SkatteMail 2019, uge 02

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er præget af gennemgang af de nye skatteregler, der blev vedtaget i Foltetinget lige før jul. Desuden kan læses om kommende lovgivning, der vil gøre det muligt at overdrage aktier til en fond uden beskatning.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Arbejdsgivere hæfter for medarbejdernes skat
Landmænd skattefrie af strukturskadeerstatninger
27 pct. beskatning
Skattefri overdragelse af selskab til...
Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder
Hørringssvar:
Nyt om skat, uge 51 - Initiativer mod sort arbejde
Aktiesparekonto
FACITlisten 2018/2019
Biler - skat og moms 2019

Styresignaler
Genoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal

Bindende svar
Virtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst
Bonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
Skattefritagelse for indsamlet bidrag
Trust - skattemæssigt transparent

Afgørelser
Udbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde

Domme
Maskeret udlodning - Yderligere løn - Aktieavance
Maskeret udlodning - mellemregningskonto - selskab
Grundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger
Skøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat
Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Arbejdsgivere hæfter for medarbejdernes skat

En virksomhed hæfter ti år tilbage i tid for den skat, som en medarbejder kan pålignes, hvis firmaet har udvist forsømmelighed og udbetalt skattefrie godtgørelser, uden at betingelserne herfor har været opfyldt


BDO

Landmænd skattefrie af strukturskadeerstatninger

Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at der ikke skal betales skat af de erstatninger, som Energinet udbetaler ifm. nedgravning af elkabler. Afgørelsen tilsidesætter en mangeårig praksis fra Skatteforvaltningen.


BDO

27 pct. beskatning

Danmark tilbyder, i kortere periode, visse højtlønnede en skat på kun 27 procent.


Beierholm

Skattefri overdragelse af selskab til...

Regeringen har lige før nytår indgået en aftale med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om en lovændring, der vil gøre det muligt at overdrage aktier til en fond uden beskatning.


Dansk Revision

Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder

Skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder


JUSTITIA

Hørringssvar:

Justitia har på baggrund af fremstillet bekendtgørelse, indgivet følgende høringsvar til "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om et indkomstregister”


PwC

Nyt om skat, uge 51 - Initiativer mod sort arbejde

Ny lovpakke med initiativer, der skal minimere mængden af sort arbejde i Danmark er vedtaget af et enigt folketing.


Redmark

Aktiesparekonto

Fra 1. januar 2019 er det muligt at anvende aktiesparekontoen til investering i aktier med frie midler.


Revisorgruppen Danmark

FACITlisten 2018/2019

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser


Revisorgruppen Danmark

Biler - skat og moms 2019

Få overblik over reglerne!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse af kreditorselskabers skattepligt af renteindtægter, hvis et udenlandsk koncernforbundet debitorselskab har fået begrænset fradragsretten for renteudgifter som følge af regler om tynd kapitalisering - styresignal

SKM2019.6.SKTST

Styresignalet beskriver den underkendelse af dansk lovgivning vedrørende tynd kapitalisering, som fandt sted ved EU-domstolens dom af 21. december 2016 i sag C-593/2014, Masco Denmark ApS/Damixa ApS mod Skatteministeriet. EU-domstolens dom medfører, at den praksis, som Skattestyrelsen har fulgt, er blevet underkendt.

I styresignalet fastsættes retningslinjer for genoptagelsesadgang for danske kreditorselskaber med udenlandske koncernforbundne debitorselskaber beliggende i et EU- eller EØS-land, der har fået begrænset rentefradragsretten efter regler om tynd kapitalisering i hjemstedsstaten, og hvor kreditorselskabet er blevet beskattet af den korresponderende renteindtægt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virtuelle valutaer - Bitcoins - Spillegevinst

SKM2019.10.SR

Skatterådet fandt, at tildelingen af 7.816,08 Numeraire skulle anses som en skattepligtig præmie modtaget som led i Spørgers deltagelse i Numerai's konkurrencer, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de tildelte 7.816,08 Numeraire havde en værdi på 0 på tildelingstidspunktet.

Herudover kunne Skatterådet ikke bekræfte, at Spørgers gevinster og tab ved afståelser af hans beholdninger af Bitcoins og Ethereum var indkomstopgørelsen uvedkommende. Skatterådet fandt, at såfremt Spørger ikke straks efter vekslingen fra Numeraire til henholdsvis Bitcoins og Ethereum vekslede disse til penge, skulle vekslingen til/anskaffelsen af henholdsvis Bitcoins og Ethereum anses som erhvervet i spekulationshensigt. Skatterådet fandt imidlertid, at det var Spørgers skattepligtige indkomst uvedkommende, at Spørger byttede sine 7.820,39 Numeraire til de i sagen omhandlede Ethereum og Bitcoins.

Endelig fandt Skatterådet, at der som hovedregel gælder et aktiv-for-aktiv princip i statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, og undtagelsesvis gælder FIFO-princippet i det tilfælde, hvor der sker delafståelser af et formuegode, som ikke er enkeltvis identificerbart. Skatterådet kunne imidlertid ikke afvise, at der findes metoder, der gør det muligt at identificere de enkelte Bitcoins og Ethereum, hvorved det er muligt at fastslå, hvilke Bitcoins og Ethereum der forlader beholdningen ved delafståelse. Det var Skatterådets opfattelse, at såfremt Spørger kunne påvise en sådan metode, fandt et aktiv-for-aktiv princip og ikke FIFO-princippet anvendelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Bonusordning - aktieoverdragelse - skattefrit tilskud - aktieløn

SKM2019.9.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en bonusordning for en gruppe medarbejdere samt en post aktier i det udstedende selskab kunne overdrages fra H1 til H2 som et skattefrit tilskud. Skatterådet kunne dog bekræfte, at de pågældende medarbejdere, der er omfattet af bonusordningen, ikke beskattes ved overdragelsen af forpligtelsen til H2. Endeligt kunne Skatterådet ikke bekræfte, at der i det konkrete tilfælde kunne indgås en aftale om tildeling af aktier efter ligningslovens § 7 P, da det blev lagt til grund, at der sker differenceafregning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed

SKM2019.7.SR

Skatterådet fandt, at aktivitet vedrørende mining af bitcoins udgjorde en hobbyvirksomhed, og at vederlæggelsen for afståede minede bitcoins skulle medregnes som virksomhedsindkomst i hobbyvirksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefritagelse for indsamlet bidrag

SKM2019.4.SR

Spørgerne havde modtaget et indsamlet beløb og ønskede at vide hvorvidt de var skattepligtige af dette indsamlede beløb.

Indsamlingen var sket for at påskønne og anerkende Spørgernes frivillige og ulønnet indsats i deres fritid i kirken. Derudover var indsamlingen sket på initiativ af en kreds af personer, der havde et kendskab til Spørgernes liv og tjeneste i kirkelivet, og således ikke på modtagernes initiativ. Kredsen bestod af 45 forskellige personer, som havde bidraget til indsamlingen. Efter praksis kunne indsamlingen anses at opfylde betingelsen om at være organiseret over en større personkreds. Det forudsættes, at gaven ville blive modtaget en gang for alle.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgerne vil være fritaget for at betale skat af det indsamlede beløb, jf. ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust - skattemæssigt transparent

SKM2019.1.SR

Skatterådet bekræftede, at en australsk trust ansås for transparent i forhold til spørger, som havde stiftet trusten. Skatterådet bekræftede desuden, at en påtænkt ændring af the "beneficiaries" ikke ville have nogle skattemæssige konsekvenser for hverken spørger, hans hustru eller deres to fælles børn.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Udbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde

SKM2019.13.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter selskabet ikke var anset for at være berettiget til at få udbetalt skatteværdien af udgifter afholdt i forbindelse med patentansøgninger, jf. ligningslovens § 8X.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - Yderligere løn - Aktieavance

SKM2019.12.BR

SKAT kom i forbindelse med revisionen af et anpartsselskab i besiddelse af en række fakturaer. Forskellen mellem omsætningen opgjort på baggrund af fakturaerne og den bogførte omsætning blev anset for udeholdt omsætning i indkomstårene 2008 og 2009. Retten bemærkede herved bl.a., at det kom hovedanpartshaveren til skade, at han som hovedanpartshaver og direktør i selskabet ikke havde overholdt bogføringslovens bestemmelser. Eftersom hovedanpartshaveren ikke havde godtgjort, at den udeholdte omsætning ikke var tilgået ham, blev han beskattet heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Retten anså endvidere en række posteringer på mellemregningskontoen for hovedanpartshaverens private udgifter afholdt af selskabet. Retten fandt det herved ikke godtgjort, at beløbene i henhold til mellemregningskontoen udgjorde lån, hvortil kom at hovedanpartshaveren ikke havde godtgjort, at han var i stand til at tilbagebetale mellemværendet.

Hovedanpartshaveren havde indskudt aktier i et aktieselskab i anpartsselskabet. I vurderingsberetningen i forbindelse med indskuddet var aktierne vurderet til 5,0 mio. kr., og retten fandt, at det påhvilede hovedanpartshaveren at godtgøre, at værdien af aktierne udgjorde et mindre beløb. Dette havde hovedanpartshaveren ikke godtgjort, hvorved retten bl.a. bemærkede, at det kom hovedanpartshaveren til skade, at han trods opfordring hertil, ikke havde fremlagt beslutningen om forhøjelsen af anpartskapitalen, jf. den dagældende anpartsselskabslovs §§ 37 og 38. Eftersom aktierne oprindeligt var erhvervet for 0 kr. blev hovedanpartshaveren beskattet af en aktieavance på 5,0 mio. kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 26.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - mellemregningskonto - selskab

SKM2019.11.BR

Dommen angår beskatningen af et beløb, der var blevet krediteret på sagsøgerens mellemregningskonto med hans selskab. Landsskatteretten havde anset posteringen for at have sammenhæng med et forlig mellem en sparekasse og sagsøgerens selskab om eftergivelse af selskabets gæld.

Retten henviste til det indgåede forlig om eftergivelse af selskabets gæld og fandt, at sagsøgeren ved forliget var blevet tilført en økonomisk fordel.

Retten fandt endvidere, at der, uanset en syn- og skønserklæring om fordringens værdi, ikke var grundlag for en ansættelse til under kurs pari.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Grundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger

SKM2019.3.BR

Sagen angik oprindeligt spørgsmålet om, hvorvidt et boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af et kloakanlæg internt på boligselskabets ejendom.

Landsskatteretten havde i sin afgørelse fundet, at det kun var en mindre del af det interne kloakanlæg som medførte en stigning i grundens værdi, dvs. udgjorde hovedanlæg. Boligselskabet fik dog ikke fradrag herfor, da det ikke var godtgjort, at boligselskabet havde afholdt udgifterne til etablering af anlægget.

Under sagen ændrede boligselskabet påstand efter SKM2017.330HR, idet boligselskabet erklærede sig enig i Landsskatterettens vurdering af hovedanlæggets omfang. Boligselskabet frafaldt derfor synspunktet om hovedanlæggets udstrækning.

Sagen angik herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt boligselskabet havde godtgjort at have betalt for etableringen af kloakanlægget.

Efter boligselskabet - bl.a. på baggrund af opfordringer i Skatteministeriets duplik - havde fremlagt en række yderligere dokumenter vedrørende betalingen for kloakanlægget, anerkendte Skatteministeriet, at boligselskabet med det nu fremlagte materiale havde løftet bevisbyrden for, at selskabet havde betalt etableringen af kloakanlægget.

Skatteministeriet var imidlertid ikke i stand til at tage bekræftende til genmæle over for boligselskabets påstand, fordi den ikke havde den fornødne præcision til at indgå i en domskonklusion. I stedet for at nedlægge en påstand om afvisning over for boligselskabets uegnede påstand nedlagde Skatteministeriet en påstand, som havde den fornødne præcision.

Selvom det var ubestridt fra boligselskabets side, både at boligselskabets påstand ikke var egnet til at indgå i en domskonklusion, og at den af Skatteministeriet nedlagte påstand var egnet, valgte boligselskabet at nedlægge en ny påstand, som var identisk med den af Skatteministeriet nedlagte. Boligselskabet bemærkede i den forbindelse, at det ikke var boligselskabets opgave at tage bekræftende til genmæle.

Retten erklærede sig enig med Skatteministeriet i, at boligselskabets påstand ikke havde den fornødne klarhed. Retten tog derfor Skatteministeriets påstand til følge.

Retten bemærkede endvidere, at boligselskabet ikke havde fået medhold i sin oprindeligt nedlagte påstand, og at boligselskabet havde fortsat sagen, hvor denne kunne have taget bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand, hvorfor Skatteministeriet skulle tildeles sagsomkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat

SKM2019.2.BR

Sagen handlede om ansættelse af ejendomsværdien for en erhvervsejendom. Landsskatteretten havde på baggrund af skriftligt materiale, herunder en vurderingsrapport fra en ejendomsmægler udarbejdet i 2010, skønnet ejendomsværdien for 2010 og 2012 til 6.300.000 kr.

Under sagen blev der afholdt syn og skøn. Skønsmanden besigtigede ejendommen og skønnede ejendomsværdien pr. 1. oktober 2010 til mellem 4.500.000 kr. og 4.700.000 kr. og pr. 1. oktober 2012 til mellem 4.700.000 kr. og 4.950.000 kr.

Skønsmanden havde imidlertid ikke haft adgang til lejekontrakterne og driftsregnskab. Videre var ejendommen blevet renoveret mellem 2010 og 2015, og derfor havde skønsmanden ikke set ejendommen i den relevante stand, bortset fra billedmateriale. Endelig forelå der ikke sammenligningsejendomme.

På denne baggrund fandt retten det ikke bevist, at skønnet hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet har ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter

SKM2019.5.BR

Et selskab (selskab 1) købte i 2006 en bil for ca. 3,9 mio. kr. og stillede den til rådighed for selskabets hovedaktionær. I 2009 solgte selskabet bilen til et andet selskab (selskab 2), der havde samme hovedaktionær for 1,6 mio. og leasede bilen tilbage til selskab 1. I 2012 solgte selskab 2 bilen tilbage til selskab 1 for 725.000 kr. I hele perioden stod bilen uændret til rådighed for hovedaktionærens private kørsel.

Skatteministeriet gjorde gældende, at der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil efter en helhedsvurdering skulle ses bort fra de to overdragelser af bilen i 2009 og 2012, således at beskatningsgrundlaget i hele perioden udgjorde selskab 1's oprindelige købesum på ca. 3,9 mio. kr. Ministeriet anførte, at de to overdragelser ikke var begrundet i forretningsmæssige forhold, men alene i skattemæssige overvejelser om at nedbringe beskatningsgrundlaget.

Retten fandt det bevist, at de to overdragelser skete på sædvanlige og markedsbestemte vilkår, og at der var tale om reelle overdragelser, hvorved bilen skiftede ejer. Efter bevisførelsen lagde retten også til grund, at overdragelserne var forretningsmæssigt begrundede. Det forhold, at overdragelserne tillige kunne have været begrundet i skattemæssige overvejelser, kunne herefter ikke føre til, at overdragelserne ikke skulle tillægges skattemæssig virkning.

Retten gav herefter hovedaktionæren og hans selskab medhold


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0107180
Deponering
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for deponering ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 16/0401476
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder, beskatning af lejeindtægt, skat af gave, værdi af fri ejendom, rentekorrektion mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 16/0369089
Ejendomsavance
Klagen vedrører beskatning af ejendomsavance. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 15/0379449
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-11-2018

Journalnr: 17/0137113
Gældseftergivelse
Klagen vedrører beskatning af gældseftergivelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 17/0759233
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto, der er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2018

Journalnr: 18/0001957
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om omgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 15/1474456
Omsætning - bl.a. uregistreret virksomhed
Klagen vedrører opgørelse af omsætning, herunder fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 14/3225977
Udgifter til supervision
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til supervision af psykologisk rådgiver. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 29-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-01-2019 - 12-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-117/16 Y Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435/EØF - skattefritagelse for overskud, som selskaber i en medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater - den retmæssige ejer af det udloddede udbytte - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, udbetaler udbytte, som dernæst i sin helhed eller stort set i sin helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af udbytte

Tidligere dokument: C-117/16 Y Denmark - Dom

Dom C-118/16 X Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-118/16 X Denmark - Dom

Dom C-119/16 C Danmark I
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-119/16 C Danmark I - Dom

Dom C-299/16 Z Denmark
Dato: 26-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - tilnærmelse af lovgivningerne - fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater - direktiv 2003/49/EF - den retmæssige ejer af renter og royalties - artikel 5 - retsmisbrug - selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat, som til et associeret selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, betaler renter, som dernæst i deres helhed eller stort set i deres helhed overføres ud af Den Europæiske Unions område - datterselskab, der er underlagt en forpligtelse til at indeholde kildeskat af renter

Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-299/16 Z Denmark - Indstilling


Nye sager for domstolen

C-662/18 Ministre de l'Action og des Comptes publics

Skal bestemmelserne i artikel 8 i direktivet af 19. oktober 2009 fortolkes således, at de er til hinder for, at den kapitalgevinst, som er realiseret ved afhændelsen af de værdipapirer, der blev modtaget ved ombytningen, og den kapitalgevinst, som blev henført til udskudt beskatning, beskattes efter forskellige skatteligningsregler og med forskellige [...]


Indstillinger
C-607/17 Etableringsfrihed Memira Holding

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat i forbindelse med en fusion - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb

Generaladvokatens indstilling:

1. I henhold til artikel 49 TEUF, sammenholdt med artikel 54 TEUF, er det en betingelse for en grænseoverskridende modregning, at det er retligt muligt at fradrage underskud i datterselskabets hjemstedsstat, og at den skattepligtige har gjort brug af denne mulighed. En sådan fradragsmulighed omfatter også en realisering af underskuddene ved en fusion med en tredjepart eller en realisering ved et salg af selskabet til en tredjepart.

2. Denne konklusion afhænger ikke af, om koncernen i det konkrete tilfælde stadig har andre selskaber i datterselskabets medlemsstat, hvortil det havde været muligt at overføre underskud.


C-608/17 Etableringsfrihed Holmen

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - national skattelovgivning - etableringsfrihed - fradrag af et udenlandsk datterselskabs underskud i moderselskabets hjemstedsstat - begrundelse for manglende ret til fradrag for såkaldte endelige underskud - forholdsmæssigheden af en manglende adgang til grænseoverskridende modregning af underskud - de såkaldte endelige underskud som begreb - moderselskabets direkte ejerskab som forudsætning for en antagelse om et endeligt underskud - hensyntagen til underskud på grundlag af en begrænsning af adgangen til modregning af underskud i datterdatterselskabets hjemstedsstat - hensyntagen til underskud på grundlag af en manglende modregning mellem koncernforbundne virksomheder i likvidationsåret i datterdatterselskabets hjemstedsstat

Generaladvokatens indstilling:

1. I henhold til artikel 49 TEUF, sammenholdt med artikel 54 TEUF, er det en betingelse for en grænseoverskridende modregning hos moderselskabet, at det er den direkte ejer af det underskudsgivende datterselskab.

2. Det underskud, der »blot« er fremført, skal ikke anses for et såkaldt endeligt underskud, selv om det på grund af en begrænsning af adgangen til modregning af underskud i den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, ikke har kunnet modregnes i tidligere overskud.

3. Ved bedømmelsen af, om underskud i et datterdatterselskab er endelige, skal der også tages hensyn til muligheden for at overdrage og modregne underskud til tredjeparter og dermed også til deres moderselskab (eller andre koncernforbundne selskaber) i denne medlemsstat. Hvorvidt deres fradragsmuligheder er begrænset, er alene afgørende for spørgsmålet om deres »endelige« underskud.


C-631/17 Social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende Inspecteur van de Belastingdienst

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - vandrende arbejdstageres sociale sikring - forordning (EF) nr. 883/2004 - artikel 11, stk. 3, litra e) - statsborger i en medlemsstat, der er ansat som sømand på et skib, som fører et tredjelands flag - arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat end arbejdstagerens bopælsmedlemsstat - forordningens anvendelsesområde ratione personae - bestemmelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 11, stk. 3, litra e), i forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger skal fortolkes således, at en statsborger i en medlemsstat, som er bosat i sin oprindelige medlemsstat og var ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat, idet han arbejdede som sømand på et skib, som fører et tredjelands flag, og i den omhandlede periode befandt sig uden for Unionens område, med hensyn til denne periode er undergivet lovgivningen i sin bopælsmedlemsstat.


Domme
T-219/10 RENV Statsstøtte World Duty Free Group mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte - bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet - afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf - begrebet statsstøtte - selektivitet - referencesystem - undtagelse - forskelsbehandling - begrundelsen for forskelsbehandlingen - virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen - berettiget forventning

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) World Duty Free Group, SA bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

3) Forbundsrepublikken Tyskland, Irland og Kongeriget Spanien bærer hver deres egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

High Level Working Party (Taxation)

 

Nyt fra Parlamentet

Betænkning Ligestilling og skattepolitik i EU  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil

Vejledning til borgere

Finansielle kontrakter

Fordringer


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer, der vedrører Skatteforvaltningens køretøjsregister (Det Digitale MotorRegister, DMR)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om finansiering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og bemyndigelse til Kombit A/S
Oprettelsesdato: 29-05-2017
Høringsfrist: 26-06-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 8

Henvendelse af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt.

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvilke detaljer investeringsselskaberne skal oplyse Skatteforvaltningen omkring for at blive anset som værende aktiebaseret, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor ofte et investeringsselskab skal give Skatteforvaltningen meddelelse om, at de er at betragte som aktiebaseret investeringsselskab, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren forventer at indrapportering til Skatteforvaltningen vil blive en administrativt tung opgave for investeringsselskaberne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om mulighed for, at distributøren også kan foretage indrapporteringen til Skatteforvaltningen vedrørende opfyldelse af krav for ETF’eren til opnåelse af beskatning efter aktieindkomstbeskatningen, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til ændringsforslag om, at omsætnings- og aktivgrænsen sættes til 15 mio. kr., så den svarer til EU's grænser for mikroselskaber, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 107

Indtægtsliste september 2018, fra skatteministeren

Bilag 115

Præsentation fra Stefan Lehms foretræde for udvalget den 10/1-19 om ejendomsskat

Bilag 119

Invitation til teknisk gennemgang om Brexit den 23/1-19 i Udenrigsministeriet

Bilag 120

Henvendelse af 11/1-19 fra Finans og Leasing om firmabilbeskatning for leasede biler

Spørgsmål og svar

Spm. 73

Ministeren bedes redegøre for den samlede økonomi i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet, herunder oversende en oversigt over alle ekstra bevillinger, der er blevet tilført udviklingsprojektet. Ministeren bedes tillige redegøre for, om man forudser behov for yderligere finansiering af ejendomsvurderingssystemet.  Svar  

Spm. 128

Ministeren bedes kommentere artiklen “ Billions of fears are feared: "Cum-fake"? New tax scandal with phantom shares threatens” bragt på tellerreport.com den 21. november 2018 (Link til artiklen: http://www.tellerreport.com/news/--billions-of-fears-are-feared--%22cum-fake%22---new-tax-scandal-with-phantom-shares-threatens-.Bk8pgmQRQ.html), samt redegøre for om skatteforvaltningen i forbindelse med optrevlingen af sagen om svindel med refusion af udbytteskat har været og er opmærksomme på muligheden for svindel med transaktioner med såkaldte American Depositary Receipts (ADR). Ministeren bedes i så fald redegøre for, i hvilket omfang eventuel svindel med transaktioner med såkaldte American Depositary Receipts (ADR) er en del af den danske sag vedrørende svindel med udbytteskat.  Svar  

Spm. 144

I rapporten ”Analyse af Iværksætterselskaber” udgivet af Erhvervsstyrelsen i september 2018 i samarbejde med bl.a. Skatteministeriet fremgår det, at der var usikkerhed om den nye selskabsform ”ville blive brugt til svig og momsunddragelse i videre udstræk end andre virksomhedsformer”, og at det efterfølgende har vist sig, at iværksætterselskaberne ”i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig.” Den forventning og usikkerhed stod ikke beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152 (folketingsåret 2012-13), hvor der tværtimod stod følgende: ”Lovforslaget medfører ikke i øvrigt konsekvenser for det offentlige.” Kan ministeren redegøre for, hvor den forventning og usikkerhed fremgik, og hvorfor den ikke blev videreformidlet i bemærkningerne til lovforslaget?  Svar  

Spm. 166

Hvad vil den reale effektive marginalbeskatning af kapital og aktieindkomst, inklusive bo- og gaveafgift, blive i Danmark, hvis1) bo- og gaveafgiften hæves til 30 pct. for arv på over 3 millioner,2) den høje aktieindkomstskat hæves fra 42 til 45 pct. og3) skatteloftet over øvrig kapitalindkomst fjernes?  Svar  

Spm. 175

Vil ministeren oplyse, hvad provenutabet før og efter tilbageløb og adfærd i 2027 vil være, hvis grundskyldsprovenuet ikke må overstige grundskyldsprovenuet fra henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013?  Svar  

Spm. 177

Hvorfor reagerer SKAT ikke på advarslen fra SKATs Antisvindelenhed allerede i starten af 2017, hvor det konkluderes, at der er stor risiko for svindel med eksportgodtgørelsen?  Svar  

Spm. 178

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 118, hvoraf det fremgår ”Derfor vil det ud fra et skattefagligt og samfundsøkonomisk synspunkt være fornuftigt at sikre, at endnu færre danskere betaler topskat fremover” bekræfte, at det er et politisk spørgsmål, hvor topskattegrænsen skal ligge, og at der ikke findes skattefaglige argumenter for at foretrække ét niveau frem for et andet.  Svar  

Spm. 179

Mener ministeren, at der findes et skattefagligt optimum for personbeskatningen, og hvor mener ministeren i bekræftende fald, at det dette optimum ligger, hvad angår topskattegrænsen?  Svar  

Spm. 180

Ministeren bedes oversende dokumentation for, at det ud fra et skattefagligt synspunkt er fornuftigt at færre er omfattet af topskat.  Svar  

Spm. 181

Det fremgår af grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB), jf. SAU alm. del – bilag 39 (folketingsåret 2016-17), at afskrivningsreglerne i CCTB forslaget er ”mere restriktive”, og at dette element vil trække i retning af et øget provenu (se side 9). Ministeren bedes redegøre for forskellen mellem de nugældende danske afskrivningsregler og de i CCTB foreslåede afskrivningsregler samt skønne over merprovenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd ved at anvende CCTB-reglerne for afskrivninger.  Svar  

Spm. 183

Det fremgår af styresignal SKM2011.282, at Stutteri og væddeløbsstalde, der drives erhvervsmæssigt, hidtil har været udsat for unødig tilbageholdenhed omkring anerkendelse af erhvervsmæssigt virke fra skatteforvaltningens side. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, om der siden 2011 reelt er sket en ændring i praksis fra skatteforvaltningens side?  Svar  

Spm. 189

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 622 (folketingsåret 2016-17) med de senest tilgængelige tal.  Svar  

Spm. 190

Vil ministeren bede de amerikanske myndigheder om oplysninger om, hvorvidt danske American Depositary Receipts er indgået i problematiske handler i USA?  Svar  

Spm. 212

Vil ministeren oplyse udviklingen i danskernes samlede gæld til det offentlige i alt, opgjort på hvert kvartal siden 1. kvartal 2013 til og med 4. kvartal 2018?  Svar  

Spm. 213

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10/1-19 om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q, R, S, T og U?  Svar  

Spm. 214

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Q-U, redegøre for myndighedssamarbejdet mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen?

Spm. 215

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Q-U, redegøre for, hvilke praktiske konsekvenser for afskaffelsen af Skatteforvaltningens hjemmel til kontrol på privat grund har haft for myndighedssamarbejdet om kontrol af social dumping? Herunder oplyse, i hvor mange tilfælde, der i regi af dette samarbejde er indhentet dommerkendelse og efterfølgende foretaget kontrol.  Svar  

Spm. 216

Ministeren bedes udarbejde en kurve, der er så retvisende som muligt – med relevante forbehold – og baseret på myndighedernes erfaringer med hamstring og tilbagelevering af skattemærker, over antallet af stk. cigaretter pr. måned, solgt i Danmark de senest 60 måneder, med udgangspunkt i data fra stykafgiften.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse