SkatteMail 2021, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Loven om de skattemæssige superfradrag er nu vedtaget
Forvent kontrol af dit kørselsfradrag
Snart sidste frist for betaling af gaveafgift for 2020
Der kan igen klages over...
Virksomheder kan nu få ekstra fradrag...
Ny lovgivning på skatteområdet - og tillykke til Majestæten
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Bindende svar
Fast driftssted, medarbejder
Fradragsret for børnedagplejere - konsekvens af brugen af standardfradrag (LL § 9 H)
Beskatning af internationale eksperter
Selvstændigt erhvervsdrivende LL § 4, deltager i P/S
Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring
Dansk skattepligt - COVID-19 - forskerskatteordningen
Vedtægtsændringer udgjorde ikke afståelse af anparter
Succession i varelager ved udlodning fra dødsbo
Omstrukturering - generationsskifte
Generationsskifte - omstrukturering
Struktureret fordring - virksomhedsordning
Solcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelse

Domme
Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen
Dispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Loven om de skattemæssige superfradrag er nu vedtaget

Den politiske aftale om forbedring af de skattemæssige afskrivningsregler er nu ophøjet til lov. Nogle af reglerne har tilbagevirkende kraft, idet de gælder for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter


BDO

Forvent kontrol af dit kørselsfradrag

Flere borgere end normalt vil formentlig få kontrolleret deres kørselsfradrag for 2020 af Skattestyrelsen. Fradraget har dog en relativt beskeden skatteværdi og betyder ikke nær så meget for vores slutskat, som mange tror


BDO

Snart sidste frist for betaling af gaveafgift for 2020

1. maj 2021 er sidste frist for betaling af gaveafgift for gaver, der blev givet i 2020. Gaveafgiften påhviler gavemodtageren, men giveren hæfter også for afgiften og faktisk er det en fordel, hvis giveren betaler denne


Beierholm

Der kan igen klages over...

Udlejningsejendomme til beboelse og erhvervsejendomme får ekstra klagemulighed


Beierholm

Virksomheder kan nu få ekstra fradrag...

Der indføres forhøjet straksafskrivning og ordinære afskrivninger på driftsmidler, og der indføres forhøjet afskrivning på udviklingsomkostninger


Dansk Revision

Ny lovgivning på skatteområdet - og tillykke til Majestæten

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget om forøget fradrag for forsknings- og forsøgsudgifter, og lovforslaget om forhøjelsen af beløbsgrænsen for straks afskrivning af småaktiver samt forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler. Vi ønsker tillykke på en solbeskinnet dag, og lader samtidig vores skatteeksperter kigger på en række lovområder.


TVC Advokatfirma

Nye oplysninger efter klagesagens afslutning

Der er mulighed for genoptagelse af en klagesag, hvis nye oplysninger formodes at medføre et væsentligt ændret udfald.


TVC Advokatfirma

Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?

I dag oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse, at en kontrol af 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.


TVC Advokatfirma

Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Det styrker mulighederne for at få ændret en afgørelse, hvis Skattestyrelsen overser, at de har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted, medarbejder

SKM2021.213.SR

Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med Spørgers ønske, at Spørger ikke fik fast driftssted i Danmark.

Spørger påtænkte at lade en medarbejder, der arbejdede fra kontoret i Storbritannien, arbejde i Danmark fra medarbejderens hjemmekontor. Medarbejderen ønskede at vende tilbage til Danmark på permanent basis af personlige årsager, herunder for at bo med sin familie i Danmark.

Skatterådet fandt i lighed med SKM2020.432.SR, at medarbejderens bolig i den foreliggende sag ikke kunne anses for at være til rådighed for selskabet i Storbritannien. Arbejdet skulle udføres fra Danmark på grund af medarbejderens private forhold, arbejdsgiveren havde ingen interesse i eller fordel af at arbejdet udføres fra Danmark og hjemmekontoret udgjorde ikke et surrogat for Spørgers etablering af kontor i Danmark.

Skatterådet lagde ved vurderingen særlig vægt på medarbejderens jobfunktion sammenholdt med, at Spørger ikke havde en forretningsmæssig interesse i, at medarbejderen skulle udføre sit arbejde for Spørger fra Danmark. Der skulle udføres ikke noget arbejde rettet mod kunder. Baggrunden for, at medarbejderen ville udføre sit arbejde fra Danmark, skyldtes alene private forhold.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fradragsret for børnedagplejere - konsekvens af brugen af standardfradrag (LL § 9 H)

SKM2021.212.SR

Skatterådet slår fast, at en selvstændig erhvervsdrivende børnedagplejeren i overensstemmelse med praksis kan vælge enten at fratrække sine dokumenterede, faktiske udgifter i den personlige indkomst, eller at selvangive som lønmodtager for at tage standardfradrag efter ligningslovens § 9 H. Det fastslås også, at valget skal foretages for et helt indkomstår ad gangen.

Ved at selvangive som lønmodtagere og anvende standardfradraget i ligningslovens § 9 H bliver børnedagplejeren skattemæssigt sidestillet med en lønmodtager i relation til eventuelt øvrige fradrag. Det indebærer, at selvom dagplejeren er selvstændig erhvervsdrivende, bliver øvrige fradrag i relation til dagplejevirksomheden ligningsmæssige, ligesom fradragsbegrænsningen i ligningslovens § 9 finder anvendelse.

Spørger ønsker som selvstændig erhvervsdrivende børnedagplejer at etablere en legeplads og opsætte lyddæmpende loftsplader. Udgifterne hertil er anlægsudgifter, der ikke er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6. Udgifterne til legepladsen, der anses som erhvervsmæssig, kan dog afskrives efter afskrivningslovens regler. Loftspladerne kan derimod ikke afskrives, da dagplejen foregår i det private hjem, og der ikke er hjemmel til at afskrive på bygningsdele eller installationer i beboelsesejendomme.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatning af internationale eksperter

SKM2021.211.SR

H1 har tilknyttet internationale eksperter, som sidder i forskellige komiteer, som hver især dækker et specificeret forskningsområde. Eksperterne vurderer og indstiller til, hvilke ansøgninger om fondsmidler, som de mener, der skal godkendes. Det er ikke eksperterne selv, som træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgere der får tildelt fondsmidler. Eksperterne er ikke selv medlemmer af eller medhjælp for bestyrelsen. Eksperterne får et årligt honorar for deres komitearbejde for H1.

Skatterådet bekræfter, at eksperterne ikke er omfattet kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, da eksperterne ikke er i tjenesteforhold med H1.

Skatterådet bekræfter ikke, at eksperterne ikke er omfattet kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, da komitearbejdet er at sidestille med udvalgsarbejde.

Skatterådet bekræfter, at eksperternes indkomst ikke er omfattet artikel 16 i OECD's Modeloverenskomst fra 2017, da eksperterne ikke er medlemmer af en bestyrelse.

Skatterådet bekræfter, at eksperternes indkomst ikke er omfattet artikel 15 i OECD's Modeloverenskomst fra 2017, da eksperterne ikke er i tjenesteforhold med H1


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selvstændigt erhvervsdrivende LL § 4, deltager i P/S

SKM2021.210.SR

Spørger er indirekte deltager og bestyrelsesmedlem af H3. Spørger er ikke underlagt instruksbeføjelser fra de øvrige deltagere og har instruktionsbeføjelser over ansatte.

Spørger har en ejerandel på xxx.xxx kr., svarende til 10 % af virksomheden. Derudover har Spørger ydet et ansvarligt lån på xxx.xxx kr., som er efterstillet i forhold til H3's kreditorer.

Derfor har Spørger således en samlet økonomisk risiko på xxx.xxx kr. ved deltagelse i selskabet.

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger, som deltager i H3, skal anses for selvstændigt erhvervsdrivende efter ligningslovens § 4 i forhold til den vederlæggelse, der modtages fra H3. Spørgers holdingselskab, H1 vil som følge heraf være rette indkomstmodtager af overskudsandelen i H3, jf. ligningslovens § 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring

SKM2021.207.SR

Det ønskedes bekræftet, at selskabet inden en børsnotering kunne ophæve de nuværende A- og B-aktieklasser mod samtidig at gennemføre rettede fondsemissioner til kapitalejerne uden, at aktionærerne blev beskattet. De rettede fondsemisioner havde til formål at kompensere B-Kapitalejerne for den økonomiske præference, de mistede ved sammenlægningen af aktieklasserne. På den måde blev det sikret, at der samlet set ikke skete en formueforskydning mellem Kapitalejerne ved sammenlægningen af aktieklasserne til én aktieklasse. En vedtægtsændring i den konkrete sag ville derfor ikke medføre afståelsesbeskatning. Spørgsmålet 1 kunne derfor besvares bekræftende.

I tillæg til spørgsmål 1 ønskedes det bekræftet, at der efter børsnoteringen uden beskatning af selskabets Kapitalejere kunne ske en yderligere justering, når den endelige børskurs var kendt, ved en yderligere rettet fondsemission til selskabets B-Kapitalejere eller ved A-Kapitalejernes vederlagsfrie overførsel af aktier i selskabet til B-Kapitalejerne. Da den indledende rettede fondsemission og den efterfølgende endelige justering kunne anses som ét samlet tiltag for at sikre, at der ikke skete formueforskydning mellem Kapitalejerne, medførte en fondsemission ikke beskatning. I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 30, stk. 1 blev enhver afhændelse af aktier anset for en afståelse omfattet af loven. Der var således ikke hjemmel i aktieavancebeskatningsloven til at undlade at anse en vederlagsfri afståelse af A-aktier til B-Kapitalejerne for ikke at have skattemæssig betydning. Såfremt der skete overførsel af A-aktier fra en aktionær til en anden aktionær, blev dette anset for en afståelse. Spørgsmål 2 blev derfor besvaret med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Endelig ønskedes bekræftet, at hvis selskabets børsnotering blev opgivet, kunne der uden beskatning af selskabets Kapitalejere gennemføres en vedtægtsændring med en genetablering af de daværende ejerforhold med de daværende kapitalklasser med tilsvarende A- og B-rettigheder og en kapitalnedsættelse uden udlodning rettet mod Kapitalejerne med henblik på at neutralisere og tilbagerulle de i spørgsmål 1 nævnte selskabsretlige ændringer. Formålet med genetableringen var, at neutralisere enhver ændring i selskabskapitalen foretaget i forbindelse med børsintroduktionen og at genetablere Kapitalejernes økonomiske rettigheder i selskabet knyttet til de forskellige daværende kapitalklasser samt Kapitalejernes procentuelle ejerandele i selskabet, som de bestod før sammenlægningen af aktieklasserne og de gennemførte kapitalforhøjelser, for at undgå en formueforskydning. Henset til at aktionærerne i den konkrete sag på baggrund af vedtægterne og ejeraftalen skulle stilles på samme måde som før klassesammenlægningen, såfremt børsnoteringen ikke blev gennemført, ville tilbagerulningen ikke medføre afståelsesbeskatning. Spørgsmålet 3 kunne derfor besvares bekræftende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dansk skattepligt - COVID-19 - forskerskatteordningen

SKM2021.206.SR

Det er efter en ændring i spørgerens ansættelsesforhold i Luxembourg blevet muligt for spørgeren at udføre sit arbejde med udgangspunkt i Danmark. I den forbindelse ønsker spørgeren at anvende forskerskatteordningen. Det er meningen, at spørgeren flytter til Danmark, hvor spørgeren kommer til at bo i den ejendom, som han ejer sammen med sin ægtefælle, som allerede bor her i landet.

Dertil kommer, at det er meningen, at spørgerens nuværende arbejdsgiver opretter et datterselskab i Danmark, hvortil spørgerens ansættelsesforhold skal overføres. Eneste ansatte i datterselskabet bliver formentlig spørgeren.

Spørgeren har i COVID-perioden (9. marts 2020 - 30. juni 2020) opholdt sig i Danmark i perioden 13. marts 2020 - 28. juni 2020, hvilket har ført til at spørgerens fulde danske skattepligt er indtrådt. Spørgeren vil i den forbindelse anvende den midlertidige valgfri ordning, der gælder vedrørende indtræden af fuld dansk skattepligt, som følge af et ophold i Danmark i Covid-19 perioden, jf. lov nr. 871 af 14. juni 2020.

Når spørgeren vælger at anvende denne midlertidige ordning, indtræder den fulde danske skattepligt dermed ikke for spørgeren uanset det nævnte ophold i Danmark. Valget af den midlertidige ordning medfører i stedet begrænset skattepligt. Der er tale om en udvidet begrænset skattepligt, som er indført i tilknytning til den midlertidige ordning, jf. lov nr. 871 af 14. juni 2020. Spørgerens arbejde for sin udenlandske arbejdsgiver, mens han opholder sig i Danmark indenfor Covid-19 perioden er omfattet af reglen om udvidet begrænset skattepligt.

Som led i opfyldelsen af betingelserne for at anvende forskerskatteordningen, skal spørgeren indtræde i dansk fuld eller begrænset skattepligt i forbindelse med påbegyndelse af et arbejde i Danmark under forskerskatteordningen. Dertil kommer, at spørgeren ikke må have været fuldt eller begrænset skattepligtig inden for en periode af 10 år forud for påbegyndelse af et arbejde under forskerskatteordningen.

Spørgeren er allerede inden oprettelsen af et selskab i Danmark, inden overførsel af spørgerens ansættelsesforhold til dette selskab og inden flytning af arbejdsstedet til Danmark med det formål at anvende forskerskatteordningen blevet omfattet af dansk skattepligt.

Skatterådet svarer derfor, at spørgeren ikke opfylder alle betingelserne for at anvende forskerskatteordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Vedtægtsændringer udgjorde ikke afståelse af anparter

SKM2021.201.SR

Spørgers ejerkreds bestod af anpartshavere, som var omfattet af reglerne for carry-beskatning, samt af anpartshavere, som ikke var omfattet af disse regler. De anpartshavere, som var omfattet af reglerne for carry-beskatning, havde løbende et behov for udlodninger fra Spørger til betaling af deres CFC-skat. Dette havde med den daværende udformning af Spørgers vedtægter den uhensigtsmæssighed, at når der skulle udloddes til betaling af CFC-skat, skulle der ligeledes udloddes udbytte til ikke carry-beskattede anpartshavere, hvilket medførte en uønsket førtidig beskatning hos disse. Spørger ønskede at etablere to nye anpartsklasser (D og E) for at sikre, at de carry-beskattede anpartshavere kunne modtage udbytte til betaling af deres CFC-skat, uden at der samtidig skete en uønsket førtidig beskatning hos de anpartshavere, som ikke var omfattet af reglerne for carry-beskatning. Disse anpartshavere, der ville blive tildelt E-anparter, ville opnå en forlods udbytteret, der blev forrentet på markedsvilkår, når der skete udbytteudlodning til de øvrige anpartshavere, der blev tildelt D-anparter, til betaling af CFC-skat.

Det var forudsat, at der alene ville ske udlodninger til D-anpartshaverne til betaling af den omtalte CFC-skat. Det var ligeledes forudsat, at forrentningen af E-anparternes forlods udbytteret skete på markedsvilkår. På disse vilkår ville den enkelte efter de påtænkte vedtægtsændringer have samme beløbsmæssige ret til udbytte som forud for de påtænkte vedtægtsændringer blot forskudt i tid. Det tidsmæssige aspekt blev opvejet af en forrentning på markedsvilkår. Ud fra den foreliggende praksis på området og efter en konkret vurdering af oplysningerne kunne det på baggrund heraf bekræftes, at vedtægtsændringen, hvorved der blev etableret to ny anpartsklasser, ikke skulle sidestilles med afståelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Succession i varelager ved udlodning fra dødsbo

SKM2021.200.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der fra dødsboet efter A kunne ske udlodning af afdødes resterende varelager med skattemæssig succession.

Boet efter A var indtrådt i afdødes skattemæssige stilling som erhvervsdrivende kunstmaler. Boet havde tidligere udlagt erhvervsvirksomhedens immaterielle aktiver, herunder rettigheder og royalty. Erhvervsvirksomheden bestod herefter af det resterende varelager, som ønskedes udlagt til arvingerne med succession i lige sameje.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omstrukturering - generationsskifte

SKM2021.199.SR

Spørgers mor gennemførte i 20XX et generationsskifte af H3 og H2 med sine to børn, Spørger og Spørgers søster. Ejerskabet til de to selskaber var fordelt på A-, B- og C-anparter, hvor Spørgers mor ejede alle A-parter, en stor del af B-anparterne, mens børnene ejede alle C-anparterne i begge selskaber. A- og B-anparterne i begge selskaber var tilknyttet en forlods udbytteret. Det blev påtænkt at gennemføre en skattefri anpartsombytning af anparterne i H3, hvorefter det nystiftede holdingselskab, H1, påtænkt ophørsspaltet i tre nye anpartsselskaber, der ville blive ejet af de tre anpartshavere. Herudover påtænkt H2 ophørsspaltet i tre nye anpartsselskaber, så hver anpartshaver ville få sit eget anpartsselskab. De forlods udbytterettigheder tilknyttet kapitalandelene i H3 ville fortsat være tilknyttet henholdsvis A- og B-kapitalandelene efter den skattefrie aktieombytning med stiftelse af et nyt holdingselskab og efterfølgende ophørsspaltning af det pågældende holdingselskab. De forlods udbytterettigheder i H2 bortfaldt ved ophørsspaltningen og stiftelse af tre nye holdingselskaber.

Skatterådet bekræftede, at den skattefri anpartsombytning og de to skattefrie ophørsspaltninger opfyldte betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skattestyrelsen efter reglerne i henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 36 og fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt. og at Spørger ikke skulle beskattes ved omstruktureringerne


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Generationsskifte - omstrukturering

SKM2021.198.SR

Spørger gennemførte i 20XX et generationsskifte af H3 og H2 med sine to børn. Ejerskabet til de to selskaber var fordelt på A-, B- og C-anparter, hvor Spørger ejede alle A-parter, en stor del af B-anparterne, mens børnene ejer alle C-anparterne i begge selskaber. A- og B-anparterne i begge selskaber havde tilknyttet en forlods udbytteret. Det blev påtænkt at få gennemført en skattefri anpartsombytning af anparterne i H3, hvorefter det nystiftede holdingselskab, H1, påtænktes ophørsspaltet i tre nye anpartsselskaber, der ville blive ejet af de tre anpartshavere. Herudover påtænkt H2 ophørsspaltet i tre nye anpartsselskaber, så hver anpartshaver ville få sit eget anpartsselskab. De forlods udbytterettigheder tilknyttet kapitalandelene i H3 ville fortsat være tilknyttet henholdsvis A- og B-kapitalandelene efter den skattefrie aktieombytning med stiftelsen af et nyt holdingselskab og efterfølgende ophørsspaltning af det pågældende holdingselskab. De forlods udbytterettigheder i H2 bortfaldt ved ophørsspaltningen og stiftelse af tre nye holdingselskaber.

Skatterådet bekræftede, at den skattefri anpartsombytning og de to skattefrie ophørsspaltninger opfyldte betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skattestyrelsen efter reglerne i henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 36 og fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt. og at Spørger ikke beskattedes ved omstruktureringerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Struktureret fordring - virksomhedsordning

SKM2021.196.SR

Skatterådet bekræfter, at den strukturerede fordring A skulle behandles i overensstemmelse med kursgevinstlovens § 29, stk. 3, 1. pkt.

Skatterådet bekræfter desuden, at det samme strukturende produkt kunne indgå i virksomhedsordningen i henhold til virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Solcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelse

SKM2021.193.SR

Spørger ønskede Skatterådets stillingtagen til, om et solcelleanlæg, der blev anvendt til energiproduktion, og som efter en omstrukturering indirekte var ejet af A via det nystiftede selskab H1, skulle kvalificeres som passiv kapitalanbringelse efter pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34.

Af praksis fremgik, at solceller kunne sidestilles med "el.lign." efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, hvorfor solceller kunne udgøre passiv kapitalanbringelse. Der var dog efter praksis ikke tale om passiv kapitalanbringelse, hvis de pågældende solceller blev anvendt i virksomhedens aktive del. Denne vurdering skulle foretages ud fra den virksomhed, som blev udøvet i det selskab, som der ønskede overdraget aktier/anparter i.

Ud fra den foreliggende praksis på området og efter en konkret vurdering af oplysningerne kunne det bekræftes, at solcelleanlægget ikke skulle anses som passiv kapitalanbringelse efter pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34. Der var bl.a. lagt vægt på, at A deltog i ledelsen, at der blev modtaget data om den løbende produktion og salg, hvorved ledelsen forholdte sig til den løbende drift af anlægget, at der blev foretaget løbende fysisk besigtigelse af solcelleanlægget efter behov, hvilket blev vurderet på baggrund af den løbende overvågning af anlægget samt i forbindelse med møder med teknikere ved eventuelt behov for fejlrettelser og reparationer på anlægget, at der blev foretaget en generel besigtigelse af anlægget mindst én gang om året, at ledelsen varetog dialogen med de lokale teknikere omkring forventede kommende vedligeholdelsesarbejder mv., og at ledelsen traf beslutning om alle vedligeholdelsesarbejder, der oversteg EUR 2.500. Der blev endvidere henset til, at H4, der ejede solcelleanlægget, blev ledet af komplementarselskabet H5, der var ejet indirekte af H1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selskabsskattelovens § 2 D - nytegning af aktier

SKM2021.192.SR

H1, der var ejet af A, ombyttede i 20XX sine aktier i H3 med anparter i H6, hvorefter anparterne samme dag solgtes til H7. XX måneder efter salget af anparterne til H7 havde A modtaget et købstilbud på aktier i H2, hvorefter A ville eje aktier i et selskab, der var koncernforbundet med det erhvervende selskab.

Spørger anmodede derfor om bindende svar på, om A´s nytegning af aktier i H2 ville udløse udbyttebeskatning af H1 efter selskabsskattelovens § 2 D, stk. 2. Skatterådet bekræftede, i overensstemmelse med spørgers ønske, at nytegningen ikke udløste udbyttebeskatning af H1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen

SKM2021.209.BR

Sagen angik, om sagsøgerens landbrugsvirksomhed kunne anses for erhvervsmæssig i indkomstårene 2010-2012 med den virkning, at virksomhedens underskud var fradragsberettiget, og at sagsøgeren kunne anvende virksomhedsskatteordningen.

Retten fandt, at sagsøgeren havde de nødvendige faglige forudsætninger for at drive virksomheden landbrugsmæssigt forsvarligt, men at virksomheden var drevet på en sådan måde, at der ikke i indkomstårene 2010-2012 var udsigt til, at virksomheden ville få overskud efter driftsmæssige afskrivninger.

Retten fandt på denne baggrund, at virksomheden ikke var drevet erhvervsmæssigt. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at sagsøgerens aktiviteter med traditionelt landbrug var reduceret til sådan en størrelse, at det ville være svært at opretholde en rentabel produktion, og at sagsøgeren samtidig havde omlagt sit landbrug fra traditionel landbrugsproduktion til en nicheproduktion, hvor der er meget få, der kan skabe profit.

Sagsøgeren kunne derfor ikke fradrage underskud fra virksomheden, ligesom han heller ikke kunne anvende virksomhedsskatteordningen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Dispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6

SKM2021.204.VLR

Sagen vedrørte i første række, om appellanten havde påklaget Skattestyrelsens afgørelse rettidigt ved de indleverede skrivelser til såvel Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen. I anden række vedrørte sagen, om der forelå sådanne særlige omstændigheder, og at der var grundlag for at bortse fra fristoverskridelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6.

Landsretten fandt, at klagen var for sent indleveret, og der ikke var grundlag for at meddele dispensation. Landsretten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at fristoverskridelsen var lang, og at appellanten ikke havde været afskåret fra at indlevere klagen tidligere. Ligeledes lagde landsretten vægt på, at der ikke var udsigt til, at appellanten ville opnå en anderledes skatteansættelse, herunder udtalte landsretten, at skattemyndighederne ikke havde været forpligtet til at gøre ham opmærksom på muligheden for at opnå fradrag efter sømandsbeskatningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-04-2021 - 18-05-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn
Dato: 22-04-2021
Toldunion

Kildebeskatning af udbytte. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 17. juli 2019 - ALLIANZGI-FONDS AEVN mod Autoridade Tributária e Aduaneira

Tidligere dokument: C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn - Indstilling

Dom C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Dato: 29-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - den frie bevægelighed for kapital - indkomstskat - kapitalindkomst - indtægter oppebåret fra et hjemmehørende institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut), der er oprettet i henhold til aftale - indtægter oppebåret fra et investeringsinstitut, der er etableret i en anden medlemsstat, og som er oprettet i henhold til vedtægter - forskellig behandling - artikel 65 TEUF - objektivt sammenlignelige situationer

Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Dom
Tidligere dokument: C-480/19 Etableringsfrihed Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM) - Indstilling

Indstilling C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn
Dato: 06-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direkte skattelovgivning og grundlæggende friheder - frie kapitalbevægelser - beskatning af udbytte, der modtages af kollektive institutter for investering - forskellig behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende institutter for kollektiv investering - forskelsbehandling som følge af anden beskatningsteknik - sammenlignelighed inden for rammerne af de frie kapitalbevægelser - begrundelse for forskellige beskatningsordninger - sikring af en minimumsbeskatning i hjemstaten - en anden beskatningstekniks proportionalitet

Tidligere dokument: C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19, BEK nr 613 af 12/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Ændring af bekendtgørelse om selskabsskat
Oprettelsesdato: 13-04-2021
Høringsfrist: 07-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den 13. april 2021

L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).
Fremsat den 14. april 2021

Vedtagne lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).
Vedtaget den 13. april 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Bilag

Bilag 7

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Program til eksperthøring den 22. april 2021

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. april 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at foretage en evaluering af loven efter 2 år fra ikrafttrædelsen og orientere Skatteudvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 18

Henvendelse af 12/4-21 fra KPMG Acor Tax om afsluttende kommentar til LL § 8 B

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-21 fra KPMG Acor Tax om afsluttende kommentar til LL § 8 B, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 178 - svar på spm. 17 (pdf-version)
SAU L 178 - svar på spm. 1 (pdf-version)
SAU L 178 - svar på spm. 3 (pdf-version)

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra skatteministerenSAU L 208 - oversendelse af høringssvar (pdf-version)
Høringssvar - L 208 (pdf-version)

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om virksomheder fortsat vil kunne opleve at blive rykket for manglende betalingerne, selv om virksomhederne har anmodet om lån via låneordningerne, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om mulighederne for, at lånene kan tilbagebetales over en 3-årig periode, til skatteministeren

L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema - nye elementer (pdf-version)
Høringssvar vedr. nye elementer (pdf-version)

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 12

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 13

Henvendelse af 16/4-21 fra KPMG Acor tax om CFC beskatning i forhold til COVID-19 og varedebitorer i udenlandske salgsafdelinger m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/4-21 fra KPMG Acor tax om CFC beskatning i forhold til COVID-19 og varedebitorer i udenlandske salgsafdelinger m.v., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 206

Publikation fra Skattestyrelsen: Resultatark vedrørende udbetaling af overskydende skat

Bilag 207

Statsministerens april-redegørelse for regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 208

Henvendelse af 12/4-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om den vedtagne bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 35 D

Bilag 211

Kommissionens svar på spørgsmål om skatteunddragelse og skattely i forbindelse med offentlige udbud m.v., stillet af MEP Kira Marie Peter-Hansen

Spørgsmål og svar

Spm. 206

Vil ministeren opliste, hvilke fiskale gebyrer der findes i Danmark?  Svar  

Spm. 380

Det er blevet oplyst af Skatteministeriet, at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med 10 lande medfører en ret til refusion for borgere fra disse lande. Hvilke 10 lande er der tale om? Vil ministeren tage initiativ til at genforhandle disse dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at fjerne denne ret til refusion, hvorved risikoen for svindel i det nye system for udbyttebeskatning kan begrænses? Det skal ses i lyset af, at landene, hvormed der er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, må forventes også at have interesse i at minimere risici for skattesvindel.  Svar  

Spm. 383

Ministeren bedes oplyse, hvor mange danske medarbejdere som i 2020 og hvert år de seneste 5 år har været omfattet af DIS-ordningen?  Svar  

Spm. 393

Ministeren bedes kommentere den generelle problemstilling, der rejses i den interne borgerhenvendelse modtaget fra Louise Schack Elholm om covid-19 skatteforhold for udlandsdanskere, jf. SAU alm. del - bilag 181 (internt).  Svar  

Spm. 394

Ministeren bedes redegøre for, om Danmark har implementeret EU-reglerne om hybride mismatches mere restriktivt end de øvrige EU-lande.  Svar  

Spm. 395

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danske virksomheder man vurderer vil flytte til udlandet som følge af Danmarks meget restriktive implementering af reglerne for hybride mismatches.  Svar  

Spm. 398

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 324, at provenuet ved at fjerne de tre elementer i skattereform 2018 (fjerne pensionsfradraget, fjerne pensionsindbetalinger fra grundlaget for beskæftigelsesfradraget og fjerne forhøjelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget) efter tilbageløb og adfærd vil øge råderummet med 3,4 mia. kr. I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 300 (folketingsåret 2019-20) fremgår det, at samme skatteændring ville øge råderummet med 4,4 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Ministeren bedes svare på følgende:a) Hvilke beregningsforudsætninger er ændret og på hvilken baggrund, siden provenuet på ét år er faldet med 1 mia. kr.?b) Betyder denne ændring i vurderingen af provenuet ved at tilbagerulle elementerne fra skattereform 2018 også, at udgiften for statskassen ved skattelettelserne er mindre, og at råderummet dermed er øget med 1 mia. kr.?  Svar  

Spm. 408

Vil ministeren vurdere, hvorvidt indførelsen af et såkaldt spilkort til væddemål og andre lignende ændringer af reguleringen af spilmarkedet er forligsbelagt? Der henvises til Aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftale af juni 2018 og svar på FIU alm. del – spørgsmål 466 (folketingsåret 2017-18).  Svar  

Spm. 409

Vil ministeren be- eller afkræfte, at arbejdsgruppen omkring virksomheders generationsskifte vil fremsætte modeller for bo- og arveafgift baseret på objektive kriterier, som det fremgår af kommissoriet?  Svar  

Spm. 410

Vil ministeren fremsende oversigt over provenuet fra virksomheders generationsskifte fra 2018, 2019 og 2020 (bo- og arveafgift)?  Svar  

Spm. 414

Ministeren bedes kommenterer henvendelsen af 25. marts 2021 fra Business Development & Sales vedrørende foretræde om mulighed for fradrag for solcelleintegrerede tage, jf. SAU alm. del - bilag 198. Vil ministeren overveje, at solcelleintegrerede tage også bliver omfattet af boligjobordningen?  Svar  

Spm. 430

Hvad er ministerens kommentar til, at kun to ud af tre mål for 2020 blev indfriet i Skatteforvaltningens styrelse med ansvar for it-projekter og drift af it-systemer, selv om der er blevet ansat mange nye it-medarbejdere, jf. artikel i Berlingske ”Hundredevis af nye ansatte løser ikke Skats it-kvaler” af 31. marts 2021? Ministeren bedes oplyse, om der ifølge ministeren sker en tilfredsstillende fremdrift i styrkelsen af Skatteforvaltningens it-systemer.  Svar  

Spm. 433

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8. april 2021 om ny udbyttemodel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål T-X.  Svar  

Spm. 436

Vil ministeren redegøre for provenuvirkningen ved forskellige modeller for fjernelse/reduktion af rentefradraget?Model a) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for alle lån.Model b) Rentefradraget afskaffes fuldstændigt for nyudstedte lån pr. 2022.Model c) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for alle lån.Model d) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 50.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022.Model e) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for alle lån.Model f) Rentefradraget afskaffes for renteudgifter over 100.000 kr. for nyudstedte lån pr. 2022Ministeren bedes opgøre provenuvirkningen for samtlige modeller i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2022-2040 og i varig virkning. Ministeren bedes foretage opgørelsen i 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes for samtlige modeller foretage en fordeling over virkningen på disponibel indkomst opdelt på indkomstdeciler. For 10. indkomstdecil bedes tillige opdelt på percentiler. Slutteligt bedes virkningen på Gini-koefficienten opgjort for samtlige modeller.  Svar  

Spm. 437

Anerkender ministeren, at EU-lande under EU’s tonnageskatteregler eksplicit kan vedtage, at krydstogtsskibe skal beskattes efter den lempeligere tonnageskat?  Svar  

Spm. 438

Vil ministeren arbejde for at sikre skattemæssig ligestilling af krydstogtredere i EU, herunder ved at lade danske oceangående krydstogtsskibe påberåbe sig tonnageskat med henblik på at forbedre dansk skibsfarts internationale konkurrencedygtighed?  Svar  

Spm. 439

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14. april 2021 om økonomisk svindel i ”Operation Greed”, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Q, R og S.  Svar  

Spm. 440

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14. april 2021 om økonomisk svindel i ”Operation Greed”, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Q, R og S.  Svar  

Spm. 441

Vil ministeren opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 206, således at gebyrbeløbet i 2021 fremgår? Ministeren bedes endvidere oplyse provenuet fra hvert enkelt gebyr i årene 2015-2020 og det forventede provenu i hvert af årene 2021-2025 i 2021-niveau. Provenuet bedes opgjort i umiddelbarvirkning, efter tilbage og efter tilbage og adfærd. Endelig bedes ministeren for hvert enkelt gebyr oplyse, om gebyret indekseres eller på anden vis reguleres.  Svar  

Spm. 442

Kan ministeren bekræfte, at valutalån, hvor et dansk selskab har skattemæssig valutakurstab på gæld i USD til et udenlandsk koncernkreditorselskab, der udarbejder selvangivelse i USD, og som dermed ikke har en modsvarende skattepligtig valutakursgevinst, ikke er omfattet af de danske regler om hybride mismatches?  Svar  

Spm. 444

Flere influencers er i tvivl om, hvordan de nye skærpede regler vedrørende modtagelse af produkter skal forstås. Det fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside, at man skal opgive produkter, som man har modtaget mod en ydelse (f.eks. reklame), til markedsværdi, men det fremgår ikke, hvad man skal gøre, hvis produktets markedsværdi ikke er fastlagt. Et eksempel er bogbloggere, der lever af at anmelde bøger. De modtager såkaldte anmeldereksemplarer, så de har mulighed for at læse og anmelde bøger, før de kommer på markedet. Anmeldereksemplarerne eksisterer uden om det almindelige bogmarked. Bøgerne er markeret som anmeldereksemplarer, forfatteren tjener ikke på dem, og de tæller ikke med i salgstal. Vil ministeren redegøre for, hvordan man generelt og i det konkrete eksempel skal forholde sig, hvis et produkts markedsværdi endnu ikke er fastlagt, herunder om værdien er 0 kr., og om det i så fald skal indberettes til Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 445

Kan ministeren oplyse, hvilke konsekvenser som produktivitetsnedgangen i ministeriets styrelser som følge af covid-19 vil få for færdiggørelsen af igangværende it-projekter, herunder på ejendomsområdet?  Svar  

Spm. 446

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 214 bedes ministeren oplyse, hvad der ligger i, at der skal være ”realitet” i leasingaftalen og redegøre for, hvilke forhold der skal være opfyldt for, at der er ”realitet” i en leasingaftale, herunder om aftalen f.eks. skal være mellem to uafhængige parter, eller om det kan være en leasingaftale mellem to selskaber, hvor det ene selskab ejer 100 pct. af det andet selskab eller er koncernforbundne.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1345

Om udbytteskat  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse