SkatteMail 2019, uge 20

Kære Læser

Denne uges SkatteMial indeholder bl.a. Ombudsmandens redegørelse om SKATs digitale løsning til
virksomheder - Én Skattekonto. Som en del af SKATs systemmodernisering fik virksomheder i 2013 en digital løsning - Èn Skattekonto. Men en systemfejl betød, at SKAT ikke - som de efter loven skulle - opkrævede renter hos virksomhederne i op til 2 år og 2 måneder. Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Kan varmeselskaber anvende det kommende styresignal om genoptagelse af vandskattesagerne?
Udkast til styresignal: Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen
Den skattefrie seniorpræmie hæves markant - formentlig
Overset fradragsmulighed for nybagte selvstændige
Deleleasing - betingelser og faldgruber
Investering i erhvervsobligationer med VSO-midler
SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto
IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år
OECD invites public comments on draft report on tax morale
Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst på vej mellem Danmark og Frankrig
Nyt om skat, uge 20 - Slut med iværksætterselskaber

Bindende svar
Østrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted
S.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion
Pensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve

Domme
Skattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning
Ekstraordinær genoptagelse - skatteyderens anmodning
Fuld skattepligt - tilflytning - opholdets længde - mellemliggende dage

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Kan varmeselskaber anvende det kommende styresignal om genoptagelse af vandskattesagerne?

Problemstillingen angående fastlæggelsen af skattemæssige indgangsværdier ved en overgang fra skattefrihed til skattepligt er ikke isoleret til vandsektoren. Eksempelvis er en del varmeselskaber overgået fra skattefrihed til skattepligt i den samme periode.


BDO

Udkast til styresignal: Vandselskabernes adgang til genoptagelse i forbindelse med vandskattesagen

Skattestyrelsen har den 6. maj 2019 udsendt et høringsudkast til et styresignal, som skal regulere adgangen til genoptagelse af skatteansættelserne i forbindelse med afslutningen på vandskattesagerne.


BDO

Den skattefrie seniorpræmie hæves markant - formentlig

De, der er født først på året i 1954, kommer til at træffe beslutning om forlængelse af deres tid på arbejdsmarkedet uden med sikkerhed at vide, om de i givet fald vil blive præmieret med en højere skattefri seniorpræmie


BDO

Overset fradragsmulighed for nybagte selvstændige

Har du startet egen virksomhed i 2014 eller derefter, har du mulighed for fradrag i din 2018-indkomst efter reglerne for indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto, og det endda uden at skulle binde penge på kontoen


Dansk Revision

Deleleasing - betingelser og faldgruber

Deleleasing - betingelser og faldgruber


DLA Piper

Investering i erhvervsobligationer med VSO-midler

I artiklen behandles spørgsmålet om, hvorvidt selvstændigt erhvervsdrivende, der skattemæssigt driver virksomhed via virksomhedsordningen, kan placere opsparet overskud i erhvervsobligationer, uden at dette vil medføre en hævning til den erhvervsdrivendes privatøkonomi.


Folketingets Ombudsmand

SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto

På baggrund af en klage, som jeg modtog fra en virksomhed, besluttede jeg i juli 2017 af egen drift at rejse en generel sag om de problemer med tilskrivning af renter på Skattekontoen, som opstod i forlængelse af, at SKAT den 1. august 2013 satte IT-systemet Én Skattekonto i drift.


Folketingets Ombudsmand

IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

Som en del af SKATs systemmodernisering fik virksomheder i 2013 en digital løsning - Èn Skattekonto. Men en systemfejl betød, at SKAT ikke – som de efter loven skulle – opkrævede renter hos virksomhederne i op til 2 år og 2 måneder. Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab.


OECD

OECD invites public comments on draft report on tax morale

As part of the ongoing work on tax morale, the OECD is seeking public comments on itis forthcoming publication What is driving tax morale? An empirical analysis on social preferences and attitudes towards taxation.


PwC

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst på vej mellem Danmark og Frankrig

Efter længere tids venten ser det nu ud til, at der vil blive indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Frankrig. De to lande er blevet enige om en principerklæring, som indebærer en model, der bl.a. vil betyde, at danske pensionsudbetalinger ikke længere beskattes fuldt ud i både Danmark og Frankrig. Det var striden om beskatning af danske pensioner, der førte til opsigelsen af DBO’en i 2008.


PwC

Nyt om skat, uge 20 - Slut med iværksætterselskaber

Folketinget har vedtaget Regeringens forslag om ændringer i selskabsloven, der fjerner muligheden for at etablere iværksætterselskaber. Lovændringen skyldes, at det har været for nemt at bruge selskabsformen til svig.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Østrigsk medarbejders beskæftigelse med forskellige byggeprojekter i Danmark medførte fast driftssted

SKM2019.263.SR

Skatterådet bekræftede mod Spørgers ønske, at medarbejderens beskæftigelse i Danmark medførte fast driftssted i Danmark for Spørger. Spørger er en østrigsk virksomhed. Spørgers medarbejder i Danmark forestod salg og kundekontakt i Norden, løbende servicering af kunder, koordinering af projekter, deltagelse i projektmøder og vejledede i forbindelse med fremtidige byggeprojekter i Skandinavien. Medarbejderen arbejdede fra de forskellige byggepladser eller besøgte samarbejdspartnere eller underentreprenører i Skandinavien. Medarbejderen benyttede også sin private bopæl som arbejdsplads og havde ikke fået stillet anden arbejdsplads til rådighed. Skatterådet bekræftede, at medarbejderen i løbet af de forskellige faser af Spørgers projekter i Danmark måtte anses for at udføre en væsentlig og betydningsfuld del af Spørgers kernevirksomhed i sin helhed, og at de opgaver, medarbejderen udførte fra sin private bopæl, ikke kunne anses for at være udelukkende af forberedende eller hjælpende karakter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: S.M.B.A. - omdannelse og skattefri fusion

SKM2019.258.SR

Selskabslovgivningen er i 2018 ændret således, at S.M.B.A kan omdannes til A/S. Lovændringen medfører, at Holding S.M.B.A selskabsretligt kan omdannes til et aktieselskab. Fusionsskatteloven hjemler, at såvel denne omdannelse som den efterfølgende fusion kan ske skattefrit.

Skattestyrelsen indstillede derfor, at Skatterådet bekræftede, at Holding S.M.B.A. kunne omdannes skattefrit til Holding A/S, jf. fusionsskattelovens § 14 f, jf. selskabslovens § 325, og at skattefriheden gjaldt både på selskabs- og deltagerniveau.

Skattestyrelsen indstillede endvidere, at Skatterådet bekræftede, at en omvendt lodret fusion mellem det omdannede Holding A/S og Drift A/S kunne ske skattefrit, jf. fusionsskattelovens § 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pensionsafkastbeskatning - Depotværdier - Opgørelsesmetode - Rentediskonteringskurve

SKM2019.257.SR

Spørger ønskede at vide, om de ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kunne anvende Solvens-II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget for de individuelle depoter ved beregningen af afkast og depotværdier efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, kunne anvende

Solvens II-principperne og herunder anvende Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve på opgørelsestidspunktet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning

SKM2019.264.BR

Sagen angik, om kørselsgodtgørelse på ca. 25.000 kr., som sagsøgeren havde fået udbetalt fra sin arbejdsgiver, var skattefrit. Det var nærmere bestemt et spørgsmål om, hvorvidt sagsøgeren havde godtgjort, at kørselsregnskabet levede op til kravene i bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse § 2, og for en del af perioden, om lønomlægning i medfør af ligningslovens § 9, stk. 4, 3. pkt., idet sagsøgeren alene fik kørselsgodtgørelse, men ingen løn.

Sagsøgeren gjorde blandt andet gældende, at kontrollen fra selskabet var forskriftsmæssig. Angivelser, som skattemyndighederne ikke kunne læse i det håndskrevne kørselsregnskab, var læselige for kontrollanten, og evt. fejl i kørselsregnskabet måtte anses for bagatelagtige.

Efter sin gennemgang af kørselsregnskabet fandt retten det åbenbart, at det af sagsøgeren og arbejdsgiveren udfyldte kørselsregnskab ikke opfyldte kravene i bekendtgørelsen og således navnlig ikke dokumenterede, at betingelserne for skattefri udbetaling af kørselsgodtgørelse var opfyldt. Retten fandt således materialet i den foreliggende form og stand ganske utilstrækkelig som grundlag for en reel kontrol af betingelserne for skattefri udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Herefter, og idet retten yderligere tiltrådte Skatteministeriets anbringender om lønomlægning for en del af perioden, tog retten Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - skatteyderens anmodning

SKM2019.261.BR

I en afgørelse af 29. juli 2014 om forhøjelse af skatteyderens indkomst for indkomståret 2011 meddelte SKAT, at skatteyderen for dette indkomstår fejlagtigt havde medregnet en faktura på 124.308 kr. inkl. moms, idet fakturaen rettelig skulle have været medtaget for indkomståret 2010. SKAT flyttede ikke fakturaen fra 2011 til 2010.

Den 25. februar 2016 bad skatteyderen SKAT om ekstraordinær genoptagelse af skatte -og momsansættelsen for indkomståret 2011 med henblik på at flytte den omhandlede faktura fra 2011 til 2010. SKAT og Landsskatteretten imødekom ikke anmodningen, og skatteyderen indbragte sagen for byretten.

Byretten henviste til, at skatteyderen ikke klagede over SKATs afgørelse af 29. juli 2014, hvori det var særskilt fremhævet, at fakturaen fejlagtigt var medregnet i indkomståret 2011, idet den burde være medregnet i indkomståret 2010, ligesom SKAT oplyste, at dette forhold ikke var ændret i afgørelsen. Retten lagde til grund, at det var skatteyderen selv, der havde medregnet fakturaen til indkomståret 2011. Skatteyderen havde derfor haft tilstrækkelige oplysninger til at vurdere forholdet på tidspunktet for SKATs afgørelse den 29. juli 2014.

Allerede på baggrund af dette tidsmæssige forløb fandt retten, at skatteyderen ikke havde overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og § 32, stk. 2, hvorfor han ikke var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelsen for 2011. Det forhold, at skatteyderens revisor først gennemgik materialet i efteråret 2015, kunne ikke føre til et andet resultat.

Retten tilføjede, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde en dispensation af fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og § 32, stk. 2.

Retten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fuld skattepligt - tilflytning - opholdets længde - mellemliggende dage

SKM2019.256.ØLR

Sagen drejede sig primært om, hvorvidt skatteyders fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt. Skatteyderen og hans ægtefælle var blevet separeret i 2001, og skatteyderen var flyttet til udlandet.

Af de af byretten anførte grunde fandt landsretten, at skatteyderen havde haft sin ægtefælles bopæl i Danmark til sin rådighed, og at han havde taget ophold i denne i hvert fald fra primo 2005. Af de af byretten anførte grunde fandt Landsretten endvidere, at skatteyderen havde opholdt sig i Danmark i hvert fald i mere end 180 dage. Skattemyndighedernes opgørelse over skatteyderens ophold indeholdte dage, hvor skatteyderen efter sin egen tidligere opgørelse havde opholdt sig i Danmark - en opgørelse, som skatteyderen under retssagen bestred rigtigheden af - dage, hvor skatteyderens kreditkort havde været anvendt i Danmark, og endelig såkaldte mellemliggende dage. Byretten havde tiltrådt Skattemyndighedernes opgørelse. Landsretten tilføjede hertil, at skatteyderen heller ikke for landsretten havde fremlagt oplysninger om, at han på nogen af de mellemliggende dage havde haft ophold i udlandet. Skatteyderens fulde skattepligt var derfor genindtrådt efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, og skatteyderen var fuldt skattepligtig til Danmark i årene 2005-2011.

Da skatteyderen og dennes ægtefælle måtte anses for at have været samlevende fra primo 2005, havde byretten endvidere fundet, at ægtefællen i indkomstårene 2005-2011 var omfattet af reglerne om ægtefællebeskatning i kildeskattelovens § 4, stk. 2, hvilket blev tiltrådt af landsretten i henhold til grundene.

Endelig fandt landsretten ligesom byretten, at både skatteyderens og skatteyderens ægtefælles skatteansættelser for 2005-2008 kunne genoptages efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og for ægtefællens vedkommende tillige efter § 27, stk. 1, nr. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.260.ØLR

Straf - skattesvig - medarbejderaktier - selvanmeldelse - tillægsbøde

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomstårene 2005-2010 hvor han havde undladt rettidigt at reagere på de modtagne for lave årsopgørelser samt for indkomståret 2011 hvor han havde afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sin selvangivelse. T havde ikke medtaget værdien af medarbejderaktier modtaget som led i en bonusordning. Bortset fra det første år hvor provenuet var indsat på T's danske bankkonto, havde T hævet provenuet kontant i udlandet i danske kroner. Han havde herved unddraget for 524.986 kr. i skat i alt.

T forklarede at han i forbindelse med sin forfremmelse til salgs- og marketingschef i 2002/2003 blev tilbudt at være del at et bonusprogram som moderselskabet i udlandet havde besluttet at indføre. Bonussen bestod i tildeling af medarbejderaktier der var bundet i en periode, og blev frigivet årligt med en fjerdedel af gangen. Der kom besked fra den udenlandske bank om hvor mange aktier, han havde, og hvor stor en mængde han kunne få frigivet. Der skulle krydses af, men ellers fik han ikke noget på skrift om aktierne. Direktøren fortalte ham mundtligt om aktietildelingen. Provenuet blev indsat i den udenlandske bank og T hævede dem i danske kroner over mange gange kontant, da han tit var i landet da firmaet havde en afdeling i lufthavnen. Der var ikke blevet talt om skat. Da skatten af hans firmabil og fri telefon gik over lønsedlen, forudsatte han, at firmaet også tog sig af aktiebeskatningen. Han har aldrig haft overblik over skat og ikke gjort sig overvejelser om aktieprovenuet var med i bruttolønnen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten henviste til at T valgte at hæve pengene i udlandet og få dem udbetalt i danske kroner, og han holdt sig bevidst uvidende om de skattemæssige forhold, selvom det for ham må have fremstået som overvejende sandsynligt, at der herved ville blive unddraget skat. T idømtes 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en halveret tillægsbøde på 250.000 kr. Tillægsbøden halveredes på grund af selvanmeldelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede straffen til 5 måneders betinget fængsel. Landsretten lagde navnlig vægt på størrelsen af det samlede skatteunddragne beløb, at skatteunddragelsen var nøje planlagt og at T fra 2006-11 gjorde sig store bestræbelser for at holde unddragelsen skjult ved at hæve udbyttet fra salget af aktierne kontant i udlandet og selv transportere pengene til Danmark. Tillægsbøden forhøjedes til 500.000 kr., idet T kun meldte sig fordi han fra anden side var blevet bekendt med, at der ville blive foretaget en undersøgelse af forholdene omkring aktieordningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0991614
Tab til fremførsel
Sagen drejer sig om opgørelsen af tab til fremførsel i henhold til kursgevinstlovens § 32, stk. 4, jf. stk. 2, herunder om tab til fremførsel skal opgøres i overensstemmelse med de skattepligtige nettogevinster og –tab, der skulle have været medregnet ved indkomstopgørelsen. Formalitet vedrørende forældelse. Landsskatteretten nedsætter indkomst med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 13/0231297
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører en længere række af nægtede fradrag i virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-03-2019

Journalnr: 18/0002436
Ejendomsværdiskat
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens ejendom for at være ubeboelig efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 18/0003809
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2019

Journalnr: 17/0992002
Gevinst på finansielle kontrakter
Der klages over, at SKAT har beskattet klagerens af gevinst på finansielle kontrakter, jf. kursgevinstlovens § 32, jf. § 33. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0901116
Indberetningspligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet i indkomstårene 2013 til 2016 at indberette yderligere A-indkomst vedrørende udbetalt rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 13/0076874
Kildeskattelovens § 48 F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2019

Journalnr: 14/4325314
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at SKAT har anset udgifter fratrukket i klagerens anpartsselskab til kontingent, rejser og møder for maskeret udbytte til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/0837577
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/1323375
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at at klageren ikke er anset for selvstændigt erhvervsdrivende for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0989244
Øvrige lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Report by the Code of Conduct Group (Business Taxation) suggesting amendments to the Annexes of the Council conclusions of 12 March 2019, including the de-listing of jurisdictions

EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner Rapport fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilagene til Rådets konklusioner af 12. marts 2019, herunder fjernelse af jurisdiktioner

 

Nyt fra Parlamentet

Members Activities - Questions - Answer: Grænsependlere, social pension, skat og mulig overtrædelse af arbejdstageres frie bevægelighed  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 233 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 10/5-19 fra KPMG Acor Tax om høringssvar

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse