SkatteMail 2020, uge 22

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. to nye styresignaler om det genindførte enhedsprincip i omstruktureringer. Det ene vedrører ikrafttrædelsen i forhold til omstruktureringer, som er vedtaget på forskellige tidspunkter. Det andet vedrører beskriver adgangen til genoptagelse.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Seneste nyt om tilbagebetaling af ejendomsskat
Måske slut med familierabat ved overdragelse af ejendomme
Den skattefrie seniorpræmie – beskæftigelseskravet nedsættes
COVID-19 - Udlandsdanskere,...
New model for dividend taxation – relief at source
Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper
Skatteministeriet indgår aftale med bankerne om ny model for udbytteskat
Midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede medarbejdere og personer på forskerskatteordningen på vej
Lovforslag om ejendomsskatter
Personalegoder

Styresignaler
Styresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip
Styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering
Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver

Kendelser
Beregning af boafgift

Domme
Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Seneste nyt om tilbagebetaling af ejendomsskat

Der er stadig udsigt til fest i provinsen, når Skattestyrelsen til næste år begynder at tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat, men faktisk er 85.000 boligejere i al ubemærkethed gledet ud af ordningen


BDO

Måske slut med familierabat ved overdragelse af ejendomme

Skattestyrelsen gør det nu stjerneklart, at skattemyndighederne ikke føler sig bundet af de offentlige vurderinger – hverken de gamle eller de nye – hvis der er forhold, der taler for, at den faktiske værdi er højere eller lavere.


BDO

Den skattefrie seniorpræmie – beskæftigelseskravet nedsættes

Personer født i første halvår af 1954 skal nu i gennemsnit kun arbejde 20 timer om ugen i de første 12 måneder efter, at de nåede folkepensionsalderen for at være berettigede til den skattefrie seniorpræmie.


Beierholm

COVID-19 - Udlandsdanskere,...

COVID-19 har medført store praktiske begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, hvor arbejdet kan udføres fra, og hvordan en virksomhed kan drive forretning m.v. Regeringen foreslår derfor en række midlertidige lempelser af skattereglerne for udlandsdanskere m.fl. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den...


Deloitte

New model for dividend taxation – relief at source

Under the new model reduced withholding tax rates are applied at source. Danish banks assume objective liability in case of underwithholding provided they can recover any losses from the foreign banks. Accordingly, it is a prerequisite that the foreign banks choose to join the model.


PwC

Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper

Regeringen foreslår, at betalingsfrister for a-skat, am-bidrag og moms udskydes. Derudover foreslår regeringen en midlertidig lempelse for særlige grupper, der...


PwC

Skatteministeriet indgår aftale med bankerne om ny model for udbytteskat

Skatteministeriet har indgået principaftale med Finans Danmark om ny model for opkrævning af udbytteskat, som skal være nemmere at administrere og samtidig...


Redmark

Midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede medarbejdere og personer på forskerskatteordningen på vej

Coronapandemien har medført store begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, hvor et arbejde kan udføres fra, og hvordan en virksomh ...


Revisorgruppen Danmark

Lovforslag om ejendomsskatter

Udsigt til lavere ejendomsskatter


Selskabsadvokaterne

Personalegoder

Mange medarbejdere får personalegoder under deres ansættelse. Personalegoder kan være mange ting, såsom:- Frokostordning- Mobiltelefon- Bærbar PC- Sundhedsforsikring- Firmabil- m.v. Mange medarbejdere har også personalegoder, uden at der i deres ansættelseskontrakt står noget herom....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip

SKM2020.220.SKTST

I dette styresignal beskrives ikrafttrædelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 4 og fusionsskattelovens § 8, stk. 6, 3. pkt., (det genindførte enhedsprincip) i forhold til omstruktureringer, som er vedtaget på forskellige tidspunkter. Fortolkningen har været nødvendig af hensyn til digitaliseringen af selskabsselvangivelsen.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering

SKM2020.219.SKTST

Skattestyrelsen har udarbejdet styresignal om genoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR. SKAT praktiserede igennem flere år et enhedsprincip ved anvendelsen af fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Enhedsprincippet medførte, at uudnyttet underskud i selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet med det indskydende selskab eller det modtagende selskab, som udgangspunkt ikke kunne fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter fusionen. Landsskatterettens kendelse i SKM2006.75.LSR gør op med enhedsprincippet i forhold til rent koncerninterne fusioner, hvor alle selskaber har været sambeskattede, da underskuddet opstod. Enhedsprincippet blev underkendt af Landsskatteretten i SKM2011.588.LSR. Enhedsprincippet blev lovfæstet (genindført) i 2012. Styresignalet beskriver adgangen til genoptagelse som følge af de praksisændringer, som Landsskatterettens kendelser medførte.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver

SKM2020.214.SKTST

Styresignalet beskriver den praksisændring, som Skatterådet har foretaget med to bindende svar offentliggjort som SKM2016.412.SR og SKM2016.413.SR. Skatterådet svarede i de to bindende svar, at skattemæssigt underskud opstået i det indskydende selskab ikke skal fordeles mellem det indskydende og det modtagende selskab ved en skattefri grenspaltning.

SKATs udkast til styresignal fra 10. juli 2015 tages herved af høringsportalen.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Beregning af boafgift

SKM2020.211.HR

Formuen i en fond i Lichtenstein skulle indgå i beregningen af boafgift ved behandling af boet efter fondens stifter, idet fonden på tidspunktet for stifterens død ikke kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt, da den ikke på noget tidspunkt havde haft en selvstændig ledelse. Fondens formue skulle derfor i afgiftsmæssig henseende anses for efterladt af stifteren. For pligten til at betale boafgift var det uden betydning, om boet faktisk kunne skaffe sig rådighed over fondens formue.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

SKM2020.217.ØLR

En byretsdom af 23. marts 2020 blev anket til landsretten på domstolenes sagsportal ved anvendelse af portalens appelfunktion. Den advokat, der førte sagen for byretten, og som ikke har møderet for landsret, blev angivet som partsrepræsentant i den systemgenererede ankestævning og i et særskilt dokument ("Suppl. sagsoplysninger"). Den 28. april 2020 - dvs. efter ankefristens udløb - blev indgivet en ny ankestævning, hvori en advokat med møderet for Højesteret blev angivet som partsrepræsentant. Landsretten lagde til grund, at såvel ankestævningen, der blev oprettet på sagsportalen, som ankestævningen, der samtidig blev uploadet i form af et processkrift, hidrørte fra advokaten, der ikke har møderet for landsret. Derfor afviste landsretten anken, jf. retsplejelovens § 261, stk. 2. Det forhold, at en advokat med møderet for Højesteret - efter henvendelse fra en medarbejder i landsrettens journal indgav ny ankestævning, kunne ikke føre til et andet resultat, da denne ankestævning var indleveret efter ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.218.ØLR

Straf - momssvig - kildeskat - flere selskaber - underleverandører reelt lønmodtagere i selskabet - opgørelse af A-skat af sort løn - rette ansvarssubjekt

T var tiltalt for som faktisk og ansvarlig leder i S1 (G1) og S2 (G2), for momssvig af særlig grov karakter samt svig med kildeskat vedrørende perioden 01.01.2011-30.04.2012. Der blev blandt andet angivet en indgående moms vedrørende udgifter til underleverandører, selvom de reelt var lønmodtagere i selskaberne. Der blev ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag i lønmodtagernes løn. T havde derved unddraget for i alt 7.190.506 kr. i moms, 7.142.612 kr. i A-skat og 1.129.314 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede, at han havde opsagt sin stilling og var stoppet i S1 (G1) den 1. marts 2010 og han havde lavet alt muligt forskelligt hos S1 (G1). Det var en anden, der var direktør og han gik ud fra at det var ham, der ansatte folk. T ansatte ikke selv folk. Endvidere forklarede T at han ikke havde nogen rolle i S2 (G2). Han havde sit eget firma. S2 (G2) var fysisk nabo til S1 (G1). Han vidste ikke hvem der stod for bogføringen og angav skat og moms samt hvordan lønnen blev udbetalt i S2 (G2).

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 3 års fængsel og en tillægsbøde på 13.975.000 kr. Retten lagde til grund, at S1 (G1) og S2 (G2) har været arbejdsgivere for en lang række personer som de har udlejet til et firma, og at aktiviteterne i S1 (G1) og S2 (G2) har været identiske med samme kundekreds, til dels samme arbejdskraft og til dels samme personer, der har drevet selskabet. Den lagde til grund, at der i vidt omfang er udbetalt sort løn til ansatte i S1 (G1) og S2 (G2). T vurderes at være reel ansvarlige leder og der henvises udover vidneforklaringer til at han havde fuldmagt og netadgang til selskabskonto. Retten nedsatte beregningen af unddraget A-skat så det blev opgjort ens for de to selskaber, idet aktiviteterne reelt har været identiske.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring at tillægsbøden blev nedsat til 13.300.000 kr.

SKM2020.212.BR

Straf - skærpede ordensbøder - bødeudmåling - prøvesag - colasag - førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom

T var tiltalt for ved som indehaver af en virksomhed, som konstateret ved told- og skatteforvaltningens kontrolbesøg den 26. februar 2019 med forsæt eller grov uagtsomhed, at have indkøbt og importeret i alt 10,92 kg chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer fra Sverige, beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land blev begyndt, at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varerne, der er er afgiftspligtige her i landet.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en ordensbøde på 10.000 kr. Retten henviste til anklageskriftet hvorefter der idømmes en førstegangsbøde på 10.000 kr. for forholdet der var begået i 2019.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0333082
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2, vedrørende klagerens tab på sine lagerbeskattede værdipapirer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 18/0006266
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 20/0018352
Erhvervsevnetabserstatning
Klagen vedrører beskatning af erstatning for tab af erhvervsevne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 16/0073690
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af reglerne i virksomhedsskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020

Journalnr: 13/0195490
Frie goder mv.
Klagen vedrører beskatning af fri bolig, indbetalinger fra virksomhed, indtægt ved udleje af bil og yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter i overvejende grad forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 16/1376915
Genoptagelse af afgørelse om indeholdelsespligt
Sagen vedrører genoptagelse af afgørelse om indeholdelsespligt for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 04-05-2020

Journalnr: 19/0098608
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ordinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2015 og 2016. Landsskatteretten godkender ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2016.
Afsagt: 04-05-2020

Journalnr: 20/0004207
Indberetninger til indkomstregistret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret selskabets indberetninger til Indkomstregistret, herunder værdi af fri bil og ikke anerkendt, at værdi af fri bil kan reduceres med egen betaling via mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 20/0013202
Indberetningspligt
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at selskabet er indeholdelses- og indberetningspligtig og derfor skal sikre, at der indeholdes A-skat og indberettes rådighed af fri bil. Selskabet har nedlagt påstand om, at reglerne for splitleasing er overholdt og de sket i overensstemmelse med reglerne på splitleasingtidspunktet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 14/3545404
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2020

Journalnr: 18/0001313
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har meddelt klageren lempelse for betalt skat til Spanien efter ligningslovens § 33, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren er berettiget til creditlempelse efter ligningslovens § 33, stk. 1, for den del af den udenlandske lønindkomst, der er optjent ved arbejde udført i Spanien og inden for spansk territorium.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 16/1582242
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland og ikke har indrømmet halv lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af ligningslovens § 33 A, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020

Journalnr: 19/0018471
Maskeret udbytte mv.
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens konto er anset maskeret udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen til, at indsætningerne anses som som skattepligtig indkomst
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 16/1900639
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten ansætter indkomsten til det af klager påståede.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 20/0013194
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 19/0038615
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og fradrag for udlæg for kunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020

Journalnr: 20/0022123
Tilbagefordeling af børnebidrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt tilbagefordeling, af børnebidrag udbetalt i 2018, til indkomstårene 2016 og 2017, da fristen for anmodning herom er overskredet og klageren ikke opnår en skattemæssig besparelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2020

Journalnr: 16/1423575
Yderligere løn mv
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med maskeret udbytte i form af restsaldo på mellemregningskonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-05-2020

Journalnr: 15/2963348
Yderligere løn og maskeret udbytte
Klagen vedrører overskud vedrørende udlejning af lejlighed, yderligere løn samt maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-06-2020 - 30-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

council directive (eu) 2015/2376 of 8 december 2015 amending directive 2011/16/eu as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).
Vedtaget den 28. maj 2020

L 165 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Vedtaget den 28. maj 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 32

Meddelelse om, at lovforslaget er udskudt og ikke forventes færdigbehandlet i indeværende folketingsår

Almindelig del

Bilag

Bilag 335

Henvendelse af 18/5-20 vedrørende forslag til en grøn mobilitetspakke til virksomheder, fra Gate 21

Bilag 336

Henvendelse af 26/5-20 fra KPMG Acor Tax om indberetning af hybrid kernekapital

Bilag 337

Skatteministeriets årsregnskabet 2019 for § 38, skatter og afgifter, fra skatteministeren

Bilag 338

Årsrapporter for 2019 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt departementets finansielle årsregnskab for 2019, fra skatteministeren

Bilag 339

Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 346

EU-Nyt om ny tidsplan for EU-forslag på skatteområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 429

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 30 med et yderligere scenarium e) bestående af den boligskatteaftale, der blev indgået den 15. maj 2020 af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance?

Spm. 430

Vil ministeren på baggrund af svar af på SAU alm. del – spørgsmål 267 oplyse, hvad kontrol af tredjepartsindberetningerne fra Airbnb for anden halvdel af 2019 har vist – herunder hvor mange Airbnb-udlejere skattemyndighederne har kontrolleret, samt om ministeren vil iværksætte nye tiltag på baggrund af resultaterne?

Spm. 431

Vil ministeren oplyse, hvor langt Skatteministeriet er med at implementere API’en, der skal understøtte indberetningerne fra deleøkonomiske platforme fra den 1. januar 2021, og redegøre for, hvordan API’en implementeres – herunder om deleøkonomiske platforme er gearede til at anvende API’en, om det kræver investeringer ude i virksomhederne, og om virksomhederne skal tilmelde sig API’en og i forlængelse heraf, hvor mange virksomheder, der kommer til at anvende API’en?

Spm. 432

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 266 oplyse, hvor mange kontroller af deleøkonomiske platforme skattemyndighederne forventer at udføre i 2020?

Spm. 433

Vil ministeren på baggrund af sin besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 269 oversende resultaterne af kontrolprojektet ”Kontrol ved hjælp af nye betalingsformer”, når analyserne er færdiggjort i primo 2021 og i den forbindelse redegøre for, hvad ministeren agter at iværksætte af initiativer som opfølgning?

Spm. 437

Hvilke konkrete planer har regeringen med hensyn til at indføre en ny skat på finansielle transaktioner, således som det fremgår af Socialdemokratiets udspil “Danmark er for lille til store forskelle”, hvor Socialdemokraterne giver udtryk for, at Danmark skal tilslutte sig det forstærkede samarbejde i EU på dette område?

Spm. 439

Ministeren bedes redegøre for mulighederne for at forhindre, at hjælpepakker udbetales til danske virksomheder, der er kontrolleret (direkte eller indirekte) af aktionærer med base i skattelylande på EU’s sortliste, ved i den relevante støttelovgivning at indsætte en misbrugsklausul svarende til den, der er fastsat i artikel 6 i direktivet om i skatteundgåelsesdirektivet, jf. følgende:”Generel regel om bekæmpelse af misbrug1. Ved beregning af støttebeløbet ser en medlemsstat bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af hovedformålene har, at opnå en fordel, som virker mod formålet og hensigten med national lovgivning relevant for støtten, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele.2. Med hensyn til stk. 1 betragtes arrangementer eller serier af arrangementer som værende ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed.3. Hvis der ses bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, jf. stk. 1, beregnes støttebeløbet i overensstemmelse med national ret.”Spørgsmålet bedes besvares inden samråd om besvarelse af samrådsspørgsmål X.

Spm. 440

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 4 anføres det: “Skatteministeriet og det franske Finansministerium opnåede den 26. april 2019 enighed om de overordnede principper for beskatningsretten til pensionsudbetalinger i en eventuel ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Såfremt der indgås en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst efter disse principper, vil det kunne indebære, at danske pensionsudbetalinger fremover kan beskattes i Danmark. Til gengæld vil der skulle tages højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. De videre forhandlinger om de specifikke bestemmelser i en eventuel ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem landene er endnu ikke afsluttede.” Det formodes, at det omtalte drejer sig om den principaftale, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019.Teksten til den såkaldte principaftale med Frankrig, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019, bedes oversendt til folketinget.

Spm. 441

Er den nuværende regering bundet af denne principaftale, som tidligere skatteminister Karsten Lauritzen annoncerede i en pressemeddelelse den 29. april 2019?

Spm. 442

Betyder svaret på SAU alm. del – spørgsmål 4, at Skatteministeriet fortsætter forhandlingerne med Frankrig efter retningslinjer udstedt af den forrige regering, eller har den nuværende regering afgivet et nyt mandat godkendt af Ø-udvalget?

Spm. 443

Kan ministeren bekræfte, at det ikke er nyt, at pensionsudbetalinger fra Danmark til modtagere bosat i Frankrig kan beskattes i Danmark, men at det tværtimod er nyt, hvis man fremover overlader Frankrig førsteretten til beskatning af danske pensioner?

Spm. 444

Er det den nuværende regerings politik, at man vil bryde med det mangeårige princip om, at danske offentlige pensioner og private pensioner, der delvist er finansieret af det danske skattesystem, først og fremmest skal beskattes i Danmark og ikke i udlandet?

Spm. 445

Vil regeringen indføre en ny offentlig pension til nedslidte sideløbende med, at Danmark ikke fremover kan oppebære den fulde skat, hvis modtageren bor uden for Danmark?

Spm. 446

Ifølge ATP nyhedsbrevet Faktum nr. 189 er antallet af danske pensionister bosiddende i udlandet fordoblet de seneste 15 år. Hvad vil provenutabet være i forhold til indførelse af et princip om, at udlandet får førsteret til at beskatte danske pensioner, i forhold til de 10 lande, som pt. har det største antal personer med pensioner fra Danmark?

Spm. 447

Regeringen bedes ift. den boligskatteaftale, der blev indgået den 15. maj 2020 af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance redegøre for følgende: Udgiften for aftalen bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 449

Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 27. maj 2020 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål S og T – eventuelt i fortrolig form?

Spm. 450

Vil ministeren oversende en oversigt over covid-19-tiltag på skatteområdet, der er ved at udløbe, og samtidig oplyse, hvor meget de har været benyttet af virksomhederne?

Spm. 451

Ministeren bedes redegøre for, hvad straffen er, hvis man uberettiget nedskriver værdien af en ejendom og gennem et selskab, man er (med)ejer af, sælger ejendommen 50 gange billigere til sig selv som privatperson. Kan ministeren oplyse om reglerne for den type handel, som er beskrevet i artiklerne ”Skansegården solgt til Charles Ginnerskov til spotpris” og ”Peter Hansen: I Ragebøl kalder vi det skattefusk” fra JydskeVestkysten den 26. maj 2020?

Samrådsspørgsmål

Spm. X

Samrådsspm. om, hvilke juridiske muligheder inden for EU-retten, som regeringen ønsker at benytte sig af med henblik på at undgå at hjælpepakker kan ende hos en dansk virksomhed, som er kontrolleret (direkte eller indirekte) af en ejer med base i et land på EU's sortliste over skattely, til erhvervsministeren og skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse