SkatteMail 2019, uge 18

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. et nyt styresignal Styresignal om betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Reaktionsfrist for vandselskaber uden igangværende skattesag
Dødsboskatten kan elimineres
Det du skal vide om befordringsfradrag
Kunst med skattefordele
Etableringskonto og iværksætteropsparing
Frankrig – pensioner
Salg af fast ejendom 2019
Ny fransk dobbeltbeskatningsordning
Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis du arbejder efter pensionsalderen

Styresignaler
Betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes - styresignal

Bindende svar
Forskerskatteordningen - skattepligt - 10-års reglen
Udbyttegivende obligation - Struktureret fordring - Investering for frie- og pensionsmidler - Kursgevinst/kurstab
Overdragelse af partnerandele - vederlag for goodwill og rette indkomstmodtager
Dobbeltbeskatning - Øresundsaftalen - Exemptionslempelse
Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul

Afgørelser
Erhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning
Omberegnede grundværdier
Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse
Andelsboligforening - Renteswap - Lagerprincippet
Ikke åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - Ejendom skattefri efter parcelhusreglen

Domme
Rettidig klage - særlige omstændigheder

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Reaktionsfrist for vandselskaber uden igangværende skattesag

Vandselskaber, som ikke har en igangværende skattesag relateret til deres skattemæssige indgangsværdier, skal være opmærksomme på, at reaktionsfristen i forhold til Højesterets underkendelse af Skattestyrelsens praksis, udløber den 8. maj 2019.Det var forventet, at Skattestyrelsen udsendte et...


BDO

Dødsboskatten kan elimineres

Ældre ægtepar med en samlet formue på over små 6 mio. kr. og aktiver i form af fx ikke-børsnoterede aktier, K/S-anparter og udlejningsejendomme kan have stor fordel af at kende reglerne for beskatning af dødsboer


BDO

Det du skal vide om befordringsfradrag

Befordringsfradraget er det mest brugte af alle skattefradrag. For indkomståret 2017 indtastede 1.159.381 borgere et samlet befordringsfradrag på i alt 20,6 mia. kr. I gennemsnit 17.768 kr. for hver


BDO

Kunst med skattefordele

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.


BDO

Etableringskonto og iværksætteropsparing

Det er dyrt at starte egen virksomhed. Alle, der drømmer om at få sin egen virksomhed, prøver derfor efter bedste evne at spare op. En god startkapital øger nemlig chancerne for succes.


Beierholm

Frankrig – pensioner

Frankrig – indgåelse af principerklæring om beskatningsretten til pensioner


Beierholm

Salg af fast ejendom 2019

Vejledningen "Salg af fast ejendom" er nu ajourført med de aktuelle oplysninger for 2019


Dansk Revision

Ny fransk dobbeltbeskatningsordning

Ny fransk dobbeltbeskatningsordning


SEGES

Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis du arbejder efter pensionsalderen

For at fastholde seniorer længst muligt på arbejdsmarkedet kan pensionister fra 1. juli 2019 få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes - styresignal

SKM2019.244.SKTST

Hvis en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for den ansattes private kørsel, skal den ansatte som udgangspunkt beskattes af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Som en undtagelse hertil har det daværende Ligningsråd i SKM2001.255.LR imidlertid anerkendt et deleleasingarrangement således, at der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil, hvis nærmere angivne betingelser er opfyldt.

Skatterådet har videreført denne praksis ved afgørelserne i SKM2010.147.SR, SKM2017.384.SR, SKM2017.729.SR og SKM2018.212.SR.

Styresignalet indeholder en samlet fremstilling af de skattemæssige betingelser for deleleasing, herunder principperne for den løbende afregning af samtlige leasingudgifter.

Styresignalet indeholder endvidere en afklaring af, at den ansattes egenbetaling til leasingselskabet reducerer beskatningsgrundlaget, hvis der skal ske beskatning af fri bil, fordi betingelserne for deleleasing ikke er opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Forskerskatteordningen - skattepligt - 10-års reglen

SKM2019.246.SR

Spørger ønsker at anvende forskerskatteordningen i forbindelse med en påtænkt flytning til Danmark. Han arvede 50% af en dansk udlejningsejendom i 2016, og han påtænker at erhverve en helårsbolig i Danmark, som udlejes, indtil han flytter hertil. Spørgers fulde skattepligt ophørte i 2005, men han blev fejlagtigt registreret som fuldt skattepligtig til Danmark i perioden 2007-2010. Skatterådet fandt, at spørger opfylder betingelsen om ikke at have været skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, de seneste 10 år forud for den påtænkte ansættelse i Danmark. Skatterådet lagde vægt på, at spørger ikke har haft bopæl i Danmark siden 2005, at skatteforvaltningen foretog en ligningsmæssig behandling af spørgerens ophør af fuld skattepligt i 2005, og at der ikke efterfølgende er registreret ændringer i spørgerens forhold af betydning for anvendelse af forskerskatteordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udbyttegivende obligation - Struktureret fordring - Investering for frie- og pensionsmidler - Kursgevinst/kurstab

SKM2019.239.SR

Skatterådet bekræfter, at fordringssiden af spørgers udstedte obligationer er omfattet af kursgevinstlovens § 1, og at afkastet skal beskattes som en kursgevinst/kurstab.

Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at fysiske personer skal opgøre afkastet efter realisationsprincippet. Dette skyldes, at fordringen er en struktureret fordring omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, hvorefter opgørelsen ifølge kursgevinstlovens § 33, stk. 1, skal opgøres efter lagerprincippet.

Skatterådet bekræfter desuden, at selskaber skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på obligationerne.

Skatterådet bekræfter endeligt, at midler anbragt i pensionsordninger i danske pengeinstitutter kan investeres i spørgers udstedte obligationer, uden at det anses for en delophævelse i henhold til pensionsbeskatningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overdragelse af partnerandele - vederlag for goodwill og rette indkomstmodtager

SKM2019.234.SR

Spørger var partner i et partnerselskab. Spørger ejede sin partnerselskabsandel personligt, og ønskede nu at overdrage den til et af ham 100 % ejet selskab. Spørger havde oprindeligt købt sin partnerselskabsandel uden beregning af goodwill. Spørger ønskede at overdrage andelen til sit selskab uden beregning af goodwill. Skatterådet bekræftede, at overdragelsen af spørgers ideelle andel af partnerselskabet til et af ham 100 % ejet selskab kunne ske uden beregning af goodwill. Skatterådet kunne også bekræfte, at Spørger, i forhold til ligningslovens § 4, kunne anses for selvstændig erhvervsdrivende, og at det af ham 100 % ejede selskab dermed kunne anses for at være rette indkomstmodtager vedrørende overskuddet af partnerselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dobbeltbeskatning - Øresundsaftalen - Exemptionslempelse

SKM2019.233.SR

Skatterådet besvarede spørgsmål om beskatning af løn for arbejde for en svensk arbejdsgiver, herunder lempelse vedrørende dobbeltbeskatning, idet spørgeren var fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Skatterådet bekræftede, at Sverige havde beskatningsretten til hele lønnen ifølge de særlige regler for grænsegængere, og at Danmark ville give exemptionslempelse med progressionsforbehold, hvis spørgeren var omfattet af svensk social sikring. Dertil kom, at Skatterådet bekræftede, at sygedage eller feriedage skal medregnes som arbejdsdage i Sverige, at weekends og afspadseringsdage samt svenske og danske helligdage ikke skal medregnes hverken i Danmark eller Sverige, og at arbejde i Sverige en del af en dag fører til, at dagen skal medregnes som arbejdsdag i Sverige, selvom der også arbejdes en del af dagen i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul

SKM2019.232.SR

Spørger var dansk, men havde boet i X-land i mange år. Spørger flyttede nu tilbage til Danmark med sin familie og ønskede at fortsætte sine erhvervsaktiviteter gennem et dansk anpartsselskab.

Spørger ønskede derfor at gennemføre en skattepligtig ombytning af kapitalandele i sit helejede x-landske selskab med anparter i et nystiftet dansk holdingselskab. I forbindelse med ombytningen modtog spørger vederlag delvist i anparter, delvist i kontanter (kortfristet lån) eller ved udstedelse af et gældsbrev.

Spørger opnåede ved den påtænkte disposition dels vederlæggelse med anparter, dels et betydeligt kontantvederlag.

Skatterådet bekræftede, at hele vederlaget skulle beskattes som aktieavance. Da spørgers anskaffelsessum på aktierne svarede til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, blev der ingen - eller i hvert fald kun en meget begrænset - avance at beskatte.

Skatterådets besvarelse indebar, at hverken selskabsskattelovens § 2 D eller ligningslovens § 3 fandt anvendelse. Skatterådet fandt heller ikke, at domstolspraksis om tilsidesættelse kunne finde anvendelse i den konkrete sag.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Erhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning

SKM2019.243.LSR

Landsskatteretten fandt, at erhvervelse af de omhandlede konvertible obligationer skulle anses for en privat hævning i virksomhedsskattelovens § 5.Landsskatteretten stadfæstede således det bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omberegnede grundværdier

SKM2019.242.LSR

Landsskatteretten fandt, at den påklagede ejendoms omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2006 skulle ansættes med 2005 som basisår, idet 2005 forud for omberegningen i 2006 var det seneste år, hvor den faktiske grundværdi for den påklagede grund tillige udgjorde den afgiftspligtige grundværdi. Omberegningen pr. 1. oktober 2006 var med rette ansat efter byggeretsværdiprincippet med en områdepris på 190 kr., da denne udtrykte vurderingsniveauet i basisåret. Det var endvidere med rette, at ejendommen ved omberegningen i 2006 var blevet ansat med 16 byggeretter i henhold til ejendommens aktuelle karakter på omberegningstidspunktet sammenholdt med den gældende lokalplan. Der fandtes ikke grundlag for at give et nedslag for udstykningsomkostninger. Landsskatteretten stadfæstede herefter den af SKAT ansatte omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2006. Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2008 blev hjemvist til Vurderingsstyrelsen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Modregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse

SKM2019.241.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om modregning af klagerens overskydende skat for indkomståret 2016 vedrørende restskat og inddrivelsesrenter for indkomståret 2010, idet forældelsesfristen ansås for afbrudt ved en afgørelse fra SKAT af 10. juli 2013 om lønindeholdelse af personskat for klageren.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Andelsboligforening - Renteswap - Lagerprincippet

SKM2019.240.LSR

Landsskatteretten fandt, at en andelsboligforening, der var skattepligtig med erhvervsmæssig udlejning af andele, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, skulle lagerbeskattes fra skattepligtens indtræden af reguleringer i markedsværdien på en indgået renteswap. Retten fandt endvidere, at der ikke var hjemmel til fradrag for kildeartsbegrænsede tab fra indgåelse af swapaftalen frem til det tidspunkt, hvor foreningen fik erhvervsmæssig indtægt til beskatning.Det bindende svar blev således stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ikke åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - Ejendom skattefri efter parcelhusreglen

SKM2019.235.SR

Skatterådet afviste, at Skatteankenævn (…) afgørelse, var åbenbar ulovlig. Klageren havde anmodet SKAT om bindende svar på om salg af 2/3 af klagerens ejendom kunne sælges skattefrit til klagerens søn og datter?

Skattestyrelsen havde svaret "NEJ" til det stillede spørgsmål.

Skatteankenævnet ændrede Skattestyrelsens afgørelse til et "JA" til det stillede spørgsmål. Et flertal på fem medlemmer fandt, at klageren er omfattet af reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet klageren på mødet oplyste, at han tog bopæl på ejendommen, og han samtidigt ikke havde haft adgang til den ejendom, hvor hans ægtefælle boede.

Et mindretal på fire medlemmer fandt, at klageren havde haft adgang til adressen, hvor klagerens ægtefælle boede, og derfor ikke kunne sælge ejendommen skattefrit, til trods for at klager havde boet på adressen og betalt skat til den kommune hvori ejendommen er beliggende.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rettidig klage - særlige omstændigheder

SKM2019.238.BR

SKAT (nu Skattestyrelsen) forhøjede skatteyderens skatteansættelse henset til, at skatteyderen ikke havde selvangivet al løn fra sin udenlandske arbejdsgiver. Skatteyderen arbejdede offshore på et skib eller en borerig ud fra Y1.

Skatteyderen klagede over SKATs afgørelse mere end 5 måneder efter klagefristens udløb. Det var ikke i sagen bestridt, at klagen var indgivet for sent.

Skatteyderen gjorde imidlertid for Skatteankestyrelsen gældende, at der forelå særlige omstændigheder for, at skattemyndighederne kunne bortse fra klagefristen. Blandt andet gjorde skatteyderen gældende, at han var udlænding og havde vanskeligt ved at forstå de danske skatteregler, at den skattemæssige behandling var velfærdstruende for ham, og at der ikke ved SKATs forhøjelse var taget højde for fradrag efter sømandsbeskatningsloven.

Skatteankestyrelsen afviste at behandle sagen under henvisning til, at klagefristen var overskredet, og at der ikke var særlige omstændigheder, som talte for at bortse fra fristoverskridelsen.

Skatteyderen indbragte herefter Skatteankestyrelsens afgørelse for byretten.

Retten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Skatteankestyrelsens afgørelse. Retten fandt ikke, at der var særlige omstændigheder, der talte for at bortse fra fristoverskridelsen. Retten bemærkede, at skatteyderen ikke bestred rigtigheden af indkomstfastsættelsen, men mente, at han skulle være tildelt sømandsfradrag. Retten fandt dog ikke, at der var udsigt til, at skatteyderen ville kunne opnå fradraget ved en klagebehandling af SKATs afgørelse.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Er krydstogtsejlads omfattet af tonnagebeskatningsordningen?

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2019 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2018.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.237.ØLR

Straf - kildeskat - frifindelse

T var tiltalt for overtrædelse af kildeskatteloven, ved at have ladet sig udbetale løn fra sin virksomhed hvor han var direktør, uden at der var indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. Han havde herved unddraget for 33.997 kr. i skat i alt for indkomstårene 2013 og 2014.

T forklarede at han ikke havde fået udbetalt lønnen. Der var aftalt en løn i logbogen, fordi told- og skatteforvaltningen havde vejledt ham herom, men fordi der ikke var tilstrækkelig indtjening i virksomheden, kunne pengene ikke udbetales. Hans kone og børn havde jobs og betalte huslejen. De havde fælles økonomi og bidrog alle til husholdningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 30.000 kr. Retten henviste til at T havde krav på udbetaling af lønnen og der derfor skulle foretages indeholdelse af kildeskat. Det forhold, at der ikke skete udbetaling fandtes ikke at fritage selskabet fra indeholdelsespligten. T var som direktør i selskabet klar over, at der ikke skete lønindeholdelse, hvorfor den manglende indeholdelse måtte tilregnes T som forsætlig.

Landsretten frifandt T. Det fandtes ikke bevist, at T rent faktisk har modtaget lønbeløbene. Logbogen sammenholdt med told- og skatteforvaltningens privatforbrugsberegning godtgør ikke, at T har modtaget de omhandlede indkomster.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1364721
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2005, 2009 og 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2019

Journalnr: 17/0992654
Beskatning af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af udbetalte godtgørelser og retten til fradrag efter ligningslovens §§ 9 A og 9 C. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 17/0990320
Fikseret husleje
Klagen vedrører beskatning af fikseret husleje. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-04-2019

Journalnr: 17/0129620
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2019

Journalnr: 15/0784544
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2019

Journalnr: 16/0021071
Gave
Klagen vedrører værdiansættelse af gave ved overdragelse af ejendom og beregnet gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-04-2019

Journalnr: 17/0989900
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at selskabs afholdelse af udgifter til bil og afdrag på lån anset for maskeret udbytte og at hævning på selskabets konto anset for maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-04-2019

Journalnr: 18/0000594
Nedsættelse af indkomst
Klagen skyldes, at SKAT har ændret klagerens indkomst med samlet -144.070 kr. Landsskatteretten ændrer SKATs ansættelse, idet overskud af virksomheden korrigeres delvist.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 18/0009771
Singulær akkord i datterselskab
Der klages over, at SKAT ikke har genoptaget og nedsat den selvangivne indkomst vedrørende en singulær akkord i datterselskab, som SKAT ikke har anset for skattefri i medfør af kursgevinstlovens § 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 18/0000221
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-03-2019

Journalnr: 16/1481315
Skat af fri sommerboli
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-04-2019

Journalnr: 16/1481358
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 04-04-2019

Journalnr: 14/3295272
Skattefri virksomhedsomdannelse
Klagen skyldes, at SKAT ved klagerens virksomhedsomdannelse ikke har anset betingelserne for at gøre denne skattefri for opfyldt bl.a. som følge af negativ anskaffelsessum for aktierne, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen med henblik på, at klageren får mulighed for udligning af den negative indskudskonto efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 5. Herefter træffes der fornyet afgørelse i forhold til, om betingelserne er opfyldt.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 18/0001097
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt klager bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvis den pågældende erhverver en helårsbolig i Danmark, men ikke vil benytte boligen som helårsbolig. SKAT har besvaret spørgsmålet med Ja. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-04-2019

Journalnr: 15/2711742
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2019

Journalnr: 15/0198448
Tillægsydelser - sponsorkontrakt
Klagen vedrører nægtet sradrag for køb af tillægsydelser i forbindelse med sponsorkontrakt ikke godkendt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 17/0989763
Udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst. Køb af større valutabeløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-598/17 Statsstøtte A-Fonds

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - eksisterende støtte og ny støtte - begrebet ny støtte - tilbagebetaling af udbytteskat - ordning udvidet til også at omfatte selskaber hjemmehørende uden for den berørte medlemsstats område - frie kapitalbevægelser - de nationale domstoles rolle

Domstolens dom:

Artikel 107 TEUF og 108 TEUF skal fortolkes således, at en national ret ikke kan vurdere foreneligheden af et bopælskrav som det i hovedsagen omhandlede med artikel 56, stk. 1, EF, nu artikel 63, stk. 1, TEUF, i det tilfælde, hvor den omhandlede ordning for tilbagebetaling af udbytteskat udgør en støtteordning.

Tidligere dokument: C-598/17 Statsstøtte A-Fonds - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation)

High Level Working Party (Taxation)

 

Nyt fra Parlamentet

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Begrundet udtalelse fra det nederlandske Andetkammer om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse  

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 233 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og –tab på hybrid kernekapital m.v.)
Oprettelsesdato: 03-05-2019
Høringsfrist: 11-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 233 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).
Fremsat den 3. maj 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Bilag

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 2/5-19

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm., om nævnsforeningernes rolle i tilrettelæggelsen af indslusningsforløb for medlemmer af ankenævnene, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om kommentar til Skatteankestyrelsens/sekretariatets udsendelse af forslag til afgørelse udenom beslutningsmyndigheden, til skatteministeren

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 2/5-19

L 224 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oversende familietypeeksempler på den fordelingsmæssige effekt af at ændre på indkomstaftrapningen af børne- og ungeydelsen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil ved ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil ved ligedeling af den supplerende grønne check, til skatteministeren

L 225 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår ministeren forventer, at den foreslåede udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe får virkning, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om sælgerpantebrevsmodellen vil få en indflydelse på ejendommens handelspris, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ændringsforslag om deling af lovforslaget, så den del, der handler om sælgerpantebrevsmodellen, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvem der i dag benytter sig af ordningen om det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., til skatteministeren

L 233 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.), fra skatteministerenOversendelsesskrivelse
Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og ligningsloven
Resumé

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 24

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 410 fra skatteministeren om, hvorfor minimumsmulighederne ikke følges i forbindelse med implementering af CFC-reglerneSAU alm. del - svar på spm 410.docx
SAU L 28 - svar på spm. 5.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 6.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 7.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 14.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 19.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 20.pdf
SAU L 28 - svar på spm 22.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 204

Henvendelse af 29/4-19 fra J.D.C., vedrørende manglende mulighed for kontakt til Skat

Bilag 210

Orientering om opdatering af analysen af børnecheck til vandrende arbejdstagere

Bilag 211

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.), fra skatteministeren

Bilag 212

Status på sager med manglende betaling af ejendomsværdiskat, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 309

Af svar på SAU alm. del - spørgsmål 284 fremgår det, at Skattestyrelsen ”som altovervejende hovedregel” skal anvende aktie- og goodwillcirkulærerne til værdiansættelse af en virksomhed, hvis virksomheden har en ”relativt stabil indtjening, vækst og begrænsede immaterielle aktiver”. Ministeren specificerer, at det vil sige tilfælde ”hvor virksomhedens fremtidige vækst og indtjening ikke vil afvige væsentligt fra den historiske vækst og indtjening.” En værdiansættelse efter cirkulærerne baseret på historiske tal vil under alle omstændigheder i sig selv rumme en kapitalisering af virksomhedens immaterielle aktiver. Kan ministeren derfor bekræfte, at virksomhedens immaterielle aktiver ikke i sig selv kan danne grundlag for at fravige cirkulærerne, hvis den fremtidige vækst og indtjening ikke antages at afvige væsentligt fra den historiske vækst og indtjening?  Svar  

Spm. 350

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt.  Svar  

Spm. 351

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt for alle gældsposter over 250.000 kr.  Svar  

Spm. 352

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 med intervaller på 50.000 kr. oplyse de beløb, der er afskrevet som gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes dog underopdele de afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” i 1.000-kroners-intervaller. Ministeren bedes underopdele alle intervaller i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld. For 10. indkomstdecil bedes ministeren også opgøre de afskrevne beløb fordelt på percentiler.  Svar  

Spm. 353

Ministeren bedes udbygge besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282, således at alle afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” opdeles i 1.000-kroners-intervaller. Ligeledes bedes ministeren for 10. indkomstdecil udbygge besvarelsen med en opgørelse fordelt på percentiler.  Svar  

Spm. 372

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 269 bedes ministeren i anonymiseret form oversende 10 rigtige inddrivelsesforløb for inddrivelse af for meget udbetalt SU og udbetalt SU-lån. Inddrivelsesforløbene skal have forskellige karakteristika og være geografisk fordelt.  Svar  

Spm. 376

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 269 bedes ministeren oplyse, hvorfor lønindeholdelse ikke er et brugbart værktøj for Gældsstyrelsen.  Svar  

Spm. 382

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 280 redegøre for, hvordan gældsposterne på de 55.000 gældsposter, der i ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017 beskrives som gældsposter, der i særlig grad kan støde retsfølelsen (f.eks. politibøder, sagsomkostninger og skattebøder), fordeler sig på indkomstdeciler. Opgørelsen bedes udfærdiget som 1) beløb for gældsposter opgjort i 1.000-kronersintervaller op til 10.000 kr., og herefter opgjort i 10.000-kronersintervaller for alle beløb herover, og 2) antallet af gældsposter.  Svar  

Spm. 387

I ”Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) 2012 – 3. kvartal 2018” fremgår det, at Arbejdstilsynet i denne periode har besøgt i alt 40.633 arbejdssteder for at kontrollere udenlandske virksomheder.1) Ministeren bedes fremsende en opgørelse over Arbejdstilsynets antal besøg pr. kvartal og pr. år siden 2015.2) Ministeren bedes fremsende en årlig opgørelse over ovenstående besøg i samme periode, der er geografisk opdelt på regionerne i Danmark.3) Ministeren bedes fremsende en årlig opgørelse over ovenstående besøg fordelt på brancher i samme periode.  Svar  

Spm. 390

Ministeren bedes oplyse den årlige udvikling siden 2014 i udenlandsk arbejdskraft fra 3. verdenslande, inkl. praktikanter, inden for de brancher, som myndighedsindsatsen mod social dumping er målrettet (opgjort på henholdsvis personer og fuldtidspersoner).  Svar  

Spm. 391

I ”Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) 2012 – 3. kvartal 2018” fremgår at ”Skattestyrelsen planlægger at anvende ca. 61 årsværk til indsatsen mod social dumping i 2018. Der blev i 2017 anvendt ca. 58 årsværk.” Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 131 fremgår det, at bevillinger til Skattestyrelsens myndighedsindsats mod social dumping svarer til 51 årsværk i 2017 og til 40 årsværk i henholdsvis 2018 og 2019. Der må således efter spørgerens vurdering være tale om, at Skattestyrelsens myndighedsindsats mod social dumping er blevet suppleret med medarbejdere fra Skattestyrelsens almindelige virksomhed. På baggrund af ovenstående oplysninger i afrapporteringen om Skattestyrelsens årsværk i myndighedsindsatsen og ministersvaret, hvoraf en ny beregnet årsværkspris også fremgår af note 1 til tabel 2, bedes ministeren oplyse:1) Hvad var det årlige bevillingsbehov reelt i 2017 og 2018 for Skattestyrelsens udførte myndighedsindsats mod social dumping – og hvad den er i 2019?2) Hvad er de årlige bevilligede midler til Skattestyrelsens myndighedsindsats mod social dumping i perioden 2015-2020 (i 2019-priser)?  Svar  

Spm. 397

I ”Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) 2012 – 3. kvartal 2018” fremgår det, at: ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i perioden 2012 - 3. kvartal 2018 deltaget i 98 aktioner i forbindelse med udvalgte landsdækkende og regionale fællesaktioner. I 2018 til og med 3. kvartal har SIRI deltaget i 24 aktioner. SIRI bistår politiet med kontrol af tredjelandsstatsborgeres ret til ophold og arbejde i Danmark samt vejleder arbejdsgivere om reglerne herom. På flere af de aktioner, som SIRI har deltaget i, er der antruffet udenlandske arbejdstagere uden fornøden opholds- og arbejdstilladelse”. Ministeren bedes oplyse det årlige antal kontroller, som SIRI har deltaget i siden 2014, samt antal personer pr. år, som SIRI har antruffet uden fornøden arbejds- og opholdstilladelse. Af opgørelsen bedes det ligeledes fremgå, inden for hvilke brancher de antrufne personer uden fornøden arbejds- og opholdstilladelse har arbejdet, samt hvilke brancher de landsdækkende/regionale kontroller, som SIRI har medvirket i, omfatter.  Svar  

Spm. 398

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at fjerne det skrå skatteloft. Ministeren bedes redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.Ministeren bedes tillige redegøre for virkningen på befolkningens disponible indkomster opdelt i deciler og for den 10. decil opdelt i percentiler samt virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 399

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved en gennemsnitlig forhøjelse af kommuneskatten med 1,2 pct. Det antages beregningsteknisk, at alle kommuner hæver deres kommunale indkomstskatteprocent med 1,2 procentpoint i forhold til 2019-satserne, og at det skrå skatteloft samtidig fjernes. Derudover bedes der set bort fra eventuelle økonomiske sanktioner for kommunerne i forbindelse med forhøjelse af kommuneskatten. Ministeren bedes redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning. Ministeren bedes tillige redegøre for virkningen på befolkningens disponible indkomster opdelt i deciler og for den 10. decil opdelt i percentiler samt virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 400

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 bedes ministeren, på trods af at det ikke er i overensstemmelse med ministeriernes traditionelle regnemetode, som efterspurgt opdatere tabel 1 og 2 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 289, således at beregningerne fremgår uden antagelser om adfærdsvirkninger på arbejdsudbuddet.  Svar  

Spm. 405

Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de cykelbude, som Skattestyrelsen, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 342, har oplysninger om, der betaler skat og moms.  Svar  

Spm. 419

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 346 redegøre for, hvor mange skattesager Kammeradvokaten pt. fører ved domstolene for Skatteministeriet. Oversigten bedes opgøres på de skatteår, som sagerne vedrører.  Svar  

Spm. 429

Ministeren bede oplyse antal og fordeling af socialdemokratiske folketingsmedlemmers grønne, gule og røde stemmer i samtlige forslag om skattelettelser i nuværende regeringsperiode.  Svar  

Spm. 430

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers grønne stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.  Svar  

Spm. 431

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers gule stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.  Svar  

Spm. 432

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers røde stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.  Svar  

Spm. 436

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 29/4-19 fra J.D.C., vedrørende manglende mulighed for kontakt til Skat, jf. SAU alm. del - bilag 204?

Spm. 446

Det kan forstås af den nuværende lovgivning, specifikt hvad angår kommunale grundskatter, at i tilfælde af at en kommune beslutter at forhøje grundskyldspromillen, da angiver nugældende regler et system, som betyder, a) at kommunen løbende får udbetalt sine penge (efter eventuelle sanktionsreduktioner), og b) at den enkelte ejerbolig-husstand i pågældende kommune ikke løbende skal betale grundskyldsforøgelsen, idet denne bliver "indefrosset" i ejendommen via et lån. Et lån der først forfalder til betaling, når ejendommen bliver handlet. Ministeren bedes oplyse, om dette er korrekt.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse