens opfattelse, at denne del af EU-Kommissionens anbefaling er i strid med EU-retten?

Spm. 576

I svar på SAU alm. del spørgsmål 472 blev ministeren spurgt:“Skal § 1, nr. 6, i ændringsbekendtgørelsen til kompensationsordningen for faste omkostninger, der blev sendt i høring blandt erhvervsordførerne fredag den 5. juni 2020, forstås således, at selskaber, der bliver dømt for at have omgået reglerne for kildeskat på udbytter til selskaber i skattely, på trods heraf kan oppebære fuld covid-19-støtte, selv om arrangementet med indskudte selskaber er nøjagtig det samme?”Hertil svarerede ministeren:“Det kan bekræftes. Det skyldes, at der som beskrevet i svaret på SAU alm. del spm. 470 (2019-20) kræves en subjektiv misbrugshensigt i forhold til det konkrete regelsæt, der bringes i anvendelse, for at en virksomhed vil være afskåret fra at påberåbe sig EU-retten med henvisning til, at der foreligger svig eller misbrug.”I Kommissionens anbefaling om at gøre støtte betinget af fravær af forbindelser med skattely siges, at ”Member States should refrain from providing I svar på SAU alm. del spørgsmål 470 siger ministeren:“Det bemærkes herved, at selv om der var indsat en misbrugsbestemmelse i bekendtgørelserne, der var formuleret mere bredt, f.eks. svarende til skatteundgåelsesdirektivets artikel 6 og ligningslovens § 3, ville det ikke have ændret på, at det er vurderingen, at EU-retten forhindrer, at man ved administrationen af hjælpepakkerne kan afskære et dansk selskab fra kompensation alene med henvisning til, at den ultimative ejer af det danske selskab er en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land på EU's sortliste.“Kommissionen vedtog den 14. juli 2020 en anbefaling til medlemslandene om at gøre statslig økonomisk støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner. I denne anbefaling siges:”Where Member States adopt measures that provide financial support to eligible undertakings in their jurisdiction, they should make the entitlement to such financial support contingent upon a number of conditions. Therefore, the undertakings that receive the financial support should not:…(b) be controlled, directly or indirectly, by shareholders in jurisdictions that feature on the EU list of non-cooperative jurisdictions, up to the beneficial owner, as defined in Article 3 point 6 of Directive 2015/849”.(”Når medlemsstater vedtager foranstaltninger, der yder økonomisk støtte til støtteberettigede virksomheder i deres jurisdiktion, bør de gøre retten til sådan økonomisk støtte afhængig af en række betingelser. Derfor bør de virksomheder, der modtager økonomisk støtte, ikke:…(b) være kontrolleret, direkte eller indirekte, af aktionærer i jurisdiktioner, der findes på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, op til den retmæssige ejer, som defineret i artikel 3, punkt 6 i direktiv 2015/849”. (Spørgerens egen oversættelse)).Er det regeringens opfattelse, at denne del af EU-Kommissionens anbefaling er i strid med EU-retten?

Spm. 577

For mange vælgere er det stødende, hvis skattefinansieret statsstøtte udbetales til virksomheder, der er en del af en koncern, som bruger sortlistede skattely. Samtidig anfører EU-kommissionen på deres hjemmeside om statsstøtte i forbindelse med covid-19:”The outbreak of a novel virus infection has a significant economic impact. Several Member States are considering or have already announced support measures for citizens or companies. Some support measures may entail State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU.DG Competition has set-up a dedicated mailbox and telephone number, to assist Member States with any queries they have or measures they would like to discuss: Telephone number: (+32) 2 296 52 00e-mail address: COMP-COVID@ec.europa.eu”(“Udbruddet af en ny virusinfektion har en betydelig økonomisk indvirkning. Flere medlemsstater overvejer eller har allerede bebudet støtteforanstaltninger for borgere eller virksomheder. Nogle støtteforanstaltninger kan medføre statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF.DG Konkurrence har oprettet en dedikeret postkasse og telefonnummer til at hjælpe medlemsstaterne med eventuelle forespørgsler, de har, eller foranstaltninger, de gerne vil drøfte:Telefonnummer: (+32) 2 296 52 00e-mail-adresse: COMP-COVID@ec.europa.eu “. (Spørgerens egen oversættelse)).Ville det ikke have været naturligt - samt udtryk for rettidig omhu - hvis regeringen helt fra begyndelsen eller senere i forbindelse med indgåelsen af aftalen af 18. april 2020 om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark havde konsulteret EU-kommissionens afdeling for statsstøtte med hensyn til spørgsmålet om, i hvilket omfang man kunne og burde afskære statsstøtte over for selskaber med forbindelse til sortlistede skattely?Der henvises til følgende hjemmeside: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

Spm. 578

Kan ministeren bekræfte, at der ikke for nogen del af de fire måneder, der har været den danske støtteperiode for lønomkostninger og faste omkostninger, er blevet nægtet eller vil blive nægtet støtte i tilfælde, hvor støttemodtageren indirekte er kontrolleret af aktionærer med base i skattely, når myndighederne ikke kan bevise, at koncernstrukturen er indrettet med det specifikke formål at opnå kompensation, når der allerede var indskudt mellemliggende holdingselskaber af andre hensyn som f.eks. skatteplanlægning?

Spm. 579

Det fremgår af Aftale af 18. april 2020 om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU's retningslinjer ikke kan modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig. Står ministeren fast på den tilkendegivelse, som anført i svaret på spørgsmål S 1444 af 12. juni 2020, at “Det er min opfattelse, at der ved udformningen af de bekendtgørelser, der regulerer, i hvilket omfang virksomheder kan opnå kompensation efter COVID-19 hjælpepakkerne, til fulde er levet op til de politiske aftaler.”?

Spm. 580

Vil ministeren evt. med inddragelse af erhvervsministeren oplyse, om det er regeringens intention at følge EU-Kommissionens anbefaling om at gøre al støtte – herunder statsstøtte undergivet EU traktatens statsstøtteregler – betinget af fravær af forbindelser med sortlistede skattely uden andre undtagelser end dem, som Kommissionen selv angiver, at landene bør fastsætte, og uden de undtagelser, som landene efter Kommissionens anbefaling kan fastsætte?

Spm. 583

Vil ministeren redegøre for provenuvirkningen ved at ændre pengetanksreglen for overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession? Ministeren bedes angive provenuvirkningen ved forskellige modeller: 1) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 40 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 40 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver 2) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 30 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 30 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver 3) pengetank defineret som en virksomhed, hvor mere end 25 pct. af selskabets indtægter stammer fra pengetanksaktiver, eller hvis mere end 25 pct. af selskabets aktiver består af pengetanksaktiver. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser.

Spm. 584

Vil ministeren redegøre for, hvordan samspillet forventes at blive mellem den særlige 15 procents-regel for værdiansættelse ved salg til familie og de med boligskatteaftalen vedtagne regler for et fradrag på 20 pct. i ejendomsvurderingerne?

Spm. 585

Hvad er ministerens kommentar til artiklen fra finans.dk den 6. august 2020 'Ecco-chef om skattesag: Vi blev angrebet på vores forretningsetik'? Giver artiklen anledning til at optimere sagsbehandlingen, så danske virksomheder ikke risikerer at bruge store ressourcer på årelange skattesager, før deres sag bliver afgjort?

Spm. 586

Hvad er ministerens kommentar til forslaget fra Dansk Erhverv om en forældelsesfrist i skattesager jævnfør artiklen ’Dansk Erhverv kræver forældelsesfrist i skattesager efter Ecco-dom’ fra finans.dk den 6. august 2020? Hvad er ministerens kommentar til, at nogle virksomheder afholder sig fra at løbe en procesrisiko, fordi sagen kan blive trukket i langdrag? Hvilke initiativer vil ministeren tage for at optimere sagsbehandlingstiden i skattesager, så danske virksomheder ikke risikerer at lukke eller lide uretmæssige tab, fordi retssystemet er langsomt?

Samrådsspørgsmål

Spm. Y

Samrådsspm. om, hvorledes regeringen nu tolker EU-retten med hensyn til at give støtte til virksomheder med forbindelser til skattely, til skatteministeren og erhvervsministeren

Spm. Z

Samrådsspm., om regeringen har tænkt sig at følge EU-Kommissionens anbefaling om at gøre al støtte betinget af fravær af forbindelser med sortlistede skattely, til skatteministeren og erhvervsministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse