SkatteMail 2018, uge 41

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en god blanding af aktuelle artikler, domme og afgørelser, herunder ikke offentliggjorte kendelser fra landsskatteretten.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Opfølgning på skatteproblematikken omkring varmeselskabers forrentning af indskudskapital
Grundbeløb og skattepligt
Lovforslag - forskerskatteordningen
Fradrag i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet
Ikke sagkyndige dommere i to skattesager
Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven
Nyt om skat, uge 41 - Nye CFC-regler
EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen af tonnageskatteordningen
Udlån til tandlægeselskab
Slut med sporadisk indberetning af løn til eIndkomst-registeret

SKM-meddelelse
Retssagsvejledning
Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

Bindende svar
Skattefri aktieombytning - transparente enheder
Irsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte
Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler
Udenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret

Afgørelser
Gaveafgift ved overdragelse af anparter til børn
Transfer Pricing - Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonus
Transfer pricing - Kompensation for nedlukningsomkostninger

Domme
Fradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandet
Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Opfølgning på skatteproblematikken omkring varmeselskabers forrentning af indskudskapital

Der har gennem de senere år været en vis usikkerhed omkring de skattemæssige konsekvenser ved varmeselskabers opkrævning af forrentningsbeløb.


BDO

Grundbeløb og skattepligt

Hvis decentrale kraftvarmeværker, som følge af grundbeløbets bortfald, overvejer at helt standse med at producere el, så skal man være opmærksom på, at ophøret af elproduktionen kan få utilsigtede skattemæssige konsekvenser.


Beierholm

Lovforslag - forskerskatteordningen

Lovforslag - Afbureaukratisering af forskerskatteordningen. Forenkling af reglerne i kildeskattelovens §§ 48 E - 48 F


Deloitte

Fradrag i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet

Mit arbejdsværelse skal ikke bruges til andet end kontor. Er det derfor muligt at få et fradrag i forbindelse anvendelse af værelset?


Kammeradvokaten

Ikke sagkyndige dommere i to skattesager

Højesteret har stadfæstet to kendelser fra landsretterne om, at retten under hovedforhandling af to forskellige skattesager ikke skulle tiltrædes af 2 sagkyndige dommere efter reglen i retsplejelovens § 20.


PwC

Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven

Beskæftigelsesministeren har den 3. oktober fremsat et lovforslag, der skal fjerne de begrænsninger i aftalefriheden, som findes i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven).


PwC

Nyt om skat, uge 41 - Nye CFC-regler

Nye skatteregler kan gøre det både dyrere og mere omstændigt at afregne selskabsskat fra udenlandske datterselskaber fra næste år. Nyt lovforslag fra Regeringen vil skærpe de såkaldte CFC-regler fra næste år. CFC-reglerne afgør, om moderselskabet skal betale selskabsskat i Danmark af overskuddet i et udenlandsk datterselskab.


PwC

EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen af tonnageskatteordningen

EU-Kommissionen har den 12. oktober 2018 godkendt udvidelsen af den danske tonnageskatteordning, som blev vedtaget af Folketinget i december 2015. Med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, kan visse specialfartøjer således omfattes af tonnagebeskatning. Det anbefales derfor, at rederier, der har haft indkomst fra virksomhed til søs med specialskibe omfattet af den udvidede tonnageskatteordning, genoptager selvangivelserne for indkomstårene 2016 og 2017.


Redmark

Udlån til tandlægeselskab

Høj rentesats ved udlån til tandlægeselskab kan medføre risiko for ekstraskat for klinikejere


Redmark

Slut med sporadisk indberetning af løn til eIndkomst-registeret

Fra 1. januar 2019 er det ikke længere muligt for virksomheder at være registeret som sporadisk indberetningspligtig af a-skat m.m.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Retssagsvejledning

SKM2018.517.DEP

Denne vejledning beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor et skatte-, vurderings- eller motorankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans. Derudover beskrives nu tillige Skatteforvaltningens sager om bl.a. inddrivelse.

Vejledningen beskriver endvidere en række af Kammeradvokatens opgaver i forbindelse med varetagelsen af sagsførelsen for Skatteministeriet. Vejledningen træder i stedet for ministeriets retssagsvejledning af 29. juni 2018 (offentliggjort som SKM2018.346.DEP) og indeholder en opdatering som følge af ændring af indgangen for retssager i Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

SKM-meddelelse: Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

SKM2018.518.SKTST

Som følge af etableringen af Skatteforvaltningen, fastlægges med denne meddelelse ændrede retningslinjer for behandling af hjemviste sager. Retningslinjerne skal sikre, at der ved den fornyede behandling af en hjemvist sag til Skatteforvaltningen ikke medvirker medarbejdere, der deltog i behandlingen af den oprindelige sag.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefri aktieombytning - transparente enheder

SKM2018.519.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tre fysiske personer kunne foretage skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, med aktier i to udenlandske selskaber ejet af et EU kommanditselskab med aktier i et nystiftet EU kapitalselskab.

Skatterådet lod øvrige spørgsmål vedrørende omdannelse af et EU kommanditselskab til et kapitalselskab og værdiansættelse i forbindelse hermed bortfalde, fordi det måtte anses for en forudsætning for disse spørgsmål, at spørgsmålene om skattefri aktieombytning blev besvaret bekræftende.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Irsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytte

SKM2018.515.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en irsk fond skulle anses som skattemæssigt transparent i henhold til dansk skatteret. Spørgsmålet vedrørende sub-fundene blev afvist.

Skatterådet kunne ligeledes bekræfte, at en dansk investor i fonden kunne påberåbe sig dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og de respektive kildelande, forudsat at betingelserne i de pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomster i øvrigt var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsregler

SKM2018.513.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det beløb, som skal overføres til spørger d. 1. januar 2018 som følge af, at der i virksomhedsordningen stadig er sikkerhedsstillelser opstået før 11. juni 2014 i virksomhedens aktiver for privat gæld, kan opgøres til et beløb svarende til virksomhedsoverskuddet i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017, som er foreløbigt beskattet efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, fratrukket hævninger, som er sket i perioden 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017, fra konto for opsparet overskud.

Skatterådet finder, at beløbet skal opgøres som det beløb, der er opsparet i den pågældende periode opgjort efter virksomhedsskattelovens bestemmelser. Hævninger eller underskud der er fragået i opsparede overskud forud for perioden, skal dermed ikke fragå i det overførte beløb.

Skatterådet kunne således heller ikke bekræfte, at underskud eller hævninger i perioden, der ikke er modregnet i overskud, men i øvrige indkomster eller på indskudskontoen, kan fragå i det beløb, der overføres.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-ret

SKM2018.509.SR

Skatterådet bekræftede, der kunne ske nedsættelse af udbytteskatten til to svenske værdipapirfonde til 15 pct. i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 3. Derimod kunne Skatterådet ikke bekræfte, at der kunne ske yderligere nedsættelse af udbytteskatten til de pågældende værdipapirfonde til 0 som følge af de EU-retlige regler om kapitalens frie bevægelighed i TEUF artikel 63, idet den danske udbyttebeskatning på 15 pct. hverken kunne anses for at udgøre en forskelsbehandling i forhold til tilsvarende danske investeringsselskaber, ligesom der ej heller var tale om en restriktion for den frie bevægelighed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Gaveafgift ved overdragelse af anparter til børn

SKM2018.508.LSR

Landsskatteretten fandt ud fra en samlet konkret vurdering, at SKAT ikke havde godtgjort, at der ved fastsættelsen af værdien af anparter ikke kunne tages udgangspunkt i dagældende cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Det blev overladt til SKAT i første instans at foretage værdiansættelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Transfer Pricing - Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonus

SKM2018.511.LSR

Sagen vedrører et dansk selskab, som havde genereret underskud over en årrække. SKAT havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med bl.a. den begrundelse, at selskabet havde ydet en serviceydelse til koncernen ved sin tilstedeværelse på det danske marked. Selskabet skulle derfor efter SKATs opfattelse tildeles et kompenserende vederlag. Selskabet havde ikke beskrevet denne serviceydelse i sin TP-dokumentation og var endvidere uenig i, at der havde fundet en sådan kontrolleret transaktion sted.

Landsskatteretten fandt, at SKAT var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til dagældende skattekontrollovs § 3B, stk. 8 (nu stk. 9), og § 5, stk. 3, idet der primært blev lagt vægt på, at selskabets transfer pricing dokumentation ikke indeholdt tilstrækkelig specificerede beskrivelser af de af selskabet konstaterede koncerninterne serviceydelser. SKAT havde derfor ikke haft grundlag for at vurdere nytteværdien af de leverede koncerninterne ydelser, og hvorvidt udgifterne hertil havde været på armslængdevilkår.

Landsskatteretten fandt endvidere, at SKATs skøn ikke var udøvet i overensstemmelse med principperne i OECDs Transfer Pricing Guidelines, da sagens konkrete forhold ikke kunne medføre statuering af en manglende økonomisk eller handelsmæssig transaktion mellem selskabet og et eller flere koncernforbundne selskaber. Landsskatteretten nedsatte på denne baggrund SKATs forhøjelser i overensstemmelse med klagerens påstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Transfer pricing - Kompensation for nedlukningsomkostninger

SKM2018.510.LSR

Sagen vedrører nedlukning af en produktion i et dansk selskab i forbindelse med omstruktureringer i koncernen. SKAT havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med den begrundelse, at koncernen havde fordele af nedlukningen, og at der mellem uafhængige parter derfor ville være betalt en kompensation for nedlukning af produktionen i det danske selskab. Selskabet havde ikke beskrevet en kompensation fra koncernforbundne selskaber sin TP-dokumentation og var endvidere uenig i, at der havde fundet en sådan kontrolleret transaktion sted.

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til dagældende skattekontrollovs § 3B, stk. 8 (nu stk. 9), og § 5, stk. 3, idet der primært blev lagt vægt på, at selskabet ikke i sin TP-dokumentation for det pågældende år var forpligtet til at beskrive omstruktureringer i koncernen, som, efter selskabets opfattelse, ikke involverede kontrollerede transaktioner mellem selskabet og koncernforbundne selskaber.

Landsskatteretten fandt endvidere, at SKAT ikke havde bevist, at der havde fundet en overdragelse af aktiver sted, eller at der forelå sådanne kontraktuelle forhold mellem selskabet og koncernforbundne selskaber, der kunne danne baggrund for en generel kompensation. Endelig fandt Landsskatteretten det på det foreliggende grundlag heller ikke er bevist, at restriktioner fra koncernens side ved selskabets salg af de til produktionen anvendte maskiner havde nogen betydning for den faktisk realiserede pris ved salget af maskinerne til uafhængige købere.

Landsskatteretten nedsatte på denne baggrund SKATs forhøjelser til 0.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandet

SKM2018.516.VLR

Modsat byretten fandt landsretten, at appellanten havde bevist, at han opfyldte arbejdskravet i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 13 (nu nr. 11), i en virksomhed, der udlejede et fly. Han var derfor berettiget til at fradrage underskuddet i anden indkomst.

For så vidt angik et beløb på knapt 6,2 mio. kr. overført fra Belgien, fandt landsretten, ligesom byretten, at appellanten ikke havde bevist, at der var tale om skattefri indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar

SKM2018.514.BR

Sagen angik, om skatteyderen i henhold i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, jf. UfR 2015.3383 H, (SKM2015.479.HR) hæftede for rådgiverens honorar, sådan at skatteyderen havde krav på omkostningsgodtgørelse, der var transporteret til rådgiveren.

Byretten anførte, at Østre Landsret i dom af 27. juni 2018 (SKM2018.313.ØLR) havde fastslået, at der ikke var krav på omkostningsgodtgørelse i en tilsvarende situation, fordi kravet om hæftelse ikke var opfyldt.

Skatteministeriet fik derfor medhold i frifindelsespåstanden


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2115243
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og nægtet brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 16/1838899
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 15/2168242
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af brugtbilsvirksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 16/1870108
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2018

Journalnr: 15/0866732
Fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 15/1125970
Fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 16/0538897
Indkomst fra hashandel
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra hashhandel. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-09-2018

Journalnr: 15/0152600
Indkomst og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst og af udbetalte befordringsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 14/3370464
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 17/0989636
Kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 16/0778245
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 17/0990404
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører beskatning af beløb, vekslet fra DKK til EURO. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 14/1441174
Yderligere løn
Klagen skyldes, at lån ved hævning på bankkonto anset for yderligere løn, Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 21-09-2018

Journalnr: 15/2963507
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn heraf i det ene år med fristgennembrud. Landsskatteretten nægter fristgennembrud og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 21-09-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-458/18 GVC Services (Bulgaria)

Skal artikel 2, litra a), nr. i), sammenholdt med bilag I, del A, litra ab), i direktiv 2011/96/EU fortolkes således, at udtrykket »[d]e selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret« også omfatter de selskaber, [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2018

Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2018

Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2018

Indberetningsvejledning om Indlån 2018

Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2018

Indberetningsvejledning om Prioritetslån årsultimo 2018

Indberetningsvejledning om Pantebreve årsultimo 2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 26 Forslag til aktiesparekontolov.

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 8/10-18 fra Fundmarket A/S

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/10-18 fra Fundmarket A/S, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 5

Indtægtslisten for juni 2018

Bilag 6

Henvendelse af 7/10-18 fra Jens Peter Lumbye Sørensen, Taastrup om SKATs fastsættelse af grundskyld for projektejendomme

Bilag 7

Præsentation af 8/10-18 fra Peter Thielst Jessen vedr. grundskyld i Danmark

Bilag 10

Oplæg fra De Professionelle Uafhængige Tatovører anvendt under foretræde om ensretning af skatteregler m.v. den 11. oktober 2018

Bilag 16

Notat med svar på spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt den 30. august 2018 i Beskæftigelsesministerietpå et spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt torsdag den 30. august i Beskæftigelsesministeriet

Bilag 17

Orientering om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 19

Kopi af materiale sendt til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKATs redegørelse om udlevering af materiale og rykkerproceduren, fra justitsministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 16

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 540 (folketingsåret 2017-18) bedes ministeren oplyse, hvorvidt muligheden for at anvende den såkaldte holdingmodel til overdragelse af virksomhed til en almengørende fond påvirker provenuberegningerne – mere præcis forventningerne til adfærdsvirkningen – af at indføre en ny beskatningsmodel for overdragelse af virksomhed til erhvervsdrivende fonde, som beskrevet i rapporten ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde” offentliggjort den 26. juni 2018, samtidig med, at regeringens lettelser af arveafgiften for overdragelse af erhvervsvirksomheder rulles tilbage.  Svar  

Spm. 17

Ministeren bedes kommentere materialet fra Peter Thielste Jessen vedr. grundskyld, jf. SAU alm. del - bilag 7.  Svar  

Spm. 18

Har ministeren set eller været orienteret om anmodninger om aktindsigt i korrespondancen mellem Skatteministeriet og Undersøgelseskommissionen om Skat?  Svar  

Spm. 19

Hvis Skatteministeriet eller skatteforvaltningen har modtaget rykkere efter den rykkerprocedure, som Undersøgelseskommissionen om Skat beskriver i sin orientering nr. 2, bedes ministeren oplyse, hvilke tiltag man har iværksat for at efterkomme rykkerne.  Svar  

Spm. 20

Undersøgelseskommissionen om Skat oplyser i sin orientering nr. 4 af 19. september 2018, at kommissionen den 14. og 21. juni og den 4. og 5. juli 2018 aflagde besøg hos henholdsvis Skatteministeriet og skatteforvaltningen. Ministeren bedes oplyse, om disse besøg fandt sted på kommissionens eller Skatteministeriets initiativ. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvem der var tilstede ved besøgene.  Svar  

Spm. 21

Ministeren bedes bekræfte, at han ikke har efterspurgt eller fået tilbagemeldinger, orienteringer eller lign. om arbejdet med at understøtte Undersøgelseskommissionen om Skat forud for juni 2018. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan han i så fald har kunnet sikre sig, at arbejdet med at understøtte kommissionens arbejde er prioriteret tilstrækkeligt.  Svar  

Spm. 22

Under henvisning til justitsministerens brev til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, jf. SAU alm. del bilag 285 (folketingsåret 2017-18), hvori det fremgår at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har vurderet, at det hensyn til de følsomme oplysninger, som er nævnt i tillægskommissoriet af 9. april 2018, ikke længere er til hinder for en udvidelse af de tidsmæssige rammer for undersøgelsen, således at Undersøgelseskommissionen om SKATs undersøgelse af sagen om svindel med refusion af udbytteskat er udvidet til også at omfatte perioden fra den 1. juni 2015 og frem til kommissionens nedsættelse, bedes ministeren opdatere sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 270 (folketingsåret 2015-16), hvor ministeren blev bedt om, at redegøre for:- omstændighederne omkring den udefrakommende henvendelse til SKAT i sommeren 2015, hvor SKAT skulle have modtaget oplysninger om formodet svindel med refusion af udbytteskat, - hvornår Skatteministeriet konkret modtog henvendelsen, - hvorfra henvendelsen kom og/eller hvem der rettede henvendelse, - hvilke konkrete oplysninger henvendelsen indeholdt og- på hvilken måde eller i hvilken form henvendelsen og oplysningerne om formodet svindel blev overleveret til Skatteministeriet. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvad der konkret forårsagede, at der ikke blev grebet ind og refusionerne standset allerede i juli måned 2015, da SKAT modtog henvendelsen.  Svar  

Spm. 23

Under henvisning til justitsministerens brev til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, jf. SAU alm. del bilag 285 (folketingsåret 2017-18), og Skatteudvalgets brev af 16. april 2016 til skatteministeren vedrørende indsigt i dokumenter vedrørende udbyttesagen, bedes ministeren igen undersøge mulighederne for at Skatteudvalget for indsigt i de centrale dokumenter, der knytter sig sagen om svindel med udbytteskat.  Svar  

Spm. 24

Ministeren bedes kommentere materialet fra De Professionelle Uafhængige Tatovører anvendt under foretræde den 11. oktober 2018 om ensretning af skatteregler m.v., jf. SAU alm. del - bilag 10.  Svar  

Spm. 26

Ministeren bedes vurdere, hvorvidt personer som Peter Thielst Jessen reelt vil blive kompenseret, hvis den automatiske tilbagebetalingsordning fra boligskatteaftalen forlænges til også at omfatte årene 2018-2021. Der henvises til SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 27

Ministeren bedes bekræfte, at omkostningerne ved at forlænge tilbagebetalingsordningen fra boligskatteaftalen til også at omfatte årene 2018-2021 ikke vil påvirke den offentlige saldo, og dermed heller ikke det økonomiske råderum.  Svar  

Spm. 28

Er det ministerens vurdering, at det er i overensstemmelse med god forvaltningsskik og generelle retssikkerhedsmæssige principper, at man som borger ikke kan regne med de oplysninger om grundværdivurderinger, som SKAT oplyser? Der henvises til SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 29

Ministerens bedes oplyse, hvor mange nyopførte rækkehuse i Københavnsområdet, der indenfor de sidste 2 år har fået foretaget en ejendomsvurdering.  Svar  

Spm. 30

Ministeren bedes foretage en vurdering af, hvor mange personer der er i samme situation som Peter Thielst Jessen, jf. SAU alm. del – bilag 7.  Svar  

Spm. 31

Ministeren bedes oplyses antallet af årsværk i SKAT for hvert år fra 2015 til opdelingen i de syv nye styrelser i 2018.  Svar  

Spm. 32

Ministeren bedes oplyse antallet af årsværk i SKAT Indsats for årene 2017 og 2018 (indtil opdelingen i de syv nye styrelser).  Svar  

Spm. 33

Ministeren bedes oplyse antallet af årsværk i SKAT Inddrivelse for årene 2017 og 2018 (indtil opdelingen i de syv nye styrelser).  Svar  

Spm. 34

Ministeren bedes redegøre for, hvordan medarbejderne, der tidligere var ansat i SKATs seks organisatoriske enheder, er fordelt i skatteforvaltningens syv nye styrelser.  Svar  

Spm. 36

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del (2017-18) – spørgsmål 189 redegøre for, hvorledes behandlingen af overførsler fra udlandet vil foregå hos skattemyndighederne, herunder brugen af manuel behandling, så oplysningen kan bruges til skattekontrol af bl.a. overførsler fra platformsvirksomhederne – herunder om, og i givet fald hvordan, man i denne proces kan identificere afsender og modtager af en transaktion fra udlandet, der er foretaget via en international betalingsservice?  Svar  

Spm. 535

Ministeren bedes med henvisning til ”Offentlige restancer – status pr. marts 2018 – samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen”, jf. SAU alm. del – bilag 238, opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 1. kvartal 2018. Ministeren bedes tillige oplyse, hvorfor man ikke fremadrettet vil fremlægge alle tre nøgletal, dvs. de samlede restancer, de ikke-inddrivelige restancer og kursværdien. Endvidere bedes ministeren overveje, om man fremadrettet vil oplyse de ikke-inddrivelige restancer i de kvartalsvise restanceredegørelser, således at Skatteudvalget har så grundigt et materiale som overhovedet muligt  Svar  

Spm. 540

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt det juridisk vil være muligt at begrænse mulighederne for at anvende den praksisskabte model (den såkaldte ”holding-model”) til overdragelse af virksomhed til en almengørende fond. Ministeren bedes endvidere vurdere, hvilket positivt provenu der vil være forbundet med sådan en begrænsning.  Svar  

Spm. 543

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 546 (folketingsåret 2014-15, 1. samling).  Svar  

Spm. 571

Vil ministeren oplyse, hvornår Finans Danmark blev kontaktet i forbindelse med bidrag til besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 189?  Svar  

Spm. 575

Hvordan forholder ministeren sig til at opfordre/pålægge deleøkonomiske platforme til at gøre sine transaktioner synlige og registrerbare for skattemyndighederne, herunder eventuelt at pålægge en notits i fritekstfeltet? Der henvises til svar på SAU alm del. – spørgsmål 189.  Svar  

Spm. 578

I svaret på SAU alm del spørgsmål 189 nævner ministeren, at der er en risiko for, at det datagrundlag, som skattemyndighederne vil modtage, hvis man indfører en indberetningspligt for bankerne, ikke vil være fuldstændigt, fordi platformsselskaber og brugere af platforme kan vælge at benytte internationale betalingsservices eller en udenlandsk konto som f.eks. PayPal. Vil ministeren undersøge, om de australske skattemyndigheder er stødt på samme udfordringer i forhold deres regler om, at banker og finansielle institutter lovgivningsmæssigt er forpligtet til at indberette samlede oplysninger om betalinger til og fra digitale platforme?  Svar  

Spm. 583

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse datoen for, hvornår beslutningen om at indlede med tillægskommissionen blev truffet.  Svar  

Spm. 584

Ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet gjorde Undersøgelseskommissionen opmærksom på, at kommissionens ønsker til arbejdsgangene med udlevering af materiale ville kunne medføre en forsinket proces. Der henvises bl.a. til ministerens oplysninger på samrådet den 27. september 2018 om, at der var en dialog mellem Skatteministeriet og kommissionen den 17. november 2017.  Svar  

Spm. 585

Ministeren bedes oplyse, om der har været en forudgående forventningsafstemning om tidshorisont og deadlines imellem justitsministeren og skatteministeren, og om der efterfølgende har været en afstemning, således at ministerens ansvar for at sikre overholdelse af aftalen er blevet efterlevet.  Svar  

Spm. 586

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse, hvor mange årsværk der er beskæftiget med opgaven med udlevering af materiale til undersøgelseskommissionen.  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, oversende dokumentation for, at Undersøgelseskommissionen har anmodet Skatteministeriet om at prioritere udlevering af materiale vedrørende tillægskommissoriet af 9. april 2018 om SKATs forvaltning af udbytteskatteområdet, forud for materiale, der knytter sig til det oprindelige kommissorium af 3. juli 2017 om forvaltningen af inddrivelsesområdet?  Svar  

Spm. 588

Hvilken reaktion medførte det fra skatteministeren, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 2 af 26. februar 2018 oplyste, at kommissionen ikke havde modtaget alt materiale, og at kommissionen derfor havde iværksat en rykkerprocedure?  Svar  

Spm. 589

Kan ministeren bekræfte, at Skatteministeriet ikke har modtaget en rykker fra Undersøgelseskommissionen om udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 590

Hvilken reaktion medførte det i Skatteministeriet, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 3 af 28. juni 2018 oplyste, at ”Kommissionen … dog indtil videre kun [har] modtaget, hvad der skønsmæssigt udgør langt under halvdelen af det samlede materiale, som skal fremfindes af blandt andre Skatteministeriet og SKAT og udleveres til kommissionen”?  Svar  

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for baggrunden for afvisningen af anmodningen om aktindsigt og oversende al korrespondance mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet omkring rammerne for udlevering af materiale om de to kommissorier, tidsplan for udlevering m.v., herunder også mødereferater og telefonreferater samt Skatteministeriets brev af 1. november 2017 til Undersøgelseskommissionen om formen for udlevering af materiale?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. E

Samrådsspm. om at redegøre for samarbejdet mellem Skatteministeriet og Undersøgelseskommissionen om SKAT, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse