SkatteMail 2019, uge 06

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. artikler om skat ved køb af feriebolig i udlandet og ved fraflytning til udlandet. Desuden er der flere EU-afgørelser.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Det betyder Socialdemokratiets forslag til nye arveafgiftsregler
Også skattefri seniorpræmie til selvstændige og hovedaktionærer
Skat ved køb af feriebolig i udlandet
Fraflytning til udlandet
Skat ved handel med dyrlægevirksomheder
Skat ved handel med minkfarme
Familielån og skat
Ekstra sæt briller til pilot
Rejse og befordring 2019
Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.
Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Urigtige, faktiske oplysninger ved afslag på lempelse af restskat
Øboere får skattefradrag
Aktier i virksomhedsordningen?

Udkast til styresignal
Skatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Virtuelle valutaer - Bitcoins
Lån - Callable Subordinated Capital Securities
Betaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab
Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn
Beskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark

Afgørelser
Genbeskatning af negativ fradragskonto
Grundværdi (årsomvurdering) - Omberegnet grundværdi
Gæld vedrørende et jordbrugslån
Forhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst - Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo
Skattefrihed - Rejsegodtgørelser - Lønomlægning

Domme
Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering
Arbejdsudleje - gartneri - okulation - beskæring - plantning
Projekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed
Indsætninger og overførsler - kapitalejerlån - sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi
Afvisning - rettergangsfuldmægtig - sag anlagt efter frist på retssagsportalen - IT-problemer - sag anlagt rettidigt
Fradrag for tab på valutaterminskontrakter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Det betyder Socialdemokratiets forslag til nye arveafgiftsregler

Mange virksomhedsejere bør overveje at fremskynde et generationsskifte. Hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten, vil partiets planer om højere arveafgift nemlig få store konsekvenser selv for mindre virksomheder.


BDO

Også skattefri seniorpræmie til selvstændige og hovedaktionærer

Personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere, får en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 måneder efter, at de når folkepensionsalderen.


BDO

Skat ved køb af feriebolig i udlandet

Rigtig mange danskere har allerede en feriebolig i udlandet, og endnu flere drømmer om det. En ødegård i Sverige, et byhus i Provence, en hacienda i Malaga eller en lejlighed i Alanya. Mulighederne er mange.


BDO

Fraflytning til udlandet

Tanken om at tilbringe sit otium under varmere himmelstrøg tiltaler mange danskere. At flytte til et andet land er imidlertid ikke nogen nem sag. Nedenfor giver vi svar på nogle af de skattespørgsmål, der ofte melder sig.


BDO

Skat ved handel med dyrlægevirksomheder

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for dyrlæger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige problemstillinger i forbindelse med handel med dyrlægevirksomheder, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller bør være det.


BDO

Skat ved handel med minkfarme

Når en minkfarm skal handles opstår der en række spørgsmål, fx hvad minkfarmen er værd og hvordan køberen skal betale købesummen.


BDO

Familielån og skat

Det er ikke usædvanligt, at forældre låner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Nogle gange går pengestrømmen dog også den modsatte vej, så det er børnene, der låner penge til forældrene eller til bedsteforældrene.


Beierholm

Ekstra sæt briller til pilot

Arbejdsgiver kunne dække udgiften til pilotens andet sæt briller - skattefrit


Beierholm

Rejse og befordring 2019

Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2019


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 28, nr. 1, afviste en klage med henvisning til, at klageren ved den af ham angivne begrundelse for den indgivne klage til skatterådet ikke havde udnyttet lovgivningens bestemmelser om klageadgang, jfr. skattestyrelseslovens § 9, stk. 1.


Folketingets Ombudsmand

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.


Folketingets Ombudsmand

Urigtige, faktiske oplysninger ved afslag på lempelse af restskat

Under henvisning til, at en afgørelse vedrørende eftergivelse af restskat var truffet på grundlag af urigtige, faktiske oplysninger om skatteydernes økonomiske forhold, henstillede ombudsmanden til skattedepartementet, at sagen blev taget op til fornyet behandling, og at der blev meddelt de pågældende nye afgørelser på grundlag af rigtige oplysninger om deres økonomiske forhold.


Revisorgruppen Danmark

Øboere får skattefradrag

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere


Revisorgruppen Danmark

Aktier i virksomhedsordningen?

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Skatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - udkast til styresignal

18-1559905

I SKM2018.547.ØLR udtaler Østre Landsret, at styresignalerne SKM2012.724.SKAT og SKM2014.46.SKAT er udformet i strid med de på området gældende regler for skattemæssig genoptagelse. Det følger af dommen, at det er tidspunktet for skæringsdagen i boopgørelsen, der er afgørende for skattemæssig genoptagelse og ikke dødsåret. På den baggrund ændrer Skattestyrelsen de betingelser, der er angivet i SKM.2012.724.SKAT og SKM2014.46.SKAT for genoptagelse af skatteansættelsen i skiftede dødsboer. Derved vil anmodning om genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, af skatteansættelsen i skiftede dødsboer kunne imødekommes for dødsboer, hvor dødsfaldet har fundet sted før 2009, og hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger den 30. august 2009 og fremefter. Dette gør sig også gældende i de tilfælde, hvor begæring om skifte af det uskiftede bo i den længstlevende ægtefælles levende live er modtaget i skifteretten før 2009, og hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger den 30. august 2009 og fremefter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virtuelle valutaer - Bitcoins

SKM2019.67.SR

Skatterådet fandt, at der som hovedregel gælder et aktiv-for-aktiv princip i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og undtagelsesvis gælder FIFO-princippet i det tilfælde, hvor der sker delafståelser af et formuegode, som ikke er enkeltvis identificerbart. Skatterådet kunne imidlertid ikke afvise, at der findes metoder, der gør det muligt at identificere de enkelte Bitcoins og Ethereum, hvorved det er muligt at fastslå, hvilke Bitcoins og Ethereum der forlader beholdningen ved delafståelse. Det var Skatterådets opfattelse, at såfremt Spørger kunne påvise en sådan metode, fandt et aktiv-for-aktiv princip og ikke FIFO-princippet anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Lån - Callable Subordinated Capital Securities

SKM2019.58.SR

Skatterådet bekræfter, at en udstedelse af obligationer med en formel løbetid på 1.000 år kan kvalificeres som en gæld, jf. kursgevinstlovens § 1. Skatterådet har i vurderingen lagt vægt på, at selskabet har et incitament til en tidlig indfrielse og at dette incitament ikke er uvæsentligt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Betaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskab

SKM2019.57.SR

13. Resumé: Skatterådet bekræftede, at det ikke ville udløse beskatning af H2 A/S, hvis H2 A/S' norske moderselskab, H1 AS, ydede et koncernbidrag til H2 A/S' norske datterselskab H3 AS.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt

SKM2019.65.SR

Skatterådet svarer, at Spørger ikke bliver fuldt skattepligtig til Danmark i forbindelse med erhvervelse af en fælles bolig her i landet, hvor Spørgers ægtefælle og børn har etableret sig. Spørger vil alene tage ophold her i landet, som er kortvarige og skyldes ferie eller lignende. Spørger vil ikke opholde sig her i landet uafbrudt i mere end 3 måneder eller i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor der er sket erhvervelse af en bolig, og hvor Spørgers familie har etableret sig her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn

SKM2019.64.SR

Skatterådet svarer, at Spørger bliver fuldt skattepligtig til Danmark i forbindelse med erhvervelse af en ejendom her i landet, men at Spørger er skattemæssigt hjemmehørende i Tyskland, hvor Spørger arbejder og sædvanligvis opholder sig. Skatterådet svarer også, at Tyskland har beskatningsretten til Spørgers løn for arbejde udført i Tyskland og Danmark. Et spørgsmål om kørsel i en bil i Danmark på tyske nummerplader afvises. Skatterådet svarer endelig, at Spørger ikke kan opnå fradrag for dobbelt husførelse og befordring.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i Danmark

SKM2019.63.SR

Skatterådet svarede at beskatningsretten til et beløb, som er betalt som et udligningstillæg fra offentlige midler i Tyskland til en lærer, som er midlertidigt ansat og arbejder i Danmark, tilkommer Danmark ifølge den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Genbeskatning af negativ fradragskonto

SKM2019.73.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke var grundlag for genbeskatning af tidligere fratrukne underskud i et K/S som følge af en negativ saldo. Dette skyldes, at den negative saldo dels var opstået på grund af formuetab i form af udbyderhonorar, dels fordi fradragene på tidspunktet for udnyttelse af underskud ikke oversteg den daværende hæftelse. Landsskatteretten nedsatte herefter forhøjelsen med kr. 2.358.364.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Grundværdi (årsomvurdering) - Omberegnet grundværdi

SKM2019.72.LSR

Landsskatteretten fandt, at lokalplansændringer opvejede hinanden og derfor ikke medførte en ændret værdiansættelse af grunden, hvorfor der ikke forelå grundlag for at foretage en årsomvurdering jf. vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 6 eller fastsætte en omberegnet grundværdien efter § samme lovs § 33, stk. 17.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Gæld vedrørende et jordbrugslån

SKM2019.70.LSR

Landsskatterettens flertal fandt ikke, at en afgørelse om lønindeholdelse havde forældelsesafbrydende virkning, henset til, at afgørelsen alene indeholdt en angivelse af gældens art, men ikke af gældens størrelse. Landsskatterettens flertal fandt, at angivelse af gældens størrelse var en helt grundlæggende betingelse for at tillægge en afgørelse om lønindeholdelse samme virkning i relation til afbrydelse af forældelse som foretagelse af udlæg, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 5 og styresignal SKM2009.7.SKAT punkt. 2.2.1. Et medlem fandt, at afgørelsen havde forældelsesafbrydende virkning, henset til, at det måtte have stået klart for klager, hvilken gælde der var tale om og dennes størrelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst - Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo

SKM2019.69.LSR

I forbindelse med indsendelse af en åbningsstatus i et dødsbo kunne SKAT konstatere, at en række aktietab var selvangivet med urette af afdøde, og at der forelå grundlag for fristgennembrud efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. To af Landsskatterettens medlemmer, herunder retsformanden, fandt ikke, at SKAT havde overholdt den lille fristregel i § 27, stk. 2, idet SKAT siden modtagelsen af åbningsstatus havde været i besiddelse af alle tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, at der var grundlag for fristgennembrud jf. SKM2018.481.HR og SKM2018.520.HR. De korrekte oplysninger om værdipapirbeholdningerne var årligt indberettet af banken. Der fremkom ikke efter indsendelsen af åbningsstatus nye oplysninger. Retsmedlemmerne fandt ikke, at det forhold, at SKAT først på et senere tidspunkt valgte at beskæftige sig med sagen og påbegynde sagsbehandling, udskyder fristen efter stk. 2. To retsmedlemmer fandt, at den lille fristregel var iagttaget. Da retsformandens stemme ved stemmelighed er afgørende, ansås fristen i stk. 2 ikke for iagttaget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattefrihed - Rejsegodtgørelser - Lønomlægning

SKM2019.68.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at rejsegodtgørelser udbetalt af et selskab til sine ansatte opfyldte kravene til, at godtgørelserne kunne udbetales skattefrit, hvorfor Landsskatteretten pålagde selskabet at indberette de udbetalte beløb som A-indkomst og fandt, at selskabet hæftede for betaling af A-skat og AM-bidrag i denne anledning. Landsskatteretten lagde vægt på, at der måtte anses for at være foretaget lønomlægning, idet godtgørelsesbeløbene pr. time på kr. 21,25 og kr. 29,84 oversteg timelønnen på kr. 14,65.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering

SKM2019.74.HR

Et selskab ønskede at overdrage et sommerhus til selskabets hovedanpartshaver til den senest offentliggjorte ejendomsvurdering.

Der var enighed om, at hovedanpartshaveren og selskabet var interesseforbundne parter omfattet af ligningslovens § 2. Efter administrativ praksis kunne ved bedømmelsen af, om et salg var sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, som udgangspunkt anvendes den seneste offentlige ejendomsvurdering, men hverken skattemyndighederne eller parterne var bundet af denne vurdering, hvis den ikke gav et retvisende udtryk for handelsværdien ved aftalens indgåelse. Det var den part, der gjorde gældende, at den offentlige ejendomsvurdering ikke gav et retvisende udtryk for handelsværdien, som havde bevisbyrden for dette.

Den offentlige vurdering af sommerhuset var ikke blot baseret på handelspriser i det grundværdiområde, i hvilket sommerhuset var beliggende, og som kun omfattede ejendomme i første række til havet, men inddrog også salgspriser for ejendomme i andre grundværdiområder, som ikke lå i første række. Grundlaget for vurderingen gjorde det dermed i sig selv usikkert, om den offentlige ejendomsvurdering var et retvisende udtryk for handelsprisen.

Hertil kom, at de oplysninger vedrørende fire ejendomme i samme grundværdiområde, som SKAT havde lagt vægt på, viste salgs- og udbudspriser med betydeligt højere kvadratmeterpriser end den kvadratmeterpris, som den offentlige ejendomsvurdering medførte, ligesom priserne lå en del højere end den kvadratmeterpris, som fulgte af en vurdering, som SKATs Ejendomsvurdering havde foretaget. De yderligere oplysninger om andre ejendomme, som var fremlagt for domstolene, underbyggede yderligere, at en værdiansættelse baseret på den offentlige ejendomsvurdering, ikke svarede til, hvad handelsprisen for sommerhuset måtte antages at være.

Skatteministeriet havde herefter godtgjort, at den senest offentliggjorte ejendomsvurdering ikke var et retvisende udtryk for sommerhusets handelsværdi. En overdragelse til den offentlige ejendomsvurdering var derfor ikke i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Da den offentlige ejendomsvurdering ikke var retvisende, havde SKAT været berettiget til skønsmæssigt at ansætte ejendommens handelsværdi. Højesteret fandt, at der ikke af selskabet var godtgjort et grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over handelsværdien.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Arbejdsudleje - gartneri - okulation - beskæring - plantning

SKM2019.62.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var tale om arbejdsudleje, når sagsøgeren anvendte udenlandsk ansatte personer til okulation af roser, beskæring af roser og plantning af rosengrundstammer i planteskolens rosenproduktion, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Vedrørende rosenokulationsydelsen fandt landsretten indledningsvist, at denne ydelse efter sin art og karakter kunne individualiseres og udskilles fra den øvrige rosenproduktion. Landsretten henviste i den forbindelse til en skønserklæring, der fastslog, at der var tale om en adskilt delproces.

Herefter foretog landsretten en bedømmelse af, om ydelsen i den konkrete situation også var udskilt, sådan at der ikke var tale om arbejdsudleje. Landsretten henviste til, at kontrakterne indeholdt bestemmelser om erstatningsansvar og bestemmelser om en fast pris for en nærmere defineret opgave samt mulighed for tilbageholdelse af en del af betalingen som sikkerhed for eventuelle mangelskrav. Landsretten fandt på denne baggrund, at den udenlandske kontraktpart reelt bar ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet. Navnlig med henvisning hertil konkluderede landsretten, at okulation af planteskolens roser var tilstrækkeligt udskilt til en selvstændig virksomhed, og derfor ikke udgjorde arbejdsudleje.

Vedrørende ydelserne relateret til beskæring og plantning af grundstammer fandt landsretten, at arbejdet ikke kunne anses som specialistarbejde. Arbejdet indgik i den almindelige planteproduktion og kunne derfor ikke anses som en adskilt delproces i forhold til sagsøgerens produktion. Allerede af den grund var der tale om arbejdsudleje.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Projekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed

SKM2019.61.BR

Sagen vedrørte i første række spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var skattepligtig i Danmark af beløb overført til hendes og hendes barns konto fra hendes tidligere samlever i Schweitz. I anden række angik sagen, om der var grundlag for genoptagelse som følge af grov uagtsomhed fra sagsøgeren, og om SKAT havde overholdt varslingsfristen for genoptagelsen.

Retten fandt det ikke dokumenteret, at sagsøgeren havde erhvervet et retskrav på betalingerne ved indgåelse af en mundtlig aftale inden hun flyttede til Danmark. Sagsøgeren blev derfor anset for skattepligtig i Danmark for overførslerne, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Retten fandt, at sagsøgeren måtte have været klar over, at man ikke hos SKAT var i besiddelse af oplysninger om de omhandlede overførsler, så der rettidigt kunne foretages korrekte skatteansættelser. Sagsøgerens ukendskab til de relevante skatteregler kunne ikke i sig selv medføre, at sagsøgerens uagtsomhed, ved at undlade at indsende korrekte selvangivelser, alene skulle anses for simpel. Sagsøgeren burde dermed have indset muligheden for, at beløbene var skattepligtige, og derfor have søgt sagkyndig bistand til afklaring af spørgsmålet, eller i forbindelse med sine selvangivelser have givet særskilt oplysning om, at hun havde modtaget beløb af en betydelig størrelse, som hun anså for skattefrie. På den baggrund anså retten det for groft uagtsomt, at hun undlod at selvangive de omhandlede beløb. Derfor havde SKAT hjemmel til at ændre hendes skatteansættelser i medfør at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Retten lagde til grund, at modtagelsen af oplysninger fra Projekt Money Transfer ikke gav SKAT kundskab om, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Dette grundlag forelå først efter sagsøgerens besvarelse af de spørgsmål, som oplysningerne fra Projekt Money Transfer gav SKAT anledning til at stille. Varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., var derfor ikke overskredet, da SKAT sendte sin agterskrivelse.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger og overførsler - kapitalejerlån - sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi

SKM2019.60.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en række beløb overført fra sagsøgerens selskaber til sagsøgeren og dennes ægtefælle samt andre beløb indsat på sagsøgerens konto i perioden fra 2008-2011 var skattepligtig indkomst. Spørgsmålene i sagen var, om sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at de indsatte og overførte beløb ikke havde karakter af skattepligtig indkomst, og om overførslerne fra selskaberne kunne foretages skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån (anpartshaverlån). For så vidt angår overførslerne fra selskaberne til sagsøgeren og dennes ægtefælle, fandt retten, at der påhvilede sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for, at der var tale om skattefrie overførsler, fordi sagsøgeren havde indrettet driften af sine selskaber på en sådan måde, at der var en høj grad af sammenblanding mellem hans egen private økonomi og selskabernes økonomi. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet denne bevisbyrde, og at beløbene heller ikke kunne overføres skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån. Retten lagde bl.a. vægt på, at SKATs formueopgørelse viste, at sagsøgeren og hans ægtefælle var insolvente i de pågældende år, og at sagsøgeren ikke havde fremlagt oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte SKATs formueopgørelse og SKATs vurdering af sagsøgerens manglende solvens. Sagsøgeren skulle foruden overførslerne til sig selv også beskattes af de beløb, der blev overført til hans ægtefælle før parrets skilsmisse, fordi det ikke var bevist, at overførslerne skete i selskabernes interesse. Sagsøgeren blev dog ikke beskattet af beløbene overført efter skilsmissen, idet retten efter en konkret bevisvurdering fandt, at beløbene overført efter skilsmissen ikke kunne anses for at have passeret sagsøgerens økonomi.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afvisning - rettergangsfuldmægtig - sag anlagt efter frist på retssagsportalen - IT-problemer - sag anlagt rettidigt

SKM2019.59.BR

Sagen blev afvist efter retsplejelovens § 261, stk. 2, da den blev anlagt på retssagsportalen af en ikkemødeberettiget person med et revisionsselskab angivet som partsrepræsentant. Uanset at sagen blev anlagt efter fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, var sagen anlagt rettidigt, fordi der havde været tekniske problemer med retssagsportalen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for tab på valutaterminskontrakter

SKM2019.56.BR

Skatteyderen havde fratrukket tab på valutaterminsforretninger i et kommanditselskab, der drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, og i en anden virksomhed, som var ejet af skatteyderens ægtefælle. Han gjorde gældende, at han var berettiget til de omhandlede fradrag, fordi han næringsdrivende med valutaterminsforretninger.

Retten gav Skatteministeriet medhold i, at tabene ikke var fradragsberettigede allerede fordi, de ikke var lidt i han eventuelle næringsvirksomhed med valutaterminsforretninger, men i kommanditselskabet uden for næringsvirksomhed og i ægtefællens virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-02-2019 - 12-03-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-115/16 N Luxembourg 1
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-115/16 N Luxembourg 1 - Dom
Tidligere dokument: C-115/16 N Luxembourg 1 X Denmark C Danmark I - Indstilling

Dom C-116/16 T Danmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-116/16 T Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-116/16 T Danmark Y Denmark - Indstilling

Dom C-117/16 Y Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-117/16 Y Denmark - Dom

Dom C-118/16 X Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-118/16 X Denmark - Dom

Dom C-119/16 C Danmark I
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-119/16 C Danmark I - Dom

Dom C-299/16 Z Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Indstilling

Dom C-135/17 Frie kapitalbevægelser X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie kapitalbevægelser - kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne og tredjelande - standstill-klausulen - en medlemsstats nationale lovgivning om passive selskaber etableret i tredjelande - ændring af denne lovgivning efterfulgt af den tidligere lovgivnings genindførelse - indkomst hos et selskab etableret i et tredjeland, der hidrører fra ihændehavelse af fordringer fra et selskab etableret i en medlemsstat - medregning af sådan indkomst i beskatningsgrundlaget for en skattepligtig person, der er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat - restriktion for de frie kapitalbevægelser - begrundelse

Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers) - Dom
Tidligere dokument: C-135/17 Frie kapitalbevægelser X - Indstilling
Tidligere dokument: C-135/17 X - Ny sag

Dom C-581/17 Wächtler
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer - flytning af det skattemæssige hjemsted til Schweiz - lovgivning i en medlemsstat, hvorefter latente kapitalgevinster af selskabsandele beskattes i et sådant tilfælde

Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Dom
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Indstilling
Tidligere dokument: C-581/17 Wächtler - Ny sag

Dom T-865/16 Statsstøtte Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte - støtte gennemført af de spanske myndigheder til fordel for visse professionelle fodboldklubber- gunstig indkomstskattesats for klubber, der tillades status som enhed, der ikke arbejder med gevinst for øje - afgørelse, hvorved det fastslås, at støtten ikke er forenelig med det indre marked - etableringsfrihed - fordel

Tidligere dokument: T-865/16 Statsstøtte Fútbol Club Barcelona mod Kommissionen - Dom

Dom C-563/17 Etableringsfrihed Associação Peço a Palavra m.fl.
Dato: 27-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fri bevægelighed for personer - flytning af en fysisk persons bopæl fra en medlemsstat til Schweiz - beskatning af latente kapitalgevinster af selskabsandele - direkte beskatning - fri bevægelighed for selvstændige - ligebehandling


Indstillinger
C-631/17 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Inspecteur van de Belastingdienst

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - vandrende arbejdstageres sociale sikring - forordning (EF) nr. 883/2004 - artikel 11, stk. 3, litra e) - statsborger i en medlemsstat, der er ansat som sømand på et skib, som fører et tredjelands flag - arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat end arbejdstagerens bopælsmedlemsstat - forordningens anvendelsesområde ratione personae - bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 11, stk. 3, litra e), i forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger skal fortolkes således, at en statsborger i en medlemsstat, som er bosat i sin oprindelige medlemsstat og var ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat, idet han arbejdede som sømand på et skib, som fører et tredjelands flag, og i den omhandlede periode befandt sig uden for Unionens område, med hensyn til denne periode er undergivet lovgivningen i sin bopælsmedlemsstat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Commitment letters by some jurisdictions regarding the replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect Mauritius

The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes Commitment letters by some jurisdictions regarding the replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect

Code of Conduct Group (business taxation) Work Programme under the Romanian Presidency

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Del af L 28 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven
Oprettelsesdato: 05-10-2016
Høringsfrist: 02-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.
Fremsat den 6. februar 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Fremsat den 6. februar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 145 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 146 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema til SAU
Høringssvar - MLI

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema - modregning og banklukkedage
høringssvar - lovforslag om modregning og banklukkedage

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 133

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2018-19

Bilag 134

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 12. februar 2019

Bilag 136

Invitation til parlamentarikerkonference i forbindelse med Verdensbankens og IMF’s forårsmøder april 2019

Bilag 137

Orientering om åbningsskrivelse om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 138

Henvendelse af 5/2-18 fra Kirsten Knudsen, Brønderslev, om personfradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 120

Ministeren bedes redegøre for de svenske erfaringer med at indføre en balanceskat på den finansielle sektor.  Svar  

Spm. 121

Ministeren bedes oplyse, hvor mange andre lande inden for EU og OECD der har en balanceskat i den finansielle sektor.  Svar  

Spm. 212

Vil ministeren oplyse udviklingen i danskernes samlede gæld til det offentlige i alt, opgjort på hvert kvartal siden 1. kvartal 2013 til og med 4. kvartal 2018?  Svar  

Spm. 215

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Q-U, redegøre for, hvilke praktiske konsekvenser for afskaffelsen af Skatteforvaltningens hjemmel til kontrol på privat grund har haft for myndighedssamarbejdet om kontrol af social dumping? Herunder oplyse, i hvor mange tilfælde, der i regi af dette samarbejde er indhentet dommerkendelse og efterfølgende foretaget kontrol.  Svar  

Spm. 221

Kan ministeren oplyse, om en landmands skatteprocent på vedkommendes jord ændrer sig – og eventuelt hvor meget, fra hvilken procent til hvilken – hvis landmanden vælger at udleje sin jord til et solcelleanlæg og derved fremmer den grønne omstilling? Kan ministeren i øvrigt oplyse, om det gør en forskel, om landsmanden kun udlejer dele af sin jord og i så fald maksimalt hvor meget, før skatteprocenten skifter?  Svar  

Spm. 226

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor refusionen af udbytteskat har været på baggrund af ADR'er i årene 2012-2015.  Svar  

Spm. 248

Om opfølgning på finanslovsaftalen og forudsætningerne for den.  Svar  

Spm. 258

Wish ligger som en af danskerne mest foretrukne netbutikker. Wish sender varerne fra Kina, men ifølge deres handelsbetingelser handler man med en Wish i Holland, og det er hollandsk lov, der gælder. Hjemmesiden er delvist på dansk og henvender sig åbent til danske forbrugere. Er der taget kontakt til skattemyndighederne i Holland for at få Wish til at overholde reglerne, så der betales moms i Danmark? Og hvis ikke, vil ministeren så sørge for, at det sker?  Svar  

Spm. 259

Vil ministeren angive provenutabet for statskassen, hvis iværksætterskatten på udbytter (selskabers skattepligt på udbytte af unoterede porteføljeaktier) reduceres fra de nuværende 15,4 pct. til henholdsvis 12 pct., 8 pct. eller 4 pct.?  Svar  

Spm. 260

Vil ministeren angive provenutabet for statskassen, hvis iværksætterskattens nuværende ejerskabsgrænse på 10 pct., jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C nedsættes til henholdsvis 8 pct., 5 pct. eller 2 pct. (uden at beskatningsprocenten på 15,4 pct. ændres)?  Svar  

Spm. 263

Er Skatteministeriet enigt i følgende udlægning af konklusionen fra "Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt" fra 7. december 2018: ”Revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheders skatteregnskaber.”  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse