SkatteMail 2018, uge 39

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om kantineordning og gratis avis til medarbejdere.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Sambeskatning
Læs nyheder med SKAT i tankerne
Arbejde i Norge
Beskatning af kantineordning
Højesteretsdom om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Australia, France, Japan and Slovak Republic deposit their instrument of ratification or acceptance for the Multilateral BEPS Convention
Nye ejendomsvurderinger
Må du betale for din medarbejders avis, uden det medfører beskatning?

Domme
Nulstilling - A-skat og AM-bidrag - direktør
Maskeret udlodning - frigørelse for kautionsforpligtelse - værdiansættelse af earn-out
Ejendomsavancebeskatning - én- og tofamilieshuse - administrativ praksis
Kursgevinst - gældskonvertering afståelsessum

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Sambeskatning

Danske selskaber, som indgår i en koncernforbindelse med andre danske selskaber, bliver omfattet af de obligatoriske regler om national samskatning.


Dansk Revision

Læs nyheder med SKAT i tankerne

Læs nyheder med SKAT i tankerne


Deloitte

Arbejde i Norge

Jeg er blevet tilbudt arbejde i Norge for en norsk arbejdsgiver. Jeg har hørt, at jeg skal betale skat i både Norge og Danmark. Kan I give mig et lille overblik over dette, og om der er noget, jeg skal være opmærksom på i forhold til social sikring?


Deloitte

Beskatning af kantineordning

Mine ansatte har ikke tidligere betalt noget for frokost, men jeg kan forstå, at de ansatte i andre virksomheder betaler et mindre beløb for den mad, der serveres af virksomheden


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen

Højesteret har fastslået, at et ægtepar handlede groft uagtsomt ved at selvangive som begrænsede skattepligtige, selvom de faktisk var fuldt skattepligtige til Danmark. Som følge heraf var der grundlag for ekstraordinær genoptagelse af deres skatteansættelser.


OECD

Australia, France, Japan and Slovak Republic deposit their instrument of ratification or acceptance for the Multilateral BEPS Convention

Australia, France, Japan and the Slovak Republic have deposited their instrument of ratification or acceptance for the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting with the OECD’s Secretary-General, therewith underlining their strong commitment to prevent the abuse of tax treaties and BEPS by multinational enterprises.


Redmark

Nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2019 – Ejerboliger


SEGES

Må du betale for din medarbejders avis, uden det medfører beskatning?

Hvis du betaler for din medarbejders avis, har du fradrag for udgiften på samme måde som for lønnen. Men vil det medføre en beskatning for medarbejderen, at du betaler for avisen? Reglerne er komplicerede, men du får svaret her.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Nulstilling - A-skat og AM-bidrag - direktør

SKM2018.489.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage nulstilling, så skatteyderen kunne nægtes godskrivning af indeholdte A-skatter og AM-bidrag vedrørende sin løn og feriepenge fra et aktieselskab.

Skatteyderen var direktør i og ultimativ ejer af selskabet.

Selskabet udbetalte løn og feriepenge til skatteyderen, hvoraf der blev indeholdt men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag. Udbetalingen skete på et tidspunkt, hvor selskabet var under kontrolleret afvikling grundet store økonomiske vanskeligheder. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Afregningen til SKAT af den indeholdte A-skat og AM-bidrag afhang i det hele af en afviklingsaftale med en engelsk hovedleverandør.

Retten fandt, at skatteyderen som direktør i selskabet var berettiget til at tegne selskabet alene på tidspunktet for de omhandlede udbetalinger af løn og feriegodtgørelse. Derudover var han gennem et holdingselskab eneejer af selskabet og havde dermed bestemmende indflydelse og kunne disponere enerådende i selskabet.

Herudover fandt retten, at skatteyderen havde grund til at anse afviklingsaftalen med den engelske hovedleverandør som usikker, og skatteyderen derfor burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag indeholdelserne, og at afregning ikke ville kunne ske til forfaldstid.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - frigørelse for kautionsforpligtelse - værdiansættelse af earn-out

SKM2018.487.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at udbyttebeskatte skatteyderen efter ligningslovens § 16A i forbindelse med, at et datterselskab i juni 2009 overdrog en såkaldt earn-out til sit moderselskab - hvor skatteyderen var eneaktionær - for kr. 16.000.000,-.

Skatteyderens ægtefælle havde kautioneret for datterselskabets kassekredit. Datterselskabet anvendte provenuet fra salget af earn-out'en til at indfri denne kassekredit, hvorved skatteyderens ægtefælle blev frigjort for sin kautionsforpligtelse.

Retten fandt ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at earn-out'en på overdragelsestidspunktet havde en værdi på kr. 16.000.000,-. Ved denne vurdering lagde retten blandt andet vægt på, at vilkårene for earn-out'ens udbetaling var fastlagt i en aktieoverdragelsesaftale indgået i 2007, og at det ikke var godtgjort, at disse vilkår sidenhen var blevet ændret ved en mundtlig tillægsaftale.

Retten fandt endvidere, at skatteyderens ægtefælle havde opnået en berigelse ved at blive frigjort fra sin kautionsforpligtelse. Vedrørende dette spørgsmål lagde retten blandt andet vægt på, at datterselskabet blev taget under konkursbehandling i september 2009, og at der derfor bestod en vis risiko for, at kautionsforpligtelsen ville være blevet gjort gældende inden for kort tid efter indfrielsen af selskabets kassekredit. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skatteyderens ægtefælle i forbindelse med overdragelsen af earn-out'en havde påtaget sig en ny kautionsforpligtelse for den kreditudvidelse i moderselskabet, der finansierede købet af earn-out'en fra datterselskabet.

Da earn-out'en var overdraget til overpris, og da skatteyderens ægtefælle havde opnået en berigelse ved at blive frigjort for sin kautionsforpligtelse for datterselskabets kassekredit, fandt retten, at der var grundlag for at udbyttebeskatte skatteyderen efter ligningslovens § 16 A. Der var mellem parterne enighed om, at den beløbsmæssige opgørelse af udbyttebeskatningen skulle hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavancebeskatning - én- og tofamilieshuse - administrativ praksis

SKM2018.485.BR

Sagen angik, om avancen realiseret ved salget af en ejendom var omfattet af skattefriheden i henhold til skattemyndighedernes administrative praksis i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, for helårsboliger, der er købt og anvendt som fritidsboliger.

Landsskatteretten havde i sin afgørelse fundet, at avancen ikke var skattefritaget, idet ejendommen i en del af sagsøgers ejertid havde været anvendt som bolig for sagsøgerens mor, hvorfor ejendommen ikke udelukkende havde været anvendt til fritidsbolig.

Retten udtalte, at ejendommen ikke var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, da sagsøger ubestridt aldrig havde været bosiddende på ejendommen. Ejendommen var ligeledes ikke omfattet af sommerhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, da ejendommen var en helårsbolig.

Skattefrihed for fortjeneste ved salg af en sådan ejendom er imidlertid hjemlet i skattemyndighedernes administrative praksis på betingelse af, at ejendommen er anskaffet med henblik på anvendelse til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand og i hele ejertiden udelukkende er anvendt således.

Retten fandt, at ejendommen ubestridt havde tjent som bopæl for sagsøgers mor i en periode, og ejendommen havde herefter ikke udelukkende været anvendt som fritidsbolig. Det havde i den forbindelse ingen betydning, at moren, inden sagsøgers overtagelse af ejendommen, var blevet opført på venteliste til en ældrebolig, eller at hun ikke betalte husleje for hendes beboelse.

Endvidere fandt retten ikke, at sagsøger havde godtgjort, at ejendommen blev erhvervet som fritidsbolig, idet han først opnåede flexboligtilladelse i forbindelse med salget af ejendommen cirka 11 år efter sin overtagelse af ejendommen.

Fortjenesten ved salget var derfor ikke undtaget fra beskatning i medfør af skattemyndighedernes administrative praksis.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kursgevinst - gældskonvertering afståelsessum

SKM2018.484.BR

Et selskab erhvervede en fordring på et 50 % ejet datterselskab, som selskabet efterfølgende indfriede ved en gældskonvertering til yderligere anparter i datterselskabet.

Sagen angik først og fremmest, om selskabet som følge af gældskonverteringen havde realiseret en skattepligtig kursgevinst, idet selskabet havde erhvervet fordringen til kurs 22,7, men i forbindelse med gældskonverteringen havde angivet fordringens værdi til kurs 100.

Retten fandt, at selskabet havde realiseret en skattepligtig kursgevinst. Således lagde retten til grund, at selskabet ifølge de selskabsretlige og regnskabsmæssige oplysninger i sagen havde værdiansat fordringen til kurs 100 i forbindelse med gældskonverteringen, hvorefter fordringens afståelsessum skulle fastsættes til denne kurs. Selskabet havde ikke løftet bevisbyrden for, at disse af selskabet afgivne oplysninger afveg fra den faktiske afståelsessum.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse

Skatteyderne havde handlet groft uagtsomt, og der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-10-2018 - 30-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig
Dato: 04-10-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 49 TEUF, artikel 63 TEUF og artikel 267, stk. 3, TEUF - kædebeskatning - forskelsbehandling afhængigt af, i hvilken medlemsstat datterdatterselskabet har hjemsted - tilbagebetaling af forskudsskat, der er opkrævet med urette - krav til de beviser, der kan begrunde en sådan tilbagebetaling - loft over retten til tilbagebetaling - forskelsbehandling - national ret, der træffer afgørelse i sidste instans - pligt til at forelægge præjudicielle spørgsmål

Tidligere dokument: C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig - Dom
Tidligere dokument: C-416/17 Etableringsfrihed Kommissionen mod Frankrig - Indstilling
Tidligere dokument: C-416/17 Kommissionen mod Frankrig - Ny sag


Indstillinger
C-581/17 Wächtler

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer - flytning af det skattemæssige hjemsted til Schweiz - lovgivning i en medlemsstat, hvorefter latente kapitalgevinster af selskabsandele beskattes i et sådant tilfælde

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 1, litra a), i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer samt artikel 12 og 15 i bilag I til aftalen skal fortolkes således, at de er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter der skal betales skat uden henstand af latente, endnu ikke realiserede kapitalgevinster af selskabsandele, når en statsborger i den pågældende medlemsstat, som først har været fuldt skattepligtig i denne medlemsstat, flytter sin bopæl herfra til Schweiz.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om ligestilling og beskatning i EU  

Fair skat-klausuler i offentlige udbud  

Fair skat-klausuler i offentlige udbud  

ÆNDRINGSFORSLAG 194 - 494 - Udkast til udtalelse Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger  

ÆNDRINGSFORSLAG 96 - 193 - Udkast til udtalelse Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger  

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 285

Vurderingsstyrelsens redegørelse for ændringerne af grund- og ejendomsværdierne for ti sommerhuse i Silkeborg, der blev omvurderet i 2016

Bilag 286

1. udkast til beretning over Skatteudvalgets arbejde med deleøkonomi

Bilag 287

Henvendelse af 24/9-18 fra Ase vedrørende notat om små og mellemstore virksomheders skattegab

Bilag 290

Status på Panama Papers

Bilag 292

Planche fra Dansk InkassoBrancheforenings foretræde for udvalget den 27. september 2018 om anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer

Spørgsmål og svar

Spm. 509

Vil ministeren beregne den samlede reale højeste marginale beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis der også tages højde for arve- og gaveafgift (for nærtstående), og hvis der forudsættes en nominel rente på 4 pct., en inflation på 2 pct. samt en konstant dødssandsynlighed på 2 pct. om året? Vil ministeren beregne en tilsvarende real effektiv skattesats for en familieejet virksomhed, hvor det forudsættes, at forrentningen spares op i virksomheden?  Svar  

Spm. 513

Det fremgår af Skatteministeriets pressemeddelelse af 20. august 2018 ”Danskerne har fået 11 mia. kr. i BoligJob-fradrag siden 2015”, at danskerne samlet har fået udbetalt boligjob-fradrag for 11 mia. kr. med en skatteværdi på 3,2 mia. kr. Ministeren bedes redegøre for, om der de facto har været en merudgift til boligjobordningen i forhold til det, man antog, da ordningen blev indført og gjort permanent.  Svar  

Spm. 537

Ministeren bedes oplyse, om det er skattepligtigt for modtager af en gave, hvis man modtager penge til en flybillet fra udlandet til Danmark.  Svar  

Spm. 539

Ministeren bedes oplyse, hvorfor man ikke kan få fradrag for fagforeningskontingent, hvis man er over pensionsalderen, men stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.  Svar  

Spm. 557

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu af at indføre en regel om, at maksimalt 10 mio. kr. af den samlede løn pr. medarbejder kan indgå som omkostning i virksomhedsregnskabet, således at løn over dette beløb betragtes som overskudsdisponering og dermed skal pålægges virksomhedsbeskatning.  Svar  

Spm. 558

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser af at indføre en ny topskattesats på 22 pct., hvor skattebasen er alle bruttolønselementer over 10 mio. kr.  Svar  

Spm. 559

Vil ministeren redegøre for den indsats, ministeriet planlægger at iværksætte mod den svindel med eksportgodtgørelse, der dokumenteres i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 560

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at det er lovforslag nr. L 54 (folketingsåret 2005-2006), der har muliggjort den reform af systemet omkring eksportgodtgørelse, som omtales i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 561

Vil ministeren opgøre, hvor mange penge der er udbetalt i eksportgodtgørelse til selvanmeldere siden 2006? I svaret ønskes et overblik med udgifter til eksportgodtgørelse for hvert år i perioden 2006-2018.  Svar  

Spm. 562

Under henvisning til SAU alm. del – bilag 279 bedes ministeren redegøre for, om de nye vurderinger af grunde i projektbyggeriet i Nordhavnen skyldes det nye ejendomsvurderingssystem, og hvor ofte forskellen på den estimerede værdi af et projektbyggeris grund og den endelige vurdering er så stor, som tilfældet er i Nordhavnen i København?  Svar  

Spm. 563

Vil ministeren oplyse den samlede skattelettelse, som de 100 rigeste personer vil opnå i antal kroner i 2025 som følge af Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer fra den 12. november 2017? Svaret bedes opgjort som i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2016-17).  Svar  

Spm. 564

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. september 2018 fra Peter Thielst Jensen, Nordhavn, vedrørende foretræde om grundværdi og SKATs ejendomsvurderinger ved projektsalg, jf. SAU alm. del - bilag 279.  Svar  

Spm. 565

Ministeren bedes redegøre for de samlede efterreguleringer, som har fulgt af skatteforvaltningens kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder i perioden 2006-2017. Derudover bedes ministeren oplyse de faktiske tal – eller det bedst mulige skøn – over det deraf følgende skatteprovenu.

Spm. 566

Det fremgår af Rigsrevisionens beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder, jf. SAU alm. del – bilag 65 (folketingsåret 2015-16), at SKAT planlagde at kontrollere godt 3 pct. af virksomhederne i 2015. Ministeren bedes oplyse, hvor mange procent af de små og mellemstore virksomheder, som skatteforvaltningen faktisk kontrollerede for hvert af årene 2006-2017.

Spm. 567

Ministeren bedes med udgangspunkt i tabel 4 i Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder, jf. SAU alm. del – bilag 65 (folketingsåret 2015-16), oplyse, hvor mange kontroller der blev gennemført i perioden 2006-2017 fordelt på henholdsvis mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder. Ministeren bedes desuden oplyse, hvor mange årsværk der blev anvendt fordelt på segmenterne i samme periode.

Spm. 568

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange årsværk der var afsat til kontrolindsatsen over for små og mellemstore virksomheder for hvert af årene 2006-2017. Derudover bedes ministeren oplyse, hvor mange årsværk der forventes at være dedikeret til kontrolindsatsen over for små og mellemstore virksomheder i årene 2018-2022.

Spm. 569

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af bevillingen til skatteforvaltningen, der har været dedikeret til kontrolindsatsen over for små og mellemstore virksomheder i perioden 2006-2017. Derudover bedes ministeren oplyse, hvor stor en del af Skattestyrelsens bevilling, der givet de nuværende budgetter er dedikeret til kontrolindsatsen over for små og mellemstore virksomheder i årene 2018-2022.

Spm. 570

Ministeren bedes redegøre for både tidligere afholdte udgifter samt forventede, fremtidige udgifter forbundet med udflytningen af statslige arbejdspladser på Skatteministeriets samlede område og specifikt for Skattestyrelsen. Endvidere bedes ministeren redegøre for udgifterne specifikt forbundet med rekrutteringen af nye medarbejdere. Tallene bedes opgjort hver for sig i absolutte tal og som andel af henholdsvis Skatteministeriets samlede bevilling og Skattestyrelsens bevilling.  Svar  

Spm. 571

Vil ministeren oplyse, hvornår Finans Danmark blev kontaktet i forbindelse med bidrag til besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 189?  Svar  

Spm. 572

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 189 oplyse, hvor store de eventuelle administrative byrder er ved at indføre en indberetningspligt for finansielle virksomheder af brugeres indtægter fra deleøkonomiske virksomheder sammenholdt med de administrative byrder finansielle virksomheder pålægges i forbindelse med indberetning om transaktioner i forhold til hvidvask?  Svar  

Spm. 573

Vil ministeren oplyse, hvordan internationale betalingstjenester som f.eks. PayPal er reguleret med henblik på at spore eventuelle mistænkelige transaktioner?  Svar  

Spm. 574

Vil ministeren oplyse, hvordan bankerne sikrer, at overførsler via internationale betalingsservices eller fra en udenlandsk konto, som eksempelvis en PayPal konto, kontrolleres ift. hvidvask og skatte- og momsunddragelse?  Svar  

Spm. 575

Hvordan forholder ministeren sig til at opfordre/pålægge deleøkonomiske platforme til at gøre sine transaktioner synlige og registrerbare for skattemyndighederne, herunder eventuelt at pålægge en notits i fritekstfeltet? Der henvises til svar på SAU alm del. – spørgsmål 189.  Svar  

Spm. 576

Hvordan forholder ministeren sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til skattelylande, og vil det være muligt at tilføje skattelylande til listen over mistænkelige lande med henblik på, at transaktioner herfra vil få et større fokus i risikovurderingerne om mulig skatteunddragelse, hvidvask m.v.?  Svar  

Spm. 577

Vil ministeren oplyse, om der er andre lande end Australien, der har indført krav til bankerne om at indberette betalinger fra digitale platforme som enten et samlet beløb eller de enkelte transaktioner?  Svar  

Spm. 578

I svaret på SAU alm del spørgsmål 189 nævner ministeren, at der er en risiko for, at det datagrundlag, som skattemyndighederne vil modtage, hvis man indfører en indberetningspligt for bankerne, ikke vil være fuldstændigt, fordi platformsselskaber og brugere af platforme kan vælge at benytte internationale betalingsservices eller en udenlandsk konto som f.eks. PayPal. Vil ministeren undersøge, om de australske skattemyndigheder er stødt på samme udfordringer i forhold deres regler om, at banker og finansielle institutter lovgivningsmæssigt er forpligtet til at indberette samlede oplysninger om betalinger til og fra digitale platforme?  Svar  

Spm. 579

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AU, AV og AW.  Svar  

Spm. 580

Ministeren bedes i forlængelse af historien ”Skattestyrelsen: Hvidvaskefterretninger giver 223 mio. kr. ekstra i skat”, der blev offentliggjort på www.sktst.dk den 25. september 2018, bekræfte, at der fra næste år afsættes færre midler til at "Forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse", hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget som fremsat.  Svar  

Spm. 581

I dagspressen har man kunnet erfare, at foreningen af Venligboerne har betalt 400.000 kroner for flybilletter til 138 udlændinge med ret til familiesammenføring i Danmark, jf. f.eks. artiklen ”138 udlændinge er blevet familiesammenført på Venligboernes regning” bragt i Jyllands-Posten den 23. august 2018. Med henvisning til svar på SAU alm. del – spørgsmål 537, og at der her er tale om en gave uden for et arbejdsforhold til privatpersoner, bedes ministeren redegøre for, om de 138 udlændinge findes skattepligtige til Danmark af beløbet, og om foreningen Venligboerne ligeledes har pligt til at indberette beløbet til skattemyndighederne.  Svar  

Spm. 583

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse datoen for, hvornår beslutningen om at indlede med tillægskommissionen blev truffet.  Svar  

Spm. 584

Ministeren bedes oplyse, om Skatteministeriet gjorde Undersøgelseskommissionen opmærksom på, at kommissionens ønsker til arbejdsgangene med udlevering af materiale ville kunne medføre en forsinket proces. Der henvises bl.a. til ministerens oplysninger på samrådet den 27. september 2018 om, at der var en dialog mellem Skatteministeriet og kommissionen den 17. november 2017.  Svar  

Spm. 585

Ministeren bedes oplyse, om der har været en forudgående forventningsafstemning om tidshorisont og deadlines imellem justitsministeren og skatteministeren, og om der efterfølgende har været en afstemning, således at ministerens ansvar for at sikre overholdelse af aftalen er blevet efterlevet.  Svar  

Spm. 586

I forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, bedes ministeren oplyse, hvor mange årsværk der er beskæftiget med opgaven med udlevering af materiale til undersøgelseskommissionen.  Svar  

Spm. 587

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 27. september 2018 om Undersøgelseskommissionen om SKAT, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AU-AW, oversende dokumentation for, at Undersøgelseskommissionen har anmodet Skatteministeriet om at prioritere udlevering af materiale vedrørende tillægskommissoriet af 9. april 2018 om SKATs forvaltning af udbytteskatteområdet, forud for materiale, der knytter sig til det oprindelige kommissorium af 3. juli 2017 om forvaltningen af inddrivelsesområdet?  Svar  

Spm. 588

Hvilken reaktion medførte det fra skatteministeren, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 2 af 26. februar 2018 oplyste, at kommissionen ikke havde modtaget alt materiale, og at kommissionen derfor havde iværksat en rykkerprocedure?  Svar  

Spm. 589

Kan ministeren bekræfte, at Skatteministeriet ikke har modtaget en rykker fra Undersøgelseskommissionen om udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 590

Hvilken reaktion medførte det i Skatteministeriet, at Undersøgelseskommissionen i sin Orientering nr. 3 af 28. juni 2018 oplyste, at ”Kommissionen … dog indtil videre kun [har] modtaget, hvad der skønsmæssigt udgør langt under halvdelen af det samlede materiale, som skal fremfindes af blandt andre Skatteministeriet og SKAT og udleveres til kommissionen”?  Svar  

Spm. 591

Vil ministeren redegøre for baggrunden for afvisningen af anmodningen om aktindsigt og oversende al korrespondance mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet omkring rammerne for udlevering af materiale om de to kommissorier, tidsplan for udlevering m.v., herunder også mødereferater og telefonreferater samt Skatteministeriets brev af 1. november 2017 til Undersøgelseskommissionen om formen for udlevering af materiale?  Svar  

Spm. 592

Ministeren bedes oplyse, hvor stort statens provenu fra øgede afgifter på opladningshybridbiler forventes at blive i 2019 både samlet set og for en gennemsnitlig opladningshybridbil, hvis man sammenligner med den lovgivning som var gældende for beregning af afgifter på opladningshybridbiler før aftalen mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015. I beregningen bedes ministeren forudsætte, at opladningshybridbiler udgør 2 pct. af bilsalget i 2019.  Svar  

Spm. 597

Vil ministeren skønne over effekten af at fordoble henholdsvis procentsatsen og det maksimale beløb for beskæftigelsesfradraget for personer over 64 år fra 2019 og frem? Svaret bedes indeholde en tabel med provenueffekten opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd samt arbejdsudbudseffekten frem mod 2030.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse