SkatteMail 2020, uge 17

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder omtale af nyheden om at regeringen vil styrke skattekontrollen i Danmark: "Mere kontrol, mindre svindel". Der er tale om en reform, der gennemføres frem mod 2023, men allerede i 2020 vil regeringen styrke hvidvaskområdet, momsområdet, behandlingen af straffesager samt bekæmpelsen af skattely.

Desuden har Skattestyrelsen udgivet Den juridiske vejledning om indberetning af grænseoverskridende ordninger ("DAC6").

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bestyrelsesmedlemmer 2020
COVID-19 - DBO
Styrkelse af skattekontrollen i Danmark
Aktiesparekontoen boostes med fordobling af indskudsloftet
Selvangivelsesfristen er forlænget, men husk andre relevante frister

SKM-meddelelse
Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning

Bindende svar
Fagforeningskontingent
Værdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs

Afgørelser
Grænseoverskridende skattefri fusion

Domme
Fri bil - autocamper - rådighed - bevisbyrde - kørselsregnskab kommissionssalg
Rette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Bestyrelsesmedlemmer 2020

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor det er muligt let og hurtigt at slå den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige bestyrelseshonorarer op.


Beierholm

COVID-19 - DBO

(Internationale dobbeltbeskatningsaftaler) - Udtalelse fra OECDs Sekretariat ?


Dansk Revision

Styrkelse af skattekontrollen i Danmark

Mere kontrol, mindre svindel’. Udspillet indeholder et politisk oplæg til en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023.


PwC

Aktiesparekontoen boostes med fordobling af indskudsloftet

Den 31. marts 2020 fremsatte regeringen et lovforslag om forhøjelse af indskudsloftet på aktiesparekontoen fra de nuværende 51.100 kr. til 100.000 kr. (2020-niveau). Lovforslaget er et af de forslag, som ventes gennemført på trods af COVID-19 krisen.


SEGES

Selvangivelsesfristen er forlænget, men husk andre relevante frister

Udsætter du færdiggørelsen af skatteregnskaberne, risikerer du at forpasse frister for meddelelse om overdragelse med succession, genanbringelse af ejendomsavance, skattefri omdannelse til selskab, indbetalt ophørspension og valg af virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning

SKM2020.165.SKTST

Skattestyrelsen har udgivet Den juridiske vejledning om indberetning af grænseoverskridende ordninger ("DAC6")


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fagforeningskontingent

SKM2020.170.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers pensionerede tjenestemænd kan fratrække fagforeningskontingent til spørger, da spørger er forhandlingsberettiget organisation for disse medlemmer, idet deres pension beregnes løbende som en andel af de løntrin, der gælder for tjenestemænd i arbejde.

Derudover kan Skatterådet bekræfte, at tidligere ansatte i den erhvervsgruppe som spørger repræsenterer, og som fortsat er medlem af spørger, vil kunne foretage fradrag for medlemskontingentet, da spørger fortsat varetager deres faglige og økonomiske interesse i forbindelse med verserende arbejdsretlige sager i tilknytning til deres tidligere ansættelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Værdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs

SKM2020.167.SR

Spørger har som et led i sin ansættelse fået tildelt børsnoterede gratisaktier og ønsker i den forbindelse at vide hvilken kurs, der skal bruges til at beregne værdien af vederlaget. Det er Skatterådets opfattelse, at man skal bruge lukkekursen på opgørelsesdagen til at beregne vederlag i form af aktieløn omfattet af ligningslovens §§ 16 og 28, i tilfælde hvor værdien af vederlaget ikke kendes. Kendes værdien, eksempelvis fordi der differenceafregnes eller strakshandles, skal medarbejderen beskattet af denne værdi. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at lukke-kursen på den pågældende børsdag skulle anvendes ved værdiansættelse af de tildelte medarbejderaktier.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Grænseoverskridende skattefri fusion

SKM2020.166.SKTST

Som hovedregel kræves der ikke tilladelse til en fusion. Dog kræves der tilladelse i den konkrete foreliggende situation. Det fremgår af ligningslovens § 2, stk. 2, 3. pkt., at der ved bedømmelsen af, om der er bestemmende indflydelse, medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Efter det oplyste har 12 % af deltagerne hjemme uden for EU/DBO-lande. Sammen med de øvrige deltagere har de 12 % bestemmende indflydelse. Derfor skal der anmodes om tilladelse til skattefri fusion, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 4, 6. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - autocamper - rådighed - bevisbyrde - kørselsregnskab kommissionssalg

SKM2020.169.VLR

En hovedanpartshaver havde fået forhøjet sin indkomst, fordi en autocamper havde stået til rådighed for privat benyttelse, og det ikke på behørig vis var dokumenteret, at hovedanpartshaveren var afskåret fra at råde over den. Værdiansættelsen af godet skete efter ligningslovens § 16, stk. 3.

Under retssagen gjorde Skatteministeriet principalt gældende, at værdiansættelsen skulle ske efter ligningslovens § 16, stk. 4, i stedet for § 16, stk. 3, og subsidiært gjorde ministeriet gældende, at værdien skulle ansættes efter ligningslovens § 16, stk. 3. Hovedanpartshaveren bestred, at § 16, stk. 4, fandt anvendelse, og at der kunne ske beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3, idet autocamperen ifølge hovedanpartshaveren ikke var benyttet privat.

Landsretten fandt, at den pågældende autocamper ikke kunne anses som et egnet alternativ til en privat bil og derfor ikke var omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Med henvisning til byrettens begrundelse om, at en forudgående autocamper var blevet anvendt privat, og at autocamperen var blevet observeret af en medarbejder fra SKAT to gange på hovedanpartshaverens adresse, men derimod ikke på selskabets adresse under skattemedarbejderens virksomhedsbesøg, fandt landsretten, at det påhvilede hovedanpartshaveren at bevise, at autocamperen ikke var stillet til rådighed for privat benyttelse. Med henvisning til at kørselsregnskabet var udarbejdet efterfølgende og indeholdt en række usikkerheder samt til bevisførelsen i øvrigt fandt landsretten ikke, at hovedaktionæren havde løftet bevisbyrden for, at autocamperen ikke stod til rådighed for privat benyttelse.

Uanset at autocamperen havde været sat til salg i en længere periode, havde autocamperen fortsat været til rådighed for hovedanpartshaveren, og der var på denne baggrund ikke grundlag for at reducere beskatningen.

Skatteministeriets subsidiære påstand blev derfor taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse

SKM2020.168.ØLR

Østre Landsret fandt på baggrund af en nærmere gennemgang af dels en korrespondance mellem et børsnoteret selskabs bestyrelse og dets tidligere direktør, som nu var bestyrelsesformand i det børsnoterede selskab, dels af aftalerne mellem henholdsvis det børsnoterede selskab og bestyrelsesformanden personligt og mellem det børsnoterede selskab og bestyrelsesformandens selskab - at bestyrelsesformanden personligt og ikke hans selskab var rette indkomstmodtager af nogle konsulenthonorarer, som det børsnoterede selskab havde udbetalt til bestyrelsesformandens selskab i indkomstårene 2009 og 2010.

For landsretten havde Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle vedrørende beskatningen af beløb, som bestyrelsesformandens selskab havde faktureret til det børsnoterede selskab samt angivet og afregnet til SKAT som moms af konsulenthonorarer. Bestyrelsesformandens og hans selskabs skatteansættelser blev derfor nedsat med disse beløb.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0112421
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 19/0011010
Forældelse
Klagen vedrører spørgsmål om SKATs afgørelse vedrørende opgørelse af skat i et dødsbo er ugyldig. Landsskatteretten anser afgørelsen for gyldig.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 16/1665962
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har anset ApS’ udgifter til forbedringer og vedligeholdelse af en lejet ejendom for maskerede udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2020

Journalnr: 16/1665855
Maskeret udlodning
Klagen skyldes, at SKAT har anset ApS’ udgifter til forbedringer og vedligeholdelse af en lejet ejendom for maskerede udlodninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2020

Journalnr: 17/0522741
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af køb og salg af selskabets leasingbil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2020

Journalnr: 15/1808527
Resultat af udlejning af lejlighed, brug af virksomhedsordningen
Klagen vedrører opgørelse af kattemæssigt resultat af virksomhed af udlejning af ejerlejlighed og anvendelse af virksomhedsordningen, herunder fradrag for renter i personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster opgørelsen af resultatet, men godkender brug af virksomhedsordningen.
Afsagt: 17-01-2020

Journalnr: 19/0095712
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatningsgrundlaget ved beregning af værdi af fri bil Audi SQ5 og Audi Q7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2020

Journalnr: 19/0088470
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for ATP-bidrag og for fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2020

Journalnr: 15/2963486
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af overskud af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 14-01-2020

Journalnr: 15/2243367
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i overskydende beløb fra Skattekontoen til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat, opkrævningsgebyr samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-04-2020 - 26-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - afgift på finansielle transaktioner - transaktioner vedrørende afledte finansielle instrumenter med et underliggende værdipapir, som er udstedt af et selskab, der er hjemmehørende i beskatningsmedlemsstaten - afgift skyldig, uanset hvor transaktionen indgås - administrative og angivelsesmæssige forpligtelser

Tidligere dokument: C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Dom
Tidligere dokument: C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Indstilling
Tidligere dokument: C-565/18 Société Générale - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
Fremsat den 21. april 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om alle varer skal pålægges 20 pct. moms, indtil man når en omsætning på 10.000 euro og derefter pålægges med 25 pct. for den del, der er over, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan man sikrer, at den rigtige moms bliver afregnet i de forskellige lande, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Danmark får inddrevet momsgæld i andre lange, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ændringer i valget af brancher, der generelt vil skulle benytte digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om aftalepartierne er mødtes for at diskutere og eventuelt beslutte, om loftet skal hæves, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad effekten er af hævelse af loftet for aktiesparekontoen målt på gini, til skatteministeren

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 2

Henvendelser af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 3

Henvendelse af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter

Bilag 7

Henvendelse af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelserne af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de konkrete årsager til den forventede varige provenuvirkning på -10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke tiltag der tages for at sikre, at der sker mindst mulig svindel med ordningen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvis en virksomhed har fået en skønsmæssig momsansættelse, som denne betaler, kan virksomheden så få de penge ud igen som lån, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvis en ejer eller et medlem af ledelsen af en virksomhed tidligere har fået en dom for skatte- eller momssvindel, kan virksomheden så med denne ordning få et lån, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvis et lån ikke kan tilbagebetales efter de 11 måneder, hvad sker der så, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en del af lånene vurderes det ikke kan betales tilbage af virksomhederne efter 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes aldrig at blive betalt tilbage, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes at være relateret til svindel, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor i dækningsrækkefølgen vil disse lån være i forhold til anden gæld, som en virksomhed måtte have, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvor længe loftet for skattekontoen er fjernet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at tage initiativ til at høre aftaleparterne, om der er opbakning til, at der kommer en længere tilbagebetalingsperiode end 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det er nødvendigt at stille krav om påtegning af en uafhængig godkendt revisor ved anmodning om fremrykket udbetaling af skattekreditten, jf. lovens § 8, stk. 3, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 15.docx

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministerenL 175 - svar på spm. 16.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 297

Ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme med Statsrevisorernes bemærkninger

Bilag 298

Henvendelse af 18/3-20 fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup vedrørende dansk skat på norske dagpenge ved hjemsendelse p.g.a. COVID-19

Bilag 300

Orientering om status på arbejdet med Panama Papers

Bilag 301

Publikation fra Gældsstyrelsen om modregning for 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 355

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen agter at håndhæve hamstringsreglerne vedtaget i forbindelse med hævelsen af tobaksafgifterne per 1. april 2020, nærmere bestemt definitionen ”udlevering til forbrug”, som blev fastlagt i Skattestyrelsens vejledningen “Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020” fra den 24. februar 2020?

Spm. 356

Vil ministeren redegøre for perspektiverne i ekstraordinært at tillade en overførsel fra ratepensionskonti i banken til en iværksætterkonto, således at midlerne kan investeres i egen virksomhed? Er det korrekt forstået, at fradragsreglerne ved indbetaling på de to typer konti historisk har været ens? Og baseret herpå, hvilke provenumæssige konsekvenser forventer ministeren, at en sådan ekstraordinær adgang vil få? Og hvor mange forventes at ville benytte sig af muligheden?

Spm. 357

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser ved en ændring af ejendomsvurderingsloven, hvor definitionen af produktionsjord med landbrugsmæssige formål i ejendomsvurderingsloven § 28, stk. 2, også omfatter jord med vedvarende energianlæg?

Spm. 359

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle udvidelsen af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter jf. lovforslag nr. L 104 (folketingsåret 2017-18)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 360

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne det særligt høje skattefradrag for forsknings og udviklingsudgifter, der blev aftalt i ’Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer’ af 12. november 2017? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes tillige redegøre for, hvor stor en andel af provenuet der betales af henholdsvis mikrovirksomheder, små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder.

Spm. 361

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indføre en balanceskat på den finansielle sektor? Der bedes foretaget en opgørelse ved hhv. en balanceskat på 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. Provenuerne bedes udregnet både med den fulde balance, og med balancen eksklusiv egenkapital. Der bedes tillige foretaget samme opdeling mellem forskellige typer af finansielle selskaber, som er foretaget i tabel 1 og tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 240 af 9. februar 2018 (folketingsåret 2017-18). Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 362

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at reducere virksomheders fradragsret for reklameudgifter? Der bedes foretaget en opgørelse, hvor fradraget reduceres fra 100 pct. til hhv. 75 pct., 50 pct., 25 pct. og 0 pct. Dette bedes foretaget i kombination med at, der indføres et bundfradrag, hvor udgifterne fortsat er fuldt fradragsberettigede op til hhv. 50. 000 kr., 100.000 kr., 200.000 kr. og 500.000 kr. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.

Spm. 363

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle de tre sænkelser af bundskatten i 2018 (lovforslag nr. L 238 fra folketingsåret 2017-18), 2019 (lovforslag nr. L 146 fra folketingsåret 2018-19) og 2020 (lovforslag nr. L 91 fra folketingsåret 2019-2020)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst.

Spm. 364

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle sænkelsen af selskabsskatten og virksomhedsskatten jf. lovforslag nr. L 218 (folketingsåret 2012-2013)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes opgøre dette for hhv. selskabsskatten og virksomhedsskatten samt totalen for de to.

Spm. 365

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsskat på overnormal profit, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 105 (20. november 2017)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes tage udgangspunkt i beregningerne som de fremgår af tabel 1 i svar på spørgsmål 105 (SAU alm.del 20. november 2017). Ministeren bedes endvidere redegøre for de forskellige branchers bidrag til merprovenuet.

Spm. 366

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indsætte værnsregler for virksomheders mulighed for at fremføre underskud? Ministeren bedes redegøre for dette ved henholdsvis en model, hvor man maksimalt kan fremføre underskud i hhv. 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år og 10 år. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvor meget af provenuet der skal betales af henholdsvis mikrovirksomheder, små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder ved de forskellige grænser.

Spm. 367

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved en nedsættelse af loftet for fradraget for virksomheders nettofinansieringsudgifter (det såkaldte renteloft) til hhv. 10 mio. kr., 11. mio. kr., 12 mio. kr., 13 mio. kr., 14 mio. kr., 15 mio. kr., 16 mio. kr., 17 mio. kr., 18 mio. kr. og 19 mio. kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvor mange virksomheder der har nettofinansieringsudgifter, der overstiger 21,3 mio. kr., og hvor virksomhederne dermed vil blive berørt af en nedsættelse af loftet for fradraget for virksomheders nettofinansieringsudgifter.

Spm. 368

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne de særlige skatteregler for såkaldt skattefrie porteføljeaktier? Ministeren bedes redegøre for provenuet ved to modeller; 1) Både udbytter og avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes som almindelige aktiers udbytter og avancer og 2) En harmonisering, hvor udbytter fortsat beskattes lempeligt, men hvor avancerne ikke længere er skattefrie og i stedet – i lighed med udbytterne – beskattes med 70 pct. af indtægterne. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020- niveau og faste 2020-priser.

Spm. 378

Hvad vil effekten være af at ændre boligjobordningen, så man får mulighed for at benytte de næste 3 års fradrag på et år? Derved kan man sætte gang i større renovationer, som afledt vil gavne beskæftigelsen og få gang i forbruget.

Spm. 381

I Rigsrevisionens notat om forliget i udbyttesagen med de 61 amerikanske pensionsplaner m.fl. fra maj 2019 er Skattestyrelsen i punkt 27 citeret for følgende synspunkt: Skattestyrelsen ”finder, at det i den sammenhæng er uvæsentligt, om det tilbagebetalte beløb tilfalder statskassen via Skattestyrelsen som forligssum eller via SØIK som bødekrav.” Samme synspunkt fra Skattestyrelsen er gengivet i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 215: ” …..som den danske statskasse modtager fra salget af banken, uanset om beløbet tilfalder SØIK eller Skattestyrelsen.” Er ministeren enig i, at det er uvæsentligt, om en bøde betales af den dømte (Northern Channel Bank) eller på anden måde, f.eks. via Skattestyrelsen?

Spm. 382

Ministeren bedes oversende en liste over EU-lande, som har vedtaget en national sortliste over skattely-lande, som går videre end EU's sortliste, samt beskrive hvilke kriterier som er lagt til grund for listerne og hvilke skattely, som optræder på disse lister.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse