SkatteMail 2022, uge 09

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

Hvis du undrer dig over, at der ikke har indgået nyheder fra Afgørelsesdatabasen i SkatteMail ganske længe, så er årsagen, at der ganske ikke enkelt ikke er blevt offentliggjort nye afgørelser i databasen siden sidste år. Jeg har kontaktet Skatteankestyrelsen og hørt om dette er en fejl, men endnu ikke fået svar.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Så meget kan du indskyde på din aktiesparkonto i 2022
Depechen-artikel: Transfer Pricing: Under seks måneder til 60-dages-fristen udløber
Depechen-artikel: Selskabers frivillige indbetaling af acontoskat i 2022
Depechen-artikel: Bankospil fritages for gevinstafgift
Depechen-artikel: Risiko for skatteregning til selvstændige med leaset firmabil
Støt de lokale klubber og foreninger
Flere penge til gode formål og færre penge til skat
Første danske transfer pricing-sag afgjort ved voldgift under EU-voldgiftskonventionen
Ligningslovens § 16 E kunne ikke anvendes

Bindende svar
Forsøg og forskning - Udviklingsprojekt - Skattekredit - udviklingsomkostninger
Salg af aktier efterfulgt af likvidation, ej omgåelse
Trust - gave - arv
Tysk alternativ investeringsfond ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytter og renter
Begrænset skattepligt - udbytteudlodning - retmæssig ejer
Livforsikringspolicer - Dødsfald - Boafgiftsloven - Indtrædelse af anmeldelsespligt - Boafgiftsmæssigt beregningsgrundlag - Skifterettens kompetence - Afvisning

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Så meget kan du indskyde på din aktiesparkonto i 2022

Det kræver lommeregner at finde ud af, hvor meget der kan indskydes på en aktiesparekonto, der er oprettet i 2021 eller tidligere. Et beløb svarende til den netop betalte skat af afkastet sidste år, kan dog altid indskydes.


BDO

Depechen-artikel: Transfer Pricing: Under seks måneder til 60-dages-fristen udløber

Et halvt år kan synes som lang tid, men det er det bestemt ikke for de selskaber, som er forpligtet til at indsende TP-dokumentation umiddelbart efter sommerferien, og som endnu ikke er i mål med denne.


BDO

Depechen-artikel: Selskabers frivillige indbetaling af acontoskat i 2022

Selskaber med overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente, bør gøre klar til indbetaling af frivillig acontoskat allerede nu. Selskaber, der skal låne til skattebetalingen, bør derimod tidligst indbetale til november.


BDO

Depechen-artikel: Bankospil fritages for gevinstafgift

Som en direkte konsekvens af en konkret sag ændres reglerne nu således, at der fremover ikke længere skal betales gevinstafgift af præmier ved bankospil og lotterier, hvor overskuddet går til et velgørende formål.


BDO

Depechen-artikel: Risiko for skatteregning til selvstændige med leaset firmabil

Selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, og som har leaset en firmabil, der ikke indgår i denne, skal passe på med, hvordan de bogfører leasingydelser og øvrige driftsudgifter, hvis de vil undgå firmabilsbeskatning.


Dansk Revision

Støt de lokale klubber og foreninger

Du er - ligesom vi - en del af lokallivet. Du bor her, du arbejder her, du dyrker din fritid her - du har måske virksomhed her. Vælger din virksomhed at støtte det lokale erhvervsliv som sponsor, så er der en række ting, du skal være opmærksom på, for mange sponsorater indeholder nogle såkaldte ”tillægsydelser”. Sponsering, repræsentation og personalegoder krydser af og til hinandens veje, og SKAT ikke altid er enig med virksomhedernes fortolkning af - skal vi kalde det - færdselsreglerne.


Dansk Revision

Flere penge til gode formål og færre penge til skat

I Danmark er der monopol på lotteri, og den eneste undtagelse fra monopolet er almennyttige lotterier, hvor hele overskuddet går til et almennyttigt formål. Det kunne være i lokalsamfundet i den lokale fodbold-, svømme- eller spejderklub, hvor vi mødes, og hvor der afholdes et bankoarrangement eller et lodseddelsalg til støtte for klubbens aktiviteter. I Dansk Revision er vi en del af det lokale samfund, og selvom vi ikke afholder lotteri, så glædes vi over, at Folketingets partier har indgået en aftale, der gør reglerne for lotterier i frivillige foreninger mere lempelige.


Plesner

Første danske transfer pricing-sag afgjort ved voldgift under EU-voldgiftskonventionen

Der er for ganske nylig skrevet historie i dansk skatteret, idet et under EU-voldgiftskonventionen nedsat såkaldt "rådgivende udvalg" - voldgiftspanelet - har afgivet den første udtalelse nogensinde i en dansk transfer pricing-sag. Plesner repræsenterede sammen med Deloitte den globale koncern med danske rødder under voldgiftssagen, herunder ved fremmødet for voldgiftspanelet. Den enstemmige udtalelse fører til en nedsættelse af den af Skattestyrelsen oprindeligt afsagte afgørelse med mere end 75% (og en korresponderende nedsættelse i Storbritannien af den opretholdte del af forhøjelsen, således at enhver dobbeltbeskatning er fuldt ud elimineret).


TVC Advokatfirma

Ligningslovens § 16 E kunne ikke anvendes

Landsskatteretten fastslog i en nyligt afgjort sag, at ligningslovens § 16 E ikke fandt anvendelse for et søskendepar, der hver ejede 50 % af et selskab, hvori faren var direktør.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Forsøg og forskning - Udviklingsprojekt - Skattekredit - udviklingsomkostninger

SKM2022.100.SR

Spørger påtænkte at opføre et forsøgs- og demonstrationsanlæg i tilknytning til et udviklingsprojekt. Skatterådet fandt, at projektet var omfattet af LL § 8 B. Udgifter afholdt til opførelse af forsøgs- og demonstrationsanlægget kunne afskrives efter bestemmelsen i AL § 6, stk. 1, nr. 3, om driftsmidler og skibe anvendt i forbindelse med forsøgs- og forskningsvirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af aktier efterfulgt af likvidation, ej omgåelse

SKM2022.99.SR

A og B, var hjemmehørende i DBO-land 2. A var B's far. A og B ejede i fællesskab anparterne i et dansk selskab, H1. A ejede indirekte alle anparterne i det danske selskab H2, og B ejede indirekte alle anparterne i det danske selskab H3. Det ønskedes at likvidere H1. Ved likvidation af H1 ville A og B blive udbyttebeskattet af likvidationsprovenuet, da DBO-land 2 hverken var medlem af EU eller EØS. Forud for likvidationen overdrog A og B deres anparter i H1 til henholdsvis H2 og H3 mod vederlag i en fordring, hvorefter H1 blev likvideret.

Skatterådet bekræftede, at A og B ikke skulle udbyttebeskattes efter kildeskatteloven § 2. stk. 1, nr. 6 af overdragelsessummen for anparterne i H1, eftersom A og B var hjemmehørende i DBO-land 2, der både har en dobbeltbeskatningsoverenskomst og en aftale om udveksling af skatteoplysninger med Danmark.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ligningslovens § 3, ikke fandt anvendelse på arrangementet. A og B skulle derfor ikke udbyttebeskattes af likvidationsprovenuet, uanset at H2 og H3 var skattefri af likvidationsprovenuet, idet arrangementet ikke fandtes at være i strid med formålet med skattelovgivningen, fordi lovgiver i intern dansk ret specifikt har undtaget personer fra udbyttebeskatning af overdragelsessummer for aktier, hvis personen er hjemmehørende i EU/EØS eller et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst og en aftale om udveksling af skatteoplysninger med Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - gave - arv

SKM2022.98.SR

Spørger har etableret en amerikansk trust, der anses for transparent efter amerikanske skatteregler. Spørgers ægtefælle er begunstiget i trusten, og Spørgers mor er trustee. Spørger kan til enhver tid vælge at udskifte trustee. Trustee kan bl.a. udlåne trustens midler til Spørger uden nogen form for sikkerhedsstillelse.

Skatterådet bekræftede på baggrund af gældende praksis, at trusten skulle anses for at være skattemæssig transparent i forhold til Spørger, og Spørger derfor skulle anses for at være skattemæssig ejer af trustens aktiver og passiver og dermed skattepligtig af den løbende indkomst, som oppebæres af trusten.

Skatterådet kunne bekræfte, at udbetalinger fra trusten til Spørgers begunstigede ikke fraseparerede ægtefælle ville skulle anses som gaver fra Spørger til hans ægtefælle, når udbetalingerne blev foretaget i Spørgers levende live, og udbetalingerne dermed var afgiftsfri efter boafgiftslovens § 22, stk. 3.

Skatterådet kunne bekræfte, at udbetalinger fra trusten til Spørgers begunstigede ikke fraseparerede ægtefælle i tilfælde af, at Spørger først afgår ved døden, vil være undtaget fra dansk afgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tysk alternativ investeringsfond ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytter og renter

SKM2022.97.SR

Sagen omhandlede en tysk alternativ investeringsfond (Spørger), der ejede 100% af anparterne i et dansk ejendomsselskab (datterselskab).

I spørgsmål 1 kunne Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til udbytte udloddet fra det danske datterselskab. Skatterådet fandt, at Spørger var omfattet af fordelingsbestemmelserne i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst om beskatning af indkomst og formue, og at Spørger med stor sandsynlighed ville blive anset for at være retmæssig ejer af udbyttet. Skatterådet understregede, at spørgsmålet om retmæssig ejer udgør en transaktionsbestemt vurdering, der altid skal foretages for hver enkelt udbytteudlodning.

Omgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 fandt efter en samlet konkret vurdering ikke anvendelse på udbytteudlodninger fra det danske datterselskab til Spørger, idet formålet med ejerstrukturen blev vurderet til at være konkret forretningsmæssigt begrundet.

I spørgsmål 2 kunne Skatterådet bekræfte, med henvisning til begrundelsen i spørgsmål 1, at Spørger ikke skulle anses som begrænset skattepligtig til Danmark i relation til renter af kontrolleret gæld, hvor låntageren var det danske datterselskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Begrænset skattepligt - udbytteudlodning - retmæssig ejer

SKM2022.95.SR

Spørger (H3) var et dansk selskab, som ønskede bekræftet at en påtænkt udbytteudlodning til dennes moderselskab (H2) beliggende i Storbritannien ikke var begrænset skattepligtig til Danmark. Det var oplyst at den påtænkte udbytteudlodning skulle anvendes af H2, som var udset til at forestå koncernens ekspansion, til opkøb og investeringer af nye driftsdatterselskaber. Skatterådet fandt at H2 ikke var begrænset skattepligtig til Danmark af den påtænkte udbytteudlodning. Skatterådet lagde i sin vurdering vægt på, at den påtænkte udbytteudlodning ikke ville blive videreudloddet til de bagvedliggende ejere, som var hjemmehørende på De britiske Jomfruøer. Skatterådet fandt endvidere, at H2 ikke kunne anses for at være et gennemstrømningsselskab da den påtænkte udbytteudlodning skulle anvendes af H2 til de beskrevne formål. På denne baggrund fandt Skatterådet, at H2 skulle anses for at have dispositionsretten over den påtænke udbytteudlodning og derfor skulle anses for at være den retmæssige ejer. H2 var derfor ikke begrænset skattepligtig til Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2 stk. 1, litra c.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Livforsikringspolicer - Dødsfald - Boafgiftsloven - Indtrædelse af anmeldelsespligt - Boafgiftsmæssigt beregningsgrundlag - Skifterettens kompetence - Afvisning

SKM2022.93.SR

Sagen omhandlede tidspunktet for indtrædelse af anmeldelsespligt samt det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag jf. boafgiftsloven, når der i forbindelse med et dødsfald sker skifte af ejeren af livsforsikringspolicer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Skatterådet afviste at besvare de stillede spørgsmål. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmeldelsespligt og det boafgiftsmæssige beregningsgrundlag jf. boafgiftsloven, idet det fremgår af dødsboskiftelovens § 80, stk. 1, at Skifteretten beregner og opkræver bo- og tillægsafgift efter reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-03-2022 - 05-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-60/21 Kommissionen mod Belgique (Déduction des rentes alimentaires)
Dato: 10-03-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud. Om Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 28 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), idet det har opretholdt bestemmelser, hvorefter der ikke gives fradrag for forsørgelsesydelser eller kapitalbeløb i stedet for sådanne ydelser og tillægsydelser i skattepligtig indkomst til bidragspligtige, der ikke er hjemmehørende i Belgien og dér modtager mindst 75% af deres erhvervsindkomst, og som ikke har ret til samme fradrag i deres bopælsmedlemsstat på grund af deres lave skattepligtige indkomst i denne medlemsstat. Sag anlagt den 1. februar 2021 - Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

Dom C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn
Dato: 17-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - beskatning af udbytte, der udbetales til modtages af institutter for kollektiv investering (CIU’er) - hjemmehørende og ikke-hjemmehørende CIU’er - forskellig behandling - indeholdelse af kildeskat alene for udbytte udbetalt til ikke-hjemmehørende CIU’er - sammenlignelige situationer - bedømmelse - hensyntagen til beskatningsordningen for kapitalandelsindehaverne i CIU’erne og hjemmehørende institutters skattepligt vedrørende andre skatter - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn - Dom
Tidligere dokument: C-545/19 Fri udveksling af tjenesteydelser Allianzgi-Fonds Aevn - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v., LBK nr 280 af 24/02/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister, LBK nr 284 af 02/03/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af skattekontrolloven, LBK nr 283 af 02/03/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 74 B Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven. (Bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere).
Vedtaget den 1. marts 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget staten har tjent eller måtte indskyde i udligningsordningen fra henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri de sidste 6 år, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke organisationer der har modtaget tilskud fra udligningsordningen, med samlet beløb og den største beløbsmodtager øverst, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om værdiansættelsen af Klasselotteriet A/S m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt lovforslaget udmønter dele af aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om Klasselotteriets navn ikke ændres, og at det fortsat klart vil fremgå, at der er tale om et selvstændigt spilleselskab m.v., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de 20 mio. kr. skal anvendes til at dække den varige effekt af mindreprovenuet, som beskrevet i aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, ministeren vil fremsende Kammeradvokatens udtalelse om den forslåede transaktionsmodel og EU’s statsstøtteregler m.v., til skatteministeren

L 121 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 121 - svar på spm. 1 om talepapir fra åbent samråd den 2. marts 2022, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 121 - svar på spm. 1 (pdf-version)
SAU L 121 - tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A (pdf-version)

Spm. 2

Spm. om at redegøre for den isolerede effekt af lovforslaget i forhold til udskiftning af fossile energikilder til VE-kilder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de statslige omkostninger forbundet med udskiftning af fossile energikilder til vedvarende energikilder henholdsvis gennem boligjob-ordningen og gennem de forskellige statslige puljer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 156

Henvendelse af 25/2-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om opfølgning på foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet den 24. februar 2022

Bilag 157

Publikation fra Gældsstyrelsen: Gældsstyrelsens samlede inddrivelsesprovenu

Bilag 160

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 181 om at kommentere henvendelsen af 3/2-22 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af momsen og om udskydelse af tilbagebetaling af Coronalån, fra erhvervsministeren

Bilag 161

Faktaark om centrale finanspolitiske begreber, fra Folketingets økonomiske konsulenter

Bilag 162

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om sikring af en global minimumsskattesats for multinationale koncerner i Unionen, KOM(2021) 823

Spørgsmål og svar

Spm. 223

Vil ministeren redegøre for omkostningerne til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem år for år fra 2015-2021? Omkostningerne bedes opstillet i tabel såvel som i en graf.  Svar  

Spm. 224

Vil ministeren redegøre for, hvad forventningerne var til de samlede omkostninger til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem i hvert af årene 2015-2021?  Svar  

Spm. 260

Der er i Danmark relativt få børsnoteringer af iværksættervirksomheder, og danske iværksættere vælger ofte at blive noteret i Sverige. Dette kan hænge sammen med reglerne for aktiebeskatning, herunder lager- vs. realisationsprincip, grænsen for investorfradrag, forskellen mellem fradrag mellem tab på noterede og unoterede aktier, grænserne for aktiesparekonti m.v. Vil ministeren på den baggrund redegøre for forskellene mellem danske og henholdsvis svenske, norske, tyske og hollandske regler for aktiebeskatning? Såfremt Skatteministeriet har kendskab til, at andre sammenlignelige lande har relevante regler at inddrage i sammenligningen, bedes disse ligeledes inddraget i besvarelsen. Spørgsmålet stilles med henblik på en teknisk gennemgang i marts/april.  Svar  

Spm. 309

Vil ministeren skønne BNP-effekten og effekten på de offentlige finanser (umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og provenu efter tilbageløb og adfærd) ved en forhøjelse af bundfradraget til henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 10 og 50 mio. kr. ved overdragelse af erhvervsvirksomhed?  Svar  

Spm. 310

Vil ministeren skønne og redegøre for beskæftigelseseffekten ved at afskaffe bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed?  Svar  

Spm. 311

Vil ministeren vurdere, om en højere bo- og gaveafgiftsbeskatning i forbindelse med generationsskifte af virksomhed samlet set vil have en positiv eller negativ effekt på beskæftigelse og BNP?  Svar  

Spm. 353

Vil ministeren oplyse effekten på BNP af de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport opgjort i både mia. kr. og pct.?

Spm. 354

Vil ministeren oplyse, hvor meget selskabsskatten skal sænkes i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport, hvis man ønsker en positiv bnp-effekt?

Spm. 355

Vil ministeren oplyse beskæftigelsesvirkningen i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport på både kort og lang sigt?  Svar  

Spm. 356

Vil ministeren fremsende en opgørelse, der viser den gennemsnitlige årlige skattelettelse i antal kroner til de 1.000 danskere, som har den højeste indkomst, hvis man indfører en kapitalbeskatning på 33 pct., herunder også nedsætter den nuværende 42 pct. aktiebeskatning og beskatning af positiv nettokapitalindkomst til 33 pct. Desuden ønskes oplyst, hvilken indkomst de pågældende 1.000 danskere i gennemsnit har hver især årligt i antal kroner.  Svar  

Spm. 361

Fra 2023 er det planlagt, at investorfradraget stiger fra 400.000 til 800.000 kr. Vil ministeren redegøre for den årlige provenu-ændring, det forventes at medføre, såfremt investorfradraget i stedet for beholdes på 400.000 kr., men øges til 1 mio. kr. for grønne investeringer, samtidig med at procentsatsen sænkes til 50 pct. fra de nuværende 59 pct. af investeringen? Definitionen af en grøn investering kan defineres i tråd med definitionen anvendt i figur 3.1 i ”Redegørelse om virksomhedernes grønne omstilling (oktober 2021)”, såfremt ministeren ikke har en bedre egnet indikator.  Svar  

Spm. 362

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om statsstøtte til rederierne tage initiativ til at udarbejde en lignende analyse af statsstøtteområdet, som den vismændene lavede i forbindelse med deres forårsrapport i 2006?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 53

Om at sænke skatter og afgifter.

Samrådsspørgsmål

Spm. O

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 15. marts 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse