SkatteMail 2019, uge 21

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om investorfradrag i vækstvirksomheder og deleleasing. Under Afgørelser fra afgørelsesdatabasen kan du finde afgørelser vundet af skatteyder vedrørende fx selvstændig virksomhed og beskatning af værdi af rejse.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Investorfradrag - for dig, der vil investere i vækstvirksomheder
Præcisering af betingelserne for deleleasing
Landmand – smid ikke guld på gaden

Bindende svar
Lønomlægning - Skattefri uddannelse
CO2-Kvoter - Skattepligt - avancebeskatning
Andelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidation
Vedtægtsændringer - Stemmer og fortegningsret - Ikke afståelse
Vedtægtsændringer - Stemmer, fortegningsret og forlods udbytteret - Ikke afståelse
Vedtægtsændringer - Tilbudspligt - Ikke afståelse
Omdannelse - Hjemstedsflytning - Selskaber
Personinvestor - Pensionsmidler - Investering - Unoterede aktier

Afgørelser
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Døgnpleje - Lønmodtagervirksomhed - Selvstændig erhvervsvirksomhed
Afståelsessum for ejendom - Værdiansættelsescirkulæret
Årsomvurdering - Hjemmel
Ejendomsværdiskat - Kontor eller bolig - Ejendom beliggende i udlandet
Ejendomsværdiskat - Ubeboelig ejendom
Tinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Investorfradrag - for dig, der vil investere i vækstvirksomheder

Investorfradrag - for dig, der vil investere i vækstvirksomheder


Redmark

Præcisering af betingelserne for deleleasing

Skattestyrelsen har med et nyt styresignal – SKM.2019.244.SKTST – forsøgt at fastsætte betingelserne for deleleasing samt at præcisere beska ...


SEGES

Landmand – smid ikke guld på gaden

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Lønomlægning - Skattefri uddannelse

SKM2019.283.SR

Skatterådet bekræfter, at spørges aftale om lønomlægning kan accepteres. Aftalen indebærer, at spørgers kontantløn reduceres med 30.000 kr./mdr. i 7 måneder. Efter udgangen af de 7 måneder stiller arbejdsgiver en uddannelse til rådighed for spørger på et udenlandsk universitet.

Aftalen må dog ikke indebære, at spørger kan bruge et eventuelt overskydende beløb fra lønnedgangen på andre udgifter, såsom undervisningsmateriale, logi, befordring, kost og småfornødenheder. Skatterådet fastslår, at der per definition ikke er "et overskydende beløb". Såfremt ordningen får karakter af en egentlig opsparing, hvor spørger kan disponere over "et overskydende beløb", er nedgangen i kontantlønnen ikke reel.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: CO2-Kvoter - Skattepligt - avancebeskatning

SKM2019.273.SR

Spørger er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Den objektive skattepligt for selskabet omfatter derfor indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, og fortjeneste eller tab ved salg af formuegoder med tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at salg af CO2-kvoter var skattefri ikke-erhvervsmæssig indkomst for selskabet.

Skatterådet var enig i at salg af CO2-kvoter skulle avancebeskattes, men kunne ikke bekræfte, at handelsværdien på tidspunktet for overgang til skattepligt udgjorde den skattemæssige anskaffelsessum.

Skatterådet bekræftede, at en eventuel avance ved salg af CO2-kvoter skulle beskattes forholdsmæssigt, således at alene avance svarende til spørgers erhvervsmæssige leverance til ikke-medlemmer skulle beskattes.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Andelsboligforening, individuelle forbedringer, likvidation

SKM2019.271.SR

Skatterådet bekræftede, at overdragelse af værdien af individuelle forbedringer af andelsboligen til andelsboligforeningen kunne ske uden beskatning for de pågældende andelshavere. Derudover bekræftede Skatterådet, at der under de nævnte omstændigheder kunne ske udlodning af likvidationsprovenu skattefrit, hvis andelsboligforeningen sælger ejendommen og likviderer andelsboligforeningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Vedtægtsændringer - Stemmer og fortegningsret - Ikke afståelse

SKM2019.269.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en ændring af selskabets vedtægter, hvorefter opdelingen af selskabets aktier i noterede A- og noterede B-aktier blev ophævet til én noteret aktieklasse, ikke medførte, at aktierne i selskabet skulle anses for afstået.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Vedtægtsændringer - Stemmer, fortegningsret og forlods udbytteret - Ikke afståelse

SKM2019.268.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en ændring af selskabets vedtægter, hvorefter en forlods udbytteret på de børsnoterede B-aktier blev ophævet, ikke medførte, at aktierne i selskabet skulle anses for afstået. Skattestyrelsen kunne endvidere bekræfte, at en ændring af selskabets vedtægter, hvorefter opdelingen af selskabets aktier i unoterede A-aktier og noterede B-aktier blev ophævet til en noteret aktieklasse, kunne foretages uden at dette medførte, at aktierne i selskabet skulle anses for afstået.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Vedtægtsændringer - Tilbudspligt - Ikke afståelse

SKM2019.267.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en ændring af vedtægterne i selskabet, hvorefter tilbudspligten, der påhvilede selskabets unoterede A-aktier, blev ophævet, ikke medførte, at aktierne i selskabet skulle anses for afstået.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Omdannelse - Hjemstedsflytning - Selskaber

SKM2019.266.SR

To engelske forsikringsselskaber ønskede - på grund af Brexit - at flytte deres hjemsted til land Y1. Begge selskaber havde filialer i Danmark.

Skatterådet bekræftede efter spørgers ønske, at omstruktureringen ikke havde nogen danske skattemæssige konsekvenser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Personinvestor - Pensionsmidler - Investering - Unoterede aktier

SKM2019.265.SR

Selskabet X ApS påtænkte at oprette det unoteret selskab Y A/S. Selskabets formål ville være at investere i ferieboliger i Sydeuropa, som selskabet herefter ville udleje til offentligheden enten direkte hos selskabet selv eller gennem udlejningsplatforme på internettet som fx Airbnb. Ved investering i en aktie i det unoterede selskab ville en aktionær få en fortrinsret til at leje selskabets ferieboliger forud for ikke-aktionærer

Selskabet ønskede herved sikret, at fortrinsretten ikke medførte, at aktionærerne ikke kunne erhverve aktier i selskabet med midler i deres pensionsordning. Skatterådet bekræftede, at en personinvestor kan anvende pensionsmidler til investering i aktier i det unoteret selskab Y A/S stiftet af X ApS, jf. pensionsbeskatningslovens § 12 stk. 1, nr. 1, og bekendtgørelse nr. 1056 af 10. september 2015 (puljebekendtgørelsen)


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Selvstændig erhvervsvirksomhed

SKM2019.284.LSR

Landsskatteretten fandt, at en musiker, der i det pågældende indkomstår havde modtaget indkomst fra 19 forskellige indkomstkilder, måtte anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Et modtaget legat, der ikke havde relation til konkrete erhvervsmæssige aktiviteter, fandtes dog ikke at kunne indgå i virksomhedsindkomsten.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Døgnpleje - Lønmodtagervirksomhed - Selvstændig erhvervsvirksomhed

SKM2019.282.LSR

Landsskatteretten fandt, at en aktivitet som døgnplejer måtte anses for at være lønmodtagerforhold og ikke selvstændig erhvervsvirksomhed jf. SKM2017.739.ØLR. Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at der forelå udgifter, der kunne fratrækkes som lønmodtagerudgifter efter ligningslovens § 9, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afståelsessum for ejendom - Værdiansættelsescirkulæret

SKM2019.281.LSR

Landsskatteretten fandt, at en familieoverdragelse af en ejendom i overensstemmelse med værdiansættelsescirkulæret kunne ske til den senest offentliggjorte vurdering minus 15 %. Det forhold, at ejendommen efterfølgende blev solgt til en kommune til en højere værdi, kunne ikke føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Årsomvurdering - Hjemmel

SKM2019.280.LSR

SKAT havde foretaget årsomvurdering af ejendommen pr. 1. oktober 2015 i henhold til vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 8. Klageren gjorde gældende, at SKAT ikke havde hjemmel til at foretage årsomvurderingen. Ejendommen var blevet om-/tilbygget i 1959, hvor beboelsesarealet blev udvidet fra 140 m2 til 190 m2. Denne udvidelse af ejendommen blev først indberettet til BBR i februar 2015.

Landsskatteretten fandt på baggrund af lovens ordlyd og forarbejder, at der var hjemmel til årsomvurderingen i vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 8, idet SKATs konstatering af den væsentlige afvigelse mellem det registrerede i BBR og ejendommen kunne sidestilles med en om-/tilbygning. Endvidere fandt Landsskatteretten, at den tidsmæssige betingelse i vurderingslovens § 3, stk. 2, var opfyldt, idet BBR-ændringen, hvor SKAT konstaterede afvigelsen, skete i februar 2015, dvs. inden for det første år efter ejendommens sidste almindelige vurdering.

Landsskatteretten stadfæstede derudover de af SKAT ved årsomvurderingen foretagne ansættelser af ejendomsværdien og de omberegnede ejendomsværdier.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ejendomsværdiskat - Kontor eller bolig - Ejendom beliggende i udlandet

SKM2019.279.LSR

Landsskatteretten fandt, at betaling af ejendomsværdiskat er knyttet til, at ejendommen kan tjene til beboelse for ejeren. En ejendom i England, der havde status som erhvervsejendom, kunne først lovligt anvendes som fritidsbolig af ejeren, når renoveringen var afsluttet, og ejendommen havde skifte status. Indtil det tidspunkt fandt Landsskatteretten ikke, at der var grundlag for at beskatte ejeren af ejendomsværdiskat og ændrede SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ejendomsværdiskat - Ubeboelig ejendom

SKM2019.276.LSR

Landsskatteretten fandt, at betaling af ejendomsværdiskat er knyttet til, at ejendommen kan tjene til beboelse for ejeren. Da en ejerlejlighed, der manglede køkken og toilet, ikke kunne tjene til beboelse for ejeren, fandt Landsskatteretten, at der ikke skulle ske betaling af ejendomsværdiskat. Landsskatteretten fandt ikke, at det forhold, at det var ejerens eget valg at undlade at indsætte de pågældende installationer, kunne føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug

SKM2019.275.LSR

Landsskatteretten anså en ferielejlighed, som dels havde været anvendt privat og dels været udlejet, som en fritidsbolig omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 7.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Tysk afgiftskrav kunne inddrives i Danmark

Indsigelser kunne ikke prøves af de danske myndigheder, og inddrivelsen indebar ikke dobbelt strafforfølgning


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.272.BR

Straf - bødeudmåling - prøvesag - manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentation

Selskabet var tiltalt for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 ikke rettidigt - inden den af told- og skatteforvaltningen fastsatte frist på 60 dage, der udløb den 13. juli 2015 - at have indsendt fyldestgørende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner. Selskabet havde inden fristens udløb indsendt nogle historiske oplysninger angående koncernopbygningen og samhandlen i koncernen, men der blev ikke indsendt landespecifikt materiale for Danmark for de begærede indkomstår.

Selskabet erkendte sig skyldig i groft uagtsomt at have undladt at indsende den skriftlige dokumentation rettidigt. Af en skrivelse fra selskabets revisor fremgik, at baggrunden for den mangelfulde transfer pricing dokumentation havde været en misforståelse eller fejlkommunikation mellem selskabet og moderselskabet om, hvem der stod for den landespecifikke dokumentation.

Byretten fandt selskabet skyldig i groft uagtsomt ikke rettidigt at have indsendt transfer pricing dokumentationen. Den indsendte dokumentation var så mangelfuld, at den reelt måtte sidestilles med manglende dokumentation. Retten lagde til grund, at dokumentationen skal udarbejdes løbende. Formålet er at sikre en korrekt prisfastsættelse og hermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomstår ved koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne. Selskabet idømtes en bøde på 500.000 kr. svarende til 125.000 kr. for hvert indkomstår. Det skal ikke kunne betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen og minimumsomkostningerne til udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen skønnedes at være 125.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0989619
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2019

Journalnr: 17/0991938
Erhvervsevnetabsforsikringsudbetaling
Klagen vedrører nægtet skattefritagelse for erhvervsevnetabsforsikringsudbetaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019

Journalnr: 15/1601082
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2019

Journalnr: 17/0991950
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 13/0063862
Kildeskattelovens § 48 F.
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 14/4188806
Maskeret udlodning
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter i selskab og maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/1323788
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at klager ikke er anset for selvstændig erhvervsdrivende for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2019

Journalnr: 15/2658406
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet. Overskuddet af klagerens virksomhed blev nedsat med og indkomsten blev anset for lønindkomst. SKAT nedsatte som følge heraf kapitalafkastet, da virksomhedsskatteordningen ikke kan anvendes for indkomst ved døgnplejeaktiviteten. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. For døgnplejeraktiviteten skal klageren anses for lønmodtager og for domsmandsaktiviteten skal klageren anses for honorarmodtager.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0987281
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktiviteten og har følgelig nedsat det selvangivne overskud af virksomhed og anset døgnplejeindkomsten for at være lønindkomst. Da kapitalafkastordningen ikke kan anvendes for lønindkomst, blev kapitalafkast. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0987284
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for sin døgnplejeaktivitet og følgelig ændret indkomst ved døgnpleje til lønindkomst, nedsat overskud af virksomhed og ændring af kapitalafkast. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. For døgnplejeraktiviteten skal klageren anses for lønmodtager, således at vederlaget herfor anses for lønmodtagerindkomst og for domsmandsaktiviteten skal klageren anses for honorarmodtager.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 15/2921442
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter beskatningen til det af klager påståede.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 15/2924538
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 15/2948099
Skat af rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af rejse. Landsskatteretten nedsætter beskatningen til det af klager påståede.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0900979
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt rejsegodtgørelse og ansættelse af ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0901063
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt rejsegodtgørelse og ansættelse af ligningsmæssigt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0987931
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører ansættelse af indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelse med et lille beløb.
Afsagt: 12-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-05-2019 - 25-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - fusion ved moderselskabets overtagelse af datterselskabet - lovgivning i datterselskabets hjemstat, der kun giver ret til fradrag af underskud i forbindelse med fusion til den enhed, der har lidt disse underskud

Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Dom
Tidligere dokument: C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding - Indstilling

Dom C-608/17 Etableringsfrihed Holmen
Dato: 19-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - selskabsskat - koncerner - etableringsfrihed - fradrag af et ikke-hjemmehørende datterselskabs underskud - begrebet »endelige underskud« - anvendelse på et datterdatterselskab - lovgivning i moderselskabets hjemstat, som kræver, at datterselskabet skal være ejet direkte - lovgivning i datterselskabets hjemstat, som begrænser modregning af underskud og forbyder dette i likvidationsåret

Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Dom
Tidligere dokument: C-608/17 Etableringsfrihed Holmen - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Bermuda: final legislation and assessment under criterion 2.2

High Level Working Party (Taxation)

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Bermuda: final legislation and assessment under criterion 2.2

 


Indholdsfortegnelse