SkatteMail 2020, uge 03

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om de nye skatteregler der blev vedtaget lige før jul. Fx afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget og hvad kan vi nå at gøre, inden reglen er afskaffet.

På afgørelsesområdet er komme Højesteretsdom, der skatteyder ret til omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, så tre lån på ca. 2,8mio. kr. ikke placeres i hans virksomhedsordning, men i privat regi.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat for øresundspendlere
Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget
Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt
Ændring af skattereglerne om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber

Udkast til styresignal
Genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - udkast til styresignal

Afgørelser
Tonnageskatteordningen

Domme
Ændring af valg i selvangivelsen - anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat for øresundspendlere

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.


Beierholm

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hvad kan vi nå at gøre, inden reglen er afskaffet?


Folketingets Ombudsmand

Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt

I underretninger til borgerne om forventet sagsbehandlingstid har Skatteankestyrelsen ramt mellem 16 og 49 måneder ved siden af i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid i sagerne.


PwC

Ændring af skattereglerne om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber

Ved en lovændring vedtaget lige før jul er reglerne om selskabers gældseftergivelse og rentefradrag blevet ændret. Nu kan situationer, hvor en fordring overdrages, blive anset for, at der er modtaget en gældseftergivelse. Folketinget har den 20. december 2019 vedtaget lovforslag L 4 (lov nr. 1576 af 27. de-cember 2019). Loven udvider bl.a. anvendelsesområdet for de situationer, (i) hvor et debitorselskab anses for at have modtaget en gældseftergivelse, og (ii) hvor et debitorselskabs rente-fradrag kan reguleres som følge af, at der anses at være modtaget en gældseftergivelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - udkast til styresignal

19-0647914

I styresignalet beskrives en ændring af praksis om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser. Styresignalet er udarbejdet på grund af en fejl i Den juridiske vejledning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tonnageskatteordningen

SKM2020.10.LSR

Sagen drejede sig om fortolkningen af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, herunder særligt hvad der skal forstås ved "destinationer". Landsskatteretten fandt, at selskabets aktivitet med transport af gods til selskabets kunde på en på forhånd aftalt GPS-destination til søs, såkaldt ship-to-ship transfers, var omfattet af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, og at selskabet derfor var berettiget til at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i tonnageskatteloven. Landsskatteretten fastslog således, at en på forhånd aftalt GPS-destination til søs kan anses for en destination i henhold til tonnageskattelovens § 6, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ændring af valg i selvangivelsen - anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.

SKM2020.14.HR

Sagen angår, om appellanten har krav på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, så tre lån på ca. 2,8mio. kr. i indkomståret 2010 ikke placeres i hans virksomhedsordning, men i privat regi.

Ved indgivelse af selvangivelsen var lånene placeret i virksomhedsordningen. Efter at Skattemyndighedernehavde foretaget en forhøjelse af appellantens aktieindkomst som følge af et ikke-godkendt tab påaktier, anmodede appellanten om tilladelse til at ændre sit valg i selvangivelsen af, hvor lånene skulleplaceres. Lånene ønskedes nu placeret udenfor virksomhedsordningen.

Efter den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 30 kan skattemyndighederne tillade, aten skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretageten ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følgeheraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder fandt Højesteret, at der ikke var holdepunkter for at stillekrav om en direkte sammenhæng mellem det valg, skatteyderen har truffet, og den ændring i ansættelsen,som skattemyndighederne efterfølgende har foretaget. Højesteret fandt endvidere, at A havde godtgjort,at han ville have valgt anderledes med hensyn til lånenes placering, hvis han havde været klarover, at han ikke ville få fradrag for aktietabet. Han havde derfor krav på omvalg.

Appellanten fik herefter medhold i, at han har krav på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om ændring af valg i selvangivelse

A ville have selvangivet lån anderledes, hvis han havde været klar over, at skattemyndighederne ikke ville godkende tab på bl.a. aktier som fradragsberettiget. A havde derfor krav på omvalg.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.16.VLR

Straf - momssvig - bogføringsskik

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for perioden 01.01.11-31.03.14 hvor han afgav urigtige oplysninger til brug for momskontrollen samt særligt groft at have overtrådt lovgivningens krav til bogføring. T havde derved unddraget for 4.980.592 kr. i moms i alt.

T tilstod delvist i byretten. T forklarede at han var direktør i selskabet. Han stod for den daglige drift i relation til byggerierne. Han er uddannet landmand. Der var ikke nogen speciel grund til at det var ham, der kom til at stå som direktør. Han havde kontakten med kunder og underleverandørerne. Han hjalp til, hvis der skulle findes bilag, men ellers havde han ikke noget med bogføringen at gøre. Han deltog i møder med revisoren og fik en gennemgang af bilagene, men han har aldrig kontrolleret, om momsangivelserne var rigtige og han kontrollerede ikke efterposteringerne. Hans grundlag for at underskrive årsrapporten var revisorens gennemgang. Da de ikke havde et egentligt bogføringsprogram, brugte de regneark til at lave regnskab på. De skulle altid huske at rette i fakturanummeret manuelt, hvorfor det kan være årsagen til, at det samme fakturanummer er blevet brugt to gange. Der var rod i nummerrækkefølgen på fakturaerne. Det var alene medtiltalte i byretten og revisoren, der foretog og havde ansvaret for momsangivelserne. Han erindrer ikke hvem de havde som debitorer, da de blev erklæret konkurs. Han har ingen idé om, hvorfor moms af udenlandske varekøb m.v. er angivet forkert.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Byretten lagde til grund, at bogføringen i selskabet skete i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, at revisor ikke havde noget af gøre med indberetningen af moms samt at momsangivelserne var fejlbehæftede både for så vidt angår salgs- og købsmoms. Begge tiltalte var bekendt med, at virksomheden ekspanderede voldsomt i perioden og der var komplikationer i regnskabet som følge af deres praksis med at fakturere, inden byggerierne var færdige. T måtte derfor have anset det for overvejende sandsynligt, at selskabets momsangivelser ikke var korrekte, og at staten som følge heraf blev unddraget moms. T idømtes 1½ års betinget fængsel samt en tillægsbøde på 4.950.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på den lange sagsbehandlingstid der var unødvendig, idet der i den mellemliggende periode ikke fremkom nye oplysninger eller blev foretaget efterforskning af betydning.

T trak sin tilståelse tilbage for landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. De foreliggende oplysninger om rollefordelingen mellem T og medejeren blev ikke tillagt betydning, idet de begge var strafferetligt ansvarlige for selskabets mangelfulde bogføring.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0987123
Aktieindkomst og frie goder
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af selskabets køb af møbler og rådighed over kunst samt skat af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 25-11-2019

Journalnr: 15/2526068
Avance på anparter og renteindtægter
Klagen vedrører opgørelse af gevinst ved salg af anparter, fiksering af renteindtægt af tilgodehavende samt beskatning af renteindtægter af tilgodehavende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 17/0992028
Driftsomkostning
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet har fradrag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for tab på en kautionsforpligtelse, som påhviler selskabets anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019

Journalnr: 15/2573583
Ejendomdrift
Klagen vedrører nedsat afskrivninger på driftsbygninger, fradrag for driftsudgifter samt hævning i form af driftsbygninger der ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne i overvejende grad.
Afsagt: 15-11-2019

Journalnr: 16/0796529
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 16/1395278
Genbeskatning
Klagen vedrører genbeskatning af tidligere års underskud på grund af negativ saldo på fradragskontoen for K/S. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 17/0992589
Kursgevinst, fradragsbegrænsning og tab til fremførsel
Klagen vedrører ansættelse af Skattepligtig kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i K/S, fradragsbegrænsning i K/S som følge af regler om fradragskonto samt tab til fremførsel ved salg af ejendom i K/S. Alle dele hjemvises til Skattestyrelsen.
Afsagt: 05-12-2019

Journalnr: 18/0001751
Maskeret udbytte mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af overførsler fra selskab og beskatning af værdi af gave fra anpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2019

Journalnr: 15/3080672
Pensionsafkastskat og renter
Klagen vedrører SKATs opgørelse og beregning af skyldig pensionsafkastskat og renter heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2019

Journalnr: 18/0006649
Salg af lejliged
Der klages over et bindende svar fra SKAT hvorefter klager ikke skattefrit kan sælge en lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 18/0006284
Salgspris på ejendom og fradrag for løn
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig indkomst i form af yderligere salgspris ved overdragelse af ejendom samt fradrag for yderligere løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 18/0010735
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster at godtgørelsen er skattepligtig men ansætter fradrag uden at dette er påstået af klager.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 11/0299673
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 11/0299688
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 14/5255617
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019

Journalnr: 16/1423898
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019

Journalnr: 18/0006286
Udbytte og yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af udbytte ved køb af lejlighed samt yderligere løn. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 16/1395171
Værdi af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset overførsel af lejlighed fra virksomhedsordningen til privatsfæren, for sket til nettoværdien primo 2012, svarende til ejendommens værdi reduceret med prioritetsgælden. Derimod er det SKATs opfattelse, at der er tale om to transaktioner bestående af et indskud og en hævning i indkomståret 2012. Videre har SKAT ikke anset et tilgodehavende, opstået i forbindelse med udlån til ApS, som et erhvervsmæssigt aktiv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Effective tax levels using the Devereux/Griffith methodology  

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af §§ 4 og 5 i lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.)  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe), § 2, nr. 3, og § 3, nr. 2-5 og 7, i lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.) og § 1, nr. 5, i lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 14

Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler (lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler (lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020
1 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Peter Koerver Schmidt CBS
2 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Sune Hein Bertelsen DI
3 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Lars Nyhegn Eriksen Danfoss
4 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Karl Berlin Ørsted
5 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Camilla Rønne Wright Novo Nordisk
6 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 -Uwe Ihli og Adam Zalasinski EU-Kommissionen

Spørgsmål og svar

Spm. 21

Spm. om at forklare grundlaget for det anførte i bemærkningerne vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 15. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler uden en substanstest vil være i strid med EU-retten, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om ændringsforslag om indførelse af en lavskatteundtagelse og en substansundtagelse, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om ændringsforslag om indsættelse af en revisionsbestemmelse, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Bilag

Bilag 2

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at den i lovforslaget foreslåede annullering af stigning i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 også skal gælde i 2021, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad mindreprovenuet vil være, hvis registreringsafgiften helt fjernes på elbiler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor stor en reduktion i CO2 videreførelsen af den nedsatte afgift vil have på sigt årligt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor stor en reduktion i C02 det vil medføre på sigt årligt, hvis man sænkede den samlede registreringsafgift for benzin- og dieselbiler til 85 pct, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om konsekvensen af at benytte den oprindelige trappemodel, til skatteministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om forslag til tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om provenuvirkningen i umiddelbart effekt, efter tilbageløb og efter adfærd, såfremt virksomheders egne køb af firmabiler omfattes af kravet om genberegning, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til notat fra Finans og Leasing som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler

Bilag 5

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 91 - svar på spm. 3 om bistand til en deling af lovforslaget i tre forslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 91 - svar på spm. 5 om borgere, der har indgået kontrakt om levering af en elbil m.v., men som først får den leveret efter den 1. februar 2020, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 119

Henvendelse af 13/1-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedr. det danske skattesystem

Bilag 120

Orientering om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i 2013-2018

Bilag 121

Orientering om besvigelser i Skatteministeriet, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om evaluering af erfaringerne med undtagelsen af værelsesudlejning, fra Erhvervs- og Økonomiministeriet

Bilag 125

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT. (Orientering nr. 9 - januar 2020).

Bilag 126

Henvendelse af 10/1-20 fra Kurt Winsløv, Hvidovre vedr. aktiehandler mv.

Bilag 127

Henvendelse af 16/1-20 fra KPMG Acor Tax vedr. virksomhedernes rammevilkår i forhold til deres grønne omstilling og ligningslovens § 8B

Spørgsmål og svar

Spm. 203

Vil ministeren oplyse, hvor stort er det samlede kommunale provenu fra kapitalbeskatningen af udlejning af feriehuse/sommerhuse, og hvorledes fordelingen er opdelt kommune for kommune, når ejere af feriehuse/sommerhuse, der udlejer gennem ”tredjepart”, kapitalbeskattes 60 pct. af indtægterne, der ligger over 40.900 kr. (2019)?

Spm. 204

Ministeren bedes kommentere de generelle problemstillinger som fremgår af henvendelse af 10/1-20 fra Kurt Winsløv, jf. SAU alm. del – bilag 126.

Samrådsspørgsmål

Spm. P

Samrådsspm., om ministeren vil redegøre for de EU-forslag med relevans for Skatteudvalget, som ventes behandlet i 1. halvår 2020 under det kroatiske EU-formandskab, til finansministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse