SkatteMail 2021, uge 07

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
7 ting du skal vide om udbetaling af ratepensioner
Dødsboskat: Højesteret blåstempler skatteplanlægning
Få overblik over betalingsfrister for skat og moms
Reklame eller repræsentation? 2021
Personalegoder 2021
Iværksætterkontoordningen 2021
Skatteregler for Bo- og opholdssteder...
Varebiler (gulpladebiler) 2021
Personbiler (hvidpladebiler) 2021
Forældrekøb 2021
Årsopgørelse - Mars - 4,6 millioner - 170 millioner -20 % - CO2, Corona, kørsel og Karoline Klaksvig
Klart svar fra Indenrigs- og Boligministeriet om fastholdelse af vurderinger
Fri bil og skat
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
Kontrol med kryptovaluta udløser straffesager

Styresignaler
Genoptagelsesstyresignal om modregning af en filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - styresignal

Bindende svar
Skattepligt - dobbeltdomicil - DBO med USA
Bestyrelsesansvar - Erstatning - Frivilligt forlig
Omstrukturering, generationsskifte, skattefri virksomhedsomdannelse

Afgørelser
Rejsegodtgørelser skattepligtige - pilot - udenlandsk arbejdsgiver
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - Støtteperson

Domme
Fri bolig - lejefiksering - fri bil - koncernintern overdragelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

7 ting du skal vide om udbetaling af ratepensioner

Udbetalinger fra en ratepension skal ikke nødvendigvis ske over kun 10 år og behøver ikke absolut at blive sat i gang, når du får ret til folkepension.


BDO

Dødsboskat: Højesteret blåstempler skatteplanlægning

Hvis du har en pæn formue, og denne indeholder betydelige aktieposter eller erhvervsaktiver i form af en virksomhed eller en udlejningsejendom, kan der være mange penge at spare i skat ved at nedbringe formuen i tide.


BDO

Få overblik over betalingsfrister for skat og moms

Nye lånemuligheder og fristudskydelser er på vej, og det er noget af en kunst at finde ud af, hvornår store og små virksomheder skal betale moms og A-skat.


Beierholm

Reklame eller repræsentation? 2021

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Beskrivelse af reglerne for brug af personaleudgifter, reklame og repræsentation


Beierholm

Personalegoder 2021

Skatte- og momsmæssige forhold


Beierholm

Iværksætterkontoordningen 2021

Etableringskonto- og iværksætterordningen er en ofte overset mulighed for at spare op samt udskyde sin beskatning. Her får du opdateret viden om ordningen


Beierholm

Skatteregler for Bo- og opholdssteder...

I denne e-bog gennemgår vi diverse skatteregler, der har relevans for bo- og opholdssteder. Det er en gennemgang af både skattepligt for medarbejderne og eventuel indberetnings- og indeholdelsespligt for bo- og opholdsstederne.


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2021

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2021

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


Beierholm

Forældrekøb 2021

Et forældrekøb er som oftest en stor disposition, og vejledningen kan hjælpe til, at man føler sig på sikker grund, inden beslutningen tages


Dansk Revision

Årsopgørelse - Mars - 4,6 millioner - 170 millioner -20 % - CO2, Corona, kørsel og Karoline Klaksvig

Mens vi satte det første objekt på Mars tilbage i 1971, så går årsopgørelsens historie helt tilbage til 1903. I dag har Danmark et af verdens mest digitaliserede personskattesystemer. Den 15. marts 2021 er årsopgørelsen for 2020 klar på skat.dk, og du skal være opmærksom på en lille overraskelse i form af et lavere fradrag i år, hvis du plejer at køre til og fra arbejde, men ikke har gjort det på grund af Corona.


Revisionsinstituttet

Klart svar fra Indenrigs- og Boligministeriet om fastholdelse af vurderinger

Nedenfor gengives hovedkonklusionerne i et svar fra Indenrigs- og Boligministeriet til EjendomDanmark af 12. februar 2021.


Revisorgruppen Danmark

Fri bil og skat

Ny opgørelsesmetode fra 1. juli 2021


TVC Advokatfirma

Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag

En nyere ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten viser med tydelighed, hvor vigtigt, det er kende alle facetter af fristreglerne


TVC Advokatfirma

Kontrol med kryptovaluta udløser straffesager

Skatteministeriet oplyser i dag i en pressemeddelelse, at kontrol med kryptovaluta har udløst en samlet opkrævning på godt 30 mio. kr. og at flere sager sendes til ansvarsvurdering.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelsesstyresignal om modregning af en filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - styresignal

SKM2021.89.SKTST

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk praksis vedrørende nægtelse af modregning af en filials underskud i andre selskabers indkomst, der fandt sted ved EU-domstolens dom af 4. juli 2018 i sag C-28/17, NN A/S mod Skatteministeriet.

Styresignalet fastsætter, at underskud fra en filial tillades modregnet i andre selskabers indkomst, hvis koncernen konkret godtgør, at modregning af filialens underskud i det udenlandske selskabs indkomst faktisk er umulig.

Styresignalet fastsætter fristen for genoptagelse, reaktionsfristen samt krav til den dokumentation, der skal vedlægges en anmodning om genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt - dobbeltdomicil - DBO med USA

SKM2021.96.SR

Spørger er fuldt skattepligtig i USA, hvor han har sin primære bolig og sine erhvervsaktiviteter. Spørger har lejet en bolig i Danmark, hvor han og hans familie skal bo i maksimalt et år, pga. Covid 19-situationen. Spørger har oplyst, at hans familie vil have bedre forhold i Danmark end i USA under Covid 19 situationen. Spørger vil jævnligt rejse til USA for at arbejde. I Danmark vil han kun arbejde i mindre omfang.

Skatterådet finder, at kombinationen af opholdets længde (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt) og opholdets karakter, fører til, at spørgers ophold konkret ikke kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Skatterådet finder derfor, at spørger bliver fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han får bopæl i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7.

Efter det oplyste vil spørger have en helårsbolig til rådighed i begge stater. Derfor skal han anses for værende hjemmehørende i den stat, hvor han har midtpunkt for sine livsinteresser, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og USA, artikel 4, stk. 2, litra a).

Spørger har fortsat har sin primære bolig i USA, hvor han ligeledes har sin virksomhed, H1-Koncernen. Han udfører også langt det meste af sit arbejde fysisk i USA. Alle hans indtægter kommer fra USA. Endvidere opholder han sig mere i USA end i Danmark. Under normale omstændigheder bor hustruen og de to børn med ham i boligen i USA. Skatterådet finder på denne baggrund, at spørgers ophold i Danmark ikke er udtryk for et længerevarende tilknytningsforhold her til landet. Skatterådet forudsætter, at det midlertidige ophold her i landet ikke varer mere end 1 år.

Derfor finder Skatterådet, at spørger har de stærkeste økonomiske og personlige interesser til USA, og at han derfor har midtpunktet for sine livsinteresser der, og fortsat er skattemæssigt hjemmehørende der.

Bindingsperioden for det bindende svar blev fastsat til 1 år.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bestyrelsesansvar - Erstatning - Frivilligt forlig

SKM2021.93.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger har fradrag for det erstatningsbeløb, som han har betalt i forbindelse med pådragelse af bestyrelsesansvar i et aktieselskab.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omstrukturering, generationsskifte, skattefri virksomhedsomdannelse

SKM2021.92.SR

Spørger ønskede i sagen at få afklaret de skatte- og værdiansættelsesmæssige konsekvenser af en omstrukturering af H1. Omstruktureringens primære formål var at gennemføre et generationsskifte samt en omdannelse af kommanditselskabet til et kapitalselskab.

I spørgsmål 1, 4 & 5 bekræftede Skatterådet værdiansættelsen af H1, herunder overdragelsesprisens opgørelse og dens fordeling mellem de enkelte aktiver og passiver samt udbytteudlodningernes påvirkning af Equity Value.

I spørgsmål 2 blev det bekræftet det, at goodwill før skat for driftsaktiviteten i H1, kan opgøres efter de i anmodningen beskrevne principper.

I spørgsmål 6 blev det bekræftet, at der kunne ske overdragelse af en andel af driftsaktiviteten i H1 og aktier i datterselskaberne til spørger med skattemæssig succession efter kildeskatteloven § 33 C og aktieavancebeskatningslovens § 34. Det medførte, at spørger ville indtræde i overdragerens skattemæssige stilling.

I spørgsmål 7 blev det bekræftet, at gaveafgiften i forbindelse med overdragelsen til spørger, kunne opgøres efter de i anmodningen beskrevne principper.

I spørgsmål 8 blev det bekræftet, at der efter overdragelsen af andelen i H1 til spørger kunne ske skattefri virksomhedsomdannelse af H1 til et nystiftet kapitalselskab. Det betød, at selskabet ville indtræde i spørgers skattemæssige stilling, og at spørger skulle vederlægges med aktier i selskabet. Spørger skulle således ophøre med at være kommanditist i H1, og blev i stedet aktionær i selskabet.

Selvom den udskudte skat, der påhvilede livsarvingernes aktier i datterselskaberne vil være forskellig, skulle der ikke foretages en udligning.

Spørgsmål 3 og 9 bortfaldt som følge af besvarelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Rejsegodtgørelser skattepligtige - pilot - udenlandsk arbejdsgiver

SKM2021.91.LSR

Landsskatteretten fandt, at rejsegodtgørelser ikke kunne udbetales skattefrit, da udbetalingen skete som faste tillæg og i øvrigt oversteg satsen. Efterfølgende udarbejdede opgørelser med opsplitning af godtgørelsen ændrede ikke herved. Det forhold, at der var tale om en udenlandsk arbejdsgiver, ændrede heller ikke herved. Der var i øvrigt ikke tale om brud på ligebehandlingsprincippet eller hindring af arbejdskraftens frie bevægelighed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - Støtteperson

SKM2021.87.LSR

Landsskatteretten fandt, at klageren skulle anses for lønmodtager i relation til hvervet som støtteperson i henhold til kontrakter indgået med tre forskellige kommuner. Landsskatteretten henså særligt til, at klageren ikke havde godtgjort, at klageren i væsentlig grad havde afholdt udgifter udover, hvad der er sædvanligt for lønmodtagere, idet Landsskatteretten bemærkede, at vederlaget til klageren ifølge kontrakterne med de tre kommuner skulle dække samtlige klagerens udgifter. Der blev endvidere henset til, at klageren ikke havde godtgjort herudover at have en reel risiko ved opgaven, og at klageren med alle tre kommuner havde kontraktforhold, som strakte sig over flere år, og hvor vederlaget udgjorde en fast månedlig ydelse uden variation på baggrund af et fast timeantal. Dette ændredes ikke af, at klageren havde flere hvervgivere, idet klageren i henhold til serviceloven alene kunne indgå kontrakter med kommuner om opgaven som støtteperson. Det ændredes heller ikke af, at det af punkt 376 i vejledning nr. 3 til lov om social service fremgår, at klageren som støtteperson skal være uafhængig af kommunerne, idet Landsskatteretten bemærkede, at de tre kommuner fortsat havde beslutningskompetencen i forhold til godkendelse og bevilling af opgaven som støtteperson og omfanget heraf, og at kommunerne som følge heraf ikke kunne anses for at være frataget enhver adgang til at fastsætte instruktioner for arbejdets udførelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bolig - lejefiksering - fri bil - koncernintern overdragelse

SKM2021.97.BR

To hovedaktionærer skulle beskattes af rådigheden af fri bolig som følge af, at deres selskab havde stillet en ejendom til rådighed for to medlemmer af hovedaktionærernes familie. Udlejningen til familiemedlemmerne var sket til en leje, der lå væsentlig under markedslejen, og selskabet skulle derfor også beskattes af en fikseret lejeindtægt.

Der skulle desuden ses bort fra koncerninterne overdragelser af to biler, der var stillet til rådighed for hovedaktionærerne, idet hovedaktionærerne ikke havde godtgjort, at der var en forretningsmæssig begrundelse for de koncerninterne overdragelser.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst - praksisændring
19-0446455

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk praksis vedrørende nægtelse af modregning af en filials underskud i andre selskabers indkomst som fandt sted ved EU-domstolens dom af 4. juli 2018 i sag C-28/17, NN A/S mod Skatteministeriet.

I styresignalet fastsættes retningslinjerne for genoptagelse af danske selskabers adgang til modregning af en filials underskud i andre selskabers indkomst ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten.

Høringssvar:

 • FSR - Danske revisorer
 • DI
 • Advokatrådet
 • Landbrug og Fødevarer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nye straffesager

  SKM2021.94.ØLR

  Straf - skattesvig - momssvig - ikke selvanmeldelse- ulovlige anpartshaverlån - delvis forældelse

  T var som direktør i et selskab, i forening med en anden, tiltalt for moms- og skattesvig for momsperioden 01.01.2008-31.12.2008 og indkomståret 2008. Beløb gik direkte ind på mellemregningskontoen i stedet for at blive bogført dels i omsætningen og dels i momsregnskabet således at beskatningen blev undgået. Momstilsvaret blev herefter angivet for lavt med 715.013 kr. og selskabets overskud blev selvangivet for lavt med 2.860.412 kr. Statskassen blev herved unddraget for 715.013 kr. i moms og 715.100 kr. i selskabsskat.

  Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 1 års betinget fængsel samt en tillægsbøde 1.430.000 kr. samt erstatningskrav. Byretten fandt, idet selskabet gik konkurs den 13.04.2010 og kurator den 09.02.2011 foretog anmeldelse til politiet om de ulovlige anpartshaverlån, ikke at Ts anmeldelse til told- og skatteforvaltningen den 29.06.2011 kunne henføres til reglerne om selvanmeldelse.

  T forklarede i landsretten, at han udarbejdede mellemregningskontoen til revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj/juni 2009, hvorved betalingen af de to fakturaer blev udholdt fra selskabets indkomstopgørelse for 2008. T udarbejdede selskabets halvårlige momsregnskaber og forestod momsangivelserne. Han vidste ikke at moms skulle angives i det halvår, hvor fakturaen udstedes. De blev enige om, at T skulle fortælle deres revisor, at den indbetaling, hvorved fakturaerne blev betalt, var en indbetaling fra den ene. For at kunne gennemføre dette, skiftede de revisor. Ved at skubbe momsafregningen og selskabsskatten foran selskabet ville de se, om selskabet kunne holdes i live, og momsafregningen og selskabsskatten betales senere.

  Landsretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt T for skattesvig. T idømtes 6 måneders betinget fængsel og tillægsbøde på 350.000 kr. Landsretten stadfæstede med hensyn til erstatning.

  Retten lagde vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne momsbeløb. Tillægsbøden blev nedsat til afrundet halvdelen af det unddragne beløb henset til den lange sagsbehandlingstid.

  T frifandtes for skattesvig, idet der ikke var taget fradrag for direktørernes lønudgifter i selskabets indkomstopgørelse, hvorefter der var tvivl om unddragelsen oversteg 500.000 kr. Forholdet var herefter forældet efter den femårige forældelsesregel.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 19/0044954
  Aktieavance
  Klagen vedrører forhøjelse indkomst med værdi af køberetter til aktier, aktieavance og udbytte. Landsskatteretten ændrer hvordan beløbene beskattes, men ikke størrelsen på disse.
  Afsagt: 11-12-2020

  Journalnr: 19/0002330
  A-skat og AM-bidrag
  Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2021

  Journalnr: 17/0987443
  Forhold ved K/S
  Klagen vedrører ”dækning af underskud/ansvarlig udlån” til K/S, afgang på fradragskonto for K/S samt fradragsbegrænsning som følge af negativ saldo på fradragskonto for K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 03-12-2020

  Journalnr: 20/0054870
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for underskud af virksomhed, herunder udgifter til arbejdsværelse og tab på debitorer. Skattestyrelsen har endvidere nægtet fradrag for udgifter til kørsel samt overførsel af grundbeløb fra ægtefælle. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
  Afsagt: 26-01-2021

  Journalnr: 16/1039211
  Fradrag for underskud af virksomhed
  Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 29-01-2021

  Journalnr: 16/1837427
  Fristgennembrud
  Klagen skyldes, at SKAT ekstraordinært har genoptaget klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2007-2010 og ændret ansættelsen af lønindkomst fra udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 19-01-2021

  Journalnr: 16/0678795
  Gaveafgift
  Klagen vedrører forhøjelse af gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
  Afsagt: 10-02-2021

  Journalnr: 16/1774682
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 08-12-2020

  Journalnr: 19/0110166
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2007-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2021

  Journalnr: 16/0269671
  Indeholdelsespligt
  Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at trække og indberette A-skat. Endvidere hæfter selskabet fremover for betalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som skal indeholdes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 13-01-2021

  Journalnr: 20/0090780
  Indsætninger på bankkonto
  Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto i Schweiz. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig for ét af de to omhandlede år.
  Afsagt: 29-01-2021

  Journalnr: 16/1178895
  Indsætninger på bankkonto og tab ved salg af anparter
  Klagen vedrører beskatning af beløb indsat af ApS og nedsat fradrag ved salg af anparter. Landsskatteretten stadfæster beskatning af indsætning på konto og godkender fradrag for tab som selvangivet.
  Afsagt: 18-12-2020

  Journalnr: 20/0041787
  Kontante beholdning og indsætning på bankkonto
  Klagen skyldes, at penge anvendt til køb af bil er anset som skattepligtig indkomst og at kontant indsætning er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2020

  Journalnr: 20/0041101
  Lavt privatforbrug
  Klagen vedrører forhøjelse af anden personlig indkomst med baggrund i opgørelse af privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2020

  Journalnr: 18/0004902
  Lån over mellemregningskonto mm
  Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for løn og fortjeneste ved salg af anparter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, så lån over mellemregningskonto anses for udbytte.
  Afsagt: 09-12-2020

  Journalnr: 18/0024478
  Maskeret udbytte
  Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hævninger på selskabets bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 09-12-2020

  Journalnr: 19/0073477
  Rette udgiftsbærer
  Klagen vedrører fradrag for omkostninger, hvor selskabet ikke er anset for rette udgiftsbærer, der anses som løn samt forhøjelse af den skattepligtige indkomst vedrørende omkostninger, hvor selskabet ikke er anset for rette udgiftsbærer. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
  Afsagt: 29-01-2021

  Journalnr: 20/0046948
  Skat af gave
  Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af skattepligtig gave og forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af kontante indsætninger. Landsskatteretten ændrer afgørelsen så gaven i et af de omhandlede år anses som afgiftspligtig. Herudover stadfæstes.
  Afsagt: 14-12-2020

  Journalnr: 19/0084297
  Skat af godtgørelser
  Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse samt opgørelse af maksimalt rejsefradrag. Landsskatteretten stadfæster beskatningen og hjemviser opgørelse af maksimale fradrag.
  Afsagt: 08-12-2020

  Journalnr: 20/0083150
  Skattepligt og befordringsfradrag
  Klagen vedrører fuldt skattepligt til Danmark og nedsat befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2021

  Journalnr: 13/0195409
  Skattepligt til Danmark
  Klagen vedrører om klageren er fuldt skattepligtig til Danmark, beskatning af konsulenthonorar og indbetalinger på bankkonto og om klageren er berettiget til lempelse af skatten. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, primært periodisering.
  Afsagt: 03-12-2020

  Journalnr: 18/0005429
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
  Afsagt: 27-01-2021

  Journalnr: 16/0852753
  Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
  Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2021

  Journalnr: 16/0679627
  Tab på fordring
  Klagen vedrører nægtet fradrag for tab fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2020

  Journalnr: 16/0651312
  Tab ved salg af skib i K/S
  Klagen vedrører nedsat fradrag for tab ved salg af skib i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 14-12-2020


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 22-02-2021 - 23-03-2021

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Dom C-403/19 Frie kapitalbevægelser Société Générale
  Dato: 25-02-2021
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - artikel 63 TEUF - frie kapitalbevægelser - selskabsskat - bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster - beskatning af udbytte, der udloddes af et ikke-hjemmehørende selskab, der allerede er pålagt skat i en anden medlemsstat - loft over skattegodtgørelse - juridisk dobbeltbeskatning

  Tidligere dokument: C-403/19 Frie kapitalbevægelser Société Générale - Dom

  Dom C-362/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Fútbol Club Barcelona
  Dato: 04-03-2021
  Toldunion

  Appel - statsstøtte - støtte gennemført til fordel for visse professionelle fodboldklubber - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »fordel« - støtteordning - forordning (EU) 2015/1589 - artikel 1, litra d) - reduceret skattesats - enheder, der ikke arbejder med gevinst for øje - mindre gunstigt skattefradrag - virkning - kontraappel - artikel 169 og 178 i Domstolens procesreglement

  Tidligere dokument: C-362/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Fútbol Club Barcelona - Dom

  Dom C-388/19 Frie kapitalbevægelser Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières)
  Dato: 18-03-2021
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - direkte beskatning - beskatning af avancer af fast ejendom - frie kapitalbevægelser - beskatningsgrundlag - forskelsbehandling - mulighed for at blive beskattet efter de samme regler som hjemmehørende personer - forenelighed med EU-retten

  Tidligere dokument: C-388/19 Frie kapitalbevægelser Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières) - Dom


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  European Court of Auditors' Special Report No 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation • Designation of Working Party

  Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

  RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

  Bilag

  Bilag 25

  Henvendelse af 12/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om opkrævning af kommunal dækningsafgift

  Bilag 26

  Tillægsbetænkning afgivet den 11. februar 2021

  Spørgsmål og svar

  Spm. 103

  Spm., om omlægningen af dækningsafgiften vil reducere den effektive marginale selskabsskattesats, til skatteministeren

  Spm. 106

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om opkrævning af kommunal dækningsafgift, til skatteministeren

  L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

  Bilag

  Bilag 2

  Henvendelse af 18/2-21 vedrørende lovforslagets § 2, nr. 1 og 2, fra Andersen TaxLitigation Partnerskab

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-21 fra Andersen TaxLitigation Partnerskab vedrørende lovforslagets § 2, nr. 1 og 2 til skatteministeren,

  L 142 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om provenuvirkningen ved at tilbagerulle de fire sænkelser af bundskatten i 2018, til skatteministeren

  L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

  Bilag

  Bilag 4

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 5

  Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

  Bilag 6

  Udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om at bekræfte, at ministeren har tilkendegivet, at små og mellemstore virksomheder vil kunne få udbetalt rentefrie lån svarende til den moms, der skal afregnes 1. marts 2021, før virksomhederne har indbetalt momsen, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om, hvad konsekvenserne vil være ved en overskridelse af udbetalingsfristen for 12 bankdage, og om det i den forbindelse vil være muligt at indføre straksudbetaling, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om, hvor mange bankdage der i gennemsnit forventes at gå fra ansøgning til udbetaling af lånet, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om, hvornår de første momslån forventes at blive udbetalt, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om, hvad den typiske udbetalingstid var i forbindelse med den tidligere momslåneordning, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om at redegøre for konsekvenserne for godkendelse og udbetaling af momslånet, hvis en virksomhed går i betalingsstandsning eller begæres konkurs efter indbetaling af moms den 1. marts 2021, men inden lånet er udbetalt, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om, hvad regeringen vil gøre for de virksomheder, som har underbalancer, herunder i forhold til reglerne om, at banker skal lukke for kreditter til virksomheder, der har underbalance, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om ministeren løbende vil orientere Skatteudvalget om henholdsvis udbetalinger og tilbagebetalinger af de foreslåede låneordninger, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om, hvordan låneordningerne vil blive kommunikeret klart til virksomhederne, til skatteministeren

  Spm. 10

  Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 135

  Publikation om virksomhedernes skattebetaling, fra skatteministeren

  Spørgsmål og svar

  Spm. 182

  Vil ministeren indhente følgende oplysninger hos de relevante myndigheder i Storbritannien:- Hvor mange personer er blevet dømt for cigaretsmugling i perioden 2015-2020? Antallet bedes opgjort på årsbasis.- Hvad er den gennemsnitlige henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvad er den maksimale henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvordan er udviklingen for ressourcer afsat til bekæmpelse af ulovlige cigaretter i perioden 2015-2020?  Svar  

  Spm. 258

  Vil ministeren redegøre for, om der er en skattemæssig gevinst ved at lave private ungdomsboliger, som det f.eks. ses bygget på Amerikavej 19-21?  Svar  

  Spm. 284

  Vil ministeren redegøre for erhvervslivets samlede bidrag til skattebetalingerne i Danmark, opgjort som de skattebetalinger, der bæres af virksomhederne i form af f.eks. selskabsskatter, skatter og afgifter på kapitalapparat og skatteindtægter for selvstændigt erhvervsdrivende, eksklusiv skatter, der bæres af medarbejdere, men indberettes af virksomheder, som f.eks. A-skat af lønindkomst? Bidraget bedes oplyst i både bruttotal, forstået som skattebetalingerne alene, og i nettotal, forstået som skattebetalingerne fratrukket udgifter til erhvervsfremmesystemet, erhvervsstøtteordninger og virksomhedsrettede fradrag. På de områder, hvor der ikke umiddelbart foreligger konsoliderede tal, f.eks. vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende, bedes ministeren beregne et estimat ud fra de bedst tilgængelige oplysninger, og redegøre for den anvendte metode.  Svar  

  Spm. 302

  Det fremgår af Ulighedsredegørelsen 2020 afsnit 3.3, at der i opgørelsen er blevet indregnet værdien af unoterede aktier. Vil ministeren på den baggrund opdatere svar på SAU alm. del - spørgsmål 285 (folketingsåret 2019-20), således at de unoterede aktiers værdi indregnes i både skatteprovenu og i beregninger over fordelingsvirkningen ved den foreslåede formueskat?

  Spm. 306

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere, og en tilpasning af ordningen, der bibeholder bruttoskatteordningen for forskere, men fjerner den for nøglemedarbejdere? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Derudover bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for begge modeller.  Svar  

  Spm. 307

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at afskaffe DIS-ordningen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021- niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Derudover bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Ginikoefficienten.  Svar  

  Spm. 308

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne de særlige skatteregler for såkaldt skattefrie porteføljeaktier? Ministeren bedes redegøre for provenuet ved to modeller; 1) både udbytter og avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes som almindelige aktiers udbytter og avancer og 2) en harmonisering, hvor udbytter fortsat beskattes lempeligt, men hvor avancerne ikke længere er skattefrie og i stedet – i lighed med udbytterne – beskattes med 70 pct. af indtægterne. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021- niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

  Spm. 310

  Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at afskaffe boligjobordningen? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

  Spm. 311

  Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne det særligt høje skattefradrag for forsknings- og udviklingsudgifter? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

  Spm. 312

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne lempelserne fra Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 2017, der gav bedre vilkår for aktieaflønning i mindre virksomheder? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Derudover bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

  Spm. 313

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at beskatte kapitalindkomst og aktieindkomst som lønindkomst? Ministeren bedes her tage udgangspunkt i samme opgørelsesmåde som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17), således at der foretages et provenuskøn over a) beskatning af kapitalindkomst som arbejdsindkomst, b) beskatning af aktieindkomst som arbejdsindkomst og c) beskatning af både kapitalindkomst og aktieindkomst som arbejdsindkomst. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.  Svar  

  Spm. 314

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle udvidelsen af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, som vedtaget med lovforslag nr. L 104 (folketingsåret 2017-18)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

  Spm. 315

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at genindføre en aktieomsætningsafgift på 0,5 pct., jf. den afgift, der eksisterede til og med den 31. december 1998? Beregningen bedes foretaget ud fra samme afgrænsninger som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 319 (folketingsåret 2014-15, 1. samling). Det vil sige, at obligationshandel ikke medtages. Ministeren bedes i sit svar klargøre, hvilke typer af værdipapirer, der inkluderes i beregningsgrundlaget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i pct. af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endvidere bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Ministeren bedes endeligt foretage samme beregninger som i ovenstående på henholdsvis en indførsel af kommissionens forslag fra 2013 om en Finansiel Transaktionsskat (FTT) og for en indførelse i Danmark af den nugældende Finansielle Transaktionsskat i Frankrig. Ministeren bedes også her redegøre for, hvilke finansielle produkter, der er inkluderet i beregningerne og med hvilke skattesatser.  Svar  

  Spm. 316

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis der indføres 5 pct. ekstra skat på indkomst over 1 mio. kr., yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 2 mio. kr., og slutteligt yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 3 mio. kr.? Ministeren bedes her tage udgangspunkt i samme opgørelsesmåde som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 232 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), således at der foretages et provenuskøn på to indkomstgrundlag a) personlig indkomst og b) personlig indkomst tillagt aktieindkomst og kapitalindkomst. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.  Svar  

  Spm. 317

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne lempelserne fra Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra 2017, der gav bedre skattevilkår for opsparing i investeringsinstitutter og lempelser for udlændinges opsparing i danske investeringsinstitutter (Tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Endelig bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for de to forslag isoleret såvel som for de to forslag samlet.  Svar  

  Spm. 318

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis der indføres en formueskat? Ministeren bedes foretage beregningen på baggrund af følgende beløbsgrænser a) grænse svarende til den seneste formueskattegrænse i 1996 opregnet til 2020-niveau b) grænse på 3 mio. kr. c) grænse på 4 mio. kr. og d) grænse på 5 mio. kr. Disse bedes beregnet med henholdsvis en skatteprocent på 0,7 pct. og 1 pct. Skattegrundlaget for formueskatten bedes opgjort på samme måde som i svar på SAU alm. del – spørgsmål 533 (folketingsåret 2015-16), dvs. som finansiel formue (f.eks. aktier, obligationer og indestående i bank) fratrukket ”andre lån” (herunder f.eks. banklån, SU-lån m.v.). Værdien af unoterede aktier medregnes i det omfang det er muligt jf. beregninger i Ulighedsredegørelsen 2020. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021- priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.  Svar  

  Spm. 319

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at omlægge bo- og gaveafgiften, således at bundgrænsen hæves til henholdsvis 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr., og at der indføres en højere skattesats på 30 pct. ved arv på henholdsvis 750.000 kr., 1 mio. kr., 1,5 mio. kr., 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 3 mio. kr. som opgjort i svar på SAU alm. del – spørgsmål 505 (folketingsåret 2017-18)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endvidere bedes skatteændringens virkning på Gini-koefficienten oplyst for samtlige modeller. Endeligt bedes ministeren beskrive, hvilke aktiver der er inkluderet i beregningsgrundlaget, herunder om unoterede aktier indgår.  Svar  

  Spm. 320

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen, hvis man ophæver fradragsretten for AM-bidrag i grundlaget for topskatten? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser, og hvor mange flere personer, der vil skulle betale topskat, hvis man fjerner denne fradragsret for årene 2021-2025. Endeligt bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Ministeren bedes også oplyse, hvad fjernelsen af denne fradragsret vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Slutteligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

  Spm. 321

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at fjerne fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger i topskatten, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16)? Samtidig med at fradragsretten fjernes, undtages udbetalingerne fra pensioner i topskattegrundlaget, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 111 (folketingsåret 2016-17). Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Ministeren bedes også vise, hvad fjernelsen af fradragsretten vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

  Spm. 322

  Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre udligningsskatten på store pensionsudbetalinger ved kombinationer af henholdsvis en sats på 3 pct. og 6 pct. og et bundfradrag på henholdsvis 300.000 kr. og 500.000 kr.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten for samtlige modeller.  Svar  

  Spm. 323

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at målrette jobfradraget? Der tages udgangspunkt i to forskellige modeller; 1) jobfradraget aftrappes i intervallet 300.000-350.000 kr. 2) jobfradraget aftrappes i et 50.000 kr. interval før den til en hver tid gældende topskattegrænse, således at topskatteydere ikke kan modtage jobfradraget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Derudover bedes ministeren opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for begge modeller.  Svar  

  Spm. 324

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved de tre skattelettelser fra aftale om skattereform 2018, der relaterer sig til pensionsindbetalinger? Det vil sige en afskaffelse af pensionsfradraget, at fjerne pensionsindbetalinger fra grundlaget for beskæftigelsesfradraget og at fjerne forhøjelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Dette bedes gjort for de tre forslag isoleret såvel som for de tre forslag samlet.  Svar  

  Spm. 325

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at tilbagerulle sænkelsen af selskabsskatten og virksomhedsskatten jf. som vedtaget med lovforslag nr. L 218 (folketingsåret 2012-2013)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Dette bedes opgjort for henholdsvis selskabsskatten og virksomhedsskatten og totalen for de to.  Svar  

  Spm. 326

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsskat på overnormal profit, jf. SAU alm. del – spørgsmål 105 (folketingsåret 2017-18)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes tage udgangspunkt i beregningerne som de fremgår af tabel 1 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 105 (folketingsåret 2017-18). Ministeren bedes endvidere redegøre for de forskellige branchers bidrag til merprovenuet.  Svar  

  Spm. 327

  Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at indsætte værnsregler for virksomheders mulighed for at fremføre underskud? Ministeren bedes redegøre for dette ved en model, hvor der maksimalt kan fremføres underskud i henholdsvis 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år og 10 år. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvor meget af provenuet der skal betales af henholdsvis mikrovirksomheder, små virksomheder, mellemstore virksomheder og store virksomheder ved de forskellige grænser.  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 897

  Om ministerens holdning til Skattelovrådet og rådets fokus på retssikkerhed og forenkling.  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse