SkatteMail 2019, uge 13

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om skatteregler for gulpladebiler, bitcoins og bruttolønsordninger.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Så er reglerne om en skattefri seniorpræmie vedtaget
Reglerne for beskatning af gulpladebiler
Nyt bindende svar fra Skatterådet: Et skridt frem og to tilbage
Dansk-svensk samarbejde
Er din virksomhed klar til Brexit?
Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit
Hvad betyder Brexit?
Bitcoins - har du styr på skatten?
The Kingdom of the Netherlands and Georgia deposit instruments of acceptance or ratification for the Multilateral BEPS Convention
Nyt om skat, uge 12 - om bruttolønsordninger
Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

SKM-meddelelse
Vurderingsstyrelsens kommentarer til Højesterets dom af 27. november 2018 (sag 244/2017)

Bindende svar
Refusionsordning - sandsugere - hjemsted - bareboat
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

Domme
Beskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse
Udeholdt omsætning - kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret
Ekstraordinær genoptagelse ikke selvangivne indtægter fra udlandet
Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Så er reglerne om en skattefri seniorpræmie vedtaget

Et stort flertal i Folketinget har nu vedtaget regeringens forslag om en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til dem, der arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen


BDO

Reglerne for beskatning af gulpladebiler

Når virksomheder tillader medarbejderne at tage virksomhedens gulpladebiler med hjem, er det vigtigt på forhånd at forholde sig til skatte- og momsreglerne på området. Reglerne er komplicerede, og det kan være en dyr fornøjelse, hvis du ikke har sat dig grundigt ind i disse.


BDO

Nyt bindende svar fra Skatterådet: Et skridt frem og to tilbage

Skatterådet afgav den 29. januar 2019 et nyt bindende svar, som omhandler varmeværkers skattefritagelse, og hvilke rammer skattefritagelsen giver værkerne i forhold til at have sideordnede aktiviteter.


BDO

Dansk-svensk samarbejde

Når du og din virksomhed krydser landegrænsen mellem Danmark og Sverige, gælder der andre skatteregler og procedurer.


Dansk Revision

Er din virksomhed klar til Brexit?

Er din virksomhed klar til Brexit?


Dansk Revision

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit

Hvis Storbritannien forlader EU i et no-deal Brexit


Dansk Revision

Hvad betyder Brexit?

Hvad betyder Brexit?


EY

Bitcoins - har du styr på skatten?

Du har pligt til at oplyse dine gevinster på bitcoins og anden kryptovaluta til Skattestyrelsen, hvis du har købt dem med henblik på spekulation. Vidste du, at Skattestyrelsen som udgangspunkt anser al handel med kryptovaluta for at være spekulation?


OECD

The Kingdom of the Netherlands and Georgia deposit instruments of acceptance or ratification for the Multilateral BEPS Convention

The Kingdom of the Netherlands has deposited its instrument of acceptance and Georgia has deposited its instrument of ratification for the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) with the OECD's Secretary-General, thus underlining its strong commitments to prevent the abuse of tax treaties and BEPS by multinational enterprises.


PwC

Nyt om skat, uge 12 - om bruttolønsordninger

I denne udsendelse fokuserer vi på reglerne for bruttolønsordninger, hvor en medarbejder går ned i kontantløn mod til gengæld at få et gode stillet til rådighed af arbejdsgiveren.


SEGES

Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Vurderingsstyrelsens kommentarer til Højesterets dom af 27. november 2018 (sag 244/2017)

SKM2019.180.VURDST

Højesteret afsagde den 27. november 2018 dom i sagen Civica mod Skatteministeriet og pålagde Skatteministeriet at genoptage ejendomsvurderingen for år 2000 ekstraordinært og indsætte et fradrag for grundforbedringer. Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at Højesteret med dommen har tiltrådt den i hidtidig praksis anlagte fortolkning af retsgrundlaget om ekstraordinær genoptagelse, og at det er grundejeren, der har bevisbyrden for, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt. Det er videre Vurderingsstyrelsens opfattelse, at dommen er konkret begrundet inden for rammerne af hidtidig praksis. Vurderingsstyrelsen vil derfor ikke foretage en fornyet gennemgang af samtlige sager i GLEG-komplekset, ligesom der ikke vil blive offentliggjort et styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Refusionsordning - sandsugere - hjemsted - bareboat

SKM2019.182.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren kan anvende refusionsordningen for sandsugere, jf. sømandsbeskatningslovens § 10, for personer, som arbejder om bord på en sandsuger, der er registreret i det færøske skibsregister, hvis spørgeren bareboat-indlejer skibet, og samtidig får skibet registreret i Dansk Almindeligt Skibsregister (DAS) under lejeperioden, således at det sejler under dansk flag. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at refusionsordningen kan anvendes uden registrering af skibet med hjemsted i Danmark eller i en anden EU/EØS-medlemsstat.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen

SKM2019.179.SR

Skatterådet afviste at behandle sagen, idet det talte afgørende imod en besvarelse af et bindende svar, hvis der verserede en sag for Skatteankestyrelsen, der omhandlede samme skatteyder og samme skattemæssige vurdering. Der var herved henset til, at Skatteankestyrelsen er en overordnet myndighed set i forhold til Skatterådet.

Af klagen til Skatteankestyrelsen fremgik yderligere, at der var usikkerhed omkring faktum i sagen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse

SKM2019.178.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af hævninger i indkomståret 2008 i et selskab, hvor skatteyderen var eneanpartshaver og direktør. I den forbindelse drejede sagen sig også om, hvorvidt skatteyderen havde været berettiget til rentefradrag i indkomstårene 2009 til 2011.

Skatteyderen gjorde gældende, at der ikke var grundlag for at beskatte de hævede beløb, idet Skatteministeriet ikke havde løftet bevisbyrden for, at skatteyderen var insolvent. Til støtte herfor henviste skatteyderen bl.a. til nogle aftaler efter hvilke, skatteyderen skulle have haft udbetalt en række betydelige beløb i 2008. Beløbene var aldrig blevet udbetalt.

Skatteministeriet havde omvendt gjort gældende, at skatteyderen skulle beskattes af de hævede beløb, idet hævningerne efter en samlet bedømmelse ikke havde karakter af lån, og idet skatteyderen var insolvent ved hævningerne. I forholdt til sidstnævnte henviste Skatteministeriet til nogle af skattemyndighederne udarbejdede formueopgørelser og privatforbrugsberegninger. Da hævningerne ikke var et lån, var skatteyderen ikke berettiget til rentefradrag. Skatteyderen havde i øvrigt ikke betalt de selvangivne renter.

Med henvisning til det nære forhold mellem selskabet og skatteyderen fandt retten, at der påhvilede skatteyderen en skærpet bevisbyrde for, at hævningerne udgjorde lån med tilbagebetalingspligt.

På baggrund af en samlet bedømmelse af de faktiske forhold i sagen fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at der var tale om et reelt låneforhold, ligesom skatteyderen ikke havde bevist, at han var solvent på udbetalingstidspunktet. Beløbene skulle derfor beskattes efter ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Skatteministeriet blev frifundet som følge heraf.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Udeholdt omsætning - kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret

SKM2019.174.BR

En autoforhandler havde bogført lavere salgspriser for 39 biler og motorcykler, end de salgspriser autoforhandleren havde oplyst over for et finansieringsselskab. SKAT havde anset de oplyste salgspriser hos finansieringsselskabet som de reelle og forhøjede på den baggrund selskabets indkomst. Autoforhandleren gjorde gældende, at den pris, der var anført over for finansieringsselskabet, ikke var den reelle salgspris, idet prisen blev opskrevet med en kontantudbetaling der dog aldrig var betalt så køberne kunne opnå fuld finansiering af købene.

Kontrakterne hos finansieringsselskabet, som var underskrevet af køberne, angav, at der var erlagt udbetaling. De slutsedler, der dannede grundlag for forhandlerens bogføring, og hvoraf fremgik, at der ikke var sket udbetaling, var ikke underskrevet af køberne. Retten udtalte, at under disse omstændigheder, og idet det havde formodningen imod sig, at køberne havde ønsket at medvirke til vildledning af finansieringsselskabet, skulle autoforhandleren føre et sikkert bevis for, at skatteansættelsen var sket på et urigtigt grundlag.

Retten bemærkede, at der ikke var ført kasserapport, kontoudskrifter eller lignende objektiv konstaterbart som dokumentation for, at forhandleren ikke havde modtaget kontante udbetalinger fra køberne. Uagtet de af forhandleren udarbejdede erklæringer, der i et vist omfang blev bekræftet af vidnerne ved underskrift eller i retten, fandt retten ikke, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at de reelle salgspriser for bilerne var som angivet i forhandlerens bogholderi, og ikke som angivet over for finansieringsselskabet.

I anden række angik sagen dokumentation for fradragsret for køb af køretøjer. Retten bemærkede, at der ikke var fremlagt yderligere dokumentation vedrørende sagsøgers påståede køb. Vidnerne havde i et vist omfang i retten bekræftet, at de havde solgt et køretøj til forhandleren, men der var ikke fremlagt dokumentation herpå i form af f.eks. faktura, kontoudtog, check-bilag eller lignende. På den baggrund fandt retten det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at de var købt af forhandleren, herunder til de påståede priser på det anførte tidspunkt.

Retten fandt således ikke grundlag for at ændre skattemyndighedernes afgørelse og frifandt herefter Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse ikke selvangivne indtægter fra udlandet

SKM2019.172.ØLR

Skatteyderen var i indkomstårene 2007-2009 fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bopæl her i landet, men havde ikke selvangivet indtægter, som han i de pågældende år havde i udlandet. Skattemyndighederne genoptog derfor skatteansættelserne for de tre år efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og forhøjede skatteyderen med indtægterne fra udlandet.

Skatteyderen gjorde gældende, at han ikke havde handlet forsætligt eller groft uagtsom ved ikke at selvangive indtægterne fra udlandet, og at skattemyndighederne derfor ikke havde været berettiget til at forhøje ansættelserne ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Han henviste herved bl.a. til, at han havde fået revisorrådgivning om, at han ikke skulle betale skat til Danmark.

Efter forklaringerne lagde landsretten til grund, at den revisorrådgivning skatteyderen havde fået var et møde på 10-20 minutter, hvorunder han blev vejledt om lempelse efter ligningslovens § 33 A.

Landsretten bemærkede herefter, at skatteyderen ubestridt var skattepligtig til Danmark, og at han derfor var forpligtet til at selvangive sin indkomst til de danske skattemyndigheder, jf. skattekontrollovens § 1, stk. 1. Det ændrede ikke herpå, at han i et vist omfang var berettiget til skattelempelse vedrørende sine udenlandske indtægter.

Herefter, og af de grunde byretten i øvrigt havde anført, tiltrådte landsretten, at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive sin indkomst i udlandet, samt at skattemyndighederne derfor var berettiget til at genoptage skatteansættelserne. Det oplyste om den rådgivning, som skatteyderen fik af revisoren, kunne ikke føre til et andet resultat, jf. herved også U2018.3845H.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - hæftelse - aftalegrundlag

SKM2019.169.BR

Sagen angik, om et boligselskab, var berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapi- tel 19 for udgifter til sagkyndig bistand ydet af et advokatselskab. Det var i sagen ubestridt, at boligselskabet ikke havde betalt honoraret, og spørgsmålet var herefter, om det på baggrund af aftalegrundlaget kunne lægges til grund, at boligselskabet skulle betale rådgiverhonoraret. Bevisbyrden herfor påhvilede boligselskabet.

Retten bemærkede, at sagen var én ud af et stort antal sager vedrørende lignende tvister om omkostningsgodt- gørelse, hvor der består et trepartsforhold mellem den skattepligtige og rådgivningsfirmaet og advokatselska- bet. En af disse sager blev behandlet i U 2015.3383 H, hvor Højesteret fandt, at den skattepligtige ikke opfyldte betingelserne for godtgørelse, da den skattepligtige ikke hæftede for betaling af advokatselskabets honorar.

Retten bemærkede videre, at i lighed med højesteretssagen var der i nærværende sag indgået en uopsigelig aftale mellem den skattepligtige, her boligselskabet, og rådgivningsfirmaet, hvor det fremgik, at rådgivnings- firmaet skulle honoreres efter "no cure no pay-modellen", således, at der ikke blev opkrævet honorar, hvis der ikke blev opnået nogen ejendomsskattebesparelse. Boligselskabet havde desuden givet fuldmagt til rådgiv- ningsfirmaet, hvorefter firmaet kunne uddelegere procesfuldmagt til tredjemand.

Retten bemærkede, at der til forskel fra sagen i U 2015.3383 H bl.a. var indgået en aftale om advokatbistand direkte mellem den skattepligtige - boligselskabet - og advokatselskabet.

Retten fandt, at aftalegrundlaget i sagen ikke afgørende adskilte sig fra det grundlag, der forelå i U 2015.3383 H, uanset, at der var indgået en aftale om advokatbistand direkte mellem boligselskabet og advokatselskabet. Det var forsat rådgivningsfirmaet, der havde råderet over sagen, og der var en klar, underliggende forudsæt- ning om, at boligselskabet ikke skulle betale mere i rådgiverhonorar end, hvad der fremgik af den oprindelige "no cure no pay-aftale" med rådgivningsfirmaet.

Retten bemærkede, at dette også blev understøttet af den fremlagte erklæring, udarbejdet få måneder før domsafsigelsen i U 2015.3383 H, hvor boligselskabet erklærede, at boligselskabet hæftede overfor advokatsel- skabet. Retten bemærkede videre, at selv hvis denne erklæring blev taget for pålydende, var realiteten den, at boligselskabet ikke havde nogen reel, direkte forpligtelse til at betale honoraret til advokatselskabet.

Herefter fandt retten det ikke bevist, at boligselskabet skulle betale advokatselskabets honorar, hvorfor betin- gelsen i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, ikke var opfyldt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.171.ØLR

Straf - momssvig - flere tiltalte - bogholder - revisor - efterangivelser

T1 var tiltalt som direktør og indehaver af et selskab for momssvig vedrørende perioderne 01.01.10-31.12.10 og 01.01.11-31.12.11. T2 og T3 var tiltalte for medvirken hertil. T2 er ægtefælle til T1 og var selskabets bogholder. T3 var selskabets revisor. T4, bror til T1 og direktør og medindehaver, var tiltalt for groft uagtsomt at have ladet selskabet afgive urigtige momsangivelser, idet han undlod at kontrollere momsindberetningerne. Der blev herved unddraget for 2.442.028 kr. i moms i alt.

T1 forklarede at han udover at være byggeleder, lavede udkast til fakturaer. Han er mureruddannet og er ikke bogligt uddannet. Han kan ikke finde ud af det regnskabsmæssige. Derfor havde han folk til det.

T2 forklarede at hun har et enkeltmandsfirma, hvis eneste opgave er at udføre kontor- og bogholderiopgaver for T1s firma. Hun er ikke uddannet indenfor bogholderi. Hun var "praktisk gris", tager sig af firmamailen, udarbejder fakturaer, betaler regninger samt indtaster oplysningerne via TastSelv. Hvis der skulle foretages efterposteringer eller andet, så var det revisoren der stod for det, ligesom han stod for kreditorerne og debitorerne. Hun afviste, at der var forskel på den moms, der var medtaget i årsregnskabet i forhold til den moms, der var indberettet.

T3 forklarede at han har udarbejdet årsrapporterne og lavet momssandsynliggørelser. I forbindelse med årsrapporterne har han konstateret at der var uoverensstemmelser mellem bogholderiets angivelser af momstilsvaret og det faktisk angivne for såvel 2010 som 2011. Han har bidraget med ad hoc hjælp til bogholderiet. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne orienterede han de to direktører om den manglende angivelse og at han i den forbindelse beregnede de manglende momsangivelser samt i 2011 foretog indberetning.

T4 forklarede at han primært fungerede som byggeleder og ikke i det daglige havde noget at gøre med fakturaskrivning og bogholderi.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen. T1 og T2 idømtes hver 1 år og 3 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 2.425.000 kr. T3 idømtes en bøde på 1.200.000 kr. for grov uagtsom momssvig ved ikke at sikre sig, at efterangivelserne blev modtaget af told- og skatteforvaltningen eller på anden måde at have fulgt op på den manglende angivelse, ligesom de ikke blev forevist da told- og skatteforvaltningen udbad sig materiale. Ved bødefastsættelsen lagde retten vægt på at T3 ikke havde haft økonomisk gevinst ved den manglende angivelse.

Retten fandt det ubetænkeligt, at T1 skulle være uvidende om at der ikke blev foretaget korrekt indberetning og betaling af moms, uanset bogføringen viste, hvad der skulle betales, når henses til de store beløb, der derfor blev i virksomheden. Henset til T2s daglige arbejde med bogholderiet og fakturaudskrivning fandt retten det ubetænkeligt, at hun ikke skulle være klar over, at hun i TastSelv angav for lave momstilsvar, samt at der ikke blev indberettet moms i nogle perioder. T4 fandtes skyldig i grov uagtsomhed ved ikke at reagere på oplysningerne om stigningen af momsgælden, der efter forklaringerne må anses for drøftet i forbindelse med gennemgangen af årsrapporterne. Han idømtes en bøde på 2.425.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men frifandt T3. Der var ikke fornødent bevis for, at T3 havde deltaget i foretagelsen af momsindberetningerne på en sådan måde, at han kan gøres strafferetligt ansvarlig for, at der er angivet for lidt i momstilsvar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/1810085
Sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT i selskabets sambeskatningsindkomst har forhøjet selskabets underskud til fremførsel, idet SKAT har godkendt datterselskabet fradragsret for indgående moms i den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-03-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Code of Conduct Group (Business Taxation)

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Mauritius

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Confirmation of FHTP assessments

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Approach to jurisdictions that missed 2018 deadline

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Bahrain

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - British Virgin Islands

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - British Virgin Islands

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Crown Dependencies

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Anguilla

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Draft assessment of the supplementary commitment letters from some jurisdictions regarding the replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Hong Kong

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Progress Report - Barbados

 

Nyt fra Kommissionen

Effective tax levels using the Devereux/Griffith methodology  

 

Nyt fra Parlamentet

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Betænkning Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse  

Grænsependlere, social pension, skat og mulig overtrædelse af arbejdstageres frie bevægelighed  

Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (2018/2121(INI))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Guides for businesses

Steuerpflichtige Unternehmenstätigkeit in Dänemark?


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).
Fremsat den 27. marts 2019

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Fremsat den 27. marts 2019

Vedtagne lovforslag

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.
Vedtaget den 28. marts 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Vedtaget den 26. marts 2019

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).
Vedtaget den 28. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - Retssikkerhedspakke IV
Høringssvar - Retssikkerhedspakke IV

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - L 213
Høringssvar - L 213

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 184

Henvendelser af 22. og 24. marts 2019 fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Bilag 185

Tal og Tendenser fra Gældsstryelsen: Tidlig indsats over for virksomheder med gæld, marts 2019

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Bilag 187

Indtægtslisten for november 2018

Bilag 188

Henvendelse af 28/3-19 fra Dansk Bilbrancheråd om bemærkninger til rapport om evaluering af leasingstramningerne (L 4)

Spørgsmål og svar

Spm. 290

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange årsværk der sidder med aktiv inddrivelse, hvor mange man planlægger skal sidde med aktiv inddrivelse i 2019, og hvor mange af de tilførte ressourcer på 175 mio. kr., jf. ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse”, der tilgår den aktive inddrivelse.  Svar  

Spm. 291

Ministeren bedes redegøre for samtlige projekter i Gældsstyrelsen, der relaterer sig til den aktive inddrivelse.  Svar  

Spm. 293

Ministeren bedes redegøre for den samlede virkning på ginikoefficienten og for den samlede virkning på de disponible indkomster opdelt på deciler og udspecificeret for 10. decil på percentiler af følgende tiltag:• Beskatning af kapitalindkomst og aktieindkomst som arbejdsindkomst, jf. svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 246. • Indførsel af en progressiv millionærskat på 5 pct. for indkomster over 1 mio. kr., 10 pct. for indkomster over 2 mio. kr. og 15 pct. for indkomster over 3 mio. kr. Indkomstgrundlaget er personlig indkomst samt kapitalindkomst og aktieindkomst svarende til Indkomstgrundlag B og model 4 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 232.• En forhøjelse af personfradraget med 10.000 kr. aftrappet i indkomstintervallet 300.000-350.000 kr., jf. svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 506.• Fjernelse af fradragsretten for arbejdsmarkedsbidraget i topskatten jf. svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 249.• Indførsel af en formueskat på 1 pct. af formuer over 3 mio. kr., jf. svaret på SAU (2017-18) alm. del – spørgsmål 526.• Fjernelse af fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger i topskatten samtidig med, at udbetalingerne fra pensioner undtages i topskattegrundlaget, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 207.• Fjernelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 fra økonomi- og indenrigsministeren.• Fjernelse af den særligt lave kontanthjælp for unge (ungeydelsen), jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 fra økonomi- og indenrigsministeren.• Fjernelse af den fremadrettede mindreregulering af overførselsindkomsterne som et resultat af skattereformen 2012, d.v.s. annullering af mindrereguleringen i perioden 2020-2023, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 fra økonomi- og indenrigsministeren.• Fjernelse af mindrereguleringen af SU’en for årene 2018, 2019, 2020 og 2021, jf. SAU alm. del – spørgsmål 292 til økonomi- og indenrigsministeren.Ministeren bedes opgøre de enkelte forslags bidrag til ginikoefficienten og den samlede virkning på ginikoefficienten både med og uden adfærd på samme måde som tabel 1 i svaret på FIU alm. del –spørgsmål 3. Ministeren bedes også foretage den samlede opgørelse af den samlede virkning på de disponible indkomster som angivet ovenfor, med og uden adfærd.  Svar  

Spm. 298

Ministeren bedes i forlængelse af svarene på SAU alm. del – spørgsmål 39, 157,158 og 556 redegøre for, hvilke retningslinjer Skatteministeriet har etableret for fremsendelse af dokumenter, som medlemmer af Folketinget ønsker oversendt, herunder om indholdet i svarene skal forstås således, at det er SKR’s organisatoriske ramme, opgaveopgavebeskrivelse eller indholdet eller karakteren af rapporterne, der er afgørende for beslutningen om ikke at ville oversende rapporter til Folketinget.  Svar  

Spm. 299

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 39 skriver ministeren, at det er ministerens ønske at dele viden om de problemer og udfordringer, der konstateres i Skatteministeriet. Skal det forstås således, at ministeren vil etablere en proces, der sikrer, at sager, der er afdækket af SKR, løbende forelægges Folketingets Skatteudvalg? Ministeren bedes i denne sammenhæng kommentere, om sagen vedrørende mangelfuld inddragelse af nummerplader efter ministerens vurdering er en sag, der er relevant og derfor bør forelægges Skatteudvalget.  Svar  

Spm. 300

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 39, 157, 158 og 556 oversende følgende dokumenter fra SIR/SKR for perioden for perioden fra den 1. januar 2014 til d.d.: • § 9-aftale indgået mellem rigsrevisor og ministeren • Funktionsbeskrivelser for SKR • Organisationsdiagrammer hvoraf SIRs og SKRs organisationsmæssige placering i skatteministeriets koncern fremgår• SIRs og SKRs årsværksforbrug for hvert af årene i perioden 2014 til 2018• Budget og regnskabstal for SIR/SKR for hvert af årene i perioden 2014-2019• Antal medarbejdere ansat i SKR pr. dags dato.  Svar  

Spm. 301

Ministeren skriver i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 39, at "Som del af Skatteministeriets departement udfører SKR derfor opgaver som led i Skatteministeriets departements generelle tilsyn med de underliggende styrelser på linje med andre enheder i Departementet". Skal dette forstås således, at ministeren opfatter den uafhængige kontrolopgave i form af intern revision som en opgave, der er underlagt ministeren og departementet som en del af den almindelige drift? I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvorledes uafhængig intern revision foregår i Skatteministeriets koncern.  Svar  

Spm. 302

Ministeren bedes redegøre for, hvorledes den interne løbende uafhængige gennemgang og vurdering af de etablerede kontroller i Skatteministeriets koncern udføres.  Svar  

Spm. 349

Ministeren bedes oplyse, hvad en pakke cigaretter vil koste, hvis man fjerner alle afgifter (undtagen moms). Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvilken effekt det vil have på unges rygevaner, hvis man henholdsvis reducerer afgiften på cigaretter med 25 pct., 50 pct., 75 pct. eller helt fjerner afgiften på cigaretter. Ministeren bedes i beregningen både oplyse effekten på antallet af unge rygere samt unges forbrug.  Svar  

Spm. 350

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt.  Svar  

Spm. 351

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt for alle gældsposter over 250.000 kr.  Svar  

Spm. 352

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 med intervaller på 50.000 kr. oplyse de beløb, der er afskrevet som gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes dog underopdele de afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” i 1.000-kroners-intervaller. Ministeren bedes underopdele alle intervaller i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld. For 10. indkomstdecil bedes ministeren også opgøre de afskrevne beløb fordelt på percentiler.  Svar  

Spm. 353

Ministeren bedes udbygge besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282, således at alle afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” opdeles i 1.000-kroners-intervaller. Ligeledes bedes ministeren for 10. indkomstdecil udbygge besvarelsen med en opgørelse fordelt på percentiler.  Svar  

Spm. 354

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 307 redegøre for merprovenuet ved at foretage følgende stramninger af reglerne for underskudsbegrænsning:1. En reduktion af grænsen for, hvornår underskud frit kan fremføres fra de nugældende 8.385.000 kr. til 5.000.000 kr.2. En reduktion af satsen for, hvor meget underskuddet over grænsen kan nedbringe den skattepligtige indkomst fra de nugældende 60 pct. til 50 pct.3. Et maksimum på 5 år for fremførsel af underskud, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 13, folketingsåret 2017-18. Reglerne skal gælde for både selskaber og for sambeskattede kredse, og ministeren bedes redegøre for det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb og provenuet efter adfærd for hver af de tre elementer samt give et samlet estimat, hvis samtlige tre stramninger vedtages.

Spm. 355

Ministeren bedes udvide de to grafer i figur 6 på s. 12 i ministerens oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift”, således at disse også omfatter udviklingen fra 2003 til og med 2019 for både den økonomiske ramme og årsværk.  Svar  

Spm. 356

Ministeren bedes bekræfte, at efter ministerens oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” er konsekvensen af regeringens til dato førte politik, at der vil være et samlet fald på ca. 13 mia. kr. i den økonomiske ramme til skatteforvaltningen fra niveauet i 2019 frem mod 2025.  Svar  

Spm. 357

Ministeren bedes opdatere figur 7 på s. 13 i ministerens oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” om Skatteforvaltningens økonomiske ramme fra 2019 frem mod 2025, således at det fremgår, hvor stor en andel regeringens omprioriteringsbidrag udgør af faldet med de 13 mia. kr. i skatteforvaltningens ramme.  Svar  

Spm. 358

Hvor stor en andel af de 13 mia. kr., som ministeren i sit oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” anfører, at der kommer til at mangle i skatteforvaltningen frem mod 2025, er øremærket til øget skattekontrol?  Svar  

Spm. 359

Ministeren bedes i skematisk form opgøre, hvorledes de 13 mia. kr., som ministeren i sit oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” anfører, at der kommer til at mangle i skatteforvaltningen frem mod 2025, fordeler sig på de forventede udgifter, herunder hvor stor en andel der forventes brug på it-systemer.  Svar  

Spm. 360

Ministeren bedes oplyse, hvordan man agter at hjemføre de 6 mia. kr. af det samlede svindelbeløb på 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.  Svar  

Spm. 361

Ministeren bedes oplyse, hvem der er anlagt sag mod, og fra hvilke af de sagsøgte ministeren forventer, at man vil kunne hjemføre de 6 mia. kr.  Svar  

Spm. 362

Ministeren bedes oplyse, om der er anlagt sager mod danske banker i forbindelse med svindlen om udbytteskat.  Svar  

Spm. 363

Ministener bedes oplyse, hvad tidshorisonten er for at hjemføre de 6 mia. kr. af det samlede svindelbeløb på 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.  Svar  

Spm. 364

Ministeren bedes oplyse, hvor langt man er i inddrivelsesprocessen af de 6 mia. kr., som ministeren vurderer, det er muligt at hjemføre af det samlede svindelbeløb på i alt 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.  Svar  

Spm. 365

Ministeren bedes oplyse, hvorfor ministeren allerede på nuværende tidspunkt har afskrevet at kunne hjemføre ca. 6,7 mia. kr. af de samlede svindelbeløb, når nu der er anlagt sager for det fulde svindelbeløb.  Svar  

Spm. 366

Ministeren bedes oplyse, hvor de 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen befinder sig i dag, opgjort så det fremgår, hvilke beløb det vurderes der han hjemføres, og hvilke det vurderes ikke kan hjemføres.  Svar  

Spm. 367

Ministeren bedes oplyse det forventede omfang af omkostninger til sagsanlæg og juridisk bistand i forbindelse med af få hjemført svindelbeløb fra udbytteskatskandalen.  Svar  

Spm. 368

Ministeren bedes oplyse, hvem man har hyret til den juridiske bistand med af få hjemført svindelbeløb fra udbytteskatskandalen.  Svar  

Spm. 369

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 293 bedes ministeren opdatere tabel 2 og 3 med kroner og øre.  Svar  

Spm. 370

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at indføre et bundfradrag i selskabsskatten på 45.000 kr. for små virksomheder. Små virksomheder defineres her som virksomheder med færre end 10 medarbejdere og en omsætning på under 15 mio. kr. Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen i umiddelbart mindreprovenu, efter tilbageløb, efter adfærd samt i varig virkning.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse