SkatteMail 2019, uge 12

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. gode publikationer om beskatning af børn og unge (og deres forældre), personbiler og varebiler samt forsøgs- og forskningsudgifter.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Brev fra SKAT til 150.000 borgere om udenlandsk indkomst
Beskatning af børn og unge – og deres forældre
Skattemæssig behandling af R&D-omkostninger i 2018 og 2019
Fordeling af købspris for kapitalandele efter indre værdis metode
Brev fra SKAT til 150.000 borgere om udenlandsk indkomst
Personbiler (hvidpladebiler) 2019
Varebiler (gulpladebiler) 2019
Taxation and the Future of Work: How Tax Systems Influence Choice of Employment Form (OECD Taxation Working Paper)
Kautionspræmier og skat

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4

Bindende svar
Overenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening
Overenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening
Etableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats
Ophørsspaltning og overdragelse med succession
Ophørsspaltning og overdragelse med succession

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Brev fra SKAT til 150.000 borgere om udenlandsk indkomst

Skattestyrelsen har - uden forklaring om baggrunden - sendt breve til en stor gruppe borgere og bedt dem tjekke, om de har indberettet deres udenlandske indkomst rigtigt. Brevene er formentlig kun relevante for et fåtal


BDO

Beskatning af børn og unge – og deres forældre

Beskatningen af børn og unges arbejdsindtægter afhænger dels af deres alder og dels af, hvem de har arbejdet for. Deres rente- og udbytteindtægter skal nogle gange beskattes hos deres forældre


BDO

Skattemæssig behandling af R&D-omkostninger i 2018 og 2019

Det forhøjede fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger har umiddelbart ikke den store betydning. Slet ikke for mindre og mellemstore virksomheder, som nok har større glæde af ordningen med negativ skat.


BDO

Fordeling af købspris for kapitalandele efter indre værdis metode

Når indre værdis metode anvendes til indregning og måling af kapitalandele i en associeret virksomhed eller en dattervirksomhed, er det ikke uden betydning, hvorledes en eventuel merpris fordeles ved købet


BDO

Brev fra SKAT til 150.000 borgere om udenlandsk indkomst

Skattestyrelsen har - uden forklaring om baggrunden - sendt breve til en stor gruppe borgere og bedt dem tjekke, om de har indberettet deres udenlandske indkomst rigtigt. Brevene er formentlig kun relevante for et fåtal


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2019

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2019

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


OECD

Taxation and the Future of Work: How Tax Systems Influence Choice of Employment Form (OECD Taxation Working Paper)

This paper analyses the tax treatment of different employment forms for a set of eight countries: Argentina, Australia, Hungary, Italy, the Netherlands, Sweden, the United Kingdom and the United States. The analysis includes labour income taxes, capital income taxes, social contributions, and non-tax compulsory payments.


Redmark

Kautionspræmier og skat

Når hovedaktionærer stiller sikkerhed for sit selskabs forpligtigelser


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4

SKM2019.168.SKTST

Skatterådet har på mødet den 26. februar 2019 behandlet Skattestyrelsens indstilling til Skatterådet om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4, om tilladelse til indhentning af oplysninger hos et direkte-salg firma om samhandel med unavngivne distributører og om samhandel mellem disse distributører og unavngivne forhandlere. Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger som angivet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overenskomstfond - Udviklings- og samarbejdsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening

SKM2019.167.SR

Skatterådet bekræftede, at en overenskomstfastsat udviklings- og samarbejdsfond udgjorde et selvstændigt skattesubjekt og at kompetenceudviklingsfonden ville være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Overenskomstfond - Kompetenceudviklingsfond - Selvstændigt skattesubjekt - Forening

SKM2019.166.SR

Skatterådet bekræftede, at en overenskomstfastsat kompetenceudviklingsfond udgjorde et selvstændigt skattesubjekt og at kompetenceudviklingsfonden ville være skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Etableringskontomidler - væsentlig arbejdsindsats

SKM2019.164.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den af spørger drevne dronevirksomhed (filmoptagelser ved hjælp af drone) ville kunne betragtes som sæsonpræget virksomhed fra 1. maj til og med 30. september i forhold til reglerne om en væsentlig arbejdsindsats efter § 5, stk. 2, i etableringskontoloven (lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto).


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ophørsspaltning og overdragelse med succession

SKM2019.163.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at den beskrevne ophørsspaltning af G1 opfyldte betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skattestyrelsen efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1. 4. pkt. samt, at anpartshaveren B ikke beskattes ved ophørsspaltningen. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at B umiddelbart efter spaltningen af G1 kunne overdrage nom. 11.250 B-anparter i G12 til sit stedbarn barn1 og 11.250 B-anparter i G12 til sit stedbarn barn2 efter reglerne om skattemæssig succession i aktieavancebeskatningslovens § 34.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ophørsspaltning og overdragelse med succession

SKM2019.162.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at den beskrevne ophørsspaltning af G1 opfyldte betingelserne for at kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra Skattestyrelsen efter fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1. 4. pkt. samt, at anpartshaveren A ikke beskattes ved ophørsspaltningen. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at A umiddelbart efter spaltningen af G1 kunne overdrage nom. 11.250 B-anparter i G12 til sit barn1 og 11.250 B-anparter i G12 til sit barn2 efter reglerne om skattemæssig succession i aktieavancebeskatningslovens § 34.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Om ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse

Skatteyder var ikke berettiget til ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene før 2010.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0992541
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2019

Journalnr: 16/1359310
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 17/0991749
Befordringsfradrag mv.
Klagen vedrører opgørelse af befordringsfradrag og skat af rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster beskatning af godtgørelsen og hjemviser opgørelsen af befordringsfradraget.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 17/0991750
Befordringsfradrag og fri bil
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring og beskatning af værdi af fri bil og rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0007216
Ejendomsavancebeskatning
Sagen vedrører et bindende svar om, hvorvidt afståelsen af en ejendom på 7,055 ha. kan ske skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0002677
Fradrag for advokatudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for advokatudgifter vedrørende erstatningssag for tab af erhvervsevne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 14/0481086
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 14/5110367
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 17/0074824
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører fradrag for underskud af virksomhed, fradrag for befordringsudgifter samt tilbageførsel af rentekorrektion. Landsskatteretten godkender det af klager selvangivne.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0004908
Genoptagelse af rettens afgørelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at Landsskatteretten i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 g, skal genoptage rettens afgørelse af den 1. juni 2016, da kendelsen er afsagt på et utilstrækkeligt faktuelt grundlag, og da præmisserne efterlader tvivl om udfaldet af rettens prøvelse af ejerforholdet til aktierne. Landsskatteretten nægter af genoptage afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2019

Journalnr: 17/0989408
Løn og befordrnig
Klagen vedrører beskatning af løn fra Ltd. og befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0004954
Ophævelse af livrente
Klagen vedrører afgiften ved ophævelse af livsvarig livrente. Landsskatteretten godkender klagers påstand om, at afgiften er 40 %.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 17/0991751
Skat af fri bil mv.
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og yderligere A-indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 15/1115182
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-02-2019

Journalnr: 18/0005485
Underkendelse af investerings- og lånearrangement
Der klages over, at SKAT har underkendt et investerings- og lånearrangement, som er udbudt/formidlet af selskabet. Der klages endvidere over, at SKAT har afmeldt selskabet som indberetningspligtig efter dagældende skattekontrollovs § 8 P og § 10 B (hjemmelsspørgsmål). Landsskatteretten ændrer afgørelsen vedr. indberetningspligt.
Afsagt: 26-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Bilag

Bilag 4

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministerenOversendelsesskrivelse til SAU - supplerende høringssvar
Supplerende høringssvar

Bilag 6

Supplerende høringsskema, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 7

Orientering om lovforslaget, fra skatteministerenBrev til Skatteudvalget
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om forlængelse af overgangsperiode for opgørelse af bilers brændstofforbrug (efter lovteknik)

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommer frem til, at provenuet fra registreringsafgiften ikke vil ændre sig som følge af udskydelsen m.v., til skatteministerenSvar på SAU L 2017 - spm. 1.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på klimaet, til skatteministerenSAU L 207 - svar på spm. 2.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på regeringens målsætning om, at alle nye biler i 2030 skal være lav-emissionsbiler og fra 2035 nul-emissionsbiler, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 207 - svar på spm. 3.docx

Almindelig del

Bilag

Bilag 175

Henvendelse af 18/3-18 fra Hejm Vilsgaard Advokater vedrørende foretræde om dobbeltbeskatning af aktionærlån

Bilag 177

Status for arbejdet med regnskabet for § 38. Skatter og afgifter

Bilag 178

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 179

Tal og tendenser fra Gældsstyrelsen - Inddrivelsesprovenu for 2018 samt pressemeddelese

Bilag 180

Mål- og resultatplaner for 2019 for Skatteministeriets ni styrelser

Bilag 181

En skatteforvaltning i fremdrift - Skatteforvaltningen 2025 – Fornyet oplæg til politisk samling

Bilag 182

Årsrapporter fra Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden for 2018 samt Skatteministeriets departements finansielle årsregnskab for 2018

Bilag 183

Henvendelse af 21/3-19 fra Jens Bentzen, Århus N vedrørende telefonhenvendelser til SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 281

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis ministeren og Skatteministeriets departement fik viden om, at der blandt skyldnerne af de 5,8 mia. kr., der blev afskrevet i forlængelse af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017, var personer, der ville få eftergivet gæld på omkring og over 1 mio. kr. Der henvises til artiklen ”Dansker har fået afskrevet 1,5 mio. i gæld til det offentlige”: bragt på 24syv.dk den 19. februar 2019.  Svar  

Spm. 282

Ministeren bedes opgjort med intervaller på 50.000 kr. oplyse, hvor mange personer, der har fået afskrevet gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes underopdele hvert interval på 50.000 kr. i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld.  Svar  

Spm. 286

Vil ministeren redegøre for, hvorfor den kvartalsvise redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, ikke længere indeholder specificerede opgørelser af de i tabel 4 opgjorte forskellige segmenter (eksempelvis moms, A-skat, selskabsskat m.v., se f.eks. kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. marts 2018, jf. SAU alm. del – bilag 238 (folketingsåret 2017-18)), så der ikke længere oplyses, hvorfra inddrivelseskrav stammer? I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, om ministeren agter at oplyse dette fremadrettet.  Svar  

Spm. 287

I den kvartalsvise redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, fremgår det af sidste afsnit, at SKAT/Gældsstyrelsen igen ikke overholder måltallet for inddrivelsen for 2018, samt at der vil blive fremsat nye mål for Gældsstyrelsen. Er det ministerens holdning, at de nye mål skal være opgjort på baggrund af de oplyste kursværdier af offentlige restancer eller på baggrund af andre måltal?  Svar  

Spm. 294

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 22. februar 2019 fra Henrik Hageman, jf. SAU alm. del – bilag 150, om bankernes dokumentationskrav til frivillige foreninger, der opleves voldsomt bureaukratiske og tidsrøvende, og herunder redegøre for, om ministeren vil tage initiativ til en lempelse af gældende regler for kontrol med mindre private foreninger og foranledige, at bankerne administrerer reglerne smidigere end nu?  Svar  

Spm. 295

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27. februar 2019 fra Ida Randal om godtgørelser i forbindelse med ligebehandlingsloven, jf. SAU alm. del - bilag 151.  Svar  

Spm. 307

Med baggrund i at der er generelle begrænsninger på anvendelse af selskabers underskud i form af, hvor stor en andel af et fremførbart underskud der i et skatteår kan trækkes fra i en skattepligtig indkomst, og at begrænsningerne medfører en rentefordel for staten på grund af en mindre udskydelse af skattebetaling, bedes ministeren bedes redegøre for, hvilke stilleskruer der både generelt og for sambeskatning af selskaber kan anvendes for at øge statens rentefordel ved at begrænse udskydelsen af skattebetaling.  Svar  

Spm. 329

Ministeren bedes på baggrund af publikationen ”Skatter og afgifter er lempet med godt 27 mia. kr.” offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside den 6. februar 2019, der redegøre for skatte- og afgiftslempelser i denne regeringsperiode, opgøre fordelingsvirkningen af disse skatte- og afgiftslettelser på den disponible indkomst i kr. fordelt på deciler og for hver percentil i 10. decil. Endelig bedes ministeren redegøre for lempelsernes samlede virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 330

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del - spørgsmål nr. 289, således at tabel 1 og 2 renses for antagelser om adfærdsvirkninger på arbejdsudbuddet.  Svar  

Spm. 331

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. marts 2019 fra Hejm Vilsgaard Advokater vedrørende foretræde om dobbeltbeskatning af aktionærlån, jf. SAU alm. del - bilag 175.  Svar  

Spm. 332

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77 redegøre for, hvordan Projekt Skattely indgår i den nye organisation under CEBIS. Ministeren bedes specificere dette for de tre hovedområder CEBIS analyse, CEBIS leaks og CEBIS Money Transfer selskaber. Ministeren bedes skønne over, hvad denne opgaveoverførsel vil svare til i årsværk.  Svar  

Spm. 333

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77, at Projekt Skattely i 2017 havde et realiseret årsværksforbrug på 41,8 årsværk. Det fremgår tillige, at CEBIS i perioden januar-august 2018 samlet havde et årsværksforbrug på 27,1. Vil ministeren redegøre for, om dette reelt betyder, at man har nedprioriteret indsatsen mod skattely, og om dette svarer til det aftalte i ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse”. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvilke dele af Projekt Skattelys opgaveportefølje der ikke længere bliver løst givet det forhold, at 1) man har anvendt færre årsværk, og 2) at der også løses nye opgaver i regi af CEBIS som f.eks. afdelingen for leaks, der må formodes at primært beskæftige sig med lækkede data.  Svar  

Spm. 334

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 77, at Projekt Skattely blev finansieret af bevillingen Styrket indsats mod skattely og hvidvask, som udløb i 2018. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor man ikke som en del af ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse” fortsatte bevillingen af projektet. I denne forbindelse bedes ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 423, folketingsåret 2016-17, jf. tabel 1, med tal for 2017. Ministeren bedes kommentere på, om grunden til, at man ikke fortsatte bevillingen, skyldes, at projektet ikke leverede et tilfredsstillende nettoprovenu.  Svar  

Spm. 335

Ministeren bedes redegøre for, hvad status er på Projekt Money Transfer, herunder oplyse, hvor mange årsværk man planlægger at tilknytte projektet for 2019, hvor projektet skal være placeret organisatorisk, samt hvorfor det lille projekt om Money Transfer selskaber med et årsværksforbrug på 0,8 årsværk for januar-august 2018 ikke er placeret organisatorisk under resten af projekt Money Transfer, men under CEBIS. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvorfor Projekt Money Transfer ikke er lagt ind under CEBIS.  Svar  

Spm. 336

Ministeren bedes redegøre for, hvordan statens udbetaling af rentefradraget til fradragsberettigede personer har fordelt sig på de ti indkomstdeciler for hvert af årene i perioden 2008-2018, samt for perioden samlet set. Opgørelsen bedes opstillet i tabelformat og for hver af indkomstdecilerne oplyst i både absolutte tal samt som andel af statens samlede udbetaling af renteudgifter til fradragsberettigede personer i det pågældende år.  Svar  

Spm. 337

Kan ministeren bekræfte, som det fremgår af svar på S 5 (folketingsåret 2016-17), at de oplysninger som de hollandske skattemyndigheder har udleveret til Danmark omfatter alle registrerede Uber-chauffører i Danmark?  Svar  

Spm. 338

Kan ministeren oplyse, om de hollandske skattemyndigheder foretog den spontane udveksling, fordi der var en konkret mistanke mod netop disse chauffører, eller fordi selskabet Uber var i søgelyset, fordi de ikke ville indberette indtægter fra deres chauffører?  Svar  

Spm. 339

Vil ministeren oplyse, hvordan de hollandske skattemyndigheder kom i besiddelse af oplysningerne om de danske Uber-chauffører?  Svar  

Spm. 340

Vil ministeren oplyse, om de hollandske skattemyndigheder også har udleveret oplysninger vedrørende danske Uber-chaufførers indkomst i 2016 og 2017?  Svar  

Spm. 341

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 271, at ”Spontan udveksling af oplysninger kan, som det fremgår af artikel 9, fx ske, når en medlemsstat har grund til at formode, at der kan blive tale om et tab af skatteindtægter i en anden medlemsstat.”. I Danmark har der været en del debat om skatteunddragelse i forbindelse med platformsselskaber, der f.eks. formidler udlejning af boliger. I nogle tilfælde er der også tale om, at platformsselskaberne har hovedsæde i andre EU-lande. Vil en mistanke om, at mange af de personer, der udlejer deres bolig via platformsselskaber, ikke betaler den korrekte skat, være forudsigeligt relevant til en spontan udveksling eller en udveksling efter en anmodning fra Danmark?  Svar  

Spm. 342

Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de cykelbude, der er selvstændige erhvervsdrivende i regi af udbringningsfirmaet Wolt, der indberetter deres indtægter til Skatteforvaltningen.  Svar  

Spm. 343

Ministeren bedes oplyse, hvad Skatteforvaltningen har gjort for at sikre, at Wolt-cykelbudene indberetter deres indtægter.  Svar  

Spm. 344

Ministeren bedes vurdere, om der sker skatteunddragelse hos Wolt-budene i lighed med sagerne om Uber-chaufførernes manglende indberetning af indtægter.  Svar  

Spm. 345

Ministeren bedes opdatere artiklen ”Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)”, således at både beløb og antal berørte gengiver effekten af ændringer anno 2019. Ligeledes bedes ministeren tilføje nye personfradrag, som er kommet til siden seneste udgave, herunder jobfradrag og pensionsfradrag. Endelig bedes ministeren oplyse såvel den umiddelbare provenuvirkning, virkningen efter tilbageløb samt virkningen efter tilbageløb og adfærd af de ændrede satser og beløbsgrænser.

Spm. 346

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange skattesager der verserer ved de danske domstole. Svaret bedes opdelt i skattesager om indkomstårene 2001-2015.  Svar  

Spm. 347

Ministeren bedes redegøre for, hvor gamle skattesager i gennemsnit er, når de bliver endelig afgjort ved Højesteret. Svaret bedes opdelt i henholdsvis sager vedrørende borgere og virksomheder.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 686

Om en fireårig finanslovsaftale for skatteforvaltningen.  Svar  

Spm. S 693

Om disruptiondagsordenen.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse