SkatteMail 2020, uge 05

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. nyt styresignal fra Skattestyrelsen vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring der beskriver ændring af praksis som følge af byrettens afgørelse i SKM2019.337.BR. Desuden har Ombudsmanden offentliggjort, at Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Indberetninger til vanddata som følge af vandskattesagen
Rejse og befordring 2020
Årsopgørelsen er snart klar
Indberet håndværkerfradrag 2019
Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper
Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020
SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks
Nyt styresignal: Flere ejendomsejere mangler nedslag på 2,5%
Reglerne om indsamling skærpes
Personalegoder 2020

Styresignaler
Styresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring

Bindende svar
Fusion - mellemholdingreglen

Afgørelser
Udlejning af andelslejligheder - Erhvervsmæssig virksomhed
Omvalg til virksomhedsordningen
Grundværdi og omberegnet grundværdi
Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern - International trafik - Exemptionslempelse
Indkomst/gevinster fra onlinespil

Kendelser
Omkostninger - isoleret bevisoptagelse - omkostningsgodtgørelse - retsplejelovens § 343

Domme
Fri jagt - jagtejendom - fri sommerbolig - skovejendom - sommerboligbegrebet - rådighed
Indsætninger på bankkonto

Nye straffesager

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Indberetninger til vanddata som følge af vandskattesagen

Ved vandselskaber, som har haft omkostninger til tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag i 2019, skal I indberette det som en ikke-påvirkelig omkostning i 2020. Omkostningen vil indgå i den økonomiske ramme for 2021 på samme måde, som de øvrige ikke-påvirkelige omkostninger.


Beierholm

Rejse og befordring 2020

Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2020


Dansk Revision

Årsopgørelsen er snart klar

Snart kan 4,6 mio. borgere kan tjekke årsopgørelsen for 2019 på skat.dk. Overskydende skat vil blive udbetalt fra den 3. april.


Dansk Revision

Indberet håndværkerfradrag 2019

Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand mulighed for at få håndværkerfradrag - også kaldet servicefradrag.


Dansk Revision

Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper

Retten anså klager for at drive erhvervsmæssig virksomhed i form af salg af hans designerlamper, og han var derfor skattepligtig af overskuddet fra virksomheden.


Folketingets Ombudsmand

Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020

I 2020 vil Ombudsmandens Skattekontor have særligt fokus på, hvordan skattemyndighederne begrunder deres afgørelser over for borgere og virksomheder.


Folketingets Ombudsmand

SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks

Folketingets Ombudsmand afsluttede i 2018 en generel undersøgelse af SKATs overholdelse af reglerne om selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10 i forbindelse med 176 materialeindkaldelser, som SKAT udsendte til borgere på baggrund af de såkaldte Panama Papers. I materialeindkaldelserne pålagde SKAT borgerne at indsende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.


PwC

Nyt styresignal: Flere ejendomsejere mangler nedslag på 2,5%

Vurderingsstyrelsen er blevet opmærksom på, at en række ejendomme er blevet vurderet med den forkerte benyttelseskode. Dette har medført, at ejendommene ikke er blevet tildelt et nedslag på 2,5% i grundværdien pr. 1. oktober 2015 og frem.


PwC

Reglerne om indsamling skærpes

Det har hidtil været muligt at foretage indsamling uden anmeldelse til indsamlingsnævnet for organisationer, som er godkendt af skatteministeren til at modtage gaver, der kan fradrages. Ordningen har kun været betinget af, at organisationen én gang indsender nogle generelle oplysninger om sig selv til nævnet.


Redmark

Personalegoder 2020

Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en bety ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring

SKM2020.44.SKTST

Skattestyrelsen har udarbejdet et styresignal der beskriver ændring af praksis som følge af byrettens afgørelse i SKM2019.337.BR.

Afgørelsen omhandlede beskatning af rådighed over fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, i tilfælde, hvor en fri bil stilstandsforsikres.

Styresignalet beskriver den underkendte praksis, baggrunden for praksisændringen, den nye praksis fremadrettet efter SKM2019.337.BR, og genoptagelsesmulighederne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fusion - mellemholdingreglen

SKM2020.39.SR

De fem spørgere var danske holdingselskaber, som var del af en dansk selskabsstruktur, hvor mellemholding-reglen i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 fandt anvendelse på deres aktiebesiddelser i et selskab længere nede i strukturen. Det havde den konsekvens, at udbytterne herfra var skattepligtige. Fire af selskaberne påtænkte derfor at fusionere til to selskaber, således at mellemholding-reglen ikke længere fandt anvendelse, hvorefter udbytterne ville være skattefrie. Spørgerne anmodede Skatterådet om at bekræfte, at fusionerne ikke udgjorde en omgåelse i henhold til ligningslovens § 3, hvilket Skatterådet svarede bekræftende til.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Udlejning af andelslejligheder - Erhvervsmæssig virksomhed

SKM2020.43.LSR

Landsskatteretten fandt, at udlejning af 11 andelslejligheder skulle vurderes som en udlejningsvirksomhed, og at denne virksomhed måtte anses for at opfylde kravene til erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omvalg til virksomhedsordningen

SKM2020.41.LSR

Ejeren af en personligt drevet virksomhed blev anset for berettiget til at kunne vælge virksomhedsordningen for indkomståret 2014. Ejeren drev virksomhed med udlejning af ejendom og var ifølge skattekontrollovens § 1, stk. 5, omfattet af bekendtgørelse nr. 535 af 22/05/2013 - Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse. Som følge heraf modtog ejeren den 30. marts 2015 årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2014, hvoraf fremgik, at SKAT havde fastsat resultatet af virksomheden til 45.187 kr. ud fra selvangivelsen for 2013. Det fremgik endvidere af årsopgørelsen, at der var tale om et skøn, og at klageren selv skulle selvangive det korrekte beløb i rubrikken. SKAT henviste til skattekontrollovens § 16 i forhold til 4 ugers fristen. Ejeren indtastede først resultat af virksomhed, herunder fordeling af renteudgifter og valg af virksomhedsordningen, den 13. november 2016. Denne ændring var inden for genoptagelsesfristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, men efter omvalgsfristen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, 2. punktum. SKAT godkendte herefter resultat af virksomhed og angivelse af renteudgifter, men afviste valg af virksomhedsordningen med henvisning til, at der er tale om et omvalg. Landsskatteretten fandt, at ejeren først i forbindelse med den digitale indtastning af resultatet af virksomheden den 13. november 2016 havde foretaget et valg af beskatningsform med anvendelse af virksomhedsordningen. Der var derfor i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, ikke tale om et omvalg af beskatningsform. Landsskatteretten henså herved til, at ejeren ikke forud for indtastningen selv havde valgt beskatningsform, og at praksis vedrørende printselvangivelsen i SKM2016.29.LSR og skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed i TfS 1998, 719 LSR, tilsiger, at den passivitet, der havde været fra ejeren efter SKATs udsendelse af årsopgørelsen for 2014 og indtil den 13. november 2016, ikke kunne føre til, at ejeren havde foretaget et selvangivelsesvalg af beskatningsform i relation til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Grundværdi og omberegnet grundværdi

SKM2020.47.LSR

Ud fra en samlet vurdering af de faktiske og retlige forhold, der gjaldt for påklagede ejendom, samt de konstaterede handelspriser i området, fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at ændre den af SKAT ansatte grundværdi pr. 1. oktober 2012. Landsskatteretten stadfæstede således den af SKAT ansatte grundværdi på 3.990.600 kr. pr. 1. oktober 2012. For så vidt angår spørgsmålet om omberegnet grundværdi i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 16, bemærkede Landsskatteretten, at der var sket ændringer i ejendommens areal den 11. juli 2012, hvorfor den påklagede ejendom skulle have foretaget en omberegning af grundværdien i 2012 med det basisår, som var gældende for ejendommen forud for arealændringen. Den påklagede ejendom havde ved den seneste vurdering basisår 2007. Omberegningen pr. 1. oktober 2012 skulle således fastsættes med en kvadratmeterpris på 110 kr., da denne udtrykte vurderingsniveauet for den påklagede ejendom i basisåret. Landsskatteretten stadfæstede herefter den af SKAT ansatte omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2012 med basisår 2007 til 2.438.700 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern - International trafik - Exemptionslempelse

SKM2020.46.LSR

Landsskatteretten fandt, at klager ikke var berettiget til exemptionslempelse i henhold til artikel 21, stk. 2, jf. artikel 14, stk. 3, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. oktober 2010 mellem Danmark og Cypern i forbindelse med arbejde ombord på et skib, idet skibet ikke kunne anses for at have været i international trafik. Retten fandt endvidere ikke, at klageren som følge af SKATs bindende svar af 18. august 2014 var berettiget til exemptionlempelse for omhandlede indkomstår. Retten bemærkede herved bl.a., at klageren selv havde fremlagt de forudsætninger og de faktiske forhold, som SKAT havde lagt til grund i forbindelse anmodningen om det bindende svar. Ved formuleringen af spørgsmålet havde klageren indlagt som forudsætning, at der var tale om sejlads i "international trafik", og der sås ikke at være noget til hinder for, at SKAT havde kunnet indlægge en sådan forudsætning i forbindelse med svaret. De indlagte forudsætninger i det bindende svar var ikke til stede i den af den påklagede afgørelse omfattede periode, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, hvorfor SKATs afgørelse blev stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Indkomst/gevinster fra onlinespil

SKM2020.45.LSR

Landsskatteretten fandt, at skattepligtige gevinster opnået ved spil på sport vedrører samme indtægtsgivende aktivitet, og dermed den samme indkomstkilde. Landsskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til en skærpet kildeartsbegrænsning, hvorfor det skattepligtige nettoresultat ved spil ikke skulle opgøres særskilt for hver udbyder.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Omkostninger - isoleret bevisoptagelse - omkostningsgodtgørelse - retsplejelovens § 343

SKM2020.37.HR

Sagen angik, hvem der efter retsplejelovens § 343, stk. 3, skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse til brug for en klagesag ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne havde forud for bevisoptagelsen modtaget tilsagn fra skattemyndighederne om fuld godtgørelse af udgifterne til bevisoptagelsen. Både byretten og siden landsretten havde med henvisning til detmeddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse pålagt skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar.

Højesteret udtalte, at udgifterne ved en bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343, stk. 1, afholdes foreløbigt af den part, der ønsker beviset optaget, og at det derfor var skønsrekvirenterne, som foreløbigt skulleafholde udgiften til skønsmandens honorar. Højesteret udtalte endvidere, at medmindre parterne har aftalt andet, så træffer retten efter § 343, stk. 3, bestemmelse om betaling af omkostningerne ved bevisoptagelsen,og at der ved afgørelsen heraf skal lægges vægt på, hvem der har fået medhold ved bevisoptagelsen. Højesteret fandt, at der hverken i retsplejeloven eller i skatteforvaltningsloven er holdepunkter for, at en afgørelse om at ville yde fuld omkostningsgodtgørelse kan tillægges betydning ved afgørelsen om sagsomkostningerne ved bevisoptagelsen efter retsplejelovens § 343, stk. 3.

Højesteret fandt på denne baggrund, at der ikke var hjemmel i retsplejelovens § 343, stk. 3, til med henvisning til det meddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse at pålægge skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar i forbindelse med bevisoptagelsen til brug for klagesagen ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne skulle derfor betale skønsmandens honorar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri jagt - jagtejendom - fri sommerbolig - skovejendom - sommerboligbegrebet - rådighed

SKM2020.48.BR

Spørgsmålene i sagen var, om en hovedanpartshaver skulle beskattes af værdien af jagtretten på sit selskabs skovejendom og værdien af rådigheden over to boliger beliggende på ejendommen og i bekræftende fald med hvilke værdier.

Under hensyntagen til, at der ikke var oplyst nogen driftsmæssig begrundelse for, at selskabet ikke havde udlejet jagtretten ud over den ene dag, hvor hovedanpartshaveren holdt jagtselskab, og at hovedanpartshaveren var aktiv jæger i den omhandlede periode, fandt retten, at der var en formodning for, at hovedanpartshaveren havde rådet over jagtretten i privat øjemed i hele perioden uanset omfanget af hans faktiske benyttelse af den. Denne formodning var ikke afkræftet.

Retten fandt videre, at SKATs værdiansættelse af jagtretten til 500 kr. pr. hektar var foretaget på et sagligt grundlag. Det forhold, at en skønsmand var kommet frem til en pris for jagtretten på 300-350 kr. pr. hektar uden oplysninger om, at der i skønsmandens skøn var indgået oplysninger, der burde være inddraget i SKATs skøn, var ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte SKATs skøn over jagtrettens værdi.

Med henvisning til en række konkrete omstændigheder fandt retten desuden, at der var en formodning for, at hovedanpartshaveren havde fået stillet to ejendomme til rådighed, og at hovedanpartshaveren ikke havde afkræftet denne formodning.

Retten fandt, at ejendomme var omfattet af ligningslovens § 16, stk. 5, om sommerboliger, og udtalte, at det ikke efter loven var et krav, at boligen var selvstændigt matrikuleret, hvorfor det også var uden betydning, hvilken leje en skønsmand havde fundet passende.

Allerede fordi den ejendomsværdi af de to ejendomme, som skønsmanden havde fastsat, ikke afveg væsentligt fra den værdi, SKAT havde skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over ejendommens værdi.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonto

SKM2020.38.BR

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder var skatte- og momspligtig af indsætninger på hans bankkonti i 2012. Der var i 2012 indsat i alt 1.688.367,91 kr. ved fem forskellige bankoverførsler.

Skatteyderen gjorde gældende, at fire af indsætningerne var foretaget af hans to brødre og en ven, at den femte indsætning hidrørte fra et lån fra et selskab ejet af samme ven, men at alle beløbene blev tilbagebetalt af skatteyderen, og at de derfor ikke var erhvervsmæssig omsætning. Under sagens forberedelse fremlagde skatteyderen en række dokumenter vedrørende optagelse og tilbagebetaling af lån.

Retten fandt, at skatteyderen skulle bevise, at indsætningerne ikke var skatte- og momspligtig omsætning, og at denne bevisbyrde på grund af skiftende forklaringer og generelt unormale forhold var skærpet. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten anførte, at de afgivne forklaringer ikke fandt støtte i objektive kendsgerninger, og at indsætningerne derfor af skattemyndighederne med rette havde været betragtet som omsætning fra uregistreret virksomhed.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.40.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - fri bil - maskeret udbytte - overskud af udlejning til virksomhed

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2009 og 2010 hvor han ikke selvangav indkomst vedrørende fri bil, maskeret udbytte og overskud af udlejning til virksomhed. Endvidere var T tiltalt for passiv skattesvig for indkomstårene 2014 og 2015, hvor T havde undladt at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelserne var for lave med henholdsvis 182.040 kr. og 218.013 kr. idet der ikke var medregnet overskud af virksomhed. T var også tiltalt for momssvig ved i perioden 01.01.2014-31.10.2016, at have drevet momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret og udstede fakturaer med deklareret moms. T havde derved unddraget for 856.216 kr. i skat i alt og 146.075 kr. i moms.

T forklarede, at han ikke på noget tidspunkt selv har været involveret i bogføringen, mellemregninger, posteringer eller sine selvangivelser. Han fik blot besked fra revisor når hans virksomhedsmæssige og private selvangivelser var klar til underskrift. Endvidere stolede han trygt på de anbefalinger, som han fik fra revisor. Revisoren havde anbefalet selskabskonstruktionerne, varetog regnskab, ordnede løn og lejens størrelse samt udfærdigede selvangivelserne. Det var rigtigt, at han havde rådighed over to biler privat, som selskabet leasede. Han troede blindt på sin revisor, og har ikke tænkt på, at han skulle kontrollere tallene for at se, om der var medtaget fri bil. Han forklarede at han med hensyn til momsen af sin revisor var blevet rådgivet til at udstede fakturaerne med moms, og at han derfor var i god tro.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T, der var direktør, ejer og daglig leder, og som siden 1994 havde drevet selvstændig virksomhed, ved de udeladte angivelser handlede med forsæt til at unddrage statskassen skat. På baggrund af revisors forklaring afviste retten Ts forklaring. T idømtes 10 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 1 mio. kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste under henvisning til de reviderede regler om anvendelse af samfundstjeneste sammenholdt med at T ikke er tidligere straffet for lige artet kriminalitet og har gode personlige forhold.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikraftstrædelsestidspunktet for den digitale logbog)
Oprettelsesdato: 30-01-2020
Høringsfrist: 13-02-2020

Lovforslag om forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelsen af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter
Oprettelsesdato: 31-01-2020
Høringsfrist: 27-02-2020

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 31-01-2020
Høringsfrist: 27-02-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 15

Henvendelse af 28/1-20 fra KPMG Acor Tax om finansielle og immaterielle aktiver

Bilag 16

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 17

Henvendelse af 29/1-20 fra KPMG Acor Tax om valgordning med indbygget uforudsigelig dobbeltbeskatning af danske datterselskaber

Bilag 18

Henvendelse af 30/1-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af "sikringsakter" vedrørende valutarisiko på køb af aktiver

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Ernst & Young P/S om spørgsmål til immaterielle aktiver m.v., til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at forklarer opgørelsen af de administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet samt Skatteforvaltningen vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at garantere, at de negative konsekvenser for danske koncerners internationale konkurrenceevne, ikke overstiger et frygtet mindreprovenu, såfremt der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at genoverveje, om der bør indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-19 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende CFC-regler m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-19 fra CORIT Advisory P/S om forståelsen af den foreslåede SEL § 31 E, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at garantere, at de foreslåede CFC-regler ikke vil være i strid med EU-retten, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om, hvorfor indførelsen af en substanstest vil medføre udhuling af selskabsskattebasen, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvilke krav til økonomisk aktivitet der vil kunne stilles i en dansk substansundtagelse vedrørende datterselskaber i EU- og EØS-lande, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 15. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler uden en substanstest vil være i strid med EU-retten, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om ændringsforslag om indførelse af en lavskatteundtagelse og en substansundtagelse, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om ændringsforslag om indsættelse af en revisionsbestemmelse, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for Skatteforvaltningen via tilgængelige oplysninger at overvåge, om der flyttes aktivitet til udlandet, til skatteministeren

Spm. 43

Spm., om skattemyndighederne ikke vil kunne foretage transfer pricing-korrektioner baseret på en analyse af funktioner, aktiver og risici (FAR-analyse) indenfor EU, hvis der er flyttet et minimum af økonomisk aktivitet til det andet EU-land, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at en substanstest vil medføre væsentlige ekstraopgaver til skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om definitionen af CFC-indkomst, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 45.docx

Spm. 46

Spm. om, hvorvidt lovforslaget fsva. CFC-beskatning indebærer en korrekt implementering af skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministerenSAU L 48 - svar på spm. 46.docx
L 48 - svar på spm. 34.pdf
L 48 - svar på spm. 38.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 47

L 48 - svar på spm. 47 om på hvilket grundlag Skatteministeriet kan estimere et provenutab i milliardklassen ved indførelse af en substanstest, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 47.docx
SAU L 48 - svar på spm. 3.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 4.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 21.pdf

Spm. 48

Spm. om provenutabet fra sådan tabt selskabsskat og tabte skatteindtægter fra lønninger til danske virksomheders medarbejdere indgår i Skatteministeriets provenuestimat, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 48.docx
SAU L 48 - svar på spm. 22.pdf

Spm. 49

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-20 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/1-20 fra KPMG Acor Tax om valgordning med indbygget uforudsigelig dobbeltbeskatning af danske datterselskaber, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/1-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af "sikringsakter" vedrørende valutarisiko på køb af aktiver, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om antallet af virksomheder, der omfattes af CFC-beskatning med i) gældende regler, til skatteministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der handler om, at ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, udskydes til 1. juni 2020, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed samtidig med, at foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, til skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Bilag 13

Tillægsbetænkning afgivet den 28. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Bilag 13

Tillægsbetænkning afgivet den 28/1-20

Bilag 14

Henvendelse af 28/1-20 fra Søren Hermansen vedr. beskatning af firmabil

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

Spm. 13

L 91 B - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelse af 28/1-20 fra Søren Hermansen, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 91 B - svar på spm. 13.pdf
L 91 - svar på spm. 5.pdf

Spm. 14

L 91 B -svar på spm. 14 om markedsværdien af bilen, fra skatteministerenL 91 B - svar på spm. 14.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at svævefly undtages fra den foreslåede registreringsafgift på luftfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 142

Henvendelse af 25/1-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk om skatteunddragelse

Bilag 143

Ministerredegørelse til Rigsrevisions beregning 6/2019 om SKM's indsats på aktieområdet

Bilag 145

Henvendelse af 28/1-20 fra Virksomme kvinder vedr. sygedagpengeforsikringerog de personligt ejede virksomheder

Bilag 146

Orientering om Europa-Kommissionens supplerende begrundede udtalelse nr. 2010/4192 vedr. kildeskat på udbytte til udenlandske investeringsinstitutter

Bilag 147

Statsrevisorernes brev af 29. januar 2020 om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner

Bilag 149

Samlenotat for punkter på dagsorden for rådsmøde (ECOFIN) den 18/2-2020, som er relevante for Skatteudvalget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 215

Ministeren bedes oplyse om budgetvejledningens pkt. 2.4.3 om udgifter pålagt ved dom m.v., hvoraf fremgår: ”Der er adgang til at afholde uforudselige udgifter, som det må anses for overvejende sandsynligt, eventuelt efter indhentet udtalelse fra Kammeradvokaten, at staten i tilfælde af en retssag vil blive dømt til at betale”, giver Skattestyrelsen hjemmel til, at betale for en privat virksomheds bøde, som denne er blevet dømt til at betale af en dansk domstol. Der henvises til SAU alm. del – bilag 140.

Spm. 216

Ministeren bedes oplyse, om en statslig myndighed direkte eller indirekte må betale en privat persons eller virksomheds bøde, som denne er pålagt af en domstol. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvilke hjemmelgrundlaget til dette.

Spm. 217

Ministeren bedes oplyse, om ombudsmanden tidligere har taget stilling til, om en statslig myndighed eller statslig virksomhed, må betale for en bøde, som en privat virksomhed eller privatperson har fået.

Spm. 219

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange udenlandske skyldnere af SU-gæld, der har oplyst adresse i forbindelse med, at de efter endt uddannelse er flyttet fra Danmark.

Spm. 220

Ministeren bedes oplyse antallet af prøvesager om misligholdt SU-gæld, der er afholdt ved domstolene i Danmark.

Spm. 221

Ministeren bedes oplyse, hvilke lande der er indgået aftaler med om opkrævning af dansk SU-gæld.

Spm. 222

Ministeren bedes redegøre for status på samarbejdet med udenlandske inkassofirmaer i forhold til opkrævning af dansk SU-gæld.

Spm. 223

I forlængelse af artiklen ”Danske Spil forærer rejser væk, der reelt er ”skattebombe” under modtagerne” bragt i Børsen den 23. januar 2020, bedes ministeren indhente følgende oplysninger fra Danske Spil:Vedrørende ”Verdens Bedste Fodboldrejse”•Hvor mange af de 100 årlige deltagere i rejser i de sidste 5 år er modtagere af skattefri gevinstrejser under de særlige regler for offentlige konkurrencer?•Hvor mange ansatte fra Danske Spil, kunder, forretningsforbindelser, journalister og andre eksterne inviterede har været med på rejserne?•Hvordan har Danske Spil orienteret eksterne deltagere med skattepligt, om deres skattepligt?•For hvor mange medarbejdere har Danske Spil indberettet deltagelse i ”Verdens Bedste Fodboldrejse” til Skattestyrelsen? Vedrørende månedlige VIP-events samt gaver til VIP-medlemmer•Hvordan har Danske Spil håndteret skattemæssige spørgsmål vedrørende salgsfremmende foranstaltninger, der ikke er gevinster, f.eks. rejser, herunder hvordan Danske Spil har informeret modtagerne om deres skattepligt? Vedrørende VIP-aktiviteter, hvor deltagerne er udfundet ved offentlige konkurrencer•Vurderer Danske Spil, at VIP-konkurrencerne kan betegnes som offentlige?•Kan Danske Spil gøre rede for, hvordan offentlighedskravet er opfyldt, så længe der er tale om konkurrencer blandt en lukket kreds af VIP’s? Har Danske Spil fået bekræftet denne vurdering hos Skattestyrelsen? Vedrørende Poker-rejser•Hvordan har Danske Spil håndteret den skattemæssige side af poker-rejserne?•Hvor mange har modtaget rejser som gevinster og hvor mange har været inviteret?•Hvordan er modtagere af ”gave-rejser” blevet orienteret af Danske Spil om deres skattepligt af gaven?•Hvordan har Danske Spil som giver af rejsen orienteret deltagerne om skattepligten på fysiske poker-gevinster vundet i lande uden for EU?

Spm. 226

Ministeren bedes bekræfte, at Skattestyrelsen sagsbehandler efter de regler og den praksis, der er fastlagt i styresignalet "Skatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier".

Spm. 227

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 9/2020 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 228

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 9/2020 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 229

Ministeren bedes oversende ministerredegørelse til beretning nr. 9/2020 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne.

Spm. 230

Statsrevisorerne bedes oplyse, om Rigsrevisionen i forbindelse med udarbejdelsen af notatet om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl. fra maj 2019, jf. SAU alm. del – bilag 140, har undersøgt lovligheden af, at Skattestyrelsen indirekte har betalt for en privat virksomheds bøde, som denne er blevet dømt til at betale af en dansk domstol. I bekræftende fald bedes redegjort uddybende for Rigsrevisionens konklusion.

Spm. 231

Ministeren bedes redegøre for, hvad den samfundsøkonomiske begrundelse er for, at avancer for skattefrie porteføljeaktier skal være skattefrie, mens indkomst fra udbyttebetalinger fra skattefri porteføljeaktier beskattes med 70 pct. af udbyttebetalingens værdi svarende til ca. 15 pct. i skattesats.

Spm. 232

Ministeren bedes redegøre for, hvordan Skatteministeriet arbejder med opfyldelse af verdensmålene, herunder hvilke specifikke verdensmål, som Skatteministeriet lægger mest vægt på.

Spm. 233

Hvilke initiativer har Skatteministeriet forandret eller nystartet på baggrund af verdensmålene?

Spm. 234

Fremgår Skatteministeriets arbejde med verdensmålene af ministeriets årsrapport? Vil ministeren i benægtende fald tage initiativ til at arbejdet med verdensmålene fremover skal fremgå af årsrapporterne?

Spm. 235

Fremgår arbejdet med verdensmålene af årsrapporterne fra de institutioner og styrelser, som ligger under Skatteministeriets ressort? Vil ministeren i benægtende fald tage initiativ til at arbejdet med verdensmålene fremover skal fremgå af årsrapporterne?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse