SkatteMail 2018, uge 48

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder flere artikler om de de seneste opsigtsvækkende afgørelser vedrørende skattesagen om vandselskaberne og familieoverdragelse af udlejningsejendom.

Desuden finder du bl.a. afgørelser fra EU og en række spørgsmål og svar til nye lovforslag.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKAT’s praksis vedrørende overskudsvarme er ændret
Højesteret har sat punktum i skattesagen om vandselskaberne
For sen indsendelse af TP-dokumentation giver store bøder
Familieoverdragelse af udlejningsejendom med stor rabat
Tilbagebetaling af ejendomsskat: Fest i provinsen i 2021
Hvordan forholder vandselskaberne sig efter Højesterets dom?
Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - november 2018
TP-dokumentationsregler skal tages...
Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2019
Højesteretsdom om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
OECD Secretary-General tax report - G20 Leaders Argentina
Usikkerhed om ejendomsskatterne for boligselskaber
3 måneder og DKK 30 mio. anses ikke for særlig omstændighed
Nyt om skat, uge 47 - Nyt investorfradrag
Overdragelse af udlejningsejendom
Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2019 er offentliggjort

Bindende svar
Deludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål
Udenlandske volontører - lommepenge - skattepligt
Investeringsselskab - ETF'ere
Godtgørelse for forskelsbehandling

Afgørelser
Nægtet anvendelse af virksomhedsordningen - Konsekvensændringer af indkomstopgørelser - Efterbeskatning af opsparet overskud
Ejendomsavancebeskatning - Afståelse af ejerlejlighed
Skattepligtig avance ved salg af ejendom
Nægtet genoptagelse af skatteansættelsen - Afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser
Afslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen

Domme
Bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger
Fradrag driftstab - interesseforbundne parter - sædvanlig driftsrisiko
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed

System teknisk
Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2019

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

SKAT’s praksis vedrørende overskudsvarme er ændret

Skattestyrelsen har valgt at ændre praksis vedrørende overskudsvarmeafgift. Praksisændringen er beskrevet ved [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Højesteret har sat punktum i skattesagen om vandselskaberne

Højesteret har truffet afgørelse i de to prøvesager om den skattemæssige værdi af vandselskabers aktiver. [...]


BDO

For sen indsendelse af TP-dokumentation giver store bøder

Skattestyrelsen har tilsyneladende lettere ved at vinde retssager om bøder for manglende rettidig indsendelse af TP-dokumentation end sager om korrektion af virksomhedernes priser. Ny dom bekræfter det høje bødeniveau


BDO

Familieoverdragelse af udlejningsejendom med stor rabat

Landsskatteretten har sagt god for, at en ejendom kunne overdrages til ejerens børn og børnebørn til en pris svarende til 85 % af den offentlige vurdering, uanset at ejeren havde købt ejendommen til en meget højere pris.


BDO

Tilbagebetaling af ejendomsskat: Fest i provinsen i 2021

Forsinkelsen af de nye vurderinger betyder, at mange husejere kommer til at betale for meget i ejendomsskat i to år mere end oprindeligt forudsat. Derfor vokser det beløb, som de kan se frem til at få tilbagebetalt, naturligvis også.


BDO

Hvordan forholder vandselskaberne sig efter Højesterets dom?

Vi har i denne artikel givet et indledende bud på, hvilke overvejelser, særlige forhold m.v., som vandselskaber bør være opmærksomme på i relation til den ”endelige afslutning” af vandsektorens skattesager. Det må forventes, at der inden for den nærmeste fremtid kommer mere dybtgående...


BDO

Højesteret har afsagt dom i to pilotsager, men hvilken betydning får det?

Højesteretsdomme vedrørende Hjørring Vandselskab A/S og Hvidovre Vand A/S betyder, at det nu endeligt er afklaret, at SKAT ikke kan anvende en DCF-model til værdiansættelse af skattemæssige indgangsværdier for hvile-i-sig-selv virksomheder. Højesteret har videre fastlagt, at de skattemæssige...


Bech-Bruun

Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - november 2018

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.


Beierholm

TP-dokumentationsregler skal tages...

Bøder ved for sen indsendelse/mangelfuld dokumentation


Dansk Revision

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2019

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2019


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

Højesteret har fundet, at en grundejer var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2000 med henblik på ansættelse af et fradrag i grundværdien for forbedringer.


OECD

OECD Secretary-General tax report - G20 Leaders Argentina

This report contains two parts. Part I reports on the activities and achievements in the OECD’s international tax agenda. Part II reports on the activities and achievements of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.


PwC

Usikkerhed om ejendomsskatterne for boligselskaber

Den 1. januar 2018 trådte den længe ventede nye ejendomsvurderingslov i kraft. For erhvervsejendomme, herunder boligselskaber, forventes de første nye ejendomsvurderinger at blive udsendt i 2021 og vil dermed danne grundlag for ejendomsskatten fra 2022 og frem. For boligselskaber medfører den nye ejendomsvurderingslov en række udfordringer.


PwC

3 måneder og DKK 30 mio. anses ikke for særlig omstændighed

I en konkret sag vedrørende overdragelse af ejendom ejet i personligt regi til familiemedlemmer, blev anvendelsen af +/- 15 %-reglen godkendt til trods for, at ejendommen kun var ejet i 3 måneder, og anvendelsen af reglen medførte en markant lavere værdi.


PwC

Nyt om skat, uge 47 - Nyt investorfradrag

Regeringen vil indføre et nyt skattefradrag ved investering i vækstvirksomheder, der skal styrke iværksætterkulturen og give virksomhederne lettere adgang til risikovillig kapital.


Redmark

Overdragelse af udlejningsejendom

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr. Landsskatteretten har godkendt, at en ejendom, der var købt for nylig, ...


Revisionsinstituttet

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2019 er offentliggjort

SKAT har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2019.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Deludlejning af andelsselskabets areal ikke foreneligt med det kooperative formål

SKM2018.604.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at andelsselskabets udlejning af et delareal til et fjernvarmeselskab, var foreneligt med det kooperative formål. Andelsselskabet kunne derfor ikke bevare sin skattemæssige status som et andelsbeskattet selskab efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3. Det pågældende areal skulle anvendes til opførelsen af en pumpestation, der skulle føre overskudsvarmen videre til fjernvarmeselskabet. Der blev lagt vægt på, at udlejningen af arealet ikke havde nogen egentlig tilknytning til andelsselskabets formål og faktiske virke med produktion til sine medlemmer, og at udlejningen ikke var tidsbegrænset.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandske volontører - lommepenge - skattepligt

SKM2018.601.SR

Udenlandske frivillige, som er volontører hos A og B i deres lokalforeninger, og som kommer til Danmark under EU´s udvekslingsprogram C, er skattepligtige af de lommepenge, som de gennem C-programmet får under opholdet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsselskab - ETF'ere

SKM2018.596.SR

Skatterådet bekræfter, at de påtænkte investeringer i en række ETF'ere vil blive omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Gevinst og tab på investeringsbeviserne skal derfor medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse for forskelsbehandling

SKM2018.595.SR

Skatterådet kan bekræfte, at når Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at spørger er blevet udsat for direkte forskelsbehandling under selve ansættelsen, bl.a. på grund af alder og derfor blev tilkendt en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens §§ 2 og 7, er godtgørelsen skattefri i medfør af statsskattelovens § 5, litra a. Ansættelsen var ikke ophørt og godtgørelsen blev dermed ikke udbetalt i forbindelse med fratræden af stilling.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nægtet anvendelse af virksomhedsordningen - Konsekvensændringer af indkomstopgørelser - Efterbeskatning af opsparet overskud

SKM2018.609.LSR

Klageren var fortsat med at anvende virksomhedsordningen for indkomstårene 2008-2012, uanset at han efter salget af en ejendom i 2007 ikke længere opfyldte betingelserne for at anvende ordningen. Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde foretaget ophørsbeskatningen i 2013 for indkomståret 2009, jf. herved SKM2003.413.HR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ejendomsavancebeskatning - Afståelse af ejerlejlighed

SKM2018.606.LSR

Salg af ejerlejlighed kunne ikke ske skattefrit, da lejligheden ikke havde tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Lejligheden var købt efter samlivsophævelsen og stillet til rådighed for den tidligere hustru og fællesbarn. Barnet kunne ikke anses at være en del af hans husstand, uanset at der var fælles forældremyndighed, og barnet som udgangspunkt opholdt sig lige meget hos begge forældre.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattepligtig avance ved salg af ejendom

SKM2018.605.LSR

En større ejendom, der i en årrække havde været anvendt som fritidsbolig af en udlandsdansker, kunne ikke sælges skattefrit efter sommerhusreglen, da ejendommen desuden havde været helårsbolig for en datter og for ejendommens gartner.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nægtet genoptagelse af skatteansættelsen - Afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser

SKM2018.603.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter et forsyningsselskab var anset for uberettiget til at foretage afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser efter afskrivningslovens § 40, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen

SKM2018.602.LSR

Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at vurderingerne pr. 1. oktober 2010 og pr. 1. oktober 2012 var foretaget på et faktisk fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende forhold. Landsskatteretten stadfæstede herefter SKATs afslag på genoptagelse af vurderingerne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger

SKM2018.610.ØLR

For byretten drejede sagen sig både om beskatning af lønindkomst og beskatning af maskerede udlodninger. Skatteministeriet fik i byretten medhold i begge forhold.

Forholdet vedrørende beskatning af maskerede udlodninger blev anket til landsretten.

Landsretten tiltrådte byrettens vurdering af, at appellanten havde bestemmende indflydelse i koncernselskaberne i de relevante indkomstår, og at appellanten havde brugt sin bestemmende indflydelse til at dirigere beløb, der retteligt tilkom selskaberne, indsat på en konto, som tilhørte moderselskabet i Panama.

Landsretten fandt, at ejerforholdene i moderselskabet i alt det væsentligste var udokumenterede, og at moderselskabet ikke udgjorde et selvstændigt skattesubjekt adskilt fra appellantens formue.

Videre fandt landsretten, at der forelå en så ualmindelig pengestyring i koncernen, at appellanten måtte godtgøre, at moderselskabets konto var en fælles konto for alle koncernens selskaber, men ikke for appellanten selv. Da appellanten ikke havde løftet denne bevisbyrde, fandt landsretten, at kontoen reelt havde fungeret som appellantens personlige konto.

Landsretten tiltrådte herefter, at der var ført midler uden om koncernens selskaber på en sådan måde, at der forelå skattepligtige udlodninger til fordel for appellanten efter ligningslovens § 16 A.

Endelig udtalte landsretten, at manglen på fakturaer og mellemregningskonti samt det forhold, at der i betydeligt omfang var tale om interesseforbundne parter, medførte, at der påhvilede appellanten en skærpet bevisbyrde for, at der var afholdt udgifter over den nævnte konto, der indebar, at den reelle maskerede udlodning var mindre end fastslået ved Landsrettens kendelse.

Denne bevisbyrde havde appellanten ikke løftet.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, i det omfang den var påanket.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag driftstab - interesseforbundne parter - sædvanlig driftsrisiko

SKM2018.599.BR

Sagen drejede sig om fradrag for et driftstab, som selskabet hævdede at have lidt som led i samhandlen med et koncernforbundet selskab.

Retten frifandt Skatteministeriet, da selskabet ikke havde bevist, at tabet var udslag af sædvanlig driftsrisiko ved udøvelse af virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed

SKM2018.597.ØLR

Sagen angik spørgsmålet, om skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt, så SKAT havde været berettiget til at genoptage skatteyderens skatteansættelse for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Skatteyderen var ansat i et færøsk selskab i en i øvrigt dansk koncern. Han var bosiddende i Danmark, og han udførte sit arbejde på et dansk indregistreret gravefartøj rundt over hele verden.

Skatteyderen havde i alle årene betalt skat på Færøerne af sin indkomst. Han havde ikke selvangivet sin indkomst til de danske skattemyndigheder, selvom han ubestridt var fuldt skattepligtig til Danmark. Han gjorde gældende, at han havde modtaget rådgivning om sine skatteforhold dels af sin arbejdsgiver og dels på et kommunalt skattecenter.

Byretten fandt, at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke at indgive selvangivelse til de danske skattemyndigheder. Byretten lagde til grund, at skatteyderen måtte have været bekendt med, at han skulle have betalt skat i Danmark, da han hverken arbejdede eller boede på Færøerne. Desuden havde skatteyderen ikke godtgjort, at skattemyndighederne havde accepteret, at han ikke skulle indgive selvangivelse.

Landsretten bemærkede, at det ikke var godtgjort, at skatteyderen ved henvendelsen til kommunen var blevet vejledt om, at han ikke skulle indgive selvangivelse. Herefter stadfæstede Landsretten byrettens frifindelse af Skatteministeriet (SKM2018.306.BR) i henhold til de af byretten anførte grunde


Indholdsfortegnelse 

System teknisk: Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2019

SKM2018.608.SKTST

For 2019 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,5 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,7 pct.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

Skatteyder berettiget til ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.598.ØLR

Straf - momssvig - revisor medtiltalt - skattesvig - kildeskat - bogføringsskik

T1 og T2 var tiltalte for momssvig ved som henholdsvis direktør, hovedaktionær og daglig leder, henholdsvis revisor for G1, for perioden 01.01.09-30.09.13 at have angivet et momstilsvar på 1.363.905 kr., selvom det rettelig var ikke under 4.668.392 kr. De var tillige tiltalte for svig med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i G2, idet de for perioden 01.09.10-31.10.10 ikke angav A-skat på 567.966 kr. og arbejdsmarkedsbidrag på 89.797 kr. T1 var tillige tiltalt for skattesvig for indkomståret 2011, idet han angav sin indkomst fra G1 for lavt med 800.000 kr. samt for overtrædelse af bogføringsloven. T1 unddrog herved for 4.475.274 kr. i alt og T2 unddrog for 3.962.250 kr. i alt.

T1 forklarede at han i juni 2008 stiftede selskabet G1. Der har ikke været andre personer tilknyttet selskabet, og selskabet er 100 % ejet af ham. Selskabet driver virksomhed med sikkerhedsopgaver. I juli 2010 blev han eneste direktionsmedlem i G2, som blev undergivet konkursbehandling i juni 2014. T1 og T2 havde etableret et samarbejde i slutningen af 2010. Det var herefter T2, der stod for bogføringen og udarbejdelse af regnskab. Det var som udgangspunkt T2, der beregnede og indberettede momsen, og T1 overførte det af T2 beregnede momsbeløb fra selskabets konto til en klientkonto hos T2. Der skulle tillige være sket indberetning og indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag via G1. T1 erkendte, at han ikke var i besiddelse af regnskabsmaterialet for 2011 og 2012, idet han et par gange om året afleverede alle regnskabsbilag i en plasticpose til T2.

T2 forklarede at T1 og T2 havde etableret et samarbejde i slutningen af 2010 omkring G1.

Han har ikke haft noget at gøre med G2.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen. T1 idømtes ubetinget fængsel i 2 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 2.494.134 kr. T2 idømtes ubetinget fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på 1.981.110 kr. Retten lagde vægt på omfanget og størrelsen af unddragelsen, forholdenes systematiske karakter, som blandt andet er forsøgt sløret ved at undlade at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis samt for T2's vedkommende, at han tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. Tillægsbøden blev beregnet som halvdelen til hver vedrørende momssvig og svig med hensyn til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Byretten forkastede T2's forklaring om, at han intet kender til G2 som utroværdig, idet der under ransagning hos T1 fandtes en faktura udstedt af T2, hvorved han opkrævede et revisorhonorar for udarbejdelse af årsregnskab for G2, lønafstemning 2008-10 og sammenlægning af G1 og G2.

Landsretten ændrede byrettens dom. T2 frifandtes for svig med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, idet der ikke forelå skriftligt materiale i sagen, der viste, at de tiltalte havde kontakt med hinanden i september og oktober 2010, og de begge forklarede, at de først lærte hinanden at kende i slutningen af 2010. T1 idømtes ubetinget fængsel i 2 år og tillægsbøde på 2.450.000 kr. T2 idømtes ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 1.600.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990612
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten godkender det selvangivne.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 17/0052565
Beskatning af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af godtgørelser udbetalt til spiller i sportsklub. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2018

Journalnr: 15/1632071
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af fri bil fra tysk selskab, rette indkomstmodtager og maskeret udlodning af betalt kaution. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 18/0002459
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for en række omkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 18/0003166
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2018

Journalnr: 15/1364044
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-10-2018

Journalnr: 15/3181423
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 16/0343043
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 15/3144638
Fri bil og lån
Klagen vedrører beskatning af fri bil og værdi lån på mellemregningskonto, der er anset som løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2018

Journalnr: 16/1017267
Fristgennembrud
Klagen vedrører spørgsmål om fristgennebrud grundet grov uagtsomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 16/1033055
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører beskatning af lån over mellemregningskonto, der er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2018

Journalnr: 16/1617656
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører beskatning af lån over mellemregningskonto, der er anset for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2018

Journalnr: 18/0003690
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af betaling af en række omkostninger som maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 16/0778665
Overførsler anset som løn mv.
Klagen skyldes, at overførsler fra virksomhed er anset som løn og at fradrag for udgifter til løn er nedsat. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 18/0000417
Renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 16/1381776
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Spørgsmål om fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter beskatning delvist grundet forældelse.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 16/1408829
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 30-10-2018

Journalnr: 15/2072232
Skat af kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalte kørselsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 15/1631165
Skat af tilskud
Klagen vedrører beskatning af tilskud fra hovedanpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2018

Journalnr: 13/5928412
Skatteankenævnets afvisninger af stillingtagen
Klagen vedrører en række spørgsmål hvor skatteankenævnet har afvist at tage stilling. I al overvejende grad stadfæstes afgørelsen. Hvor Landsskatteretten anser klagen for at skulle behandles, stadfæstes afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2018

Journalnr: 18/0000708
Yderligere værdier i dødsbo
Klagen vedrører genoptagelse af skatteopgørelsen for dødsbo efter der var fremkommet oplysninger om yderligere aktiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-12-2018 - 01-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-480/17 Etableringsfrihed Montag
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - direkte beskatning - indkomstskat - mulighed for at fradrage bidrag, der er indbetalt til en erhvervsmæssig pensionsordning og en privat pensionsordning - ikke muligt for ikke-hjemmehørende

Tidligere dokument: C-480/17 Etableringsfrihed Montag - Dom
Tidligere dokument: C-480/17 Montag - Ny sag

Dom C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - afgift på erhvervelser af fast ejendom - fritagelse - overdragelser af ejendomsretten til en fast ejendom, der sker som følge af omdannelsesdispositioner, der foretages inden for visse selskabskoncerner - begrebet »statsstøtte« - betingelsen om selektivitet - begrundelse

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilag II til Rådets konklusioner af 5. december 2017

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) Rådets konklusioner Vedtagelse

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilag II til Rådets konklusioner af 5. december 2017

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål Godkendelse

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Meeting of ECON of Monday, 3 December 2018  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Indberetningsvejledning om faglige kontingenter og a-kassebidrag 2018

Nyhedsbrev til virksomheder

Tariferingsforordninger


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af administrativ aftale mellem Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsover-enskomster til forhindring af skatteudhuling og over-skudsflytning
Oprettelsesdato: 30-11-2018
Høringsfrist: 04-01-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).
Vedtaget den 29. november 2018

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.
Vedtaget den 29. november 2018

L 30 A Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).
Vedtaget den 29. november 2018

L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).
Vedtaget den 29. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 101 Forslag til Investorfradragslov.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange personer man antager vil benytte sig af investorfradraget, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor mange årsværk i Skattestyrelsen ministeren mener, at der bør tilføres for at sikre en tilstrækkelig kontrol med investorfradraget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, hvordan lovforslaget håndterer reinvesteringer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor man ikke blot får 15 pct. fradrag i en gennemsnitskommune af hele investeringen i stedet for 30 pct. af halvdelen, til skatteministeren

L 102 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-18 fra Ferieboligweb vedrørende bundfradrag i indtægter fra udlejning af sommerhuse, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at ændre lovforslaget, således at alene 60 pct. af den lejeindtægt for udlejning af biler, lystbåde og campingvogne, der overstiger bundfradraget på 10.000 kr. (2018-niveau), medregnes til den skattepligtige indkomst, til skatteministeren

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for konsekvenserne af i lovforslaget at nedsætte grænserne for, hvilke virksomheder der kan anvende den foreslåede medarbejderaktieordning, til 15 mio. kr. for både virksomhedens nettoomsætning og balancesum m.v., til skatteministeren

L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. beh. stillet den 26. november 2018

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne ved, at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i EU-land m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalg, når de tidligere har konkluderet, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen vedrørende den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

L 78 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).

Bilag

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 30. november 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 60

Baggrundsmateriale til temamøde den 29. november 2018 om projekt CumExFiles

Bilag 61

Henvendelse af 24/11-18 fra Flemming Jørgensen, Hadsten, vedrørende udbyttesagen

Bilag 64

Supplerende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 4. december 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 66

Lovudkast: Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning samt resumé

Bilag 67

Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 62

Ministeren bedes opdatere SAU (2010-11) alm. del – svar på spørgsmål 151, således at der i 2018-niveau i tabelform opgøres den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i perioden 2011-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009 til de 100 danskere, som har den højeste indkomst, og oplyse hvad denne indkomst er i gennemsnit i antal kroner. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvor stor en andel af skattelettelsen der skyldes sænkelse af den højeste aktieindkomstskattesats fra 45 til 42 pct. samt indførelse af det særskilte skatteloft for kapitalindkomst på 42 pct.  Svar  

Spm. 63

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu – både før og efter tilbageløb samt efter tilbageløb og adfærd – af følgende forslag:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 64

Ministeren bedes oplyse den fordelingsmæssige virkning af følgende elementer, herunder hvilken skattestigning de henholdsvis 100 og 1000 personer med størst henholdsvis bruttoindkomst og kapitalindkomst vil opleve, hvordan skattelettelsen/stigningen fordeler sig på tværs af deciler og hvordan de fire typiske familietyper (HK’er på mindsteløn, LO’er, funktionær og direktør) forventes at blive påvirket:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 65

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige skattestigning, som de henholdsvis 1000 og 100 personer, der får den største skattestigning, vil få af følgende tiltag:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 66

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at ændre i registreringsafgiften efter 2 forskellige modeller. -Model 1, hvor den højeste sats hæves til 180 pct., den laveste sats hæves til 105 pct., skalaknækket sænkes således, at ændringen i knækket isoleret bidrager med 1,5 mia. kr. efter tilbageløb. -Model 2, hvor den lave sats på 85 pct. bibeholdes til og med 130.000 kr., satsen på 150 pct. bibeholdes op til og med 250.000 kr., den tidligere højeste sats på 180 pct. genindføres for biler over 250.000. I begge modeller skal elbiler holdes ude, således, at de ikke pålægges stigningerne i registreringsafgiften. For begge modeller bedes ministeren redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes for adfærd opgive provenuet henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Spm. 74

Ministeren bedes redegøre for, hvilke tekniske og datamæssige problemer der har medført, at ejendomsvurderingssystemet bliver forsinket. Ministeren bedes også redegøre for, om man har været for optimistisk i forhold til den planlagte deadline med tanke på, at udviklingsprojektet blev vurderet som et højrisikoprojekt af Digitaliseringsstyrelsen.  Svar  

Spm. 76

Vil ministeren skønne over effekten af en fordobling af jobfradraget fra 4,5 pct. og maksimalt 2.500 kr. til 9 pct. og maksimalt 5.000 kr., og hvor bundgrænsen for beregningsgrundlag ikke ændres? Svaret bedes indeholde en tabel med de umiddelbare provenumæssige konsekvenser, samt efter tilbageløb og adfærd. Desuden ønskes en opgørelse af arbejdsudbudseffekterne samt en beskrivelse af grundlaget for, hvordan disse arbejdsudbudseffekter opstår.  Svar  

Spm. 78

I Skatteministeriets ”Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer” fra november 2015, jf. SAU (2015-16) alm. del – bilag 44, indgår på side 90 (tabel 7.2) en oversigt over, hvordan Danmarks 4,775 mio. skatteydere fordeler sig alt efter størrelsen på deres aktie- henholdsvis kapitalindkomst. Tabellen giver i alt 18 forskellige beskatningssituationer. Ministeren bedes for hver af de 18 beskatningssituationer angive den gennemsnitlige aktieindkomst, den gennemsnitlige kapitalindkomst samt den gennemsnitlige lønindkomst for personerne, der befinder sig i den pågældende beskatningssituation. Svaret bedes opstillet på samme måde som svar på SAU (2015-2016) alm. del – spørgsmål 345 blot med lønindkomstkolonnen tilføjet.  Svar  

Spm. 83

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. oktober 2018 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag, jf. SAU alm. del - bilag 38.  Svar  

Spm. 92

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Pinsent Mason havde rådgivet selskabet Solo Capital, der er ejet af den svindelmistænkte Sanjay Shah. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 93

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Bech-Bruun havde rådgivet en af de største banker i udbyttesagen, North Channel Bank. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 94

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis Kammeradvokaten, Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement første gang fik viden om, at advokatfirmaet Bech-Bruun havde rådgivet to canadiske pensionskasser, som er blandt dem, Skattestyrelsen mener har svindlet sig til refusion af udbytteskat fra Danmark. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvorfra denne information kom.  Svar  

Spm. 140

Ministeren bedes oplyse den samlede gennemsnitlige skattegæld pr. person fordelt på landsdele i hver enkelt år siden 2009.  Svar  

Spm. 141

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I.  Svar  

Spm. 142

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I.  Svar  

Spm. 143

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. november 2018 om udbyttesagen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I.  Svar  

Spm. 144

I rapporten ”Analyse af Iværksætterselskaber” udgivet af Erhvervsstyrelsen i september 2018 i samarbejde med bl.a. Skatteministeriet fremgår det, at der var usikkerhed om den nye selskabsform ”ville blive brugt til svig og momsunddragelse i videre udstræk end andre virksomhedsformer”, og at det efterfølgende har vist sig, at iværksætterselskaberne ”i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig.” Den forventning og usikkerhed stod ikke beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152 (folketingsåret 2012-13), hvor der tværtimod stod følgende: ”Lovforslaget medfører ikke i øvrigt konsekvenser for det offentlige.” Kan ministeren redegøre for, hvor den forventning og usikkerhed fremgik, og hvorfor den ikke blev videreformidlet i bemærkningerne til lovforslaget?  Svar  

Spm. 145

TV 2 har bedt Skatteministeriet om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende skattemæssige konsekvenser ved indførslen af selskabsformen iværksætterselskaber, men har fået afslag. Vil ministeren redegøre for om et af følgende dokumenter indeholder udtalte bekymringer om at indførslen af iværksættervirksomheder kunne medføre øget moms- og skattesvig?21-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT’s (Indsats) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Telefonnotat: Samtale med EVM21-01-2013: Intern forelæggelse til afdelingschef: SKM´s bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Internt dokument Udkast til høringssvar23-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Store Selskaber) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven22-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Afregning erhverv) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven  Svar  

Spm. 148

Vil ministrene i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for muligheden for at gøre et medvirkeransvar gældende over for banker og pensionskasser m.v., der har stillet kapital til rådighed til spekulation med udbytteskat, f.eks. i form af lån, og – eventuelt i fortrolig form – oplyse, om de danske myndigheder søger at udnytte disse muligheder også i udlandet?  Svar  

Spm. 149

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, og eventuelt i fortrolig form oplyse, hvilke banker der er involveret i udbytteskattesagen?  Svar  

Spm. 150

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for de strafferetlige og civilretlige regler, der gælder for staters deling af beløb, der konfiskeres eller gives i bøde i en anden stat i forbindelse med forfølgelse af retskrav mod personer og virksomheder, der har deltaget i ulovlig spekulation med udbytteskat?  Svar  

Spm. 151

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, og eventuelt i fortrolig form oplyse, om SØIK har været i besiddelse af alle de oplysninger om udbytteskattesagerne, der kom frem i medierne, inden de kom ud i pressen?  Svar  

Spm. 152

Kan ministeren i forlængelse af samrådet om udbytteskattesagen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F, G, H og I, redegøre for, hvilke muligheder der er i udbudslovgivningen for at udelukke bestemte virksomheder fra offentlige udbud, hvis de har deltaget i og er dømt for deltagelse i skattespekulation?  Svar  

Spm. 157

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 556 (folketingsåret 2017-18) fremsende samtlige rapporter for perioden 1. januar 2015 til dags dato, der er fremsendt fra intern revision til Skatteministeriets departement, uanset om intern revision i denne periode har heddet Skatteministeriets Interne Revision (SIR) eller Skatteministeriets Koncernrevision (SKR).  Svar  

Spm. 158

Ministeren bedes fremsende samtlige revisionsprotokoller for perioden 1. januar 2015 til dags dato, der er fremsendt fra intern revision til Skatteministeriets departement, uanset om intern revision i denne periode har heddet Skatteministeriets Interne Revision eller Skatteministeriets Koncernrevision.  Svar  

Spm. 536

Ministeren bedes oversende en tabel over de totale kvartalsvise restancer fra april 2013 svarende til tidspunktet for udgivelsen af ”Redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013”, jf. jf. SAU alm. del – bilag 263 (folketingsåret 2012-13) til og med 1. kvartal 2018 eller senest opgjorte. I tabellen bedes restancerne opgjort både efter den oprindelige metode og efter kursværdimetoden.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 308

Om forårspakke 2.0.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse