SkatteMail 2018, uge 44

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. omtale af at de ejendomsvurderinger er udskudt endnu et år. Desuden kan du finde PwCs nye checkliste for selvangivelsen for selskaber.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Firmabilbeskatning af elbiler – regeringens forslag
De nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme
Nye nederlag til SKAT i store Transfer Pricing–sager
Firmabilbeskatning af elbiler – regeringens forslag
Aktiesparekontoen - et nyt alternativ...
Selskabers acontoskat
Selskabers acontoskat
Ecuador joins international efforts against tax evasion and avoidance
Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018
Forlænget usikkerhed omkring ejendomsskatterne
Tjeklisten til selvangivelsen 2018 (for selskaber)
Nyt om skat, uge 44 - Ny aktiesparekontolov
Der kan være store fordele ved at anvende virksomhedsskatteordningen i en personligt drevet virksomhed

Udkast til styresignal
Genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk datterselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - udkast til styresignal

Bindende svar
Beskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel
Fast driftssted, hjemmekontor, venturekapital
Grænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde

Afgørelser
Frihed for beskatning - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb
Forhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af personlig indkomst
Fradrag for virksomhedsunderskud - Bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden
Forhøjelse af overskud af virksomhed
Kodning
Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte
Fradrag for underskud af virksomhed - Udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Firmabilbeskatning af elbiler – regeringens forslag

Kan regeringen skaffe flertal for sin klimaplan, vil der givetvis blive mange flere firmabilejere, som vil vælge en elbil eller en plug-in hybridbil som firmabil. Skatteincitamentet til at gøre det bliver nemlig markant


BDO

De nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme

Også for erhvervsejendomme vil de nye offentlige vurderinger givetvis blive højere end de nuværende, men da satserne for grundskyld og dækningsafgift samtidig bliver nedsat, er effekten svær at vurdere på nuværende tidspunkt


BDO

Nye nederlag til SKAT i store Transfer Pricing–sager

Skattemyndighederne kan ikke uden videre selv opfinde koncerninterne transaktioner, som ikke har fundet sted, og bruge den manglende beskrivelse af disse i TP-dokumentationen som grundlag for store indkomstforhøjelser


BDO

Firmabilbeskatning af elbiler – regeringens forslag

Kan regeringen skaffe flertal for sin klimaplan, vil der givetvis blive mange flere firmabilejere, som vil vælge en elbil eller en plug-in hybridbil som firmabil. Skatteincitamentet til at gøre det bliver nemlig markant


Beierholm

Aktiesparekontoen - et nyt alternativ...

Regeringen har som led i deres Erhvervspakke foreslået en ny aktiespareordning for at fremme investeringslysten hos småaktionærerne


Beierholm

Selskabers acontoskat

Det er nu tid til at overveje, om årets acontoskattebetalinger matcher den forventede skattepligtige indkomst for indkomståret 2018


EY

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2018.


OECD

Ecuador joins international efforts against tax evasion and avoidance

Ecuador today signed the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, making it the 126th jurisdiction to join the world’s leading instrument for boosting transparency and combating cross-border tax evasion. The Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS MCAA) was also signed.


PwC

Sidste nyt fra energi- og forsyningsområdet, oktober 2018

Vi har her samlet de vigtigste nyheder for energi- og forsyningsvirksomhederne i Danmark fra sommeren og frem til nu. Mest bemærkelsesværdigt er, at den kommende indtægtsrammeregulering af fjernvarmesektoren er udskudt et år. Efter den politiske aftale i 2016 var det forventet, at reguleringen skulle implementeres fra 2019. Det er ændret som følge af, at myndighederne ikke er blevet klar med de nødvendige analyser, og at sektoren, som mange ved, er lidt mere kompleks end eksempelvis eldistribution, som har været underlagt indtægtsrammeregulering siden 2005. Læs mere


PwC

Forlænget usikkerhed omkring ejendomsskatterne

De nye ejendomsvurderinger udskydes igen, hvilket medfører, at nuværende og kommende grundejere må vente yderligere ét år på at få indblik i det fremtidige grundlag for betaling af ejendomsskatterne.


PwC

Tjeklisten til selvangivelsen 2018 (for selskaber)

I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2018. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller en lang række spørgsmål, der sikrer, at de nødvendige overvejelser i forbindelse med selvangivelsen bliver foretaget. Det gælder forhold, som er aktuelle hvert år, men tjeklisten hjælper også med at få særlige risici og nye regler med ind i selvangivelsesprocessen.


PwC

Nyt om skat, uge 44 - Ny aktiesparekontolov

Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte den 3. oktober forslag til en ny aktiesparekontolov.


Ret&Råd Advokater

Der kan være store fordele ved at anvende virksomhedsskatteordningen i en personligt drevet virksomhed

Hvis man benytter virksomhedsskattelovens regler om den såkaldte ”virksomhedsskatteordning”, kan man, som ejer af en virksomhed drevet i personlig regi, opnå en række skattemæssige fordele, som gør det mere attraktivt at drive virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Genoptagelse af moderselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk datterselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - udkast til styresignal

18-0736395

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk lovgivning vedrørende tynd kapitalisering, som fandt sted ved EU-domstolens dom af 21. december 2016 i sag C-593/2014, Masco Denmark ApS/Damixa ApS mod Skatteministeriet. EU-domstolens dom medfører, at den praksis, som Skattestyrelsen har fulgt, er blevet underkendt.

I styresignalet fastsættes retningslinjer for genoptagelsesadgang for danske moderselskaber med datterselskaber beliggende i et EU- eller EØS-land, der har fået begrænset rentefradragsretten efter regler om tynd kapitalisering i hjemstedsstaten, og hvor moderselskabet er blevet beskattet af den korresponderende renteindtægt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatning - tyske pensionsordninger - undtagelsesregel

SKM2018.545.SR

Spørgeren ønsker at flytte med sin ægtefælle til Danmark, og ønsker svar vedr. beskatningen af sine tyske pensioner. Skatterådet bekræfter, at Tyskland efter ægteparrets etablering af skattemæssigt hjemsted i Danmark fortsat kan beskatte tysk social pension og tysk privat pension, som vedrører spørgerens tidligere tyske ansættelsesforhold. Det fremgår også af svaret, at Danmark beskatter pensionerne som nyt bopælsland og lemper for dobbeltbeskatningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted, hjemmekontor, venturekapital

SKM2018.544.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke får skattemæssigt fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, som følge af en medarbejders hjemmekontor i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grænsegænger- offentlig og privat deltidsansættelse - hjemmearbejde

SKM2018.543.SR

Skatterådet besvarer spørgsmål om beskatning af indkomst, fradrag af udgifter, samt lempelse af dobbeltbeskatning i tilknytning til, at en dansk bosat spørger arbejder i Sverige og lejlighedsvist har hjemmearbejde i Danmark. Spørgsmålene vedrører dels spørgerens nuværende arbejde i Sverige for en offentlig arbejdsgiver, dels spørgerens påtænkte arbejde for en privat svensk arbejdsgiver.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Frihed for beskatning - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

SKM2018.541.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en fundraisingkampagne kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der udførte specifikke tjenester for en afgrænset kreds af virksomheder og offentlige institutioner. De personer, der udførte tjenester, skulle derfor ikke beskattes af de donationer, disse virksomheder og de offentlige institutioner donerede til fundraisingkampagnen.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at de deltagende virksomheder og offentlige institutioner kunne bogføre det udbetalte beløb som en driftsomkostning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af personlig indkomst

SKM2018.539.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag for udgifter til underleverandører i forbindelse med klagerens drift af rengøringsvirksomhed, idet der ikke fandtes at være realitet bag de fremlagte fakturaer fra underleverandørerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for virksomhedsunderskud - Bidragsfri personlig indkomst uden for virksomheden

SKM2018.537.LSR

Ved bedømmelsen af om et landbrug kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, kunne der ikke inddrages indtægter i form af fleksjobydelser. Landbruget ansås herefter ikke for erhvervsmæssigt drevet, hvorfor der ikke kunne ske fradrag for underskud herved.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af overskud af virksomhed

SKM2018.535.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag for udgifter til underleverandører ved opgørelsen af indkomsten i klagerens rengøringsvirksomhed, idet der ikke fandtes at være realitet bag de fremlagte fakturaer fra underleverandørerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Kodning

SKM2018.534.LSR

Er areal på 6,5 ha, der i en årrække havde været anvendt til landbrug, og som fortsat var anvendt hertil, kunne kodes med benyttelseskode 17 ubebygget landbrugslod, uanset at arealet efter lokalplanen var udlagt til boligformål.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

SKM2018.533.LSR

En hovedanpartshaver måtte anses at have optaget lån i sit selskab og var skattepligtig heraf efter ligningslovens § 16 E.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for underskud af virksomhed - Udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed

SKM2018.530.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter der ikke var godkendt fradrag for underskud ved udlejning af klagerens andelsbolig, idet udlejningen af andelsboligen ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Creditlempelse for skat betalt i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 26. oktober 2018 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. marts 2018.

Skatteyderen var lønmodtager i Danmark. Han drev samtidig virksomheder i Danmark, Sverige og Tyskland. Virksomhederne var omfattet af virksomhedsskatteordningen. Virksomheden i Sverige gav overskud, som skatteyderen betalte skat af i Sverige. De andre dele af virksomheden gav underskud, og samlet set gav virksomhederne underskud.

Skatteyderen anmodede SKAT om at få creditlempelse for den skat, som var betalt i Sverige. SKAT og Landsskatteretten nægtede dog skatteyderen at få creditlempelse, hvorefter han indbragte sagen for byretten.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0574482
Annullering af lønindberetninger
Klagen vedrører annullering af lønindberetninger og dermed nulstilling af angivet A-indkomst og indeholdt skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 14/3647842
Brug af etableringskontomidler
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for indskud på etableringskonto og forhøjelse af indkomsten med etableringskontomidler ikke anvendt indenfor fristen, jf. etableringskontolovens § 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 18/0001498
Dødsbo
Klagen skyldes, at SKAT har anset et dødsbo for skattepligtigt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet boet er skattefritaget.
Afsagt: 03-10-2018

Journalnr: 16/1704151
Ejendomsværdiskat
Klagen skyldes, at at SKAT har anset klageren for at være forpligtet til at betale ejendomsværdiskat for en ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 14/5247921
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed der ikke er anset for erhvervsmæssig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2018

Journalnr: 14/2137368
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2018

Journalnr: 15/0568722
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og dermed afslag på brug af kapitalafkastordningen. Landsskatteretten godkender fradrag og brugen af kapitalafkastordningen.
Afsagt: 03-10-2018

Journalnr: 18/0000630
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 17/0830458
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2006 og 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 16/0052248
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-10-2018

Journalnr: 17/0987054
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-10-2018

Journalnr: 15/1894122
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed opgjort på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 05-10-2018

Journalnr: 14/3286114
Lejeindtægt og forbrugsafgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst vedr. yderligere lejeindtægter og ikke godkendt fradrag for forbrugsudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 15/1588973
Lempelse
Klagen vedrører nægtet lempelse og jf. LL § 33A samt om påstand om nedsættelse af lønindkomst vedr. pensionsindbetaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedrørende lempelse og afviser spørgsmålet om fradrag for pensionsindbetalinger.
Afsagt: 05-10-2018

Journalnr: 14/0186020
Lempelse
Klagen vedrører afslag på lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2018

Journalnr: 16/0935282
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskontoen der er anset for yderligere løn. Landsskatteretten forhøjer den skattepligtige løn yderligere.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 16/1659256
Selvangivelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har afslået foreningens anmodning om fritagelse for selvangivelsespligt i henhold til skattekontrol­lovens § 2, stk. 1, nr. 4 og 5. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således, at foreningen fritages for selvangivelsespligt i hen­ hold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5.
Afsagt: 08-10-2018

Journalnr: 16/1485618
Selvangivelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset foreningen for at have erhvervsmæssig indkomst, og at foreningens formål ikke er udelukkende almennyttigt, hvorfor foreningen ikke kan fritages for selvangivelsespligt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at foreningens formål anses almennyttigt, og foreningen fritages for selvangivelsespligt i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5.
Afsagt: 05-10-2018

Journalnr: 17/0695736
Skattefrihed LL § 7, nr. 19
Klagen vedrører bindende svar på, om spørger ved tildelingen af en pris ifalder skattefrihed efter ligningslovens § 7, nr. 19, hvorefter det tildelte engangsbeløb fritages for beskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2018

Journalnr: 16/1731269
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører yderligere personlig indkomst og ansættelse af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 18/0000492
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 17/0991687
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2018

Journalnr: 15/2975476
Udenlandsk indkomst
Klagen vedrører opgørelse af indkomsten for person med udenlandsk indkomst. Landsskatteretten godkender i al overvejende grad det selvangivne.
Afsagt: 04-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-11-2018 - 04-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - skatteordning, der giver virksomheder med skattemæssigt hjemsted i Spanien mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder med skattemæssigt hjemsted i udlandet - beslutning, hvorved støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet og anordnes delvist tilbagesøgt - bestemmelse, der giver mulighed for, at ordningen fortsat kan finde delvis anvendelse - påstand om at det fastslås, at det er ufornødent at træffe afgørelse - fortsat søgsmålsinteressen- berettiget forventning - præcise forsikringer afgivet af Kommissionen - spørgsmålet, om forventningen er berettiget - den berettigede forventnings tidsmæssige anvendelsesområde

Tidligere dokument: T-207/10 Statsstøtte Deutsche Telekom mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen
Dato: 15-11-2018
Toldunion

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Tidligere dokument: T-399/11 RENV Statsstøtte Banco Santander et Santusa mod Kommissionen - Dom

Dom C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl.
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - kildeskat af bruttobeløbet af indenlandsk udbytte, der udbetales til ikke-hjemmehørende selskaber - udskydelse af beskatning af udbytte udloddet til hjemmehørende selskab i et underskudsår - forskellig behandling - begrundelse - sammenlignelighed - afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne - effektiv skatteopkrævning - proportionalitet - forskelsbehandling

Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-575/17 Frie kapitalbevægelser Sofina m.fl. - Indstilling
Tidligere dokument: C-575/17 Sofina m.fl. - Ny sag

Dom C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - restriktioner - skatte- og afgiftslovgivning - arveafgift - skovområder, der forvaltes på en bæredygtig måde - fritagelse - beskyttelse af skovarealet

Tidligere dokument: C-679/17 Frie kapitalbevægelser Huijbrechts - Dom

Indstilling C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato
Dato: 22-11-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Dom
Tidligere dokument: C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato - Indstilling
Tidligere dokument: C-695/17 Metirato - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilagene til Rådets konklusioner af 5. december 2017, herunder fjernelse af en jurisdiktion fra listen

Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester Orienterende debat

Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester Orienterende debat

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Vejledning til virksomheder

Rene linjer i kontrakten


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).

Bilag

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/10-18 fra Fundmarket A/S vedrørende foretræde om, at investeringsforvaltningsselskaber også får mulighed for at tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto for kunderneHenvendelse fra Fundmarket A-S
Præsentation af Fundmarket for Skatteudvalget - 2018-11-01

Bilag 5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 1/11-18 fra Forbrugerrådet Tænk vedrørende lovforslagets indvirkning på investeringsmarkedet

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen og præsentationen af 30/10-18 fra Fundmarket A/S vedrørende foretræde om, at investeringsforvaltningsselskaber også får mulighed for at tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto for kunderne, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at redegøre for mindreprovenuet ved gradvis indfasning i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd til og med 2025 m.v., til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Forbrugerrådet Tænk vedrørende lovforslagets indvirkning på investeringsmarkedet, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer vedrørende yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende skatteomgåelsesklausulen i Ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelserBilag 1
Bilag 2
Bilag 3

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

L 30 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 30 A Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 30 B Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).

Bilag

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 31 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilken rolle dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set har spillet af rolle i sagerne om svindel med udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det sikres, at dobbeltbeskatningsoverenskomster generelt set er med til at sikre, at der ikke kan kræves ubetalt udbytteskat tilbage, til skatteministeren

L 32 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 33 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad planen er for at bringe øvrige dobbeltbeskatningsoverenskomster i overensstemmelse med BEPS-projektet, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om der i DBO'en med Nederlandene er indeholdt en såkaldt TIEA (Tax Information Exchange Agreement), til skatteministeren

L 34 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 26

Henvendelse af 30/10-18 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende opfølgning på foretræde om muligheder for anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer

Bilag 29

Notat der beskriver de samlede midler afsat til Skatteministeriet

Bilag 30

Redegørelse om referat af statusmøde mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet

Bilag 31

Orintering om status for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 33

Invitation til debatmøde om SKAT og bogen ”Overmod og afmagt” den 15. november 2018 på Københavns Universitet

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Det fremgår af svar på FIU alm. del – spørgsmål 495 FIU (folketingsåret 2017-18), at indførelsen af en formueskat på 1 pct. af nettoformue over 3 mio. kr. skønnes at give et umiddelbart merprovenu på 14,2 mia. kr. i 2019, mens det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 533 SAU (folketingsåret 2015-16), at indførelsen af en formueskat på 1 pct. for formuer over 3 mio. kr. giver et umiddelbart provenu på 3,2 mia. kr. i 2019. Ministeren bedes redegøre for den store forskel i det skønnede merprovenu, og hvilke formuekomponenter, der indgår i de to provenuskøn. Derudover bedes ministeren redegøre for om boliger indgår i begge skøn over merprovenu ved indførelse af en formueskat.  Svar  

Spm. 5

Det fremgår af svar på FIU alm. del – spørgsmål 495 FIU (folketingsåret 2017-18), at indførelsen af en formueskat på 1 pct. af nettoformue over 3 mio. kr. skønnes at give et umiddelbart merprovenu på 14,2 mia. kr. i 2019, mens det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 533 SAU (folketingsåret 2015-16), at indførelsen af en formueskat på 1 pct. for formuer over 3 mio. kr. giver et umiddelbart provenu på 3,2 mia. kr. i 2019. Ministeren bedes redegøre for den store forskel i det skønnede merprovenu, og hvilke formuekomponenter, der indgår i de to provenuskøn. Derudover bedes ministeren redegøre for om boliger indgår i begge skøn over merprovenu ved indførelse af en formueskat.  Svar  

Spm. 12

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 224 (folketingsåret 2016-17) redegøre for resultaterne af skattemyndighedernes undersøgelse af eventuel svindel med refusion af udbytteskat via bankordningen.  Svar  

Spm. 14

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år og ikke kun de seneste 4 år, som redegjort for i svar på SAU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2017-18), uanset, at tallene ikke er fuldt ud sammenlignelige.  Svar  

Spm. 15

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. oktober 2018 fra De Professionelle Uafhængige Tatovører vedrørende foretræde om ensretning af skatteregler m.v., jf. SAU alm. del - bilag 4.  Svar  

Spm. 24

Ministeren bedes kommentere materialet fra De Professionelle Uafhængige Tatovører anvendt under foretræde den 11. oktober 2018 om ensretning af skatteregler m.v., jf. SAU alm. del - bilag 10.  Svar  

Spm. 58

Vil ministeren i overensstemmelse med sit tilsagn under samrådet om opdagelsesrisiko og skattegab den 25. oktober 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A-D, oversende de nye mål for de enkelte styrelser?  Svar  

Spm. 60

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 25. oktober 2018 om opdagelsesrisiko og skattegab, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål A, B, C og D.  Svar  

Spm. 62

Ministeren bedes opdatere SAU (2010-11) alm. del – svar på spørgsmål 151, således at der i 2018-niveau i tabelform opgøres den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i perioden 2011-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009 til de 100 danskere, som har den højeste indkomst, og oplyse hvad denne indkomst er i gennemsnit i antal kroner. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvor stor en andel af skattelettelsen der skyldes sænkelse af den højeste aktieindkomstskattesats fra 45 til 42 pct. samt indførelse af det særskilte skatteloft for kapitalindkomst på 42 pct.  Svar  

Spm. 63

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu – både før og efter tilbageløb samt efter tilbageløb og adfærd – af følgende forslag:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 64

Ministeren bedes oplyse den fordelingsmæssige virkning af følgende elementer, herunder hvilken skattestigning de henholdsvis 100 og 1000 personer med størst henholdsvis bruttoindkomst og kapitalindkomst vil opleve, hvordan skattelettelsen/stigningen fordeler sig på tværs af deciler og hvordan de fire typiske familietyper (HK’er på mindsteløn, LO’er, funktionær og direktør) forventes at blive påvirket:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 65

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige skattestigning, som de henholdsvis 1000 og 100 personer, der får den største skattestigning, vil få af følgende tiltag:1. Indføring af en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette niveau betragtes som overskudsdisponering og derved skal pålægges virksomhedsbeskatning.2. En afskaffelse af det særskilte skatteloft på 42 pct. for kapitalindkomst, således at også kapitalindkomst vil være omfattet af det skrå skatteloft for lønindkomst.3. En forøgelse af den højeste skattesats for aktieindkomst fra 42 pct. til 45 pct. 4. En kombination af de tre ovenstående forslag.  Svar  

Spm. 66

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at ændre i registreringsafgiften efter 2 forskellige modeller. -Model 1, hvor den højeste sats hæves til 180 pct., den laveste sats hæves til 105 pct., skalaknækket sænkes således, at ændringen i knækket isoleret bidrager med 1,5 mia. kr. efter tilbageløb. -Model 2, hvor den lave sats på 85 pct. bibeholdes til og med 130.000 kr., satsen på 150 pct. bibeholdes op til og med 250.000 kr., den tidligere højeste sats på 180 pct. genindføres for biler over 250.000. I begge modeller skal elbiler holdes ude, således, at de ikke pålægges stigningerne i registreringsafgiften. For begge modeller bedes ministeren redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes for adfærd opgive provenuet henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 67

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Cities crack down on Airbnb, but government steers clear” bragt i Handelsblatt Global den 29. oktober 2018 redegøre for den registreringsordning, der er indført i Berlin for borgere, der ønsker at udleje deres private bolig til korttidsudlejning, herunder ift. bødeniveauer for ikke at overholde gældende regler, samt hvordan reglerne håndhæves?

Spm. 68

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Cities crack down on Airbnb, but government steers clear” bragt i Handelsblatt Global den 29. oktober 2018 og svar på SAU alm. del - spørgsmål 469 redegøre for, om kommuner i Danmark kan indføre krav om licens som forudsætning for at borgere kan udleje deres private bolig til korttidsudlejning? I fald dette ikke måtte være juridisk muligt, vil ministeren så redegøre for, hvilke paragraffer i gældende lovgivning, der i givet fald skal ændres, for at dette kan blive muligt?

Spm. 69

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Cities crack down on Airbnb, but government steers clear” bragt i Handelsblatt Global den 29. oktober 2018 redegøre for den ordning, der findes i Hamborg, herunder ift. bødeniveauer for ikke at overholde gældende regler samt hvordan reglerne håndhæves?

Spm. 70

Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Cities crack down on Airbnb, but government steers clear” bragt i Handelsblatt Global den 29. oktober 2018 redegøre for den ordning, der tilsyneladende findes i Barcelona, hvor informationer om udlejning bliver sendt direkte til skattemyndighederne? Vil ministeren desuden redegøre for de juridiske muligheder for at indføre en sådan ordning i Danmark?  Svar  

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Spm. 73

Ministeren bedes redegøre for den samlede økonomi i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet, herunder oversende en oversigt over alle ekstra bevillinger, der er blevet tilført udviklingsprojektet. Ministeren bedes tillige redegøre for, om man forudser behov for yderligere finansiering af ejendomsvurderingssystemet.  Svar  

Spm. 74

Ministeren bedes redegøre for, hvilke tekniske og datamæssige problemer der har medført, at ejendomsvurderingssystemet bliver forsinket. Ministeren bedes også redegøre for, om man har været for optimistisk i forhold til den planlagte deadline med tanke på, at udviklingsprojektet blev vurderet som et højrisikoprojekt af Digitaliseringsstyrelsen.  Svar  

Spm. 76

Vil ministeren skønne over effekten af en fordobling af jobfradraget fra 4,5 pct. og maksimalt 2.500 kr. til 9 pct. og maksimalt 5.000 kr., og hvor bundgrænsen for beregningsgrundlag ikke ændres? Svaret bedes indeholde en tabel med de umiddelbare provenumæssige konsekvenser, samt efter tilbageløb og adfærd. Desuden ønskes en opgørelse af arbejdsudbudseffekterne samt en beskrivelse af grundlaget for, hvordan disse arbejdsudbudseffekter opstår.  Svar  

Spm. 77

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 501 oplyse, hvor mange årsværk der har været på projekt skattely i 2016 og 2017, samt hvor mange årsværk projekt skattely bidrager med til CEBIS i 2018 til og med august. Derudover bedes oplyst, hvor mange årsværk CEBIS samlet er tildelt i 2018 til og med august. Ministeren bedes også på baggrund af svaret på SAU (2016-17) alm. del – spørgsmål 423 oplyse antal tilknyttede årsværk, personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk, projektets nettoregulering/provenu, den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger), gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk), og hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger) for det nyetablerede. Dette bedes gjort for CEBIS som helhed, og opdelt på Analyse, Leaks og CEBIS øvrige opgaver.

Spm. 78

I Skatteministeriets ”Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer” fra november 2015, jf. SAU (2015-16) alm. del – bilag 44, indgår på side 90 (tabel 7.2) en oversigt over, hvordan Danmarks 4,775 mio. skatteydere fordeler sig alt efter størrelsen på deres aktie- henholdsvis kapitalindkomst. Tabellen giver i alt 18 forskellige beskatningssituationer. Ministeren bedes for hver af de 18 beskatningssituationer angive den gennemsnitlige aktieindkomst, den gennemsnitlige kapitalindkomst samt den gennemsnitlige lønindkomst for personerne, der befinder sig i den pågældende beskatningssituation. Svaret bedes opstillet på samme måde som svar på SAU (2015-2016) alm. del – spørgsmål 345 blot med lønindkomstkolonnen tilføjet.  Svar  

Spm. 556

Ministeren bedes oversende kopi af alle væsentlige rapporteringer fra Intern Revision til Skatteministeriets departement i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 195

Om Joachim B. Olsens udtalelse i Debatten den 25. oktober 2018.  Svar  

Spm. S 197

Om en effektiv kontrol mod social dumping.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. F

Samrådsspm. om at redegøre for den seneste udvikling i udbyttesagen, til skatteministeren, erhvervsministeren og justitsministeren

Spm. G

Samrådsspm. om at redegøre for statens planer for at gøre erstatningsansvar gældende over for banker og andre, der har medvirket til svindlen mod Danmark, til skatteministeren, erhvervsministeren og justitsministeren

Spm. H

Samrådsspm. om, hvilke sanktionsmuligheder Danmark har over for udenlandske finansielle virksomheders aktiviteter i Danmark, til skatteministeren, erhvervsministeren og justitsministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse