SkatteMail 2020, uge 14

Kære Læser

Denne uges SkattMail indeholder bla. omtale af udskydelsen af fristen for årsrapporter og selvangivelser.

På afgørelsesområdet er der kommet en række afgørelser. Du kan bl.a. læse at SKAT i landsskatteretten har tabt sager om skattefri virksomhedsomdannelse (opgørelse af kapitalafkastgrundlaget) og om objektiv udlejningsværdi.

Vi holder påskeferie og udkommer igen den 20. april. Jeg håber, alle SkatteMails læsere får en god påske - på trods af de her utroligt mærkelige omstændigheder.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Driftsmidler kan ikke holdes ude ved en skattefri grenspaltning
Lav lånedokumenter ved store familielån
Befordringsfradrag i en COVID-19 tid
Selvangivelsesfristen udsat
Sidste frist for indbetaling af restskat...
Undgå beskatning af fri bil i...
Varebiler (gulpladebiler) 2020
Personbiler (hvidpladebiler) 2020
Udskydelse af fristen for årsrapporter og selvangivelser
Oplysningsfristen for personer og selskaber udskydes
Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september 2020
OECD issues recommendations on implications of the COVID-19 crisis on cross-border workers and other related cross-border matters
Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde er fremsat
Mulighed for fritagelse for renter/gebyrer af ikke indbetalt A-skat/arbejdsmarkedsbidrag af løn for marts måned
Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

Bindende svar
Investeringsselskab - gennemsnitlig handelsværdi
Fradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år

Afgørelser
Skattefri virksomhedsomdannelse - Opgørelse af kapitalafkastgrundlag
Indberetninger til AKFA-systemet
Forskerskatteordningen - Genoptagelse
Objektiv udlejningsværdi

Domme
Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Driftsmidler kan ikke holdes ude ved en skattefri grenspaltning

Reglerne om skattefri spaltning af selskaber er et fantastisk regelsæt, som kan bruges i mange sammenhænge, men de skal følges til punkt og prikke. Skattestyrelsen fortolker reglerne ganske restriktivt


BDO

Lav lånedokumenter ved store familielån

Normalt giver familielån ikke de store skattemæssige udfordringer, men jo større beløb, der er tale om, jo større risiko er der for, at man kan blive bedt om at forklare sig og dokumentere indholdet af indgåede aftaler


BDO

Befordringsfradrag i en COVID-19 tid

Mange hjemmearbejdende kan se frem til en restskat for 2020, hvis de ikke ændrer deres forskudsopgørelse, fordi deres faktiske befordringsfradrag bliver mindre end forventet på grund af de mange hjemmearbejdsdage


Beierholm

Selvangivelsesfristen udsat

Selvangivelsesfristen udsat til 1. september 2020


Beierholm

Sidste frist for indbetaling af restskat...

Vi har fået oplyst fra Skatteministeriet, at den gældende frist for betaling af restskat den 1. juli 2020 ikke bliver udskudt – uanset at fristen for selvangivelser er udskudt til den 1. september 2020.


Beierholm

Undgå beskatning af fri bil i...

Parkér firmabilen i hjemsendelsesperioden og undgå beskatning af fri bil.


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2020

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2020

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


Dansk Revision

Udskydelse af fristen for årsrapporter og selvangivelser

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning.


Deloitte

Oplysningsfristen for personer og selskaber udskydes

Skatteministeren har som følge af den aktuelle situation vedrørende COVID-19 udnyttet bemyndigelsen til at udskyde den oprindelige frist med indsendelse af oplysningsfristen for indkomståret 2019 fra 1. juli 2020 til 1. september 2020. Bemærk, at indbetalingsfristen ikke er rykket.


EY

Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september 2020

I forbindelse med coronasituationen har Skatteministeren besluttet at forlænge oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere frem til 1. september 2020.


OECD

OECD issues recommendations on implications of the COVID-19 crisis on cross-border workers and other related cross-border matters

At the request of concerned countries, the OECD Secretariat has issued guidance on these issues based on a careful analysis of the international tax treaty rules.


Plesner

Lovforslag om skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde er fremsat

Regeringen har den 26. marts 2020 fremsat det lovforslag, der skal gennemføre fondsarbejdsgruppens model til succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond.


PwC

Mulighed for fritagelse for renter/gebyrer af ikke indbetalt A-skat/arbejdsmarkedsbidrag af løn for marts måned

Betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn for april, maj og juni måned er blevet udskudt med fire måneder


Selskabsadvokaterne

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig lov, der skal forbedre likviditeten i danske virksomheder.Ordningen er tredelt og fungerer grundlæggende ved, at fristerne for betaling af skatter og afgifter udskydes midlertidigt for at styrke likviditeten i virksomhederne....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Investeringsselskab - gennemsnitlig handelsværdi

SKM2020.147.SR

Spørger ønskede bekræftet, at vurderingen af hvorvidt 15 pct. kriteriet i ABL § 19, stk. 2, 3. pkt., var opfyldt, og dermed om spørger kunne kvalificeres som et skattefrit investeringsselskab omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, jf. ABL § 19, skulle foretages baseret på den gennemsnitlige handelsværdi af spørgers aktiver i løbet af regnskabsåret, fremfor på baggrund af de regnskabsmæssige principper, som anvendes ved aflæggelsen af årsrapporten for spørger. Dette kunne bekræftes..


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år

SKM2020.144.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgeren havde fradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år, indtil opsigelse kunne finde sted. Gavemodtager var en missionsforening, der var godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger havde fradragsret efter perioden på 10 år, hvor opsigelsen kunne finde sted, og indtil forpligtelsen ophørte på grund af opsigelsen eller spørgers død. Skatterådet henså bl.a. til, at der efter det 10. år ikke længere forelå en forpligtelse til at udrede en løbende ydelse. Skatterådet fandt ikke, at der var praksis for at indrømme fradrag efter det 10. år, når en forpligtelse på dette tidspunkt ensidigt kunne opsiges af spørger.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattefri virksomhedsomdannelse - Opgørelse af kapitalafkastgrundlag

SKM2020.141.LSR

Klager drev 4 virksomheder i den skattemæssige virksomhedsordning. Efter omdannelse af 2 af virksomhederne i henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse til et anpartsselskab kunne anparterne heri ikke indgå i virksomhedsordningen. Efter omdannelsen skulle der ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i virksomhedsordningen ske fradrag af vederlaget for de omdannede virksomheder jf. virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1. I dette vederlag var der sket opskrivning af to ejendommes værdi til handelsværdien. Herved fremkom et negativt kapitalafkastgrundlag på 507.303 kr. Landsskatteretten fandt, at denne opgørelse var i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1, og at der ikke var hjemmel til at nå frem til et andet resultat. Dette gjaldt også, selvom en sædvanlig opgørelse af afkastgrundlaget for de to tilbageblevne virksomheder ville have udgjort 1.493.545 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Indberetninger til AKFA-systemet

SKM2020.139.LSR

Landsskatteretten pålagde en fagforening at undlade at indberette kontingentbetalinger, der ikke er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, henset til, at indberetningspligten i § 8 T i den daværende skattekontrollov kun omfatter fradragsberettigede kontingentbetalinger.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forskerskatteordningen - Genoptagelse

SKM2020.138.LSR

Klager havde ved indgivelsen af selvangivelsen for det pågældende år valgt at selvangive efter skattelovgivningens almindelige regler. Klager ansås derfor for at have fravalgt forskerskatteordningen ved indsendelse af selvangivelsen for 2010. Landsskatteretten fandt ikke, at der i kildeskattelovens §§ 48 E-F var hjemmel til at ændre dette valg, da der fremsattes anmodning herom i 2014.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Objektiv udlejningsværdi

SKM2020.137.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt klageren skulle beskattes af en objektiv udlejningsværdi i forbindelse med, at klagerens svoger og svigerinde boede på et værelse i klagerens ejendom. Landsskatteretten bemærkede, at hvis ejeren af en fast ejendom overlader benyttelsen af ejendommen til en slægtning eller anden nærtstående person enten vederlagsfrit eller for en ikke uvæsentligt lavere husleje end markedslejen, beskattes ejeren af den objektive udlejningsværdi. Henset til ejendommens indretning fandt Landsskatteretten, at det værelse, klagerens svoger og svigerinde boede i de påklagede indkomstår, var en fuld integreret del af klagerens øvrige ejendom, og at ejendommen ikke kunne betragtes som to selvstændige boliger. Retten lagde tillige vægt på ejendommens vurdering som et énfamilieshus med én beboelseslejlighed. Landsskatteretten fandt desuden, at der i de påklagede indkomstår bestod et boligfællesskab, der udgjorde én husstand, og at der herefter ikke kunne fastsættes en objektiv udlejningsværdi for den del af ejendommen, der blev anvendt af klagerens svoger og svigerinde. Ved vurderingen lagde retten tillige vægt på klagerens forklaring om, at hans svoger og svigerinde betalte for forbrug og i øvrigt bidrog til den fælles husholdning. Landsskatteretten ændrede således SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

SKM2020.136.ØLR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab) er omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller er fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af forarbejderne til § 6 a, at et interessentskab ikke kan foretage en "tilførsel af aktiver" efter bestemmelsen. Der skulle derfor betales både grundafgift og variabel afgift af den omhandlede overdragelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Om ekstraordinær genoptagelse som følge af fejl i selvangivelsen

Procesbevillingsnævnet har den 2. april 2020 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. december 2019.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2721617
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 16/0727492
Genoptagelse af klagerens skatteansættelser
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2004-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 18/0002371
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorar, skat af værdi af fri bil, selskabs betaling af udgifter til bil samt skat af kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter og/eller hjemviser størstedelen af forholdene
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 14/5266869
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag fradrag for udgifter til el, vand og olie, brændstof, fællesudgifter, lagerleje mv. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 18/0002372
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorarindkomst. skat af værdi af fri bil, selskabs betalte udgifter til bil samt værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter eller hjemviser størsteparten af forholdene.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 18/0002373
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorarindkomst, værdi af fri bil, yderligere indkomst svarende til befordringsfradrag samt værdi af fri bolig. Landsskatteretten hjemviser dele af afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 16/0673641
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0852805
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0913868
Forretningsarrangementer
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til diverse arrangementer med forretningsforbindelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0073742
Forretningsarrangementer
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til diverse arrangementer med forretningsforbindelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 15/3270991
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen pr. 1. april 2015, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 19/0084382
Fradrag for obligatorisk social sikring
Klagen vedrører nægtet fradrag for obligatorisk social sikring og reduktion af løn med rejsegodtgørelser. Landsskatteretten godkender fradrag for social sikring.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 19/0056874
Fradrag for udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter i virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 17/0612677
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og dermed nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 16/1665791
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 17/0245589
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst med baggrund i hævninger på bankkonto. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 19/0002327
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelsespligt og hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2020

Journalnr: 18/0002285
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af anden personlig indkomst og overskud af virksomhed opgjort på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. det ene indkomstår og anser afgørelsen for ugyldig vedr. det andet.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 16/1582279
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland i 2013 og 2014. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 18/0009760
Lønudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for lønudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2020

Journalnr: 18/0001081
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om omgørelse i relation til udlodning til indfrielse af aktionærlån i henhold til ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 16/0670831
Overskud og lønindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af lønindkomst. Landsskatteretten forhøjer overskuddet yderligere og fastholder lønindkomsten.
Afsagt: 09-03-2020

Journalnr: 19/0071957
Skat af fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af fri bil jf. ligningslovens § 16, stk. 4 og maskeret udlodning jf. ligningslovens § 16A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 19/0104827
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 19/0071064
Skat af refusioner
Klagen skyldes, at refusion af telefonudgifter og øvrige udlæg er anset for skattepligtige. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 17/0990776
Skattefri fusion
Klagen vedrører bindende svar hvorefter et Ltd ikke kan fusionere skattefrit med et nystiftet dansk anpartsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 15/2068787
Skattemæssige indgangsværdier
Klagen vedrører opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier for infrastrukturanlæg og indvindingsanlæg samt de skattemæssige afskrivninger samme. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at de skattemæssige indgangsværdier af infrastrukturanlæg og indvindingsanlæg skal fastsættes i overensstemmelse med POLKA-værdierne.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 14/3358670
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomståret 2010, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 14/1326538
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af everskud af virksomhed Indkomståret 2012 Overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0993573
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter indkomsten til nul (selvangivet med underskud).
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 14/1272168
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 15/1369690
Udbetaling af skattekredit
Klagen vedrører ansættelse af grundlag for udbetaling af skattekredit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 18/0005638
Udgifter til forstudierejse
Klagen vedrører beskatning af udgifter til forstudierejse og værdi af studietur. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-01-2020

Journalnr: 19/0040377
Underleverandørydelser
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 19/0069486
Værdiansættelse af aktier
Klagen vedrører ændring af beregningsmetode for værdiansættelse af værdipapirer. Landsskatteretten godkender at der kan ske ændring af metoden.
Afsagt: 13-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-04-2020 - 05-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - afgift på finansielle transaktioner - transaktioner vedrørende afledte finansielle instrumenter med et underliggende værdipapir, som er udstedt af et selskab, der er hjemmehørende i beskatningsmedlemsstaten - afgift skyldig, uanset hvor transaktionen indgås - administrative og angivelsesmæssige forpligtelser

Tidligere dokument: C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Dom
Tidligere dokument: C-565/18 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Indstilling
Tidligere dokument: C-565/18 Société Générale - Ny sag


Domme
C-458/18 GVC Services (Bulgaria)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 2011/96/EU - artikel 2, litra a), nr. i) og iii), samt del A, litra ab), og del B, sidste led, i bilag I - begreberne »[d]e selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige« - selskaber, der er registreret i Gibraltar, og som er selskabsskattepligtige dér

Domstolens dom:

Artikel 2, litra a), nr. i) og iii), i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, sammenholdt med del A, litra ab), og del B, sidste led, i bilag I til dette direktiv, skal fortolkes således, at begreberne »[d]e selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« og »corporation tax i Det Forenede Kongerige«, der er indeholdt i disse bestemmelser, ikke omfatter selskaber, der er registreret i Gibraltar, og som er selskabsskattepligtige dér.

Tidligere dokument: C-458/18 GVC Services (Bulgaria) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

code of conduct group (business taxation) - subgroups on internal and external issues

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet  

Bekendtgørelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Fremsat den 31. marts 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 165 Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar samlet

L 165 A Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 165 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 283

Henvendelse af 30/3-20 fra Christina Timmol, Fjællebro, om optjente midler til efterløn vil kunne udbetales for en periode uden skatte og afgifter

Bilag 284

Redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 9-2019 vedr. statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 285

Publikation fra Skattestyrelsen: Orientering om udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 345

Som følge af corona-krisen har danskernes pensionsopsparinger lidt et markant tab, da aktiemarkederne har lidt et dyk. Kan ministeren oplyse, om og i givet fald hvilke tiltag man i tidligere økonomiske kriser har taget for at imødegå de udfordringer, som særligt de pensionsopsparere, som skal til at bruge deres pension, oplever ved et sådan voldsomt fald?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse